10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Çalışma Soruları 4

1.Divan şiirinde 15. yüzyılda ortaya çıkan dilde sadeleşme hareketidir. Bu anlayışa mensup şairler Türkçe sözcüklerle aruz ölçüsünün kullanılabileceğini göstermek istemişlerdir.
Yukarıda özellikleri verilen divan edebiyatı akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Nazirecilik anlayışı     B)Mahallileşme akımı     C)Türk-i Basit     D)Tasavvuf anlayışı     E)Hikemi anlayış

2.Gül hasretinle yollara dutsun kulağını
Nergis gibi kıyamete dek çeksün intizâr
Yukandakl beyitte kullanılan gül sözcüğü aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?
A) Darb-ı mesel     B) Seci     C)İmale     D)Nazire
E) Mazmun

3.I- OsmanlI’nın kudretli olduğu Kanuni döneminde yaşamıştır.
 II- Yaşadığı dönemin zenginliğini şiirlerine taşımıştır.
III- Fihi Ma Fih adlı eserinde döneminin din anlayışını işlemiştir.
IV- Edebi sanatları sık kullanır neredeyse edebi sanatsız beyti yoktur.
 V- Divan şiirinin son büyük temsilcisi kabul edilir.
Yukarıda Baki İle İlgili verilen numaralandırılmış bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) lll -V        B) l –lll       C)IV-V         D)ll-IV     E)l-V

4.Aşağıdakilerden hangisi kasideleriyle ünlenen şairlerimizdendir?
A)Şeyh Galip     B)Baki     C)Fuzuli     D)Nefi     E)Nabi

5.Aşağıdakilerden hangisinde gazel nazım biçimiyle ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A)Divan şiirinin en çok tercih edilen biçimidir.
B)Genellikle konusu aşk, şarap ve kadındır.
C)Bentlerden oluşan bir nazım biçimidir.
D)Aruz ölçüsüyle yazılır.
E)Uyak düzeni aa/ba/ca'dır.

6.Aşağıdakilerden hangisinde kaside ile ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A)Uyak düzeni gazelden farklıdır.
B)İlk beytine matla denir.
C)Şairin mahlasının geçtiği yere taç beyit denir.
D)En güzel beytine beytü’l kasid denir.
E)Son beytine makta denir.

7.Divan şairi Fuzuli için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Şiirlerindeki aşk, ilahi aşktır.
B)Şuhane gazel türünün örneklerini vermiştir.
C)Hz. Muhammed için yazdığı “su" redifli kasidesi vardır.
D)Aşk ve ızdırap şairi olarak tanınır.
E)Şiirlerinde aşk acısından mutluluk duyan bir yanı vardır.

8.I- Tek dörtlükten oluşur.
 II- Dünya nimetlerinden yararlanma, yaşam felsefesi gibi konular işlenmiştir.
III- Şairler mahlaslarını kullanır.
 IV- Uyak düzeni aaxa'dır.
  V- Türk şair Ömer Hayyam türün önemli temsilcisidir.
Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden hangisinde rubai ile İlgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) l -lll        B) lll -V           C)ll-lll         D)IV-V         E) l -V

9.Aşağıdakilerden hangisi murabba nazım biçiminin özelliklerinden değildir?    
A) Uyak düzeni aaaa/bbba/ccca’dır.
B) Aruz ölçüsü kullanılır.
C) 33- 99 dörtlükten oluşur.
D) Dörtlük sonunda tekrarlanan mısraya tekessürlü mısra denir.
E)Her konuda yazılabilir.

10.Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin özellikleri arasında yer almaz?
A)Nazım birimi genellikle beyittir.
B)Aruz ölçüsü vazgeçilmez ölçüdür.
C)Yüksek zümre edebiyatı diye de adlandırılır.
D)Yarım uyak en sık kullanılan uyak çeşididir.
E)Soyut ve kapalı bir edebiyattır.

11.Onun şiirlerinde Lale Devıfnin bütün eğlencesini, şatafatını görmek mümkündür. Şiirlerinde yaşama sevinci, zevk ve eğlence hep hissedilir.Karamsarlık ve üzüntü şiirlerinde pek görülmez. Şarkı nazım biçimini bizim edebiyatımızda en iyi kullanan kişidir.
Yukarıda özellikleri verilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Nabi     B)Şeyh Galip     C)Nedim     D)Naili     E)Neşati

12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A)Baki şiirlerinde İstanbul Türkçesin, başarılı bir şekilde kullanmıştır.
B)Nefi kaside nazım biçimiyle yazdığı yergilerini Siham-ı Kaza adlı eserde toplamıştır.
C)Baki Kanuni’nin ölümünden duyduğu üzüntüyü terkib-i bend nazım biçimiyle yazdığı Kanuni Mersiyesinde dile getirmiştir.
D)    Şeyh Galip’in hece ölçüsüyle yazdığı bir şiiri vardır.
E)    Su Kasidesi Nefi’ye ait bir naattır.

13    ile Anadolu'da 13. yüzyılda başlayan divan şiiri ilk yalın, sade ürünlerini vermiştir.16 ve 17. yüzyıllarda en parlak dönemlerini yaşayan divan şiiri 19. yüzyılda sona ermiştir. Divan şiirinin son büyük temsilcisi--------     kabul edilir.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Yusuf Has Hacip-Şeyh Galip       B)Edip Ahmet Yükneki
C)Hoca Dehhani-Fuzuli       D)Mevlana-Namık Kemal
                     E)Hoca Dehhani-Şeyh Galip

14.I.Her kasidede bulunması zorunlu değildir.
     II.Kasidenin içinde söylenen onunla aynı uyak ve ölçüde olan gazel bölümüdür.
 III.    Şair bu bölümde ustalığını göstererek gazele özgü bir konuyu lirik bir anlatımla işler.
Yukarıda özellikleri verilen kasidenin bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Nesib     B)Girizgâh     C)Tegazzül     D)Methiye     E)Fahriye

15.Şeyhi’de tasavvufun derin izleri vardır. Şeyhi’nin Hûsrev ü Şirin
                  I                                                              II
adlı aşk konulu bir mesnevisi vardır. Ancak onun adını en çok duyuran eser “Hamame” adlı mersiye türündeki mesnevisidir.
                                                   III
Şeyhi, bu eserde teşhis ve intak sanatlarını kullanmıştır. Eser
IV
sade bir dille yazılmıştır.
       V
Yukarıda numaralanmış yerlerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A)    I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

CEVAPLAR: 1-C, 2-E, 3-A, 4-D, 5-C, 6-A, 7-B, 8-B, 9-C, 10-D 11-C, 12-E, 13-E, 14-C, 15-C

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio