1. Orhun ve Ötüken gibi Türkçü dergiler çıkarmıştır. Millî konuları işleyen romanlarıyla adından söz ettirmiştir. Ko­nularını Göktürk tarihinden alan Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor ve Deli Kurt romanları nehir roman özelliği taşımaktadır.

Yukarıdaki parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

Hüseyin Nihal Atsız

 

2. Halide Edip Adıvar, …………………. adlı romanında eşraf - Kuvayı Milliye çatışma­sını bir simgeye yükleyerek vermiştir. Bu simge Öğretmen Aliye’dir. Kasaba, eşraf, Aliye ile hiç uzlaşmaz. Ama Kuvayı Milliye ile uzlaşacaktır. Ulusal ordunun zaferi gerçek­leştikçe Hacı Fettahlar, Kantarcıların Uzun Hüseyinler, yaman bir Kuvayı Milliyeci kesileceklerdir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

Vurun Kahpeye

 

3. İlk kitabı Eğik Ağaçlar ile insan sevgisi ve hümanizma çiz­gisinde görünen yazar,  zaman içerisinde öykü ve romanla­rında değişimler yaşadı. Toplum ve birey arasındaki ilişki­leri kurcalayan yazar, ilk romanlarında ulusun değerlerini kişilerine aktararak onları tarih perspektifi içinde ele aldı. Giderek insanın iç yapısındaki derinliklere yönelen yazar, sanatın sınırları olmayacağını savunarak evrenselliğe ulaştı. Deli Zamanlar romanıyla birlikte hikâyelerindeki ince gözlemleri, dil özenini ve ironik bakışı romanlarına ta­şıdı. Tren Burdan Geçmiyor ve Arada Kalmış Tebessüm, Lacivert Taşı gibi son romanlarında sosyal-psikolojinin ve­rileriyle insanı anlamaya çalıştı. Daha çok Zor, Hilal Görü­nünce, Makina gibi ilk dönem eserleriyle tanınan yazarın son dönem romanlarıyla ulaştığı yetkinlik edebiyatımız açısından dikkate değerdir.

Yukarıda tanıtılan sanatçı kimdir?

Sevinç Çokum

 

4.  ……………. ismini edebiyat dünyamız hem biraz geç hem de biraz eksik duymuştur. Tanpınar’ın övgüsüne muhatap olacak kadar yetenekli bir yazarın ilgiye mazhar olması daha çok ölümünden sonradır. Yazarın Köse Kadı, Uçtaki Adam ve Sokakta romanları ile Bir Çınar Vardı ve Göç Zamanı isimli hikâye kitapları incelendiğinde Tanpınar’ın ilgisine durduk yerde muhatap olmadığı kolaylıkla anlaşılabilir. Bilhassa Köse Kadı ve Uçtaki Adam romanları Necatigil’in deyişiyle “Osmanlının serhat boylarındaki kahramanlıkla­rının düzyazı bir destanı niteliğindedir.”

Yukarıda tanıtılan yazarımız kimdir?

Bahaeddin Özkişi

 

5. Nişanlısı Murat’ın çok gizli bir görevle cepheye gidip ar­dından ölüm haberinin gelişi üzerine Yıldız’ın maneviyatı bozulur, sanrılar görmeye ya da yaratmaya başlar. Bunun üzerine Murat’ın babası (Beybaba) ile birlikte Anadolu se­yahatine çıkarlar. Yollarda çocuk, kadın, yaşlı, genç her­kes kağnılarla cepheye, cephane taşımaktadır. Bu kadın­larla söyleşen Yıldız, yavaş yavaş gerçekle yüzleşir. Ruh sağlığı düzelmeye başlar.

Yukarıda özeti verilen Dikmen Yıldızı kimindir?

Aka Gündüz

 

6. Yakup Kadri’nin …………….romanında, Mütareke Dönemi'nde işgal altındaki İstanbul’un sosyal yaşayışı yansıtılmış; işgal kuvvetleriyle işbirliği yapan çevrelerin ahlak düşüklüğü gözler önüne serilmiştir. Üç farklı zihniyetin çatışması üzerine kurulan romanda Leyla, mütareke yıllarında İstanbul’da sürdürü­len modern hayatı; Necdet, aynı çevrede uyanmakta olan millî şuuru; Captain Jackson Read ise işgal kuvvetlerini temsil etmektedir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler-den hangisi getirilebilir?

Sodom ve Gomore

 

7. Türk öykücülüğünün özelliklerini kavramak istiyorsak öncelikle bu üç yazarımızı çok iyi tanımamız
gerekir. Abdullah Efendi’nin Rüyaları’yla ...........Ekmek Kavgası’yla ....................Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu’yla ........................... .Cumhuriyet Dönemi öykücülüğünde önemli yeri olan sanatçılar arasında sayılır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken yazar adları aşağıdakilerin hangisin­de sırasıyla verilmiştir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar - Orhan Kemal - Haldun Taner
B) Haldun Taner - Ahmet Hamdi Tanpınar - Orhan Kemal
C) Orhan Kemal - Ahmet Hamdi Tanpınar - Haldun Taner
D) Ahmet Hamdi Tanpınar - Haldun Taner - Orhan Kemal
E) Haldun Taner - Orhan Kemal - Ahmet Hamdi Tanpınar
(2006/ÖSS)

 

8.  Cumhuriyet Dönemi oyun yazarlarındandır. Edebiyata şiirle başlamış, daha sonra öykü ve tiyatro türünde de yapıtlar vermiştir. Edebiyattaki ününü tiyatrolarıyla kazanmıştır. Tiyatro alanında tanın­masını sağlayan yapıtı, konusunu Babil efsanesi Gılgamış’tan alan “Tanrılar ve insanlar” piyesi­dir. Tiyatro yapıtları arasında “Hürrem Sultan, Karacaoğlan, Atçalı Kel Mehmet ve Ölü Kentin Nab­zı” da sayılabilir.
Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Recep Bilginer B) Orhan Asena C) Necati Cumalı
D) Refik Erduran E) Haldun Taner
(2007/ÖSS)

 

9. Gazetelerde fıkra, başyazı, söyleşiler yazdı. Öykü ve oyun yazarı olarak tanındı. İlk oyunlarından sonra epik tiyatro örneği olarak “Keşanlı Ali Destanı”nı yazdı. Güncel olayları konu alan eleştirel oyunlarını seyirciye sunabilmek için kabare tiyatrosunun kuruluşuna öncülük etti.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haldun Taner

B) Recep Bilginer

C) Necati Cumalı

D) Refik Erduran

E) Turan Oflazoğlu

 

10. Millî Edebiyat Döneminde başlayan Anadolu’ya, kır ve köy kesimine açılma eğilimi, Cumhuriyet Dönemi roman ve öyküsünde tam anlamıyla amacına ulaşmıştır. Anadolu, değişik bölgeleriyle ro­man ve öyküde yansıtılmıştır. Böylece Güney Anadolu, Toroslar ve Çukurova, — Hanımın Çiftli­ği, Bereketli Topraklar Üzerinde, Orta Anadolu Bölgesi, — Sarı Traktör, Ortakçının Oğlu, Define, — Yılanların Öcü, Kaplumbağalar, Tırpan romanlarına konu olmuştur.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmeli­dir?

A) Orhan Kemal’in - Talip Apaydın’ın - Fakir Baykurt’un

B) Kemal Bilbaşar’ın - Yaşar Kemal’in - Necati Cumalı’nın

C) Kemal Tahir’in - Tarık Buğra’nın - Samim Kocagöz’ün

D) Sait Faik’in - Selim ileri’nin - Sabahattin Ali’nin

E) Abbas Sayar’ın - Yusuf Atılgan’ın - Dursun Akçam’ın

(2009/ÖSS)

 

11. Orhan Kemal’le ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Yapıtlarında, kişilerin karakterlerini olay içinde çizmiş, onları doğal bir biçimde konuşturmuştur.

B) Genellikle fabrika işçilerinin, kırsal kesim insanlarının ve gecekondu bölgelerinde oturanların yaşamını konu almıştır.

C) Öykülerde günlük konuşma dilini kullanmış, yöresel söyleyiş özelliklerine bağlı kalmıştır.

D) Esir Şehrin İnsanları adlı romanıyla yazın çevrelerinde büyük yankı uyandırmıştır.

E) Anlatımı, olaylara bakış açısı yönünden toplumcu gerçekçi yazarlarımızdan biri sayılmaktadır.

(2007/ÖSS)

 

12. — Sodom ve Gomore adlı romanı, siyasi ve toplumsal tarihimizi yazacaklar için — niteliği taşır. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?

A) Halide Edip’in - eleştiri

B) Yakup Kadri’nin - belgesel

C) Refik Halit’in - yaşam öyküsü

D) Hüseyin Rahmi’nin - macera

E) Ahmet Rasim’in - bilim kurgu

(2009/ÖSS)

 

13. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Mahur Beste B) Sürgün   C) Ölmez Otu

D) Makber E) Aylak Adam

(2010/LYS)

 

14. Memleketi ve memleket gerçeklerini yansıtmayı amaçlayan Millî Edebiyat Dönemi roman ve öy­küsünün anlatımı, büyük ölçüde gözlemci gerçekçiliğe dayanır. Bu dönemin ünlü yazarlarından bi­ri olan — gerçekçilik akımına bağlı kalmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi getirilemez?

A) Reşat Nuri Güntekin

B) Refik Halit Karay

C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D) Memduh Şevket Esendal

E) Abdülhak Şinasi Hisar

(2010/LYS)

 

15. Peyami Safa, Tanzimat’tan itibaren Türk romanının değişmez ana konularından biri olan yanlış Batılılaşmanın toplumsal yapıda yol açtığı yıkımları hemen hemen bütün yapıtlarında işler. Bun­lardan biri olan — adlı yapıtında farklı kültürleri, dünya görüşlerini ve yaşama biçimlerini anlatır. Özellikle Doğu ve Batı çatışmasını yansıtmayı amaçlayan romanın iletisi, roman kahramanların­dan Neriman’ın yaşadığı bunalımlar ve iç çatışmalar yoluyla biçimlendirilir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bir Tereddüdün Romanı

B) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

C) Mahşer

D) Fatih-Harbiye

E) Yalnızız

(2010/LYS)

 

16. —, Tanzimat’tan I. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar yetişmiş üç kuşağın düşünüş ve yaşayışların­daki değişikliklerin; —, Millî Mücadele Dönemi Anadolu’sunun; —, Cumhuriyet’ten sonra devrim­ler döneminin; —, Atatürk’ün ölümünden sonraki yılların eleştirel bir yaklaşımla ele alındığı yapıt­lardır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilecek olan yapıt adları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Panorama I - Panorama II - Yaban - Kiralık Konak

B) Kiralık Konak - Yaban - Panorama I - Panorama II

C) Yaban - Panorama I - Kiralık Konak - Panorama II

D) Kiralık Konak - Panorama I - Panorama II - Yaban

E) Panorama I - Yaban - Panorama II - Kiralık Konak

(2008/ÖSS)

 

 

17. — önemli yapıtlarından biri olan Kuyucaklı Yusuf ile Reşat Nuri’nin — adlı yapıtı Türk edebiyatın­da kasaba gerçeklerini yansıtan romanlardandır.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sabahattin Ali’nin - Yeşil Gece

B) Orhan Kemal’in - Çalıkuşu

C) Aziz Nesin’in - Dudaktan Kalbe

D) Rıfat İlgaz’ın - Acımak

E) Kemal Tahir’in - Kavak Yelleri

(2008/ÖSS)

 

18. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Güldürürken düşündürmeyi de amaçlayan bir mizah anlaşıyının başarılı örneklerini veren ya­zarlarımızın başında Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Muzaffer Izgü’yü sayabiliriz.

B) Deneme türünün özgün örneklerini veren Nurullah Ataç, bir eleştirmen olarak yeni şiirimizin ba­şarı kazanmasında etkili olmuş bir yazarımızdır.

C) Sabahattin Eyüboğlu, düşünce adamı kimliğiyle hümanist düşünüşün yerleşmesi, halkçı bir kültürün oluşması yolunda çaba göstermiş bir aydınımızdır.

D) Şiirlerini bireysel duyarlıktan çok toplumsal duyarlılıkla biçimlendiren Cemal Süreya, Turgut Uyar ve Edip Cansever toplumcu gerçekçi şiirimizin öncüleri arasında yer alır.

E) Falih Rıfkı Atay, Türkçenin inceliklerini taşıyan, yalın, akıcı anlatımıyla gezi yazılarının bağım­sız birer tür boyutuna ulaşmasında etkili olmuştur.

(2008/ÖSS)

 

19. Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas alan yapıtların belirleyici özelliklerinden biri de­ğildir?

A) Okurların merak duygusunun kamçılanması amaçlanır.

B) Yaşamın çok boyutlu ve kavranması zor gerçeklerden oluştuğu savunulur.

C) Anlatıcı, büyük ölçüde birey bilinciyle kendi “ben”ini öne çıkarır.

D) Topluma ait değerleri yansıtma amacı yoktur.

E) Anlatılanlar kişilerin iç dünyasının süzgecinden geçirilerek verilir.

(2010/LYS)

CEVAP: A (Okurların merak duygusunun kamçılanması amaçlanır.)

 

20. Türk edebiyatının en iyi romanlarından olan —, 1949’da kitap olarak basılır. — İstanbul’a olan de­rin sevgisini yansıttığı bu romanında, Mümtaz ile Nuran’ın aşkı çerçevesinde eski-yeni, Doğu-Batı ve aşk ile toplumsal sorumluluk arasındaki çatışmayı ve bu çatışmaların doğurduğu bireysel bu­nalımları irdeler.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A) Baba Evi - Orhan Kemal

B) Huzur - Ahmet Hamdi Tanpınar

C) Küçük Ağa - Tarık Buğra

D) Bir Düğün Gecesi - Adalet Ağaoğlu

E) Yorgun Savaşçı - Kemal Tahir

(2010/LYS)

 

21. "Üç İstanbul" adlı eser kime aittir?

Mithat  Cemal Kuntay

 

 

22.  Aşağıda verilen yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)    Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Sodom ve Gomore

B)    Halide Edip Adıvar - Türk’ün Ateşle İmtihanı

C)    Reşat Nuri Güntekin - Çalıkuşu

D)    Peyami Safa - Yalnızız

E)    Ahmet Hamdi Tanpınar - Yeşil Gece

CEVAP: E

 

23. Aşağıda verilen romanlardan hangisi Millî Mücadele Dönemini anlatmaktadır?

A) Küçük Ağa                    B) Benim Adım Kırmızı

C) Ayaşlı ve Kiracıları         D) Çıkrıklar Durunca

E) Akşam Güneşi

 

24. Memleket Hikayeleri, Gurbet Hikayeleri adlı eserlerin yazarı kimdir?

Refik Halit Karay

 

25. “Türk’ün Şehnamesinden” adlı şiir kitabı kimindir?

Mithat Cemal Kuntay

 

26.        ……….’ta, Naim Efendi, Servet Bey ve Seniha’da simgeleşen üç kuşağın çatışması, Abdülhamid idaresinden Cumhuriyet'e kadar değişim geçi­ren toplumdan kesitler sunularak anlatılmıştır.

……………., amacından sapmış Bektaşi tekkelerini ve bu tekkelerde kurtuluş yolu arayan İstanbul’un kibar tabakasının yaşamını konu almıştır.

 

 

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere Yakup Kadri’nin hangi romanları getirilmelidir?

 

27. Nehir romancılık anlayışı içinde olan yazar “Kiralık Konak”ta üç neslin çatışmasını, “Nur Baba”da Bektaşi tekkelerinin yozlaşmasını, “Hüküm Gecesi”nde Meşrutiyet Devri parti kavgalarını, “Panora­ma” ve “Ankara”da Atatürk dönemi Türkiye’sini işlemiştir.

Bu parçada eserlerinden bazıları tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

 

Mahmut Makal'ın 17 yaşında genç bir öğretmenken kaleme almaya başladığı 'köy notları' nı kitap haline getirerek 1950 yılında yayımladığı eserinin adı nedir? Eser defalarca orijinal halde veya bazı eklemelerle Türkçe ve çeşitli dillerde defalarca basılmıştır. Yazarın bu eseri 1966 yılında UNESCO “Dünya Kültürüne Hizmet Ödülü'”nü kazanmıştır.

Mahmut Makal’ın bu eserinin adı nedir?

Bizim Köy

 

28. "Karartma Geceleri" adlı eser kime aittir?

Rıfat Ilgaz

 

29. — tarafından yazılan -— romanında, Karataş köyünde oğlu Kara Bayram ve gelini ile yaşayan Irazca’nın, köy¬deki hiyerarşiye ve haksızlığa başkaldırısı anlatılır. Haceli, evinin çok nemli olmasından yakınarak Irazca’nm evinin tam önüne ev yapmaya kalkışır. Bayram buna karşı çıkar. Köyün muhtarı ise menfaati için bu olaya göz yumarak Haceli’ye arka çıkar, hatta Bayram’ı razı etmek için onu adamlarına dövdürür. Bayram muhtara boyun eğmeyerek annesi Irazca ile birlikte hakkını savunur.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

Fakir Baykurt – Yılanların Öcü

 

30. “Kalpaklılar” romanıyla Kurtuluş Savaşı’nın panoramasını çizen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

Samim Kocagöz

 

31. Bir Şoförün Gizli Defteri, Yayla Kızı, Dikmen Yıldızı romanlarıyla tanınan yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?

Aka Gündüz

 

32. “Çıkrıklar Durunca”, “Yol Arkadaşları”, “Bir Varmış Bir Yokmuş” adlı romanların yazarı olan Cumhuriyet Dönemi toplumcu gerçekçi yazar aşağıdakilerden hangisidir?

Sadri Ertem

 

33. Bir aydının çevresi ve ailesiyle olan uyuşmazlığının, bu uyuşmazlığın nedenlerinin anlatıldığı Kürk Mantolu Madonna adlı eser kime aittir?

Sabahattin Ali

 

34. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ve hemen bu yılları izleyen Şeyh Sait isyanı sırasında Doğu Anadolu'yu ele alan Cemo (1966) ve Memo (1968) romanlarıyla tanınan yazarın diğer romanları Bedoş, Denizin Çağırışı, Yeşil Gölge, Başka Olur Ağaların Düğünü ve Zühre Ninem'dir.

Yukarıda romanları verilen toplumcu gerçekçi yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

Kemal Bilbaşar

 

35. Romanlarında daha çok kendi memleketi olan Söke yöresini ele almıştır. Bir Şehrin İki Kapısı, Yılan Hikayesi, Bir Karış Toprak, Bir Çift Öküz bu özelliği taşıyan romanlarıdır. Kurtuluş Savaşı dönemini de anlatan romanları olan toplumcu gerçekçi yazarın adı nedir?

Samim Kocagöz

 

36. İlk romanı olan Miras'ta II. Abdülhamit döneminde İstanbul'da yaşayan bir paşa ailesinin yaşamını ele alan yazar,  Ayaşlı ile Kiracıları'nda ve tamamlanmamış romanı olan Vassaf Bey'de Cumhuriyet'in ilânından sonra, 1930'lu yılların Ankara'sında yeni bir yaşamın başlayışını yansıtır.

Yukarıda tanıtılan yazarımız kimdir?

Memduh Şevket Esendal

 

37. Sınıf Arkadaşları, Havada Bulut Yok, Karıncayı Tanırsınız adlarını taşıyan üç romanında Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ve izleyen yılların bir panoramasını çizen yazarın Dilleri Var Bizim Dile Benzemez adlı incelemesi de vardır.

Yukarıda sözü edilen yazarımız kimdir?

Cevdet Kudret Solok

 

38. "Kuyucaklı Yusuf" adlı eser kime aittir?

Sabahattin Ali

 

39. "Suyu Arayan Adam" adlı eser kime aittir?

Şevket Süreyya Aydemir

 

40. "Boğaziçi Şıngır Mıngır" adlı eser kime aittir?

Salah Birsel

 

41. "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı eser kime aittir?

Aziz Nesin

 

42. "Aganta Burina Burinata" adlı eser kime aittir?

Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı)

 

43. "Gönülden Gönüle " adlı şiir kitabı kime aittir?

Faruk Nafiz Çamlıbel

 

44. " Edebiyatçılar Geçiyor" adlı anı kime aittir?

Halit Fahri Ozansoy

 

45. "Akbaba" dergisini kim çıkartmıştır?

Yusuf Ziya Ortaç

 

46. "Varlık" dergisini kim çıkartmıştır?

Yaşar Nabi Nayır

 

47. "Binnaz" adlı manzum tiyatro kime aittir?

Yusuf Ziya Ortaç

 

48. " Son Öpüş, "Osmanoflar" adlı romanlar kime aittir?

Kenan Hulusi Koray

 

49. "Vazgeçemediğim" , " İstanbul'u Dinliyorum" adlı eserler kime aittir?

Orhan Veli Kanık

 

50. "Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi" adlı öykü kime aittir?

Ziya Osman Saba

 

51. "Göz Ucuyla Avrupa" adlı gezi yazısı kime aittir?

Yusuf Ziya Ortaç

 

52. "Rahatı Kaçan Ağaç" adlı eser kime aittir?

Melih Cevdet Anday

 

53. "Sevda Sözleri", "Üvercinka" adlı eserler kime aittir?

Cemal Süreya

 

54. "Bakışsız Bir Kara Kedi", "Kınar Hanımın Denizleri" adlı eserler kime aittir?

Ece Ayhan

 

55. "Yer Çekimli Karanfil" adlı eser kime aittir?

Edip Cansever

 

56. "Hızırla Kırk Saat" , "Mona Rosa" adlı eserler kime aittir?

Sezai Karakoç

 

57. "Güneşi Yakanların Selamı", "Türkiye Şarkısı" adlı eserler kime aittir?

İlhan Berk

 

58. Papirüs dergisini 2. yeni şairlerinden hangisi çıkarmıştır?

Cemal Süreya

 

59. Mavi dergisini kim çıkartmıştır?

Attila İlhan

 

60. "Örümcek Ağı", "Kaldırımlar" adlı şiirler kime aittir?

Necip Fazıl Kısakürek

 

61. Romanlarında insana ve zamana önem veren yazarın Mahur Beste, Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Sahnenin Dışındakiler adlı romanları vardır.

Bu yazarımız kimdir?

Ahmet Hamdi Tanpınar

 

62. İlk romanı Aganta Burina Burinata'da küçük yaşta başlayan deniz tutkusunu dile getiren, Uluç Ali ve Turgut Reis'te Osmanlı İmparatorluğu'nu denizlerde sınırlarını genişletmek için yaptığı savaşları anlatan yazar kimdir?

Halikarnas Balıkçısı

63. Köy çıkışlı yazarlar arasında adı ilk akla gelen yazar, ilk romanı Teneke ile Çukurova'yı yazmaya başlamış onu, alışılmış eşkıya tipini değiştiren İnce Memed izlemiştir.

Yukarıda iki romanı verilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

Yaşar Kemal

 

64. Binboğalar Efsanesi ve Ağrıdağı Efsanesi'yle destansı roman örnekleri veren yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

Yaşar Kemal

 

65. Baba Evi, Avare Yıllar, Cemile ve Dünya Evi romanları hangi yazarındır?

Orhan Kemal

 

66. Devlet Kuşu, Vukuat Var, Hanımın Çiftliği romanlarında yoksulluğun aile yaşayışını etkileyişini ele alan yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

Orhan Kemal

 

67. Romanımıza yeni bir konu olarak giren cezaevi, yazarın Suçlu ve 72. Koğuş adlı eserlerinde  ele alınmıştır.

Yukarıda iki romanı verilen yazar kimdir?

Orhan Kemal

 

68. Köy enstitüsü çıkışlı yazar, Sarı Traktör köylerde başlayan traktör tutkusunu ele almıştır.

Bu yazarımız kimdir?

Talip Apaydın

 

69. Ortakçılar, Define Emmioğlu, Tütün Yorgunu, Köyden Kente İndi İdris adlı romanların yazarı kimdir?

Talip Apaydın

 

70. Vatan Dediler, Toz Duman içinde adlı iki romanında Kurtuluş Savaşı dönemini anlatan yazar kimdir?

Talip Apaydın

 

71. Gurbet Kuşları, Bereketli Toprakları Üzerinde, Murtaza adlı romanları olan toplumcu gerçekçi yazar kimdir?

Orhan Kemal

 

72. Gözlemlerine dayanarak Çukurova'yı yazarken bir yandan da 1951'de İstanbul'da içine girdiği yeni çevreyi, bu çevrede yaşayan insanları, sorunlarını gözlemlemeyi sürdürmüş, bu gözlemlerin sonucu olarak, İstanbul ve çevresini yansıtan Deniz Küstü, Al Gözüm Seyreyle Salih, Kuşlar Da Gitti romanları ortaya çıkmıştır

Yukarıda sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

Yaşar Kemal

 

73. Orta Direk, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu (Dağın Öte Yüzü I, II, III), Demirciler Çarşısı Cinayeti, Yusufçuk Yusuf (Akçasazın Ağaları I, II), Yağmurcuk Kuşu, Kale Kapısı, Kanun Sesi (Kimsecik I, II, III), Yılanı Öldürseler; Çukurova ile çevresini doğası, yaşam koşulları ve insanıyla anlattığı romanlarıdır. Yazar bu romanlarında özellikle yöre dilini kullanmaya özen göstermiştir.

Yukarıda romanları verilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

Yaşar Kemal

 

74. İlk romanı Sarduvan' da bir köy romanı yazarı görünümünde olan yazarın, onu izleyen Rezil Dünya ve Drina'da Son Gün ise II. Dünya Savaşı yıllarını kapsayan romanlarıdır. Bu romanlarına Ateşi Yakanlar eklenmiştir.

Yukarıda sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

Faik Baysal

 

75. Doğduğu yer olan Burdur yöresini romanlarının bir bölümünde yansıtan yazar, Yılanların Öcü romanıyla ün kazanmıştır. Bu yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

Fakir Baykurt

 

76. Irazca'nın Dirliği, Kara Ahmet Destanı adlı romanların yazarı kimdir?

Fakir Baykurt

 

77. Kaplumbağalar, Amerikan Sargısı, Tırpan adlı romanların yazarı kimdir?

Fakir Baykurt

 

 

78. Yazarın köye yönelik romanları, cezaevinde yattığı Çankırı ve Çorum yöresinde geçer. İlk iki romanı Sağırdere ile Körduman, bir köy delikanlısının iş bulmak amacıyla kente gelişini ve oradaki yaşantısını anlatır.

Yukarıda sözü edilen yazar kimdir?

Kemal Tahir

 

79. Yediçınar Yaylası, Köyün Kamburu, Büyük Mal adlı romanlarda yazar, değişik dönemlerde ağalık kurumunu ele almış, ağalığın gelişmesini sergilemiştir.

Yukarıda bazı romanları verilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

Kemal Tahir

 

80. Orhan Kemal'den sonra cezaevini Namusçular, Dam Ağası ve Karılar Koğuşu adlı romanlarında işleyen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

Kemal Tahir

 

81. Devlet Ana, Esir Şehrin İnsanları, Esir Şehrin Mahpusu, Yorgun Savaşçı, Kurt Kanunu, Yol Ayrımı, Hür Şehrin İnsanları adlı tarihi romanların yazarı kimdir?

Kemal Tahir

 

82. Yazarın, bir üçlü oluşturan Tütün Zamanı, Acı Tütün, Yağmurlar ve Topraklar adlı romanlarının ikinci baskısı Zeliş adıyla yapılmıştır. Bu üç romanında tütün ekicilerinin ve tütün işçilerinin sıkıntılarını yaşam koşullarını, iki gencin birbirlerine duydukları güçlü sevgiyle renklendirerek yansıtır.

Yukarıda sözü edilen yazar kimdir?

Necati Cumalı

 

83. “Viran Dağlar” adlı romanın yazarı kimdir?

Necati Cumalı

 

84. Küçük Ağa, Küçük Ağa Ankara'da romanlarıyla Kurtuluş Savaşı'nı anlatan yazarımız kimdir?

Tarık Buğra

 

85. Ünlü tiyatro sanatçımız Naşit'in yaşamından bir kesitin anlatıldığı, Tarık Buğra’nın romanının adı nedir?

İbiş’in Rüyası

 

86. Tarık Buğra’nın, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu anlattığı romanının adı nedir?

Osmancık

87. Garipler Sokağı, Suçumuz İnsan Olmak, İnsan Bir Ormandır, Düş Ekmeği adlı romanların yazarı kimdir?

Oktay Akbal

 

88. Kent insanının yaşayışına, sorunlarına eğilen Sokaktaki Adam ve Zenciler Birbirine Benzemez adlı romanların yazarı kimdir?

Attila İlhan

89. Kurtlar Sofrası, Bıçağın Ucu, Sırtlan Payı, Yaraya Tuz Basmak, Der Saadette Sabah Ezanları adlı romanlar kimindir?

Attila İlhan

 

90. “Fena Halde Leman” adlı romanın yazarı kimdir?

Attila İlhan

 

91. Yazar, sekiz ciltlik Kutsal İsyan adlı romanıyla tanınmıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan başlayarak Kurtuluş Savaşı'nı konu alan bu romanı, yedi ciltlik Kutsal Barış tamamlar. Bu romanda da düşmanın İzmir'de denize dökülmesinden başlayarak Atatürk'ün ölümüne değin geçen dönemi buluruz

“Kutsal İsyan” ve “Kutsal Barış” romanlarının yazarı kimdir?

Hasan İzzettin Dinamo

 

92. Aylak Adam'da büyük kent aydınının tedirginliğini, Anayurt Otelin'de de bir kasaba otelinde katiplik yapan ve yaşamındaki tekdüzelikten bunalan gencin yaşayışını anlatan yazar kimdir?

Yusuf Atılgan

 

93. Küçük Dünya adlı romanıyla adını duyuran yazar, Azap Toprakları, Tutsak, Çiçekler Büyür adlı romanlarıyla dış Türklere yönelmiştir. Sancı ve Canbaz romanlarıyla Türkiye'ye dönen yazar, Sancı'da 1970 yıllarındaki öğrenci olaylarını, Cambaz'da toplumsal ve ekonomik değişimler geçiren Türkiye'nin sorunlarla dolu bir dönemini kendi siyasal görüşleri açısından değerlendirmiştir.

Yukarıda sözü edilen yazar kimdir?

Emine Işınsu

 

94. “Korsan Çıkmazı” adlı romanın yazarı kimdir?

Nezihe Meriç

 

95. İlk romanı Yılkı Atı'nda, yılkılığa bırakılmış bir atın öyküsünü anlatan yazar, Çelo ve Can Şenliği'nde değişik açılardan köy yaşayışını, Dik Bayır'da da köy yaşayışıyla birlikte, köyden kente ve Almanya'ya göçü ele almıştır.

Yukarıda eserleri verilen yazar kimdir?

Abbas Sayar

 

96. Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar, Bir Bilim Adamının Romanı adlı romanlar kimindir?

Oğuz Atay

 

97. Köy konusunu işleyen Hakkari'de Bir Mevsim adlı roman kimindir?

Ferit Edgü

 

98. 70’li yılların gülmece yazarıdır. Daha çok öyküye yönelen yazarın, gözlemlerine dayanarak yazdığı üç romanı vardır. Gecekondu, İlyas Efendi ve Halo Dayı.

Bu yazar kimdir?

Muzaffer İzgü

 

99. Romanlarında bir şeyden hareket ederek tarihsel ve toplumsal koşullar içinde genele geçen Adalet Ağaoğlu, bilinç akışı yönteminin olgun örneklerini vermiştir. Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi, Yaz Sonu ve Hayır adlı romanları 1930'lu yıllardan günümüze gelerek, aydın kişilerin sorunlarını ve bunalımlarını veren romanlardır. Fikrimin İnce Gülü ise, işçilerin sorunlarını, Almanya'ya göçü ele aldığı romanıdır. Yazarın bir diğer romanı Ruh Üşümesi’dir.

Yukarıda sözü edilen yazar kimdir?

Adalet Ağaoğlu

 

100. “Cevdet Bey ve Oğulları” adlı romanın yazarı kimdir?

Orhan Pamuk

 

101. …….., teknik yönden de değişiklik gösteren bir romandır. Romanda, değişik karakterde üç kardeşin babaannelerinin evinde geçirdikleri bir haftada yaşanan olaylar anlatılırken, kişilerden hareket edilerek Tanzimat dönemine değin geri dönülmüştür.

Yukarıdaki boşluğa Orhan Pamuk’un hangi romanı getirilmelidir?

Sessiz Ev

 

102. ……, 17. Yüzyılda korsanlara esir düşen bir Venedikli ile onu satın alan bir Osmanlı Türk’ünün hikayesini anlatan Orhan Pamuk’un romanıdır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Beyaz Kale

 

103. Şeyh Galip’in Hüsn ü Aşk mesnevisinin günümüze uyarlanmış şekli olarak görülen bu romanda Avukat Galip’in kendisini terk eden karısını araması konu edilmiştir.

Orhan Pamuk’un yazdığı bu romanın adı nedir?

Kara Kitap

 

104. 1980'li yılların köy kökenli kadın yazarıdır. Gerçeği fantastik ögelerle birlikte verdiği Sevgili Arsız Ölüm romanıyla tanınmıştır. Köyden kente göçü anlattığı bu romanında köylülerin geleneksel yapılarını, kentte içine düştükleri çıkmazları gözler önüne serer.

Yukarıda sözü edilen yazar kimdir?

Latife Tekin

 

105. Türk edebiyatında 1990'larda yerini alan kadın edebiyatının öncülerindendir. Yapıtlarında, öznel psikolojik olayları anlatırken Türk toplumundaki tarihsel ve toplumsal gelişmeleri aktarmıştır. Yazarın bazı romanları Kaçış, Islak Güneş, Cadı Ağacı, Kadın Destanı’dır.

Bu kadın yazarımız kimdir?

Ayla Kutlu

 

106. Silindir Şapka Giyen Köylü, Bacayı İndir Bacayı Kaldır, Korku, Bay Virgül, Bir Şehrin Ruhu adlı öykü kitaplarının yazarı kimdir?

Sadri Ertem

 

107. Değirmen, Kağnı, Ses, Yeni Dünya, Sırça Köşk adlı hikaye kitapları olan toplumcu gerçekçi yazar kimdir?

Sabahattin Ali

 

108. Öykü ve roman yazarlığını bir arada sürdüren yazardır. Romanlarında olduğu gibi öykülerinde de ekmek parası peşinde koşanların yaşayışı, kendi yaşantısından yansımalar olarak sergilenir. İlk öykülerinde Çukurova'ya inen tarım ve fabrika işçilerine, onların kentlerin kenar semtlerindeki yaşayışlarına eğilmiştir. Yazarın öyküleri arasında Ekmek Kavgası, Çamaşırcının Kızı, 72. Koğuş, Grev, Arka Sokak, Kardeş Payı, Önce Ekmek adlı eserleri sayabiliriz.

Yukarıda tanıtılan yazar kimdir?

Orhan Kemal

 

109. “Göl İnsanları” adlı öykü kitabı hangi yazarındır?

Kemal Tahir

 

110. “Sarı Sıcak” adlı öykü kitabı kimindir?

Yaşar Kemal

 

111. “Yaşasın Demokrasi, Tuş, Şişhaneye Yağmur Yağıyordu, Ay Işığında Çalşıkur, On İkiye Bir Var, Konçinalar, Sancho’nun Sabah Yürüyüşü” adlı öykü kitapları olan yazar kimdir?

Haldun Taner

 

112. Yarın Diye Bir Şey Yoktur ve İki Uyku Arasında adlı öykülerini yayımladıktan sonra romana geçen, daha çok romanlarıyla tanınan yazar kimdir?

Tarık Buğra

 

113. Öykülerini romanlarından önce yayımlayan …….., toplumdaki bozukluklara, daha çok da kadınlarla ilgili sorunlara değinmiştir. En çok üzerinde durduğu, erkeğin egemen olduğu bir toplum düzeninde öğrenim görmüş ya da görmemiş, ezilen, anlamı kalmamış gelenek ve göreneklerin kurbanı olan kadının sorunlarıdır. Yazılışları bakımından Sait Faik çizgisinde gelişme gösteren öykülerini, Boz Bulanık, Topal Koşma, Menekşeli Bilinç,  Dumanaltı, Bir Derin Karakuyu kitaplarında bir araya toplanmıştır.

Bu yazarımız kimdir?

Nezihe Meriç

 

114. Gazoz Ağacı ile Yaralı Hayvan adlı iki kitapta topladığı öykülerinde değişik öykü anlayışıyla dikkati çekmiştir. Ona göre önemli olan anlatı değil, gerçeğin yansıtılmasıdır. Sait Faik kuşağının etkisi ile öykü yazmaya başlamış, İstanbul dışına çıkmadığı öykülerinde dikkatli bir gözlemci olarak gerçekleri yansıtmıştır. Daha çok küçük insanların yaşayışlarını verdiği öykülerinde bu insanları mutluluk içinde görmeye çalışmıştır

Bu parçada sözü edilen yazar kimdir?

Sabahattin Kudret Aksal

 

115. Köy gerçeklerini önce öykülerinde vermeye başlayan ……., roman ve öykü yazarlığını birlikte sürdüren yazarlarımızdandır. On Binlerce Kağnı, İçerdeki Oğul, Çili, Efendilik Savaşı öykülerinin birkaçıdır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Fakir Baykurt

 

116. Bireyin yalnızlığı ve iletişimsizliğini ön plana alan yazar,  bireyin kendi yalnızlığı içinde, yaşadığı dünyayı kavramaya çalışmasını, bu çabayla dünya ile ilgili bilgiler edinişini yansıtır. Öykülerinde zamanı içinde bulunulandan geriye dönüşler yaparak kullanan yazar, geri dönüşlerde kısa, devrik ya da yarım bırakılmış cümlelerden oluşan anlatımıyla vermiştir. Öykülerinde en çok değişik cümle kuruluşlarıyla dikkati çeken yazar, öykülerini Troya'da Ölüm Vardı, Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı, Ölmüş Kediler Bahçesi, Kısmet Büfesi kitaplarında bir araya toplamıştır.

Bu yazarımız kimdir?

Bilge Karasu

 

117. Romanlarında ve öykülerinde bireyin zengin iç dünyasını başarıyla yansıtmış,ilk eserlerinde bireyler arasındaki iletişimsizlikleri de ön plana çıkarmıştır. Her Gece Bodrum romanıyla kendini tanıtan Selim İleri, bu romanıyla bir anlık roman örneği vermiş ve bilinç akışını kullanmıştır. Kişisel güncelerine dayanarak yazdığı bu romanını izleyerek Ölüm İlişkileri ve Cehennen Kraliçesi yayınlanır. Kişilerin ön planda olduğu bu romanlardan sonra yayınladığı Bir Akşamın Alacası'nın "siyasi bir söylev" olduğunu belirleyen yazar, Mavi Kanatlarınla Benim Olsaydın, Cemil Şevket Bey, Aynalı Dolaba, İki El Rovelver adlı romanlarıyla günümüze gelmiştir. (Selim İleri)

 

 

118. Öykü ve roman yazarı olan kadın sanatçının romanlarınından bazıları Ölü Erkek Kuşlar, Yeni Yalan Zamanlar, Hiçbir Aşk Hiçbir Ölüm ve Mor’dur.

Bu yazarımız kimdir?

İnci Aral

 

119. Güneşe Dön Yüzünü ve Geniş Zamanlar adlı öykü kitaplarının sahibi olan yazar, Bir Tatlı Huzur, Adı Aylin, Füreya, Türkan  adlı biyografik romanlar yazmıştır. Çok okunan yazarın diğer romanlarından bazıları Sevdalinka, Köprü,  Nefes Nefese’dir

Bu yazarımız kimdir?

(Ayşe Kulin)

 

 

120. Yetmişli yılların ortalarında Ah Bayım Ah adlı öykü kitabıyla adını duyuran ………., bireyden hareket eden ve öykülerinin konularını yaşamından alan bir yazar olarak, ayrıca gerçeği fantaziyle birlikte verişiyle dikkati çekmiştir

Büyülü Gerçekçilik akımının Türk Edebiyatı'ndaki temsilcilerinden olan yazar;  Varlık dergisi, Cumhuriyet, Güneş, Radikal ve Akşam gazetelerinde çalışmıştır. Pasifik Günleri, Orphee, Deniz Kenarında Pazartesi, Aşık Papağan Barı adlı romanları vardır.

(Nazlı Eray)

 

BU SORULARI WORD DOSYASI OLARAK İNDİR

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio