10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları (test soruları)

 

1. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi halk edebiyatı geleneği ile ilgili olarak söylenemez?

A)      Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.

B)      Şairler saz eşliğinde şiirlerini oluşturmuştur.

C)      Şarkı, rubai, tuyuğ gibi nazım şekilleri kullanılmıştır.

D)      Şiirlerde genellikle yarım kafiye ve redif kullanılmıştır.

E)      Daha çok tabiata dönük, somut benzetmeler yapılmıştır.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi divan şiiri geleneğine ait bir özelliktir?

A)      İslamiyet öncesi şiir geleneğine dayanmaktadır.

B)      Soyut kavramlar kullanılmış, mazmunlara yer verilmiştir.

C)      Temel nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.

D)      Ölçü olarak hece ölçüsü kullanılmıştır.

E)      Halkın anlayacağı şekilde yalın, sade bir dil kullanılmıştır.

 

3. Yürüyordum: Ağlıyordu ırmaklar

Yürüyordum: Düşüyordu yapraklar

Yürüyordum: Sararmıştı yaylalar

Yürüyordum: Ekilmişti tarlalar

 

Bir ses duydum, dönüp baktım bir kadın

Gözler dönük, kaşlar çatık, yüz dargın

Derileri çatlak, bağrı kapkara

Sağ elinin nasırında bir yara

 

Mehmet Emin Yurdakul’un “Gençliğe” şiirinden alınan bu dizeler için

I.                    Teşhis sanatına yer verilmiştir.

II.                  Telmih sanatı yapılmıştır.

III.               Ahenk unsurları kullanılmıştır.

IV.                Sade ve anlaşılır bir dili vardır.

yargılarından hangisi ya da hangileri söylenemez?

A)      Yalnız I.    B) Yalnız II.   C) II. ve III.     D) III. ve IV.     E) I., III. ve IV.

 

4. Sözle nazir olmaz bana ger olsa âlem bir yana

Pür tumturak u hoş-edâ ne Hafız’em ne Muhteşem

(Nef’i)

(Âlem bir yana olsa söz sanatında benim benzerim olmaz. / Ben ne Hafız’ım ne de Muhteşem. Benim gösterişli, hoş bir söyleyişim vardır.)

Bir kasideden alınan yukarıdaki beyit, kasidenin bölümlerinden hangisine örnek olabilir.

A)      Dua     B) Tegazzül     C) Methiye    D) Fahriye          E)  Girizgah

 

5. Divan edebiyatında kullanılan nazım şekilleri ya Arap edebiyatından ya da İran edebiyatından bizim edebiyatımıza geçmiştir. Ancak ………… ve …………. nazım şekillerini, Türkler divan edebiyatına kazandırmıştır?

Bu parçada cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)      şarkı,  tuyuğ     B) rubai, tuyuğ   C) mani, rubai          D) türkü, tuyuğ     E) gazel, müstezat

 

 

 

6. Derdim var beller gibi

Söylemem eller gibi

Ciğerden yaralıyım

Gülerim sağlar gibi

Her gelen bir gül ister

Bulanmış seller gibi

 

Bu mâninin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karşılıklı mâni   B) Yarım mâni   C) Düz mâni

D) Yedekli mâni   E) Kesik mâni

 

7. Kıldan köprü yaptırmışsın

Gelip geçsin kullar deyü

Hele biz beri duralım

Yiğit isen geç a Tanrı

(Kaygusuz Abdal)

Yukarıdaki dörtlük, tekke şiirindeki hangi nazım türünün özelliklerini yansıtmaktadır?

A)      nutuk    B) devriye    C) şathiye     D) semai     

E) taşlama

 

8. Fuzuli’nin yazdığı Su Kasidesi adlı şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Fahriye     B) Tevhit     C) Münacat   D) Naat            E) Methiye

 

9. Yeniçeri ocağına katılan bir aşıktır. Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde    Çağının “çöğür” çalmakta usta olan aşıkları arasında iki kez onu anar. Tarihi olaylar için söylediği şiirlerde yer yer kuruluğa düşen ozan,diğer koşma ve türkülerinde daha duygulu ve daha içten bir dil kullanmıştır.yiğitçe söylediği şiirlerden en ünlüsü Genç Osman Destanı’dır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir?

A)      Kayıkçı Kul Mustafa     B) Karacaoğlan                       C) Erzurumlu Emrah    D) Gevheri  

E) Bayburtlu Zihni

 

10. 15. yüzyıl Türk halk şairidir. Alevi-Bektaşi halk edebiyatının kurucu  sayılır adı asıl Gaybi’dir. Şiirlerinin çoğunu aruz vezni ile yazdığı görülür. Hece ile yazdığı şiirlerinde nazım şekli olarak koşmayı kullanmıştır. Bu şiirleri konuları ve edaları bakımından ilahi, şathiye, nutuk, nefes olarak ele almak mümkündür. Tasavvufun gereklerini halkın anladığı basit sözcüklerle, benzetmelerle ve yalın bir şekilde vermiştir. Ayrıca insanın kusurlarıyla dalga geçmiş, Bektaşiliğin ilkelerini nükteli bir dille kaleme almıştır. Yapıtlarından bazıları Divan,Gülistan,Budalaname, Vücudname’dir. 

Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir?

A)      Pir Sultan Abdal    B) Kaygusuz Abdal  

C) Yunus Emre   D) Hacı Bektaş Veli  

E) Eşrefoğlu Rumi

 

11. Divan edebiyatı şairleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)      Divan edebiyatının ilk şairi Hoca Dehhani’dir.

B)      13. yüzyılda yaşayan Şeyyad Hamza’nın Yusuf u Züleyha adlı mesnevisi vardır.

C)      Garipname’nin yazarı Aşık Paşa, Türkçeye önem veren bir şairdir.

D)      Fuzuli, vakıf gelirlerinden kendisine bağlanan maaşı düzenli alamayınca Şikayetnâme adlı mektubu yazmıştır.

E)       Nedim, mesnevilerinde Lale Devri’nin zevk ve eğlence hayatını yansıtmıştır.

 

 

12. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A)      Tuyuğlarıyla tanınmış divan şairi Kadı Burhanettin’dir.

B)      Taşlıcalı Yahya, hamse sahibi şairlerdendir.

C)      Fuzuli’nin Kanuni Mersiyesi kaside nazım şekliyle yazılmıştır.

D)      Naili ve Neşati, Sebk-i Hindi akımının temsilcileridir.

E)      Ali Şir Nevai, Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu ispatlamak amacıyla Muhakemetü’l Lügateyn adlı eseri yazmıştır.

 

13. Divan edebiyatı nazım türleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)      Öğüt vermek amacıyla yazılan manzum veya mensur eserlere nazire denir.

B)      Ölen bir kişinin ardından duyulan üzüntüyü dile getiren şiirlere mersiye denir.

C)      Bir kimseyi yerme veya toplumsal bir aksaklığı eleştirme amacıyla yazılan şiirlere hicviye denir.

D)      Allah’ın varlığından, birliğinden söz eden şiirlere tevhit denir.

E)      Allah’a yalvarma, yakarma bildiren şiirlere münacat denir.

 

14. Âşık edebiyatıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)      Savaş, kıtlık, deprem gibi toplumsal konuları işleyen nazım şekli destandır.

B)      Koşmalar hecenin 11’li kalıbıyla söylenir.

C)      “Güzelleme” aşk ve doğa” konularını işleyen nazım türüdür.

D)      Koşma, divan edebiyatındaki “gazel”in konu bakımından benzeridir.

E)      8’li hece ölçüsüyle söylenen “bre, behey, hey” gibi ünlemlerle söylenen nazım şekli “semai”dir.

 

15. Aşağıdakilerden hangisi bir semaiden alınmış olabilir?

A)      O gül yüzlerine kurban olayım

Dal gerdanlımın da sırma saçlımın

B)      Bre ağalar bre beyler

Ölmeden bir dem sürelim

C)      Gönül gurbet ele varma

Ya gelinir ya gelinmez

D)      Herkes yarasına derman arıyor

Deva belli değil dert belli değil

E)       Sere serpe gider düşman önüne

Ölümü karşılar meydan içinde

 

16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır?

A)      Nerede o günler o şevk, o heyecan?

B)      Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz?

C)      Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar?

D)      Ne dönüp duruyor havada kuşlar?

E)       Nerden çıktı bu cenaze? Ölen kim?

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili zarf, başka bir zarfı derecelendirmemektedir?

A)      Parçayı en güzel sen özetlemiştin.

B)      En iddialı film buymuş diyorlar.

C)      Olabildiğince kısa anlat olayı.

D)      Pek güzel oynadı çocuklar doğrusu.

E)       Daha çok çalışmalısın ki sınavı kazanabilesin.

 

 

 

 

 

 

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf yoktur?

A)      Derse yetişmek için hızla karşıya geçtim.

B)      Servisin geri dönmeyeceğini tahmin edememiştim.

C)      Yaşanan her güzel gün diğer güzel günlerin habercisidir.

D)      Eve her gittiğimde aynı şeyleri yaşıyorum.

E)       Böyle mutlu olmayı ben annemden öğrendim.

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kadar edatı “Bu kalabalık gecenin geç vaktine kadar dağılmaz.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A)      Çocuk sabaha kadar çalışarak projesini tamamladı.

B)      Bu evin onarımı için ne kadar para gerektiğini biliyor musun?

C)      Peyami Safa kadar beni derinden etkileyen bir yazar yoktur.

D)      Buralarda onun kadar fedakâr bir insan göremezsin.

E)       Mahkeme başkanı dağ kadar dosyayı bir ay içinde inceledi.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yalnız” sözcüğü bağlaç görevinde kullanılmıştır?

A)      Uzun yıllar yalnız öğretmenlikle uğraştım.

B)      Aldıklarının içinden yalnız bu kazağı seçtim.

C)      O kitap yalnız sahaflarda bulunur.

D)      Bu hastalık, yalnız bu ilaçla önlenir.

E)       Bu roman güzel yalnız günümüz anlayışına uymuyor.

 

21. Aşağıdakilerin hangisinde “ancak” sözcüğü edat olarak kullanılmıştır?

A)      Seni beklerim ancak benimle birlikte gelirsen.

B)      O başkalarını değil, ancak kendi çocuklarını düşünür.

C)      Caddeyi yaya geçecektik ancak trafik yolları tıkamıştı.

D)      Hastaları hastaneden çıktı ancak o daha bakım ister.

E)       Teyzemler sabahleyin İzmir’e gittiler ancak oraya daha yeni varabilmişler.

 

22. Aşağıdakilerin hangisinde “ile” sözcüğü edat olarak kullanılmıştır?

A)      İşle ev arasında mekik dokuyor.

B)      Ayakkabıyla çanta almış kendine.

C)      Dün, Ali’yle karşılaştım üniversitede.

D)      Annesiyle babası tartışmış yine.

E)       Seninle beni futbol takımına seçmişler.

 

23. (I)Kızıldeniz, güzelliğiyle eşsiz ama karada da sizi bekleyen eğlenceler var. (II) Güney Sina Bölgesi’nde yapılan safari turları mesela. (III) Bu turlar için oldukça organize çalışan King Safari’yi tercih edebilirsiniz.  (IV) ATV denilen araçlarla grup halinde yapılan çöl macerasının keyfini sürün. (V) Mola yerinde kafe hizmeti sunan bedevi çadırlarında dinlenin.

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangilerine edat ve bağlaç birlikte kullanılmıştır?

A)      Yalnız I      B) Yalnız III     C) I ve IV    D) III ve IV    E) I, II, III ve IV

 

24. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlem yoktur?

A)      Oy, memleketimin süt kekik kokan dağları…

B)      Ah bu türküler, türkülerimi, ana sütü gibi candan!

C)      Hey durun! Siz bensiniz, bensiz nereye gidersiniz?

D)      Gençliğim gitti arada, ah, neden sonra anladım!

E)       Şahane geldiğin gibi şahane git yine!

 

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde başka türden bir sözcük, ünlem görevi üstlenmiştir?

A)      Eyvah, iş şimdi güçleşti!

B)      Gençler, gelecek sizindir!

C)      Ah, oraları bir görebilsem!

D)      Aman, elinizi kaptırmayın!

E)       Of, başım çok ağrıyor!

     YAZILI SORULARIN CEVAPLARI:

Dosyalar:
(0 oy)

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı soruları ve cevapları (test)

Tarih 2018-01-07
Dosya Boyutu 59.1 KB
İndirin 14

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio