1. Aşağıda verilen yazar ve eserleri doğru olarak eşleştiriniz? (14 puan)

 

YAZAR

ESER

 

1

Cemal Süreya

Şairin Seyir Defteri

3

2

İlhan Berk

Gün Doğmadan

4

3

Edip Cansever

Sevda Sözleri

1

4

Sezai Karakoç

Büyük Saat

5

5

Turgut Uyar

Aşk Tahtı

2

6

Ece Ayhan

Virgülün Başından Geçenler

7

7

Ülkü Tamer

Bakışsız Bir Kedi Kara

6

 

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. (26 puan)

•  İkinci Yeni şairlerinin düşünsel arka planlarını  VAROLUŞÇU düşünürlerin görüşleri, estetik arka planlarını ise SÜRREALİZM. ve DADAİZM sanat anlayışla­rı etkilemiştir.
•  Soyutlama eğilimi, betimleyici tavrı, klasik cümle yapısını bozan tutumu ve kullandığı imgelerle ikinci Yeni şiiri, divan şiirindeki SEBK-İ HİNDİ akımına benzer.

“İkinci Yeni” ismini MUZAFFER ERDOST ilk kez Pazar Postası dergisinde kullanmıştır.

1960 sonrası toplumcu şiir anlayışının önemli temsilcilerinden olan ATAOL BEHRAMOĞLU’nun Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şeyler Var şiiri geniş kesimlerce sevilmiştir.

Hasretinden Prangalar Eskittim şiiriyle tanınan AHMET ARİF 1960 sonrası toplumcu şairlerdendir.
•  Âşık Veysel’i kamuoyuna tanıtan şair AHMET KUTSİ TECER
•  Âşık Veysel, âşıklık geleneğinin CUMHURİYET  Dönemi’nde yaşamış son büyük şairidir.

Mihriban türküsünün söz yazarı olan ABDÜRRAHİM KARAKOÇ Cumhuriyet Dönemi halk şairidir.

Zahidem, Gönül Dağı türküleriyle tanınan NEŞET ERTAŞ abdallık geleneğinin son büyük temsilcisidir.

1980 sonrası Türk şiirinin önemli temsilcilerinden biri olan HAYDAR ERGÜLEN’in şiir kitaplarından biri Hafız ve Semender’dir.

Mistik, metafizik yönü ağır basan  HÜSEYİN ATLANSOY 1980 sonrası şiirimizin önemli bir ismidir. Şairin şiir kitaplarından biri Su Burcu’dur

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (10 puan)

 

• İkinci Yeni şiiri imgeci bir şiirdir. ( D  )
• İkinci Yeni şiiri daha çok aydın kesimin ve elit tabakanın zevkine hitap eder. ( D  )
•  İkinci Yeni şairleri şiirin diğer sanatlarla ilişkisine karşı çıkarlar. ( Y  )
•  İkinci Yeni sonrası toplumcu şiirinde dil ve söyleyişte aşırılıktan uzak durulmuştur. (  D   )
•  Toplumcu şairler kendilerini halkın sözcüsü olarak kabul etmişlerdir. (  D   )
•  Toplumcu şairler ümit, geleceğe inanç ve direnme isteği gibi temalara önem vermişlerdir. ( D  )

•  Epik şiirin ustası olan Fazıl Hüsnü Dağlarca, Kurtuluş Savaşı ile ilgili destansı, lirik şiirleriyle ta­nınmıştır. (  D )
•  Ahmet Muhip Dıranas, öykülerinde şiirsel bir söyleyişe ve insanlar arasındaki sıcak ilişkilere yer verir. (  Y     )
•  Orhan Veli Kanık yurt, millet ve bayrak sevgisiyle ilgili şiirler yazarak millî duyguları harekete geçirmiştir. (   Y  )
•  Attilâ İlhan, şiirimizde Maviciler adlı grubun öncüsüdür. ( D )

 

4. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. (45 puan)


•  Diyarbakır’da doğdu. Orta öğrenimini Galatasaray Lisesinde tamamladı. Mülkiye Mektebinde Paris Siyasal Bilgiler Fakültesinde okudu. İlk şiirlerini “Muhit” dergisinde yayımladı sonra “Var­lık”, “Kültür Haftası”, “Ülkü” gibi dergilerde şiir ve yazıları yayınlandı. “Otuz Beş Yaş” adlı şiiri ile birincilik ödülü kazandı. Yaşam, ölüm, aşk, doğaya bağlı sevinçlerin şairi olarak tanınan  CAHİT SITKI TARANCI uzun yıllar hece ölçüsünü kullandı. Çağdaş Fransız şiirinin ku­rucuları sayılan “Paule Verlaine” ve “Charles Baudelaire” gibi şairleri tanıdı. Bunların yapıtları­nı dilimize çevirdi. “ Otuz Beş Yaş”, “Ömrümde Sükût”, “Düşten Güzel” önemli eserlerinden ba­zılarıdır.

•  ORHAN SEYFİ ORHON  şiire aruzla başlamış, millî edebiyat akımının etkisinde kalarak aruzdan heceye yönelmiştir. “Fırtına ve Kar” isimli serbest müstezat şeklinde yazdığı uzun şi­irleriyle ününü iyice genişletmiştir. Daha sonra hece vezniyle ve konuşulan Türkçeyle yazdığı “Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi” güzel bir manzum masaldır. Yirmiden fazla şiiri bestelenmiştir.
•  İkinci Yeni şiirinin öncülerinden olan   TURGUT UYAR'ın şiirleri “Büyük Saat” adlı eser­de toplanmıştır.

 


•  Edebiyatımızda aile ve ev ile ilgili temalara sıkça yer veren BEHÇET NECATİGİL “Sevgilerde”, “Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü” ve “Yıldızlara Bakmak” gibi eserleri kaleme al­mıştır.

 

1941 yılında GARİPÇİLER edebi topluluğunu oluşturan üç şair bu topluluğun adını taşıyan bir kitap yayımlayarak şiirle ilgili görüşlerini dile getirdiler. Bu kitaplarıyla yerleşik şiir anlayışına meydan okumuşlardır. Şiire “sokağı getiren” bu topluluk Birinci Yeniciler olarak da anılırlar.

Garip Akımına tepki olarak doğan İKİNCİ YENİCİLER şiirde gerçeküstücülüğü (sürrealizm) temel aldılar. Değişik imgeler, çağrışımlar ve soyutlamalarla özgün bir söyleyiş yarattılar. “Şiir için şiir” anlayışıyla hareket ettiler. Edip Cansever, bu topluluğun en çok şiir yazan şairi olmuştur.

Cumhuriyet dönemi roman ve öykülerinde genel olarak REALİZM akımının ilkeleri benimsenerek “gözleme” önem verilmiştir.

 “Yedi Meşale, Garip, Monna Roza” adlı eserler ŞİİR türünde kaleme alınmıştır.

Memleketçi şiirimize yeni bir ses getiren CAHİT KÜLEBİ şiirlerindeki iç seslerle yarım uyaklarla, halk şairlerine özgü bir içtenliğe ulaşmıştır. “Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda” adlı kitabındaki şiirleri bestelenerek Atatürk Oratoryosu haline getirildi. “Adamın Biri, Rüzgar, Yeşeren Otlar” gibi şiir kitapları vardır.

 

İlk şiirlerini 1936’da yayımlamaya başlamıştır. Bunlar o güne kadar şiir diye bilinen ürünlere bir tür başkaldırıdır. Öyle ki şiiri birtakım kalıp ve klişelerden, yıpranmış benzetmelerden, başka bir de­yişle şairanelikten kurtarmıştır. Hayali, şiirden kovmuş ya da çok az bir hayalle yetinmiştir. Yalın, gündelik bir dilin söz kalıplarına yaslanarak şiirlerini oluşturmuştur. Gündelik yaşamı şiirin çıkış noktası yapmıştır.
Bu parçada sözü edilen şair kimdir? ORHAN VELİ KANIK

 

 Şiire heceyle başlayan, serbest ölçüyle hemen her konuda çok ürün veren usta bir ozandır. İlk ki­tabından bu yana sürekli kendini aşmaya çalışmıştır. Bireyselden toplumsala, ulusaldan evrense­le uzanan bir çizgide, özü ve söyleyiş sağlamlığıyla kolay öykünülemeyecek özgün bir şiir gerçek­leştirmiştir. “Türkçem benim ses bayrağım.” diyen ozan kendine özgü bir dil yapısı, bir biçim ya­ratmıştır. Kurtuluş Savaşı’mızla ilgili şiirlerini bir kitapta toplamıştır. Yapıtlarından biri de “Çocuk ve Allah'tır.
Bu parçada sözü edilen şair kimdir? FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA

 

 İlk şiirlerini Dergâh ile Millî Mecmua’da yayımladı. Hecenin beş şairine bağlanmayarak sanatını tek başına kurdu. İçtenlikli ve ince, duygusal yönü ağır basan memleket şiirleriyle tanındı; hece öl­çüsüne yeni olanaklar aradı. Halk edebiyatıyla ilgili kimi çalışmalarda bulundu. Şiirleri “Şiirler” ad­lı kitapta toplandı. “Koçyiğit Köroğlu”, “Köşebaşı” gibi piyesleri tiyatrolarda ilgiyle izlendi.
Burada sözü edilen sanatçı kimdir?  AHMET KUTSİ TECER

 

 İlk şiirlerindeki Baudelaire’in etkisinden sıyrılarak dil ve üsluba ağırlık verdi. Bireysel ve estetik bir şiir görüşüne bağlı kaldı. Şiirlerinde taze bir duygu, ses biçimi güzelliği ve sağlam bir dil yapısı gö­rülür. Şiiri plastik bir söz bütünü hâline getirene kadar yoğuran bir şair oldu zaman içinde. “Olvido”, “Kar”, “Fahriye Abla” bu oluşumun önemli ve yıllardır unutulmayan örneklerdir. “Gölgeler, Çık­maz, O Böyle İstemezdi” önemli oyunlarıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir? AHMET MUHİP DIRANAS

 

“Aşağı Yukarı” ve “Karga ile Tilki” kitaplarında özgür bir söyleşiye ulaştı. Şiir dilinde mecazlarla yüklü günlük konuşmalardan, halk söyleyişleriyle deyimlerden geniş ölçüde yararlandı. “Yaşayıp Ölmek, Aşk ve Avarelik Üstüne Şiirler” adlı kitabında bir yandan Garip çizgisini sürdürürken bir yandan geleneksel biçimler denemiştir. “Perçemli Sokak, Aşk Merdiveni, Birtakım İnsanlar” diğer önemli eserleridir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir? OKTAY RIFAT HOROZCU

 

İkinci Yeni Hareketi’nin önde gelen şair ve kuramcılarındandır. Şiire lise yıllarında aruz deneme­leriyle başlamış, ilk şiiri “Şarkısı Beyaz” 1953’te Mülkiye dergisinde yayımlanmıştır. Geleneğe kar­şı olmasına rağmen, geleneği şiirinde en güzel kullanan şairlerdendir. Şiirde, toplumsal değerlere uzak düşmedi. Şiirin “anayasaya aykırı” olduğunu savundu. “Sevda Sözleri, Sıcak Nal, Günübir­lik, 100 Aşk Şiiri, Üvercinka” önemli eserlerindendir.

CEMAL SÜREYA

 

Aruzla başladığı şiire rubailer ve gazellerle devam etti. Özellikle rubailere büyük önem verdi. Ru­bailerden oluşan beş ayrı kitap yayımladı. Daha sonra heceyle ve serbest vezinle şiirler yazdı. Edebiyatımızda “bayrak şiiri” olarak tanınan şair, “Bayrak” şiirini Adana’nın kurtuluş günü olan 9 ocak tarihinin heyecanıyla yazdı.
Bu parçada tanıtılan şairimiz kimdir? ARİF NİHAT ASYA

 

5. Aşağıdaki soruyu cevaplandırınız. (5 puan)

 

Şiir yüreğin sesidir, nesnelliği değil öznelliği yansıtır. Anlatım büsbütün kapalı değil ama örtülüdür. İletilmek istenenler açıkça anlatılmaz, ustaca sezdirilir. Şiir dili de buna göre biçimlenir, önemli olan sözcüklerin tınısı ve sessel değeridir. En anlamsız sözcük bile, ezgi gücü varsa şiirde yerini alır. Dil bilgisi kurallarına, cümle yapısına sıkı sıkıya bağlı kalmaya gerek yoktur.

Şiirde bu nitelikleri arayan bir şair, aşağıdakilerden hangisine öncelik vermez?

A) İmgeye             

B) Düşünceye

C) Ritme               

D) Duyguya

E) İzlenime

Dosyalar:
(0 oy)
Tarih 2018-04-01
Dosya Boyutu 44.98 KB
İndirin 14

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio