9. sınıf Türk edebiyatı dersi 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları (25 çoktan seçmeli soru)

 

1. Ben, gazetedeki köşemde güncel konuları ken­di düşüncelerim doğrultusunda günübirlik yo­rumlarım. Edebiyattan spora, siyasetten ekono­miye birçok konuda günlük konuşma diliyle kı­sa, ama yer yer esprili yazılar yazarım.

Bu açıklamayı yapan yazarın yazdığı yazı tü­rü aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Deneme            B) Fıkra              C) Makale

D)      Sohbet                 E) Günlük

 

2. Röportaj,(I)  bir gerçeği araştırma, inceleme, soruşturma yoluyla yansıtır. Anı, (II) yazarın yaşadığı ve tanık olduğu olaylardan beslenir. Günlük, (III) sıradan bir insanın ya da ünlü birinin günü günü­ne tuttuğu notlardan oluşur. Biyografi, (IV) ünlü bir kişinin yaşam öyküsünü kendi kalemiyle anlat­masıdır. Gezi (V) ise bir yazarın yurt içinde ve dışında yaptığı seyahatlerde gördüklerini okuyu­cuya aktarmasıdır.

Bu parçada numaralanmış terimlerden han­gisinin açıklaması yanlıştır?

A)l.          B) II.         C) III.        D) IV.         E) V.

 

3.  

                                      I. Geniş kitleyi ilgilendiren günlük olaylardan se­çilmiş farklı konular, ayrıntıya inmeden ele alınır.

                                    II. Sanat eserini tartma ve eserin değerini ortaya koyma çalışmasıdır.

                                  III. Felsefi, sosyolojik, bilimsel, tarihî temalar ve olaylar bireysel dilin sağladığı rahat ve duygu yönü olan bir söyleyişle dile getirilir.

                                 IV. 5N 1K’de yer alan sorulara verilen cevaplarla ilk cümleyle ortaya konan konu genişletilir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde hangi yazı türüne ait bir özellik verilmemiştir?

A) Eleştiri         B) Fıkra  C) Deneme

D) Makale    E) Haber yazısı

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, düşünce yazılarından biri değildir?

A) Fıkra               B) Makale     C) Deneme

D) Söyleşi     E) Roman

 

5. “Analiz” dergisinde yayınlanan bu yazının, bir uzman kalemin ürünü olduğu, yazıda kullanılan ifadelerden de anlaşılıyor. Ayrıca yazar ele aldığı problemi doğuran faktörler ve bunların çözümünü sağlayacak önlemler üzerinde dururken, söylediklerini somut verilere oturtarak ispatlama yoluna gidiyor. Rakamlara, hesaplamalara bağlıyor örneklerini. Böylece yazısına objektif bir ağırbaşlılık, saygınlık kazandırıyor.
Paragrafta sözü edilen yazının türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makale                  B) Deneme        C) Fıkra
D) Söyleşi                   E) Eleştiri


 

6. Günü gününe yazılan, yazarın görüş ve düşün­celerini içeren yazılardır. Divan edebiyatındaki benzeri "rûzname"dir. Nurullah Ataç, bu türün önemli isimlerinden biridir.

Yukarıda tanıtılan tür, aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Günlük        B) Anı     C) Biyografi

D) Otobiyografi E) Gezi yazısı

 

7. Ömer Seyfettin uzun, yorucu betimlemelerden özellikle kaçınıyor. Neyi çizmek istiyorsa, bir iki fırça vuruşunu yeterli görüyor. Tıpkı Maupassant gibi... Her öyküsünde ve Bahar ve  Kelebekler'i oluşturan parçalarında bütün gücü ve ustalığı özellikle bu noktada toplanmıştır.

Bu parçada aşağıdaki yazın türlerinden han­gisine ilişkin özellikler ağır basmaktadır?

A) Söyleşi B) Anı             C) Deneme

D) Fıkra            E) Eleştiri

8. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerden değildir?

A) Tarihi metinler

B) Kişisel hayatı konu edinen metinler

C) Göstermeye bağlı metinler

D) Felsefi metinler

E) Bilimsel metinler

 

 

9. Sizin için günün en iyi saati hangi saattir hiç düşündünüz mü? Şair tabiatlı olanlar akşam saatlerini severler. Güneşin batışı insana tuhaf bir hüzün verir. Yemek düşkünleri de öğle saatlerini… Yaş ilerledikçe insanlar sabah saatlerini sever olurlar. Sizin için en iyi saat hangisidir? Buradan bir şey söyleyemem ama bana sorarsanız, saatlerin en iyisi, şu ne zaman geldiği pek de bilinmeyen, adına “eşref saat” dediğimiz saattir. Eşref saat gündelik hayatımızda işlerimizin en iyi gittiği, kararlarımızın en isabetli olduğu, hükümlerimizde asla yanılmadığımız saattir.

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A)      Eleştiri              B) Biyografi            C) Sohbet

D) Anı                              E) Gezi yazısı

 

10.  

I.  Makale         Şinasi

II. Deneme       Ziya Paşa

III. Fıkra                          Ahmet Rasim

IV.Gezi yazısı  Evliya Çelebi

V. Eleştiri         Namık Kemal

 

Yukarıda numaralanmış metin türlerinden hangisi karşısındaki isimle ilişkilendirilemez?

A)      I        B) II        C) III       D) IV      E) V

 

11. Aşağıdakilerin hangisi "makale" ile "fıkra" türünün ortak özelliğidir?

A) Gazete ile doğmuş ve gelişmiş olması

B) Görüş ve düşüncelerin kanıtlanması

C) Öznel bir anlatımın olması

D) Yazarın kişisel görüşlerini açıklaması

E) Genellikle nükteli sözlerin yer alması

12. Oyuncular, hazırlıksız bir şekilde oyunu sahneye koyar. ………….. dekorsuz, metinsiz bir tiyatrodur. Oyunda iki tip vardır:  …………., gölge oyunundaki Karagöz’ün;  ……………ise Hacivat’ın özelliklerini gösterir.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)      Meddah – Pişekâr- Kavukulu

B)      Orta oyunu – Kavuklu – Pişekâr

C)      Orta oyunu – Pişekâr – Tiryaki

D)      Meddah – Tiryaki – Zenne

E)       Orta oyunu – Pişekâr – Kavuklu

 

13. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebi metinlerden değildir?

A)      Hikaye              B) Roman               C) Manzum hikaye

D) Destan         E) Trajedi

 

14. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosundan biri değildir?

A) Gölge oyunu

B) Orta oyunu

C) Komedi

D) Meddah

E) Köy seyirlik oyunları

 

 

 

 

15.  

I. Orta oyunu  –     Kavuklu

II. Gölge oyunu  –  Hacivat

III. Meddah  –       Tek kişilik gösteri

IV. Fasıl    –           Bitiş

V. Muhavere  –    Karşılıklı konuşma bölümü

Yukarıda numaralanmış terimlerden hangisi karşısındakiyle ilişkilendirilemez?

A) I   B) II    C) III           D) IV      E) V

 

16.  

I. GRUP

II.. GRUP

Don Kişot

Türk edebiyatındaki ilk realist roman

Decameron Hikayeleri

Dünya edebiyatında hikâye türünün ilk örnekleri

Araba Sevdası

Türk edebiyatında ilk edebi roman

Taaşuk-ı Talat ve Fitnat

Dünya edebiyatında roman türünün ilk örneği

İntibah

 

     

 

Yukarıda 1. grupta verilenlerden hangisi II. gruptakilerden biriyle ilişkilendirilemez?

A)      Don Kişot

B)      Decameron Hikâyeleri

C)      Araba Sevdası

D)      İntibah

E)       Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

 

17. Aşağıdakilerden hangisi dramın özelliklerinden biri değildir?

A)      Kişiler her yönüyle ele alınır.

B)      Düz yazı ya da şiirle yazılabilir

C)      Hayatın sadece acıklı yönleri sergilenir.

D)      Perde sayısı yazarın isteğine bağlıdır.

E)       Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur.

 

18. Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden değildir?

A)      Olağanüstü olayların anlatılması

B)      Sonunda iyilerin ödüllendirilip kötülerin cezalandırılması

C)      Yer ve zamanın belli olmaması

D)      Kahramanlarının olağanüstü özellikler taşıması

E)       Milli ve manevi konuların işlenmesi

 

19.  

I.  İlk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa’nın, Fenelon’dan çevirdiği Telemak isimli eserdir.

II. İlk yerli roman Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı Talât ve Fitnat’ıdır.

III. İlk edebî roman Namık Kemal’in İntibah adlı romanıdır.

IV. İlk psikolojik roman Halit Ziya’nın Mai ve Siyah adlı eseridir.

V. İlk realist romanı (Araba Sevdası) R. Mahmut Ekrem yazmıştır.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)      I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

20.  

I. Kahramanların gizli konuşmalarını, kafalarından ve gönüllerinden geçeni anlatan bakış açısına ………….. bakış açısı denir.

II. Olayların ancak anlatıcının başından geçtiği ya da gözüyle gördüğü (tanık olduğu) biçimiyle an­latıldığı bakış açısına ……………… bakış açısı denir.

III. Olaylar bize anlatılmıyor da kişinin gözünün önünde oluyormuş izlenimi verildiği bakış açı­sına ……………..  bakış açısı denir.

Numaralanmış cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) ilahi - kahraman - gözlemci

B) gözlemci - tanrısal - hakim

C) tanrısal - hakim - çoğulcu

D) çoğulcu - kahraman - gözlemci

E) gözlemci - tanrısal – kahraman

 

 

21. Gani, bildiği bütün duaları birer birer okuyarak atla­dı havuza. Yüzmeye başladı. Gittikçe güçten düşü­yordu. Güç bela karşıya ulaşabildi. Havuzun diğer ucuna varınca derin bir nefes aldı. Rahatlamıştı. Bir süre dinlendi, soluklandı. Çevreyi seyretmeye başladı. Taştan yapılmış aslan heykeli karşısın­daydı. Kuşkulu kuşkulu yaklaştı. Gücünü topla­yıp heykeli sırtladı. Yine, okuyarak bildiği bütün duaları, dağa yükselen dik yokuşa doğru yürümeye başladı. Yokuş soluğunu kesiyordu.

Bu parça aşağıdaki bakış açılarından hangisiy­le kaleme alınmıştır?

A)  İlahi bakış açısı

B) Gözlemci bakış açısı

C) Çoğulcu bakış açısı

D) Kahraman bakış açısı

E) Birinci kişili bakış açısı

 

22. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır?

A)      Cennet-i âlâyı nasip et bana

Sırat köprüsünden yolum bağlama

B)      Boşa bağlanmamış bülbül gülüne

Kar koysan köz olur aşkın külüne

C)      Sen bizim köyleri görmedin ki hiç

Yolları toz, çamur; evleri kerpiç

D)      Bir zafer müjdesi burada her isim

Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim

E)       Telgrafın tellerine kuşlar mı konar

Herkes sevdiğine böyle mi yanar

 

 

23. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “teşhis” (kişileştirme) sanatına başvurulmamıştır?

A)      Akisler silinir bir bir denizin

Gece eşya uyur ve ruh uyanır

B)      Bir sarmaşık uyanıyordu uykusundan

Geriniyordu bir eski duvarın arkasından

C)      Yalnızlığın okşadığı kalbime, yağmurlar küskün

En güzel türküyü bir kurşun söyler

D)      Ay suda bestelerken en güzel şarkısını

Küreklerim de suya en güzel şiiri yazdı.

E)       Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden

Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin

 

24. Divan edebiyatına Türklerin kazandırdığı iki nazım şekli aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A)      şarkı – gazel

B)      şarkı – tuyuğ

C)      kaside – mesnevi

D)      rubai – murabba

E)       türkü – gazel

 

25. Aşağıdakilerin hangisinde âşık edebiyatı nazım biçimleri bir arada verilmiştir?

Halk edebiyatının en yaygın nazım biçimidir. En az üç en çok altı dörtlükten oluşur. Konu bakımından divan edebiyatındaki gazelin karşılığı olan bu nazım şeklinin uyak düzeni “abab cccb dddb” , “aaab cccb dddb” şeklindedir.

Bu parçada sözü edilen halk edebiyatı nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Gazel

B)      Şarkı

C)      Koşma

D)      Mani

E)       İlahi

 

CEVAPLAR SONRAKİ SAYFADADIR

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio