10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Çalışma Soruları

TEST 1

1. 13 ve 14. yüzyıl olay çevresinde gelişen metinler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Eserlerde İslamiyet etkisi görülür.

B)Eserler İslamiyet öncesi dönemden izler taşır.

C)Yer yer olağanüstülükler görülür.

D)Eserlerde fetih ve gaza konuları sıkça işlenir.

E)Eserlerde ana tema aşktır.

 

2.Bu destan kahramanı aslında bir Arap savaşçıdır.Asıl destanın 8. yüzyılda Emevilerin Rumlara açtığı savaşta büyük şöhret kazanmış bir kahraman için söylenmiştir. Destan kahramanının adının anlamı Arapçada kahraman demektir.

Yukarıda bahsedilen destan aşağıdakilerden hangisidir?

A)Danışmendname     B)Satuk Buğra Han     C)Manas     D)Ediğe     E)Battalname

 

3.Dede Korkut Hikâyeleri İle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Hikâyelerde en önemli meziyet kahramanlıktır.

B)Hikâyelerde doğruluk, adalet ve güzellik gibi kavramlar yüceltilir.

C)Dede Korkut herkesin saygı gösterdiği akıl danıştığı bir kişidir.

D)Hikâyeler ilk önce Yolluğ Tigin tarafından taşa yazılmıştır.

E)Hikâyeler didaktik özellik gösterir.

 

  1. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet sonrası destanlarımızdandır?

A)Ergenekon     B)Türeyiş Destanı     C)Attila Destanı

D)Battal Gazi Destanı     E)Göç Destanı

 

5.Mesnevi divan edebiyatının en uzun nazım biçimidir. Bundan dolayı birden çok mesneviye sahip şair parmakla sayılır. Beş mesnevi sahibi şairlere ----- sahibi şair denir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

A)hamse     B)divan     C)mazmun     D)mesnevi     E)destan

 

6.Hz. Ali ve Hz. Hamza’nın iman uğrundaki unutulmaz savaşları, Türk fetih orduları içinde derin bir sevgiyle dinleniyordu. Yukarıda bahsedilen İslam kahramanlarının izinde yürüyen yeni Türk İslam kahramanlarının gösterdiği yiğitlikler İslami Türk destanlarını meydana getirdi.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsedilen destanlardan biridir?

A)Bozkurt Destanı     B)Battalname     C)Yaratılış Destanı

D)Şu Destanı     E)Alp Er Tunga Destanı

 

  1. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  2. A) Mevlana eserlerini döneminin resmi dili olan Farsça ile yazmıştır.
  3. B) Mevlana’nın eserlerinde Allah aşkı ve Allah'a kavuşma isteği vardır.
  4. C) Mektubat adlı eseri devrin önemli devlet adamlarına yazdığı mektuplardan oluşur.
  5. D) Mesnevi nazım biçimini ilk kullanan yazarımızdır.
  6. E) Divan-ı Kebir ve Fihi Ma fih Mevlana'ya ait önemli eserlerdir.

 

8.Danışmendname ile Igili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  1. A) Melik Danışmend adlı kahramanın mücadelerini anlatır.
  2. B) Destan Tokat civarında geçer.
  3. C) İslamiyet etkisi görülür.

D)Melik Danışmend tarafından yazılmıştır.

E)Dil Oğuz Türkçesinin özelliklerini yansıtır.

 

9.14. yy. Divan Edebiyatı sanallarındandır.İslami ilimlerin yanında tıp, astronomi, geometri alanlarında da bilgi sahibidir. "İskendername” adlı mesnevisi vardır.Ayrıca “Cemşid ü Hurşid” adlı aşk konulu mesnevisi vardır.

Yukarıda tanıtılan Divan Edebiyatı sanatçısı kimdir?

A)Mevlana     B)Âşık Paşa     C)Ahmedi     D)Hoca Dehhani E)Gülşehri

 

10.Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikayelerimde görülen anlayışlardan değildir?

A)Hak ve adalet anlayışı     B)Aile ve aile ahlakı

C)Eski inanışlardan kalma hatıralar ve İslam anlayışı

D)Sözü müzik aletiyle söyleme anlayışı

E)Kadını küçümseme ve hor görme anlayışı

 

11.İskendername ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Olay çevresinde gelişen edebi metinlerdendir.

B)Ahmedi tarafından kaleme alınmıştır.

C)Büyük İskender’in hayatını ve maceraları anlatılır.

D)Mesnevi nazım biçimiyle yazılmıştır.

E)Fars edebiyatı nazım biçiminin kullanıldığı ilk eserimizdir.

 

12.Çinli hükümdarının oğlu rüyasında görüp aşık olduğu Anadolu güzeli Rum kayserinin kızı ile evlenmeyi kafasına koyar. En nihayetinde Çin hükümdarının oğlu Anadolulu Rum kayserinin kızıyla evlenir ve Çin tahtına oturur.

Yukarıda konusu verilen eser aşağıdakllerden hangisidir?

A)İskendername     B)Cemşid ü Hurşit     C)Maarifetname

                D)Mesnevi     E)Çarhname

 

13. Aşağıdaki beyitlerden hangisi mesneviden alınmıştır?

A) Devr-i meclis, bana girdâb-ı belâdır sensiz
Mey-i zehrâb-i sitem sâgar-ı gerdânı bile."

B) Az eyleme inayetini ehl-i dertten
Yani ki çoh belâlara kıl müptelâ beni

C) Hem gül gibi renglhf-i ma’nâ Re zahir
Hem neş’e gibi hâlet-i sahbâda nihânız

D) Her yaneden ayağına altun akup gelür
Eşcar-ı bağ himmet umar cuybardan

E) Erzakları belâ-yi nâgâh
Âteş yağar üstlerine her gâh

 

14.Edebiyat tarihçisi Fuat Köprülü “Bütün Türk edebiyatını terazinin bir gözüne ---------, adlı eseri terazinin öbür gözüne koysanız yine de -------------- ağır basar", der. Yazarı bilinmeyen, Oğuz Türklerinin ortak malı olan bu eserin Türk edebiyatı açısından önemini Fuat Köprülü tek cümleyle ne güzel ifade etmiştir.

Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki hangi eser getirilmelidir?

A)Divanü Lügati’t Türk      B)Kutadgu Bilig

C)Dede Korkut Hikâyeleri     D)Muhakemetü’l Lügateyn

                             E)Divan-ı Hikmet

 

15.Sağlığında katıldığı Anadolu ve Rumeli fetihlerindeki kahramanlıklarıyla efsaneleşen destan kahramanı destansı bir kişi haline gelmiş ve halkın dilden dile anlatımıyla destanlaşmıştır. Halk arasındaki sözlü gelenekle büyüyen bu destanı Cem Sultan şehzadeyken yazıya geçirtmiştir.

Yukarıda bahsedilen destan aşağıdakilerden hangisidir?

A)Battalname     B)Yaratılış     C)Danışmentname     D)Saltukname     E)Dede Korkut

 

TEST 2

1.13 ve 14. yüzyıl olay çevresinde gelişen metinler için aşağıdakllerden hangisi söylenemez?
A) Dil bakımından yalın metinlerdir.
B) Çoğu eser nazım nesir karışık oluşturulmuştur.
C) Eserler dönemin siyasi ve sosyal yapısıyla ilgili bize hiçbir bilgi sunmaz.
D)İşlek bir dil kullanılmıştır.
E)Kahramanlık sık işlenen temadır.

2.I- Eserler kahramanlık teması üzerinde yoğunlaşır.
 II- Eserleri yazıya geçirenler bellidir.    
III-  Hepsi manzumdur ve anız ölçüsüyle yazılmıştır.
 IV- O dönem Türk toplumunun yaşam biçimi hakkında bilgi verir.
V- Eserlerde Oğuz Türkçesinin dil özellikleri görülür.

13 ve 14. yüzyıl olay çevresinde gelişen metinler için yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) l-ll       B) ll-lll    C) ll-IV      D) IV-V        E) ll-V
3.Battalname ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)    Aslı bir Arap hikâyesidir.
B)    Sade bir dili vardır.
C)    Destan türünün özelliklerini yansıtır.
D)    Seyyid Battal peygamber soyundan gelir.
E)    Olağanüstülükler barındırmaz.

4.Aşağıda verilen eserlerden hangisi Mevlana’ya ait değildir?
A)Mesnevi     B)Maarif     C)FihiMafih     D)Divan-ı Kebir  E)Mektubat

5.-------     adlı eserde tarihi masallaştıran, tarihe ışık tutan parçalar da vardır.Bu eserden hareketle Fuat Köprülü'nün yayımladığı gazaya sırasıyla kimlerin katıldığının belirtildiği manzum metin tarihçiler açısından önemlidir.
Yukarıdaki boşluğa tarihe de kaynaklık eden aşağıdaki eserlerden hangisi getirilmelidir?
A)Danışmendname     B)Orhun Yazıtları     C)Battalname
D)Manas     E)Divan-ı Lügati’t Türk

6.İslamiyet sonrası Türk destanları İçin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)İslamiyet öncesi destanlardaki alp tipi yerini gazi
veya veli tipine bırakmıştır.
B)Destan kahramanları gaza için kâfirle savaşır.
C)    Bozkurt motifi bu dönem destanlarının hepsinde görülür.
D)Anonim özellik gösterirler.
E)Anonim ürünlerin kim tarafında derlenip yazıya geçirildiği bilinmez.

7.Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)14. yüzyılın sonlarında 15. yüzyılın başlarında yazıya geçirilmiştir.
B)Oğuzların iç mücadelelerini anlatır.
C)    Oğuz Türklerinin tarihini, gelenek-göreneklerini yansıtması bakımından önemli bir eserdir.
D)Nazım ve nesir karışıktır.
E)Toplam 15 hikâyeden oluşur

8.Mesnevi nazım biçimiyle ilgili aşağıda verilen bil-
gilerden hangisi yanlıştır?
A)Nazım birimi beyittir.
B)Aruz ölçüsüyle yazılır.
C)Her beyit kendi arasında uyaklıdır.
D)Beş mesnevi yazan şaire hamse sahibi şair denir.
E)33-99 beyit arasında yazılır.

9.I-    Asıl adı "Kitab-ı Dede Korkut Alâ Lisan-ı Taife-i
Oğuzan” şeklindedir.    
II- Hikâyelerde kadına ve çocuk eğitimine çok önem verilir.
III- Hikâyeler o dönem Türklerinin gelenek ve göreneklerini yansıtmaz.
IV- Hikâyelerde misafirperverlik ve cömertlik ortak
özelliktir.
V- Hikayelerde işlek ve zengin bir dil kullanılmıştır.
Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde
Dede Korkut Hikayeleri İle İlgili bir yanlışlık
yapılmıştır?
A)I    B)II    C)III   D)IV   E)V

10.Ağaç ağaç der isem sana erilenme ağaç
Mekke ile Medine'nün kapısı ağaç
Musa Kelim’ûn asası ağaç
Kara kara denüzlerin gemisi ağaç
Yukarıda Dede Korkut Hikayeleri’nden alınan metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)İslam inancı görülür.
B)Maniehizm inancı görülür.
C)Kim tarafından yazıldığı bilinebilir.
D)İslamiyet öncesi bir üründür.
E)Arapça sözcük kullanılmamıştır.

11.Ahmedi İle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A)Divan sahibi ilk Anadolulu şairdir.
B)14. yüzyılda Anadolu’da en çok eser veren yazardır.
C)Türkçeye hâkim, güçlü bir şairdir.
D)Mantıku’t Tayr adlı mesnevide kuşları konuşturmuştur.
E)İskendername adlı eserinde Büyük İskenderin yaşamını ve savaşlarını konu edinmiştir.

12.Aşağıdaki eserlerden hangisinin nazım biçimi farklıdır?
A)İskendername     B)Cemşid ü Hurşit     C)Mesnevi
D) Risaletü’n Nushiyye     E) Mektubat

13.I.Fars Edebiyatı nazım şeklidir.
    II. Aruzun kısa kalıplarıyla yazılır.
   III. Beyit sayısı sınırlı değildir.
   IV. Her beyit kendi arasında uyaklıdır.
   V. Uzun, manzum öykülerdir.
Yukarıda özellikleri verilen Divan Edebiyatı nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gazel     B)Mesnevi     C)Kaside     D)Murabba     E)Müstezat

14.  Ol aradan yürüyip şah u siphâh
Vardı vu zulmet içine girdi şâh
Gittiler zulmet içinde bir sabâh
Bir gice bir ebr kopdı na-gehân
Yukarıda İskendername’den alınan şiir iİçin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Beyitlerden oluşmuştur.     B)Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
C)Olay anlatır.     D)Zengin uyak kullanılmıştır.
                E)Uyak düzeni aa/bb'dir.

15. Battalname ile Danışmendname İçin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Oğuz Tûrkçesiyle oluşturulan, olay çevresinde gelişen metin örnekleridir.
B)İslamiyet öncesi Türk destanlarının en önemli örnekleridir.
C)Olayların geçtiği ve yaşandığı yer Anadolu coğrafyasıdır.
D)Destan kahramanları din uğruna savaşırlar.
E)Ana tema kahramanlıktır ve olaylar bu kahramanlık teması etrafında oluşur.

 

 

TEST 3

1. 13 ve 14. yüzyıl olay çevresinde gelişen metinler için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Eserlerin özünü İslamiyet ve İslamiyet öncesi dönemin hikâyeleri oluşturur.
B)Eserlerde fetih ve gaza temaları işlenmiştir.
C)Eserlere dönemin yaşanan gerçekleri de yansımıştır.
D)Eserler destan, halk hikâyesi ve mesnevi olarak karşımıza çıkar.
E)Eserlerde ağır bir dil kullanılmıştır.
   
 2.Sömürüp eyle yirler otlağı
Ki çekicek kılın tamar yağı
 Boynuzı ba’zısınun ay bigi
Kiminün halka halka yay bigi
 Böğrişüp çün virürler âvâze
Yankulanurdı tağ ü darvâze
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Beyit nazım birimiyle yazılmıştır.
B)Olay etrafında gelişen edebi metinlere örnektir.
C)Her beyit kendi arasında uyaklıdır.
D)Yarım uyak kullanılmıştır.
E)Mesnevi nazım biçimiyle yazılmıştır.

3.Kar üzerine kan tammış gibi kızıl yanaklum
  Koşa badem sığmayan tar ağızlum
  Kalemciler çalduğı kara kaşlum,
  Kurumsı kırk tutam kara saçlum    
Yukarıda Dede Korkut Hlkayelerl’nden alınan metinle ilgili aşağıdakllerden hangisi söylenemez?
A)    "k” sessizlerinden aliterasyon oluşturulduğu
B)    "a" seslerinden asonans oluşturulduğu
C)    Lirik bir anlatımla sevgilinin betimlendiği
D)    Ahenk unsurlarının gözetildiği
E)    Arapça ve Farsça sözcüklere yer verilerek ağır bir dilin kullanıldığı

4.I- Oğuz Türkçesiyle eserler vermiş ve Türkçenin gelişimine katkı sağlamıştır.
 II- 14. yüzyılda yaşamış şairlerimizdendir.
III- Risaletü'n Nushiyye adlı eseri en bilinen eseridir.
IV- Dini tasavvuf! şiirler yazmıştır.
 V- Eserlerini Farsça yazmıştır.
Ahmedi İle ilgili yukarıda verilen İfadelerden hangileri yanlıştır?
A) lll -V        B) l -lll     C) ll -IV        D) l -ll           E)IV-V

5.Battalname ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Battal Gazi’nin kahramanlıkları etrafında oluşturulmuştur.
B) Olağanüstülükler görülür.
C)Battal Gazi bilgili ve dindar biridir.
D)Tamamen manzum yazılmıştır.
E)Ne zaman yazıya geçirildiği bilinmemektedir.

6.Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Öykü, destan ve masal özellikleri gösterir.
B)Olağanüstü özellikler hikâyelerde görülür.
C)Dil bakımından ağırdır, Farsça hikâyeler de anlatılmıştır.
D)Hikâyelere adını veren Dede Korkut hikâyelerin anlatıcısıdır.
E)Hikâye kahramanları olağanüstü özellikler gösterir.

7.Mesnevi adlı eseri Kuran’ın özü kabul edilir.Kısa ve birbirinden bağımsız hikâyelerden oluşan eser Farsça kaleme alınmıştır.
Yukarıda bahsedilen eser aşağıdakllerden hangisine aittir?
A)Gülşehri     B)HocaDehhani     C)Mevlana     D)Ahmedi
E)Yunus Emre

8.Dede Korkut Hikayelerine adını veren Dede Korkut adlı Türk büyüğü -----------bir kişidir.
Yukandakl boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi doğru olmaz?
A)akıllı ve bilge
B)kahramanlık gösteren çocuklara, isim veren
C)hakanların akıl danıştığı
D)kırgınlıkları gideren
E)Arapça, Farsça başta olmak üzere Çince ve Latince konuşabilen

9.I. Eserlerini o dönemin edebiyat dili sayılan Farsça ile yazmıştır.    
II.İnsanlara hoşgörüyle yaklaşması, tüm insanları sevmesi ona evrensel bir sanatçı özelliği katmıştır.
III.Eserlerinde tasavvuf düşüncesini, insan sevgisini ele almıştır.
IV."Mesnevi, Divan-ı Kebir adlı eserleri vardır.
Yukandakl bilgiler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?
A)Kadı Buıtıaneddin     B)Mevlana     C)Sultan Veled    D)Şeyhi     E)Ahmet Paşa

10.I- Olağanüstülükler görülür
    II- İslamiyet etkisi destanlara yansır.
   III- Anonim ürünlerdir.
  IV- Halkın ortak malıdır.
  V- Çinlilerle yapılan mücadeleler işlenir.    
Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde İslamiyet öncesi ve sonrası Türk destanlarının ortak özelliği verilmiştir?
A) ll-IV-V     B) lll-V     C) l-ll-lll     D) ll-IV     E) l-lll-IV

11. Aşağıdaki eserlerden hangisi Ahmedi'ye aittir?
A)Mesnevi     B)Fakrname     C)Risaletü’n Nushiyye D)Mantıku’t Tayr     E)İskendername

12.Aşağıda Danlşmendname ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Tarihi gerçeklerden beslenmiştir.
B) Anadolu’nun Türkleştirilmesini ve Müslümanlaştırılmasını anlatır.
C) Olaylar Battal isimli kahramanın etrafında gelişir.
D) Nazım nesir karışık yazılmıştır.
E) Yer adları gerçektir.


13. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A)    Anadolu dışında ortaya çıkan Kırgız Türklerine ait Manas destanı dünyanın 500 bin beyitle dünyanın en büyük destanıdır.
B)    Anadolu dışında gelişen Cengizname Moğol hükümdarı Cengizhan'ln yaşamı, kişiliği ve fetihleri üzerine kurulmuştur.
C)    Anadolu dışında gelişen Ediğe destanında Hazar denizi kıyısında kurulan Altınordu Hanlığı’nın Timurlar tarafından yıkılışı anlatılır.
D)    Anadolu dışında gelişen Satuk Buğra Han Destanı, Satuk Buğra Han’ın İslamiyet’i kabul edişi ve İslamiyet adına yaptığı savaşlar anlatılır.
E)    Anadolu dışında gelişen Danışmendname tarihçiler tarafından tarih kitabı kabul edilmiştir.

14.Aşağıdaki eserlerden hangisi mesnevi nazım biçimiyle yazılmamıştır?
A)Garipname     B)Cemşid ü Hurşit     C)Risaletü'n Nushiyye
D)Yusuf u Züleyha     E)Divan-Lügatü’t Türk

15.Mesnevi İle İlgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Edebiyatımızda ilk mesnevi örneği Kutadgu Bilig’tir.
B) Mesnevilerde olay anlatılır.
C) aa/ba/ca... şeklinde uyaklanır.
D) Divan şiirinin en uzun nazım biçimidir.
E) Leyla ve Mecnun mesnevi nazım biçimiyle yazılmıştır.

 

 

DİĞER TESTLER

 TESTLERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN:

10. Sınıf Türk Edebiyatı Çalışma Soruları Test 2

 

 

 

Yorumlar   

0 #1 akrep perka 04-11-2017 17:18
sınavım vardi çok işe yaradi.thank you
Alıntı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio