10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Çalışma Soruları 3

1.Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?

A)Arap ve Fars edebiyatının etkisi görülür.

B)13. yüzyıldan 19. yüzyılın ortalarına kadar süren bir süreçtir.

C)Şairler şiirlerini divan adını verdikleri kitapta toplamışlardır.

D)Şiir ağırlıklı bir edebiyattır, düz yazı çok azdır.

E)Dil yabancı etkilere kapalıdır.

 

2.Gazel nazım biçimiyle ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A)İlk iki mısrası kendi arasında kafiyelidir.

B)Tüm beyitleri aynı güzellikte olan gazellere yek avaz gazel denir. 

C)Konu bütünlüğüne sahip gazellere yek ahenk gazel denir.

D)Son beyitte mahlas kullanılır.

E)Her beyit kendi arasında uyaklıdır.

 

3.Aşağıdaki verilen İfadelerle parantez İçinde verilen kavramlar uyuşmamaktadır?

 1. A) Tam bir divan oluşturmayan divan şairlerinin küçük şiir kitaplarına denir, (divançe)

B)Divan şairlerinin neredeyse tamamının ortak kul landıkları kalıplaşmış ifadelerdir, (mazmun)

C)Divan şiirinde uzun heceyi kısa okumadır, (imale)

D)Uzun ve kısa hecelerden oluşan ahenk unsuruna denir, (aruz)

E)İki dizeden oluşan birimlere denir, (beyit)

 

4............ akımı Hint tarzı demektir. Şiirde hayal önemsenmiştir. Anlatım soyut, kapalı, süslü ve semboliktir. Tasavvuf anlayışı şiire hakimdir. En önemli temsilcilerinden biri Şeyh Galip'tir.

Yukarıda özellikleri verilen divan edebiyatı akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Türk-i Basit      B)Sebk-i Hindi     C)Mahallileşme     D)Sadeleşme     E)Hikemi şiir

 

5.Aşağıdakilerden hangisi gazelin makta beytidir?

 1. A) Tahsil-i ilmin üstüne tercih eder mi nâs
  Tahsil-i mâl vasıta-i rif’at olmasa
 2. B) Bezm- safaya sağar gelür gider

   Güya ki cezr-ü med ile derya gelir gider

 1. C) Âvâzeyi bu âleme Dâvud gibi sal

   Bâki kalan bu kubbede bir hoş şada imiş

 1. D) Olmazdı ana hemişe çevrin
  Kamınca müdam olurdu devrin
 2. E) Aşk degül mi sol gönülde dağ olan
  Hem gönül bendin kesen hem bağ olan

 

6.Aşağıdakilerden hangisinde kaside ile ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A)Genellikle 33-99 beyit arasında yazılır.

B)Devlet ve din büyüklerini övmek için yazılır.

C)Uyak düzeni aa/ba/ca'dır.

D)Konusuna göre çeşitleri vardır.

 1. E) Aşk, kadın ve şarap konuları işlenir.

 

7.Âşık olal'dan ana leyi ü nehâr
Aşkım artar eksilir sabr u karâr
Olmasın Yahyâ gibi mahzûn u zâr
Söyle ey bâd-ı sabâ cânânıma
Yukarıdaki şiir İçin aşağıdakllerden hangisi söylenemez?

A)Şiirin son dörtlüğüdür.

B)Redif kullanılmamıştır.

C)Zengin uyak kullanılmıştır.

D)Şair mahlasını kullanmıştır.

E)Nazım biçimi gazeldir.

 

8.16.yüzyılın en önemli divan şairlerindendir.Hayatı boyunca şeyhülislam olmak istemiş, farklı devlet görevlerinde bulunmuş fakat şeyhülislam olamamıştır. Din dışı konulara yönelmiş, şiirlerinde tasavvufa hiç yer vermemiştir. Şiirlerinde aşk, sevgi, dünya zevki
önemli bir yer tutar. En önemli eseri Divan'ıdır.
Yukarıda bahsedilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Fuzuli     B)Nedim     C)Baki     D)Hayali     E)Bağdatlı Ruhi

 

9.Gazelin beytinin üzerine üç mısra eklenmesiyle oluşun muhammeslere -------      , bentlerin son mısraları bentlerdeki diğer mısralarla uyaklı olmayan muhammeslere   --------- bir gazelin beyitlerinin arasına üçer mısra eklenerek oluşturulan muhammeslere ----------    denir.

Yukandakl boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)tahmis-tardiye-taştir        B)tardiye-tahmis taştir

C)taştir-tahmis-tardiye        D)tardiye-taştir-tahmis

                      E)tahmis-taştir-tardiye

 

10.(l)Bağdat ve Kerbela dolaylarında yaşamıştır.(I)Çok iyi bir eğitim gören şairin İslami ilimler.tıp ve tasavvufla ilgilendiği eserlerinden anlaşılır.(III)Azeri Türkçesiyle eserlerini yazan şair, Arapça ve Farsçaya da hâkimdir.(IV)Şiirlerinde sadece beşeri ve maddi aşk üzerine yoğunlaşmış tasavvuftan etkilenmemiştir. (V)Şiirin bir ilim işi olduğunu savunan şair ilimsiz şiiri temelsiz
duvara benzetir.                                      

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden hangisinde Fuzuli ile ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

 1. A) I B) II        C)III        D) IV          E) V

 

11.Geçmiş günü beyhude yad etme
Bir gelmemiş an için de feryat etme
Geçmiş, gelecek masal bütün bunlar
Eğlenmene bak ömrünü berbat etme
Yukarıda örneği verilen, divan şiirine İranlıların
kazandırdığı nazım biçimi aşağıdakllerden hangisidir?

A)Tuyuğ     B)Şarkı     C)Rubai     D)Kaside    

E)Terkib-i bent

 

12.Aşağıdakllerden hangisinde Nefi ile ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A)Kasideleriyle tanınmıştır.

B)Yergide sınır tanımayan bir üsluba sahiptir.

C)Süslü ve sanatlı bir dile sahiptir.

D)Siham-ı Kaza adlı eserini terkib-i bent nazım biçimiyle yazmıştır.

E)Bayram Paşa’ya yazdığı hicivlerden dolayı boğdurulmuştur.

 

13.I-  Şiirlerine bireysellik ve eğlence hâkimdir.

     II- Şiire düşünceyi yerleştirmiştir.

    III- Türkçe Divan’ı dışında eseri yoktur.

    IV- Mahlasını nâ ve bf olumsuzluk ön eklerinden almıştır.

     V- Manzum ve mensur eserler yazmıştır.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde Nabi ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

 1. A) l-ll B) l-lll       C) ll-lll        D) l-IV       E)IV-V

 

 1. Bu şehr-i Stanbul ki bî misl-ü bahâdır
  Bir sengine yekpâre Acem mülkü fedâdır.

Günümüz Türkçesiyle

Bu İstanbul şehri ki misli benzeri yoktur

Bir taşına bütün Acem mülkü fedadır.

Yukarıdaki Nedim’e alt şiirden hareketle aşağıdakilerden hangisi en çok söylenebilir?

A)Acem mülküne (İran) hayran olduğu

B)Gurbette olduğu

C)İstanbul’a özlem duyduğu

D)Acem mülkünün değersiz olduğu

E)İstanbul aşığı olduğu

 

15.Divan şiirinde duygu ve düşüncelerin kalıplaşmış ifadelerine mazmun denir. Örneğin ağız goncaya-------........... benzetilir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakllerden hangisi getirilemez?

A)Kirpik-ok     B)Kaş-yay     C)Gül-sevgili    

D)Boy-kavak     E)Bülbül-aşık

 

CEVAPLAR: 1-E, 2-E, 3-C, 4-B, 5-C, 6-E, 7-E, 8-C, 9-A, 10-D, 11-C, 12-D, 13-B, 14-E, 15-D

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio