Makale Dizini

{tab=KONUSUNA GÖRE KASİDELER EŞLEŞTİRME}

Aşağıda kasidenin konusuna göre aldığı adlar verilmiştir. Bunları karşılarındaki açıklamalarla eşleştiriniz.

1) Tevhit

2) Naat

Münacaat

4) Mersiye

5) Hicviye

6) Methiye

a) Allah'a yakarış dile  getirilir.

b) Herhangi birini eleştirmek için yazılır.

c) Allah'ın birliğini anlatır.

d) Bilinen birinin ölümünden duyulan acı dillendirilir.

e) Dönemin önde gelenleri övülür.

f)  Peygamberi ve halifeyi övmek amacı güdülür.

{tab=KASİDENİN BÖLÜMLERİ EŞLEŞTİRME}

 

Aşağıda kasidenin bölümleri verilmiştir. Bu terimleri karşılarındaki açıklamalarla eşleştiri­niz.

1. Nesip veya  Teşbip

2. Girizgâh

3) Methiye

4) Tegazzül

5) Fahriye

6) Dua

a) Şairin övdüğü kişi için dua ettiği bölüm

b) Kasidenin sunulacağı kişinin övüldüğü bölüm

c) Şairin kendini övdüğü bölüm

d) Asıl konunun işlendiği methiye bölümüyle nesip arasındaki tek beyitten oluşan bölüm

e) Betimleme bölümü

f)Kasidenin içinde kasideyle aynı ölçü ve uyakta gazel söylemek

{tab=DİVAN EDEBİYATI TERİMLERİ EŞLEŞTİRME}

Aşağıda Divan edebiyatının bazı terimleri ve­rilmiştir. Bunları karşılarındaki açıklamalarla eşleştiriniz.

1) Nazire                                a) Sünnet, düğün gibi eğlenceli olayların anlatıldığı tür

2) Tehzil                             b) Bir şairin başka bir şairin şiirine benzer yazdığı şiir

3) Hamse                                c) Ağırbaşlı bir esere yazılan mizah yoluyla nazire yazma

4) Muamma                         d) Şehrin güzelliklerini anlatan eserler

5) Lugaz                                 e) Beş mesneviden oluşan eserler topluluğu

6) Surnâme                           f)  Cevabı bir kişi adı olan manzum bilmece

7) Şehrengiz                          g) Bir nesnenin sorulduğu bilmece

8) Sakinâme                           h) Daha çok tasavvufi anlamıyla içkinin övülmesi

9) Miraciye                             ı)  Hz. Muhammet'in yaşamını anlatan eser

10) Siyer                                i)  Hz. Muhammet'in Miraç olayını anlatan eser

11)Gazavatname                    j)  Savaşta ortaya konan yiğitliklerin anlatıldığı eserler

12)Tezkire                              k) Divan şiirinde bağımsız dizelere verilen ad

13)Azade                               l)  Evliyaların ermişlerin hayatlarını anlatan eserler

14)Velayetnâme                   m) Divan edebiyatı düzyazısındaki kafiye

15)seci                                   n) Bugün biyografi dediğimiz eserler

{tab=ESER-SANATÇI EŞLEŞTİRMESİ}

Aşağıdaki eser veya eserleri yazarlarıyla eşleştiriniz.

1)Mevlana                              a) Hüsn-ü Aşk

2) Âşık Paşa                           b)Hayriye, Hayrabat

3) Süleyman Çelebi                c) Sihâm-ı Kaza

4) Ahmedi                               d) Kanuni Mersiyesi

5) Ali Şir Nevai                       e) Şikâyetname, Hadikatü's Süeda, Leyla vü Mecnun

6) Şeyhi                            f) Fihi Mafih, Divan-ı Kebir

7) Baki                                    g) Harnâme, Hüsrev-ü Şirin

8) Fuzuli                                  h)Mizanü'l Evzan, Mecalisü'n Nefais

9) Nef'i                                    ı) Cemşid ü Hurşit, İskendernâme

10)Şeyh Galip                        i) Vesiletü'n Necat

11)Nabi                                   j) Garipnâme

{tab=MESNEVİLER VE ŞAİRLERİ}

Aşağıdaki mesnevileri yazarlarıyla eşleştiriniz.

1) Kutadgu Bilig                                    a) Sultan Velet

2) Rübabnâme                                       b) Nâbi

3) Garipnâme                                         c) Yusuf Has Hacip

4)Hayriyye                                             d) Âşık Paşa

5) Hüsn-ü Aşk                                       e) Şeyhi

6) İskendernâme                                  f) Gülşehri

7) Vesiletü'n Necat                                g) Süleyman Çelebi

8) Harnâme                                            h) Ahmedi

9) Leyla vü Mecnun                               ı) Şeyh Galip

10)Hüsrev ü Şirin                                 i) Fuzuli

11)Mantıku'tTayr                                 j) Şeyhi