Edebi Sanatlar Test 8


1. Bir sözü hem mecaz hem gerçek anlamını düşündürecek biçimde kullanmaya “kinaye” denir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek kullanılmıştır?
A) Ey kimsesizler, el veriniz kimsesizlere
Onlardır ancak el verecek kimse sizlere
B) Bir damla inciydi kirpiklerinde
Aşkın ıstıraplarla dolu rüyası
C) Bulmadım dünyada gönüle mekan
Nerde bir gül bitse etrafı diken
D) Ne içindeyim zamanın
Ne de büsbütün dışında
E) Ve günlerden bir gün, bir sabah erken
Kuşluk vaktinde, bülbüller öterken2. Eskici dükkanındaki asma saat,
Çelik bir şal atmış omuzlarına.
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır?
A) Benzetme B) Abartma C) Hüsn-i Ta’lil
D) Cinas E) Teşhis

3. Aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi için kullanılan örnek dize yanlıştır?

Edebi sanat
Örnek cümle
A)
Hüsn-i Ta’lil

O kadar çaldı ki yürekten; türküler aşındırdı kavalı.
B)
Akis

Senin aşkın ateştir, ateşin gül bahçesi.
C)
Kinaye

Gül, dikensiz olmaz.
D)
Aliterasyon

Kara bağrım kar altında kütür kütür kütüler.
E)
Tezat

Ne zeki çocuk; on yaşında okumayı söktü.4. Yarın dudağından getirilmiş
Bir katre alevdir bu karanfil
Bu dizelerde görülen söz sanatları hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Güzel benzetme – Tenasüp
B) Benzetme – Tevriye
C) Tenasüp – Tezat
D) Güzel benzetme – Aliterasyon
E) Benzetme – Tenasüp

5. Rengin uçmuş nen var sunam, ak sunam
Söyle bana, emret, sana can sunam
Bu iki dizede geçen “sunam” sözcükleri arasında hangi söz sanatı vardır?
A) Benzetme
B) Abartma
C) Tevriye
D) Telmih
E) Cinas

6. Ey name sen ol mah-likeden mı gelirsin
Ey hüdhâd-ı ümmid Saba’dan mı gelirsin
dizelerinde “Saba” melikesi Belkıs ile Süleyman kıssası hatırlatılmıştır.
Örneği ve açıklaması verilen bu edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Telmih
B) Tenasüp
C) Tevriye
D) İstiare
E) İstifham
7. Bugün keyfim yok
Karnım da aç değil idi
Bir çeyrek inekle
İki kasa ekmek yiyebildim
Bu dörtlük halk arasında söylenen anonim bir söyleyiştir.
Yukarıdaki dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mübalağa
B) Telmih
C) Tenasüp
D) Assonans
E) Leff ü Neşr8. Kani ol gül gülerek geldiği demler şimdi
Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz
Bu beytin birinci ve ikinci dizesinde görülen edebi sanatlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Teşbih – Tezat
B) Tevriye – Aliterasyon
C) İstiare – Tezat
D) Teşbih – İstiare
E) İstiare – Teşbih9. Deniz beni bekliyor.
Yavuklum, sokaklar
Beni bekliyor.
Ben adımı kazıyorum
Yaz gölünde geyik gibi
Yüzen ağaca.
Bu dizelerde ağır basan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) İntak
B) Seci
C) Teşhis
D) Assonans
E) Tecahül-i Arif
10. “Murathan Mungan, günümüz edebiyatının güçlü kalemlerindendir.” cümlesinde hangi söz sanatı vardır?
A) Kinaye
B) Tevriye
C) Tecahül-i Arif
D) Mecaz-ı Mürsel
E) Seci
11. “Tatilde onunla yaşadıklarım bir rüya gibiydi.”
Yukarıdaki cümlede yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstiare
B) Teşbih
C) Tezat
D) Kinaye
E) Tevriye
12. Aşağıdakilerin hangisinde teşhis sanatı yapılmamıştır?
A) Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.
B) Camekandaki kitap beni al diye gözlerimin içine bakıyordu.
C) Koca şehirde ışıklar dans ediyor.
D) Her yokuşun bir inişi vardır diyorlar.
E) Uyanan bir düşünce bir daha kolay kolay uyuyamaz.


cevaplar
Test 8
1 C
2 E
3 E
4 A
5 E
6 A
7 A
8 C
9 C
10 D
11 B
12 D
Edebi Sanatlar Test 9
1. “Her an kalbimde sivri bir ok.” dizesinde hangi söz sanatı vardır?
A) Teşbih
B) Tezat
C) Tariz
D) İstiare
E) Mecaz-ı mürsel


2. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak
Ve bir zaman semaya bakacaksın ağlayarak
Bu dizelerdeki altı çizili sözle yapılan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mecaz-ı mürsel
B) Teşbih-i beliğ
C) Kinaye
D) Telmih
E) İstiare


3. Pazara gittiğimizde bir satıcının “lokuma gel hanım, lokuma” diye bağırdığını işitiriz. Yanına vardığımızda lokum değil de kayısı sattığını fark ederiz.
Satıcı, bu söz oyunuyla hangi edebi sanata başvurmuş olur?
A) İstiare
B) Teşbih
C) Tevriye
D) Tenasüp
E) Cinas
4. Neden
Her aşkın içinden ayrılık geçiyor biraz?
Neden
Seni seviyorum diye bağırıyorum, avaz avaz?
Bu dizelerde görülen en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tecahül-i arif (Bilmezlikten gelme)
B) İstiare (Eğreltileme)
C) Mecaz-ı mürsel (Ad aktarması)
D) Telmih (Anımsatma)
E) Tariz (Dokundurma)

5. “Elma yanaklı, selvi boylu yâr.”
Yukarıdaki dizede aşağıdaki sanatlardan hangisi vardır?
A) Aliterasyon
B) Seci
C) Kinaye
D) İstiare
E) Teşbih-i beliğ

6. Çağır Karacaoğlan çağır
Taş düştüğü yerde ağır
Gönül sevdiğinden soğur
Görülmeyi, görülmeyi
Bu dörtlüğün ikinci dizesinde yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tecahül-i arif
B) Mecaz-ı mürsel
C) İrsal-i mesel
D) Leff ü Neşr
E) Terdid
7. “Evet oğlum, Hoca sevmezdi bilirim Saray’ı
Ama sövmezdi de hoşlanmadığından dolayı”
Bu dizelerde görülen edebi sanat aşağıda*kilerden hangisidir?
A) Teşbih
B) Telmih
C) Tekrir
D) Mecaz-ı Mürsel
E) Tariz


8. Kapım dillenir geceleri
Saçların yüzümü örttükçe
Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşbih
B) Kinaye
C) Teşhis
D) İntak
E) Tevriye


9. Ağla, ağla halime
Gülme, kapat gözlerini
Görme, hiçbir şey söyleme!
Altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişki*sine benzer bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) İyi gün dostu çok olur.
B) Alçak yerin tepeciği kendini dağ sanır.
C) Boş çuval dik durmaz.
D) Dipsiz bir kuyudur aşk.
E) Bir kız vardı, yok gibi güzel.
10. Büyüksün İlahi büyüksün büyük
Büyüklük yanında kalır pek küçük
Birinci ve ikinci dizede yapılan söz sanatla*rı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
I. dize
II. dize
A) Telmih Tariz
B) Tezat Teşbih
C) Tekrir Tezat
D) Teşbih Tekrir
E) Tariz Telmih

11. “Dertli bağrımda camdan bir kalp var.” cümlesinde bulunan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstiare
B) Kinaye
C) Tariz
D) Terdid
E) Mübalağa

12. Nasrettin Hoca’ya bir mecliste sohbet ederken içlerinden biri:
– “Hocam, kızmayın ama karınız çok geziyor.” der.
– Hoca da: “İftira etmeyin, o kadar çok gezse de ara sıra bizim eve uğrar.” diye karşılık verir.
Nasrettin Hoca’nın bu sözü aşağıdaki edebi sanatlardan hangisine örnek olabilir?
A) Mecaz-ı Mürsel
B) Kinaye
C) Tariz
D) İstiare
E) Tevriye
cevaplar:
Test 9
1 A
2 E
3 A
4 A
5 E
6 C
7 D
8 C
9 E
10 C
11 A
12 C
1. İçimde kor donar, buzlar tutuşur,
Yağan ateş midir, kar mıdır bilmem
İkiliğin ikinci dizesinde görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Telmih
B) Cinas
C) İstiare
D) Tecahül-i Arif
E) Teşbih
2. “Çatma kurban olayın çehreni ey nazlı hilal!”
dizesinde hangi edebi sanatlar vardır?
A) Teşhis – Mecaz-ı Mürsel
B) Teşhis – Hüsn-i Ta’lil
C) Cinas – Tevriye
D) Teşbih – Hüsn-i Ta’lil
E) Kinaye – Telmih
3. “Can kafeste durmaz, uçar gider bir gün elbet”
Yukarıdaki dizede görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşbih
B) İstiare
C) Kinaye
D) Tevriye
E) Telmih
4. Güğüm bir gün testiye,
“Yola çıkalım” dedi.
Testi “Korkarım” dedi.
Evde kalmak istedi.
Bu dizelerde “güğüm”e insan özellikleri verilerek konuşturma yoluyla yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşhis B) İstifham C) Leff ü Neşr
D) İntak E) Seci

5. I. Ağaçlar sonbaharda elbiselerini soyunur.
II. O zeytin gözlere doyamadım, diyerek sız*- lanıyordu.
III. Taşıma su ile değirmen dönmez.
IV. Nihat’ın golüyle stat ayağa kalktı.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde bulunan söz sanatları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Tevriye – Teşbih-i beliğ – Cinas – Teşbih
B) Kinaye – İstiare – Tevriye – Teşbih
C) Teşhis – Teşbih-i beliğ – Kinaye – Mecaz-ı Mürsel
D) Tevriye – Teşbih – Kinaye – Seci
E) Teşhis – İstiare – Tevriye – Mecaz-ı Mürsel

6. “O evine çok bağlı bir insandı.” cümlesinde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Gelecek çağ, sevgi çağı olacaktır.
B) Mum dibine ışık vermez.
C) Bu adam, tilki gibi kurnaz biridir, dikkat et.
D) Dost dost diye nicesine sarıldım.
E) Necip Fazıl’ı okumaktan bir an bile sıkılmam.
7. Kara gözler, kara gözler
Kararmış kara gözler
Gemim deryada kaldı
Yelkenim kara gözler
Bu dörtlükteki altı çizili sözcüklerle yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mecaz-ı Mürsel
B) Kinaye
C) Tariz
D) Tevriye
E) Cinas


8. Ben gidersem sazım sen kal dünyada,
Gizli sırlarımı aşikar etme.
Yukarıdaki dizelerde ağır basan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kinaye
B) Telmih
C) Tevriye
D) Teşhis
E) İstiare


9. İçmiş gibi geceyi bir yudumda,
Göğün mağrur bakışlı bulutları.
Bu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşbih
B) Tecahül-i Arif
C) Teşhis
D) Tevriye
E) İstiare
10. Çukurova bayramlığın giyerken
Çıplaklığın üzerinden soyarken
Şubat ayı kış yelini kovarken
Cennet demek sana yakışır dağlar
Bu dörtlükteki en belirgin edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstiare
B) Teşbih-i beliğ
C) Teşhis
D) İntak
E) Mecaz-ı Mürsel

11. Yıllardır bir kılıcım kapalı handa
Kimsesizlik dört yanımda bir duvar gibi
Sanıyorum saçlarımı okşuyor bir el
Kıpırdamak istemiyor göz kapaklarım
Bu dörtlükte görülen edebi sanatlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) İstiare – Tariz
B) Teşbih – Mecaz-ı Mürsel
C) Tezat – Cinas
D) Kinaye – Teşbih
E) İstifham – İstiare

12. Zaman mı tükendi neden durdu saatler
Evvel bahar yaz ayları gelende
Akar boz bulanık neden dereler
Yukarıdaki dizelerde yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tecahül-i Arif
B) İstifham
C) Tariz
D) Tevriye
E) Kinaye


Cevaplar:
Test 10
1 D
2 A
3 B
4 D
5 C
6 E
7 E
8 D
9 C
10 C
11 B
12 A

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio