Hikâye Konusu Online Test

Hikâye Konusu Test Soruları

Roman Konusu Test Soruları

Masal Konusu ile İlgili Sorular

Efsane Türü İle İlgili Test Soruları

 

Anlatmaya bağlı edebi metinler test soruları (9. sınıf Türk edebiyatı)

1. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebi metinler içerisinde yer alır?

A)      Şiir           B) Masal        C) Tiyatro

D) Deneme             E) Eleştiri

 

2. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)      Edebiyatımızdaki ilk realist (gerçekçi) roman, Namık Kemal’in yazdığı İntibah’tır.

B)       Olay örgüsünün kendisinden çok, kişilerin iç dünyasındaki yansımaları üzerinde duran romanlara psikolojik roman denir.

C)       Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, ilk yerli romanımızdır.

D)      Halit Ziya Uşaklıgil’in, roman türünde başarılı eserleri vardır.

E)       Macera romanlarında olaylar çabuk gelişir, zaman hızla akar, kişiler hareketli, mekan çeşitlidir.

 

 

3. Halk hikâyesi ile destanın karşılaştırılmasıyla ilgili olarak

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Halk hikâyeleri de destanlar gibi âşıklar (ozanlar) tarafından saz

eşliğinde anlatılır.

B) Destanlar da halk hikâyeleri de dilden dile, nesilden nesile

günümüze ulaşmışlardır.

C) Destanlar gibi, halk hikâyelerinin oluşumu da çoğu zaman

geçmiş bir olaya, yaşamış bir kişinin hayatına bağlıdır.

D) Her iki tür de döneminin yaşayış biçimini, inancını, kültürünü

yansıtır.

E) Halk hikâyeleri destanlar gibi şiir biçiminde oluşturulmuştur,

yani manzum ürünlerdendir.

 

4. Bu tarz hikâyelere “modern öykü” de denir. Merak ögesi

ikinci plandadır. Yazar, bu hikâyelerde okuyucuyu sarsan,

çarpan, heyecana getiren bir anlatım sergilemez. Onun yerine

günlük hayattan bir kesit sunar veya bir insanlık durumunu

anlatır. Kişisel ve sosyal düşünceler, duygu ve hayaller

ön plana çıkar.

Yukarıda sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Manzum hikâye B) Halk hikâyesi

C) Durum hikâyesi D) Olay hikâyesi

E) Aşk hikâyesi

 

5. Kahramanlarından bazıları hayvanlar ve tabiatüstü varlıklar

olan, olayları bilinmeyen bir ülkede cereyan eden, hayal

mahsulü olduğu halde, dinleyicileri inandırabilen anonim

üründür. Genellikle özel kişiler tarafından, kendisine mahsus

zaman, mekân ve şahıs kadrosu içinde, yaşanılan hayatla

hayal edilen hayatın sistemli bir şekilde ifade edildiği,

kalıplaşmış sözlerle başlayıp, yine kalıplaşmış sözlerle biten

hayal ürünü sözlü anlatım türüdür.

Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden

hangisidir?

A)      Destan B) Mesnevi C) Hikâye D)Masal E) Fabl

 

6. Roman ile hikâyenin karşılaştırılmasıyla ilgili olarak

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hikâyede tek olay bulunmasına karşılık romanda birbirine

bağlı olaylar zinciri vardır.

B) Hikâyede kahramanların tanıtımında ayrıntıya girilmez,

romanlarda ise kahramanlar ayrıntılı bir biçimde, hemen

her yönüyle tanıtılır.

C) Hikâyede, olayın geçtiği yer (çevre) sınırlıdır ve ayrıntılı

olarak anlatılmaz, romanlarda çevre ayrıntılı ele alınır.

D) Her iki türde de olay, yer, zaman, kişi unsurları metnin

yapısını oluşturur.

E) Hikâyede kişiler karakter özelliği taşır, romanlarda ise

kişiler ağırlıklı olarak tiptir.

 

7. Romanda ilklerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde

bir yanlışlık yapılmıştır?

A) İlk yerli roman: Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

B) İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa/ Telemak

C) İlk köy romanı: Nabizade Nazım / Zehra

D) İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül

E) İlk realist roman: Recaizade Mahmut Ekrem / Araba

Sevdası

 

8. I. Mutlaka tarihi bir olaya dayanması

II. Nazım-nesir karışık olması

III. Kahramanların gerçek kişilere benzemesi

IV. Daha çok aşk ve kahramanlık konusunun işlenmesi

V. Yapısının olay örgüsü, kişiler, zaman ve mekân unsurlarından

oluşması

Numaralı cümlelerden hangisi, halk hikâyelerinin özellikleri

arasında yer almaz?

A)      I. B) II. C)III. D) IV. E) V.

 

9. I. grup                                            II. grup

Nazım- nesir karışık                               Masal

Tekerleme                               Mesnevi

Tarihi gerçeklik                       Halk hikâyesi

Manzum                                  Roman

Destan

10. Yukarıda I. grupta verilenlerle ikinci grupta verilenler

anlamca eşleştirildiğinde, aşağıdakilerden hangisi boşta

kalır?

A) Masal B) Mesnevi C) Halk hikâyesi

D) Roman E) Destan

 

11. Kimi romanlarda yazar, roman kişisini belli bir özelliğiyle

ele alır. Bu özellik abartılı ve sivridir. Orhan Kemal'in Murtaza'sında

görev düşkünlüğü o derece ileri düzeydedir ki

ona evlat sevgisini, babalık duygusunu bile unutturur. Yine

Yakup Kadri'nin Yaban romanında Salih Ağa, cimri ve sinsi

özelliğini roman boyunca sürdürür.

Yukarıda sözü edilen roman kişileri hangi özelliktedir?

A) Karakter B) Asıl kahraman C) Yardımcı kişi

D) Hakim kişi   E) Tip

 

12. Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet’ten sonraki Türk destanları bir arada verilmiştir.

 

A)      Satuk Buğra Han – Manas – Battal Gazi

B)       Oğuz Kağan – Manas – Satuk Buğra Han

C)       Battal Gazi – Alp Er Tunga – Göç

D)      Türeyiş – Şu – Oğuz Kağan

E)       Danişment Gazi – Manas – Şu

 

13. Çalışmadın beni hep bunca yıl çalıştırdın

O yavrucakları çıplak, sefil alıştırdın

Bilir mahalleli kim, aldığın zamanda beni

Çeyiz çimenle donatmıştı beybabam evini

Ne oldu şimdi o eşya? Satıp hepsini yedin

Evet, hepsini yedin, hem de karşılarda yedin

Bu parça aşağıdaki edebi metinlerden hangisinden alınmış olabilir?

A)      Halk hikâyesi    B) Manzum hikâye

B)      Destan    D)Masal      E) Durum hikâyesi

 

14. En çok bilinen örneklerinden bazıları şunlardır: Köroğlu, Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı

Bu parçada örnekleri verilen anlatmaya bağlı edebi metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Roman    B) Masal    C) Destan    D) Halk hikâyesi  E)Mesnevi

 

15. I. Yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların okuyucuya

haz verecek şekilde anlatıldığı kısa edebi yazılardır.

II. Geniş hacimli, genellikle birden fazla kişiyi ihtiva eden,

uzun zaman dilimini içeren, uzun bir kurgusal edebiyat

metindir.

III. Olağanüstü olayların, olağanüstü kahramanlar aracılığıyla

anlatıldığı, zaman ve mekânın belirsiz olduğu sözlü

anlatım türüdür.

IV. Gerçek ya da tasarlanmış bir olayın, öğüt vermek amacıyla

yer, zaman, kişi unsurlarıyla şiir biçiminde ortaya

konmasıdır.

Numaralı cümlelerde aşağıdaki edebi türlerin hangisinden

söz edilmemiştir?

A) Masal B) Mesnevi C) Hikâye

D) Roman E) Manzum hikâye

 

16. Aşağıdakilerin hangisinde destan – ulus eşleştirmesi

doğru verilmemiştir?

A) İlyada – Yunan

B) Türeyiş – Türk

C) Kalevela - Hint

D) Gılgamış – Sümer

E) Şinto – Japon

 

17. Manzum hikâye ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi

söylenemez?

A) Nazım şeklinde yazılan hikâyelerden oluşur.

B) Bu tür hikâyelerde didaktik şiir özelliği görülür.

C) Hikâyede bulunan olay, yer, zaman, kişiler manzum

hikâyede de bulunur.

D) Uyak, redif, aliterasyon gibi ahenk unsurlarından yararlanılmaz.

E) Genellikle toplumu ilgilendiren sosyal konular işlenir.

 

18. Deniz kuduruyordu. Kül renkli sular köpüre köpüre geliyor,

kayalara çarpıp gürültüyle parçalanıyordu. Islak pabuçlarımı

denizin elini ulaştıramayacağı altın kumsala gömdüm.

Kayalardan en yükseğine tırmandım. Oltama solucan taktım,

kurşunu bütün kuvvetimle denize fırlattım.

Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış

olur?

A) Anlatmaya bağlı edebi metindir.

B) Gerçekliğe ait bir unsurdan yararlanılmamıştır.

C) Sözcüklere yeni anlamlar yüklenmiştir.

D) Kahraman anlatıcının bakış açısıyla verilmiştir.

E) Kelime tekrarına yer verilmiştir.

 

19. I. Yazar okuyucuyu “çarpıcı” bir olayla öyküye bağlamaya

çalışır.

II. Olay, zamana göre mantıklı bir sıralama ile verilir, düğüm

bölümünde oluşan merak, çözüm bölümünde giderilir.

III. Bu tür öyküde yazar, ya yaşamdan okuyucuya bir kesit

sunar ya da bir insanlık durumunu belli bir ortam içinde

aktarır.

IV. Türk edebiyatında bu tarz öykücülüğün en büyük temsilcisi

Ömer Seyfettin’dir.

V. Dünya edebiyatındaki temsilcisi Anton Çehov’dur.

Yukarıdaki özelliklerden hangileri, olay hikâyeciliğiyle

ilgili değildir?

A) I. ve III. B) II. ve IV. C) III. ve V.

D) I. ve IV. E) II. ve V.

 

20. Öykü üç bölümden oluşur. …………….bölümü, olayın geçtiği, ortamın ve kişilerin tanıtıldığı, yer ve zamanın belirtildiği bölümdür. …………………bölümü, başlayan olayın ne şekilde gelişeceğinin belirlendiği bölümdür. Bu bölümde olaylar gelişir ve merak ögesi yoğunlaşır. …………… bölümü, öyküde ele alınan olayın sonuçlandığı bölümdür. Olaylar sona erer, yazarın amacı anlaşılır, olaylar çözümlenir.

Bu parçada boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

 

21. Aşağıdakilerden hangisinde sadece Türk destanları bir

arada verilmiştir?

A) Göç, Alp Er Tunga, Şehname

B) Türeyiş, Gılgamış, Oğuz Kağan

C) Bozkurt, Şu, Ergenekon

D) Göç, Ramayana, Alp Er Tunga

E) Şehname, Göktürk, Mahabarata

 

22. Olmuş ya da olması mümkün (I)  olan olayların okuyucuya

haz verecek şekilde anlatıldığı kısa edebi yazılara “hikâye

(öykü)” denir. Öykü serim, düğüm, çözüm (II)bölümlerinden

oluşur. Giovanni Boccacio “Decameron” (III) adlı eseriyle öykü

türünün ilk örneğini vermiş ve çağdaş öykücülüğün başlatıcısı

olmuştur. Çağdaş öykü türü edebiyatımıza Tanzimat'la birlikte (IV)

girmiştir. Batılı anlamda ilk öyküyü "Küçük Şeyler" adlı

eseriyle Ahmet Mithat Efendi (V)ortaya koymuştur.

Yukarıda numaralı yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı

vardır?

A)      I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

23. I. ………. insanlar arasında cereyan eden olayları hayvanlar

bitkiler ya da cansız varlıklar arasında geçiyormuş

gibi göstererek anlatır. (Fabl)

II. ………. ulusu derinden etkileyen olaylar ve hayatta karşılaşılan

ve anlaşılamayan şeyleri yorumlamak amacıyla

oluşturulan mitler sonucunda ortaya çıkmıştır. (Destan)

III. ………………. halkın ortak duygularını yansıtan, anlatma

yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılan hikâyelerdir. Öykü türünün

eski biçimleri olan bu ürünler halkın içinde ve halk

diliyle oluşmuştur. (Masal)

IV. …….. yaşanmış ya da yaşanabilir olayları, yer, zaman,

çevre ve insan unsurlarına dayanarak, geniş

bir bakış açısıyla anlatan yazı türüdür. (Roman)

V. ……. divan edebiyatı şiir geleneği içinde oluşan, beyitlerle

yazılan, günümüzün roman ve modern öykü ihtiyacını

karşılayan metinlerdir. ( Mesnevi)

Yukarıda ayraç içinde verilen terimler boş bırakılan yerlere

getirildiğinde, numaralı cümlelerin hangisinde bir

yanlışlık olur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

24. Mesnevi ile manzum hikâyenin karşılaştırılmasıyla ilgili

olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Her ikisi de şiir biçiminde oluşturulmuştur.

B) Her ikisinin de kimin tarafından yazıldığı bellidir.

C) Her ikisinde de yapı unsurları (olay, zaman, yer, kişiler)

vardır.

D) Her ikisi de halk edebiyatı ürünüdür.

E) Her ikisi de anlatmaya bağlı edebi türdür.

 

25. Maupassant, aşağıdakilerden hangisinin kurucusu kabul edilmektedir?

A)      Tarihsel roman

B)      Psikolojik roman

C)      Olay öyküsü

D)      Durum öyküsü

E)       Macera romanı

 

26. I-Halk hikâyesi

II-Masal

III-Mesnevi

IV-Roman

V- Öykü

Yukarıda numaralanmış metin türlerinde hangileri, sözlü gelenek içinde oluşturulmaları ve anonim olmaları yönüyle ötekilerden farklıdır?

A)      I ve II

B)      I ve V

C)       II ve III

D)      III ve IV

E)       IV ve V

 

27. (I)Öyküde uzun ve karmaşık olay örgülerine yer verilmez. (II)Genellikle tek bir olay ya da durum üzerinde durulur. (III) Kişi kadrosu oldukça sınırlı tutulur ve kişiler, bütün yönleriyle değil; çoğunlukla tek yönleriyle ele alınır. (IV) Her türlü ayrıntıdan ve savrukluktan kaçınılır. (V) Öykücülük geleneği Cervantes’in Don Kişot isimli eseriyle başlamıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)      I   B) II     C) III    D) IV    E) V

 

28. Aşağıdakilerden hangisi mesnevilerin özelliklerinden değildir?

A)      Aruz ölçüsüyle oluşturulmaları

B)      Öykü ve romanla kimi açılardan benzerlik göstermeleri

C)      Anlatmaya dayalı edebi metinler içinde sınıflandırılmaları

D)      Beyitlerle oluşturulmaları

E)       Anonim olmaları

 

CEVAPLAR SONRAKİ SAYFADA

 

Hikâye Konusu Online Test

Hikâye Konusu Test Soruları

Roman Konusu Test Soruları

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio