{tab=FELSEFEYE GİRİŞ KONU TESTİ 2}

 

FELSEFEYE GİRİŞ KONU TESTİ  2

1-  Felsefe söze değil, eyleme dayanır. İnsan, boş vakitlerini can sıkıntısından kurtarsın diye baş vurmaz felsefeye. Felsefe, ruhu bir kalıba döker, yaşamı düzenler, eylemleri doğru yola koyar; dümenin başına oturup tehlikeli dalgaların arasında çırpınan gemiyi yönetir. O olmadan hiç kimse korkusuz, güven içinde yaşayamaz.

Burada vurgulanmak istenen düşünceyi ifade eden en kapsayıcı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Felsefe, bir boş vakit etkinliği değildir.

B)Felsefe, sözden çok eyleme önem verir.

C)Felsefe, insanlara cesaret veren bir faaliyettir.

D)Felsefe olmasaydı kimse birbirine güvenmezdi

E)Felsefe, yaşama her yönüyle kılavuzluk eden bir etkinliktir.

 

 

2-   Felsefeyle uğraşmak için henüz çok erken ya da artık çok geç olduğunu söyleyen kişi, mutluluğu için uygun vaktin henüz gelmemiş ya da artık geçmiş olduğunu söyleyen kişiye benzer. O halde ihtiyar da genç de felsefeyle uğraşmalıdır; birincisi bunu, geçmişin kendisine bağışladıklarını hatırlayarak, bundan duyduğu zevkle genç kalmak; ikincisi ise korkusuzca geleceğe bakmak ve böylelikle aynı zamanda hem ihtiyar hem de genç olmak için yapmalıdır.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)Felsefe, insanı mutluluğa taşıyan bir etkinliktir.

B)İhtiyarlar, gençlere göre felsefeyle daha çok ilgilenirler.

C)Felsefe, insana, hayatının tüm dönemlerini aynı anda yaşayabilmesine fırsat tanır.

D)Felsefeyle ilgilenmenin belli bir yaşı yoktur.

E)Felsefe, insanın geçmişi ve geleceği yorumlamasına yardım eder.

 

3-  Kant felsefeyi ‘kendisini akla dayanan nedenlerle meşru kılmak veya haklı çıkarmak iddiasında bir zihinsel etkinlik biçimi’ olarak tanımlamıştır. Bu tavır felsefeyi felsefe yapan ve bütün felsefi düşünme örneklerinde ortak olan bir noktayı gayet güzel bir biçimde ortaya koymaktadır.

Bu yaklaşımı ile Kant felsefenin hangi özelliğini ortaya koymuştur?

A)Akla ve mantığa dayalı olma

B)Evrensel olma

C)Olması gerekeni ortaya koyma

D)Bütüncü bir yaklaşım sergileme

E)Öznel nitelikli bir çaba olma

 

4-  Aristoteles ‘Felsefe yapmak mı lazımdır diyorsunuz o halde felsefe yapmak lazımdır. Felsefe yapmamak mı lazımdır diyorsunuz , bunu yapmak için yine felsefe yapmak lazımdır.’ Sözleri ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

A)Felsefe akıl ve mantığa dayalıdır.

B)Felsefe belli bir birikimin ürünüdür.

C)Felsefe,bilimin çalışmalarına yabancı kalamaz.

D)Felsefe herkesin yapabileceği bir uğraş değildir.

E)Felsefe yapmak insanın doğası gereğidir.

 

5-   Düşünsel ve dilsel faaliyet alanı olan bir felsefe kısır bir yaşantıdan, dolayısıyla kısır bir düşünce ve dilden çıkmaz. Çıksa dahi pek güçlü olamaz. Bugün toplumsal yaşama , toplumsal yaşamdaki çeşitliliğe yabancılaşmış bireyden , kendi dünyasına hapsolmuş ,dar bir alanda hareket eden insandan felsefe yapmasını beklemek pek doğru olmaz. Bu insanın kafasındaki kavramlar tıpkı yaşamı gibi sınırlıdır.

Buna göre, bir toplumda felsefenin gelişmesinin koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A)Özgür düşünce ortamının bulunması

B)Toplumun ekonomik durumunun iyi olması

C)Zengin bir kültürel birikime sahip olması

D)Tüm bilgileri birleştirecek dehaları çıkarması

E)Bilim yapmaya uygun bir dilin olması

 

6- ‘Felsefi bilgi yaratılır ve yaşanır’

Buna göre felsefi bilgi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Yığılan bir bilgi olduğu

B)Eleştirel olduğu

C)Düşünme ve yaşam biçimi olduğu

D)Kesin bilgi olduğu

E)Nesnel olduğu

 

7- Gerçek bir felsefeden bütün bir dünya görünür. Dünyayı göstermeyen felsefe, felsefe değildir.

Parçada felsefenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?

A)Öznelliği                         B)Kurgusallığı

C)Eleştirelliği                     D)Evrenselliği

E)Sistemliliği

 

8- Aşağıdakilerden hangisi felsefenin özelliklerinden birisi değildir?

A)Olanı olduğu gibi aktarması

B)Kişisel olması

C)Akla dayalı olması

D)Kesin olmaması

E)Eleştirel olması

 

9- Birçok insan, dünya görüşlerini, öğretiler veya gelenekler yoluyla elde ederler. Oysa felsefi dünya görüşünü amaçlayan bir insan kendi aklına ve mantığına güvenme cesaretini göstermektedir. Bu insan, alışılagelmiş fikir, görüş ve kanıları kuşkuyla karşılar,akılla ve mantıkla temellendirilemeyen hiçbir bilgiyi kabullenmez.

Bu parçada felsefi düşünen insanın hangi özelliğine değinilmemiştir?

A)Sorgulayıcı olmasına

B)Şüpheci yaklaşımına

C)Araştırmacı olmasına

D)Tutarlı ve temeli olan görüşleri benimsemesine

E)Diğer filozofların fikirlerinden etkilenmesine

 

10- Bilim gibi felsefe de insanın anlama ve bilme ihtiyacını gidermeye çalışır.Ancak bir felsefeci ele aldığı varlık alanını nesnel bir tutumla araştırmakla yetinmez.Aynı zamanda insan için idealler ve amaçlar koyar.

Buna göre felsefeyi bilimden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A)Olanla birlikte olması gerekeni de ortaya koyması

B)Kesin sonuçlara ulaşması

C)Tutarlı düşünmesi

D)Eleştirel tavır alması

E)Önyargılardan uzaklaşması

 

11- Felsefe, ilkçağda insanların doğayı anlamaya çalışmalarından dolayı evren ve nesneler dünyası ile ilgilenmiştir. Daha sonra toplumsal hayatta problemler ortaya çıkmaya başlayınca, insan konusu üzerinde durulmuştur. Ortaçağda dinin egemen olmasıyla felsefe dinsel bir karakter taşımaya başlamıştır.Sonraki yüzyıllarda dinden uzaklaşıp insanın varlığına ve hayattaki amacına ilişkin konulara yönelmiştir.

Buna göre felsefe için aşağıdakilerden hangisi söylenirse doğru olur?

A)Felsefenin bilinmeyenler üzerine yoğunlaştığı

B)Felsefenin doğa ile ilgilenmeyip,düşünsel konulara yöneldiği

C)Felsefenin ilkelden moderne doğru bir aşama içinde ortaya çıktığı

D)İçinde bulunulan zaman ve toplumsal şartların felsefeye yön verdiği

E)Son yüzyıllarda felsefenin giderek önemini kaybettiği

 

12- İnsan, aklını ve görülerini, yalnız varlığını ayakta tutmak için gerekli pratik-teknik bilgiler edinmek yolunda kullanmakla yetinmez olur; yalnız bilmek için de bilmek ister. Böylece de pratiğin ötesinde teorik olana yönelir, dolayısıyla bilime varır. İşte felsefe böyle bir anda, böyle bir durumda doğmuştur.

Bu parçada felsefenin doğuşunu etkileyen hangi özellik vurgulanmıştır?

A)Akıl ve mantık ilkelerini kullanma

B)Bilginin kendisini amaç olarak görme

C)Özgür düşünme ortamında bulunma

D)Bilgi birikimini etkin kullanabilme

E)Doğaya egemen olma isteği

 

13-  Felsefe evrensel konular üzerinde soru sorma ve düşünme etkinliğidir. Bu düşünceyi gerçekleştiren filozofların hiçbirinin verdiği cevap nihai değildir. Sorular aynı kalsa bile verilen cevaplar sürekli değişir.

Bu parçada felsefenin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A)Öznellik            B)Birikimlilik             C)Evrensellik

D)Soruların önemli olması      E)Tutarlılık

 

14- Sokrates yaşadığı dönemde kendi toplumunda geçerli olan dinsel, siyasi, ahlaki ve bilimsel görüşleri eleştirmiş, birçok insanda sorgulayıcı ve eleştirel düşünmeye teşvik etmiştir. Sokrates, tartışmalarında sorduğu sorularla insanlara, gerçeklerini ve temellerini açıkça bilmedikleri her türlü bilgi, fikir ve yargıları reddetmeleri gerektiğini öğretmiştir. Böylelikle insanların, tartışan ve eleştirel düşünmelerine katkıda bulunmuştur.

Buna göre eleştirel düşünmenin ilk şartı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tutarlılık             B)Sistemlilik         C)Nesnellik

D)Şüphecilik          E)Akla dayanma

 

15- Felsefe tarihinde felsefi sistemler birbirlerini takip etmiş, her filozof kendisinden önce gelen filozofları çürütmeye çalışırken, kendisinden sonra gelen filozoflar tarafından da reddedildiğini görme kaderiyle karşılaşmıştır. Bu anlamda her filozofun, felsefesinin kendisine kadar olan gelişimini veya iddialarını sorgulayarak kendi payına yeniden bir felsefi sistem inşa etme çabasında olduğu söylenebilir.

Yukarıdaki parçada felsefenin hangi özelliği üzerinde durulmaktadır?

A)Felsefe birçok sistemden oluşur

B)Felsefeye her filozof sıfırdan başlar

C)Felsefe tutarsızdır

D)Felsefede filozoflar birbirini hep inkar etmişlerdir

E)Felsefe eleştireldir

 

16- Felsefe sık sık soyut ve yararsız düşünceler bütünü olmakla eleştirilir. Oysa insanlık tarihine daha yakından bakıldığında, filozoflar tarafından üretilen fikirlerin, insanların düşünsel, politik ve toplumsal gelişimlerine büyük katkılarda bulunduğunu görebiliriz.Örneğin farklı düşüncelere ve kültürlere hoşgörüyle yaklaşma ya da insan hakları gibi yaklaşımlar çağının büyük filozofu John Locke tarafından geliştirilmiştir.

Parçada felsefi düşünceyle ilgili olarak çıkarılacak asıl  yargı nedir?

A)İçinde doğdukları çağdan etkilenerek günümüze uzanmaları

B)Tarihi şekillendirici gücü içinde taşımaları

C)Soyut düşünceler bütünü olarak kalmaları

D)Çağlarının görüşlerine aykırı oluşları

E)İnsanların pratik yaşamlarını geliştirici katkılarda bulunmaları

 

17-  Her filozofun kişiliğine, düşüncelerine bürünebilirim, yine de kendi felsefi görüş noktalarımdan ayrılmam.

Ernot Von Aster’in bu sözleri felsefenin hangi özelliğine bir örnektir?

A)Bütüncül olma                          B)Subjektif olma

C)Eleştirel olma                           D)Akla dayanma

E)Refleksif olma

 

18-  Felsefeye kendini adamak isteyen kişi tüm düşüncelerinden şüphe ederek işe başlamalıdır. Çünkü felsefede en emin yol önce kendi fikirlerinden şüphe etmek ve onları sorgulamaktır.Çünkü filozofun soruları önce kendi cevap aradığı sorulardır.Ve filozofun tüm düşünce sistemi kendinden başka bir şey değildir.

Parçadan hareketle felsefenin hangi özelliğine ulaşılamaz?

A)Öznelliğine                           B)Eleştirel olmasına

C)Kuşkucu olmasına                 D)Evrensel olmasına

E)Sistemli olmasına

 

19-  Çok okumuş fakat hiç yaşamamış adam da hiç okumaksızın çok yaşamış adam kadar cahil sayılır. Çünkü insan aklı çift mumla aydınlanır ve hayatla kitaplar karşılıklı birbirini beslediğinde aydınlanma gerçekleşir.

Bu parçaya göre aklın aydınlanması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A)Akıl ve mantık ilkelerine hakim olma

B)Evrensel değerlere yönelme

C)Bir amaç ve ideal sahibi olma

D)Değişik fikirlere açık olma

E)Teori ve pratik ortaklığını sağlama

 

20- Felsefenin özü, herhangi bir bilgiye sahip olmaktan çok , o bilginin amaç edinilmesidir.

Bu düşünce, felsefenin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle paralellik gösterir?

A)Varlığı tümel olarak ele almasıyla

B)Öznel bir bilgi türü olmasıyla

C)Olması gerekeni incelemesiyle

D)Toplumsal yaşamı etkilemesiyle

E)Cevaplardan çok soruların önemli olmasıyla

 

21-  -Kız kardeşinin sık sık ağladığını gören ağabeyin kadınların erkeklerden daha duygusal olduğunu düşünmesi

- Kavak yapraklarının erken dökülmeye başladığını gören çiftçinin kışın sert geçeceğini söylemesi

Yukarıda verilen örnekler gündelik bilginin daha çok hangi özelliğini vurgulamaktadır?

A)Bilme arzusunu ve merak duygusunu gidermesi

B)İnsan hayatındaki işlevselliği

C)Sosyal ilişkilere dayalı öğrenmelere bağlı olması

D)Bazı bilimsel bilgilere temel oluşturması

E)Tek tek nesne ve olaylarla ilgili bilgilere dayanarak genellemelere ulaşması

 

22- İnsan; evrenin yapı ve düzenini ,yaşamın değer ve amacını, bilgilerin güvenirlik derecesini, iyi, güzel ve doğrunun niteliklerini bilmek ister.İşte felsefe, bu bilme isteğini karşılama çabasıdır.

Parçaya göre, felsefenin işlevi nedir?

A)Yaşamla ilgili görüşleri öğrenme

B)Toplumsal yaşamı sorgulama ve düzenleme

C)Anlama ve gerçeği görme ihtiyacını giderme

D)İnsanın mutlu bir yaşam sürmesini sağlama

E)İnsanın toplumla uyumlu olmasını sağlama

 

23- Matematikte tutarlı bir teoremler dizisi, fizikte,doğa bilimlerinde, tarihte size açıklanmaya çalışılan bir olaylar veya olgular bütünü vardır. Ama felsefede buna benzer bir şey yoktur. Şüphesiz sizden, büyük filozofların fikirlerinden ve kuramlarından bazılarını aklınızda tutmanız istenir. Ama bu kuramlardan herhangi birini paylaşmak veya onaylamak zorunda değilsinizdir. Zaten yetkili zihinler tarafından oybirliği ile kabul edilmiş hiçbir felsefe sistemi yoktur.

Bu parçadan felsefe ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A)Soruları, kendi cevaplarını içerir.

B)Çağının değerlerine bağlı kalır.

C)Bilimsel düşünceden etkilenir.

D)Doğrusal ilerleme gösterir.

E)Görüşler üzerinde uzlaşım yoktur.

 

24-  İlkçağ filozofunu uğraştıran bir sorun, günümüz filozoflarını da uğraştırabilir.

Yukarıdaki belirlemeye göre, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?

A)Felsefede amacın kesin bilgiye ulaşmak olduğu

B)Felsefede soruların farklı olduğu

C)Felsefenin açıklamalarında bitmişliğin olmadığı

D)Felsefenin bulgularının biliminkilerden farklı olduğu

E)Felsefenin, bilimsel bilgi sonuçlarından yararlandığı

 

25- ‘Felsefe, kendi kafasının olanaklarını kullanma yetisinde olanların işidir’.

Bu sözle felsefede olamayacak unsur aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A)Aydınlık düşünce

B)Eleştirel bir zihin

C)Hoşgörülü bir tavır

D)Taklitçi bir kafa

E)Edilgen olmama


26-  ‘Çünkü felsefe durağan bir bilgi türü değildir.’

İfadesi felsefenin aşağıdaki hangi temel özelliği ile açıklanabilir?

A)Öznel olma                        B)Yöntemli olma

C)Rasyonel olma                  D)Normatif olma

E)Sistemli olma


27-  Bir çoğumuz, suçların cezasını çekmesi gerektiğine inanırız.Peki niye böyle düşünüyoruz?Özgür bireylerin seçme hakkına sahip olduğunu dolayısıyla da kendi eylemlerinden sorumlu olmak durumunda olduğunu biliyoruz da ondan. Oysa gerçekten özgür müyüz? Sorusu aydınlatılması gereken bir felsefi sorundur.İşte felsefenin bir yönüyle yapmaya çalıştığı da budur.

Bu parçada felsefenin aşağıdaki hangi yararından söz edilmektedir?

A)Sanı ve önkabullerimizi fark ettirme

B)Dünyaya ilişkin merak duygusunu giderme

C)Evrene egemen olmamızı sağlama

D)Evrende yalnız olmadığımızı gösterme

E)Demokrasi kültürü oluşturma


28- Çölü güzel yapan şey bir yerlerde su kuyusu saklıyor olmasıdır. Hakikati arayan filozofun ulaşmak istediği şey de çöldeki su kuyusu gibidir.Bu yüzden çölde gezip dolaşmak filozofa haz verir.

Bu parçada çöl ve su kuyusu sırasıyla aşağıdakilerden hangilerini temsil etmektedir.

A)Filozof ve felsefe

B)Hakikate giden yol ve hakikat

C)Bilim ve doğruluk

D)Hakikate ulaşma umudu ve alınan haz

E)Görünüş ve gerçeklik

 

{tab=CEVAPLAR}

 

FELSEFEYE GİRİŞ KONU TESTİ  2 CEVAPLARI

1- Felsefe söze değil, eyleme dayanır. İnsan, boş vakitlerini can sıkıntısından kurtarsın diye baş vurmaz felsefeye. Felsefe, ruhu bir kalıba döker, yaşamı düzenler, eylemleri doğru yola koyar; dümenin başına oturup tehlikeli dalgaların arasında çırpınan gemiyi yönetir. O olmadan hiç kimse korkusuz, güven içinde yaşayamaz.

Burada vurgulanmak istenen düşünceyi ifade eden en kapsayıcı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Felsefe, bir boş vakit etkinliği değildir.

B)Felsefe, sözden çok eyleme önem verir.

C)Felsefe, insanlara cesaret veren bir faaliyettir.

D)Felsefe olmasaydı kimse birbirine güvenmezdi

E)Felsefe, yaşama her yönüyle kılavuzluk eden bir etkinliktir.


2- Felsefeyle uğraşmak için henüz çok erken ya da artık çok geç olduğunu söyleyen kişi, mutluluğu için uygun vaktin henüz gelmemiş ya da artık geçmiş olduğunu söyleyen kişiye benzer. O halde ihtiyar da genç de felsefeyle uğraşmalıdır; birincisi bunu, geçmişin kendisine bağışladıklarını hatırlayarak, bundan duyduğu zevkle genç kalmak; ikincisi ise korkusuzca geleceğe bakmak ve böylelikle aynı zamanda hem ihtiyar hem de genç olmak için yapmalıdır.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)Felsefe, insanı mutluluğa taşıyan bir etkinliktir.

B)İhtiyarlar, gençlere göre felsefeyle daha çok ilgilenirler.

C)Felsefe, insana, hayatının tüm dönemlerini aynı anda yaşayabilmesine fırsat tanır.

D)Felsefeyle ilgilenmenin belli bir yaşı yoktur.

E)Felsefe, insanın geçmişi ve geleceği yorumlamasına yardım eder.


3-  Kant felsefeyi ‘kendisini akla dayanan nedenlerle meşru kılmak veya haklı çıkarmak iddiasında bir zihinsel etkinlik biçimi’ olarak tanımlamıştır. Bu tavır felsefeyi felsefe yapan ve bütün felsefi düşünme örneklerinde ortak olan bir noktayı gayet güzel bir biçimde ortaya koymaktadır.

Bu yaklaşımı ile Kant felsefenin hangi özelliğini ortaya koymuştur?

A)Akla ve mantığa dayalı olma

B)Evrensel olma

C)Olması gerekeni ortaya koyma

D)Bütüncü bir yaklaşım sergileme

E)Öznel nitelikli bir çaba olma


4-  Aristoteles ‘Felsefe yapmak mı lazımdır diyorsunuz o halde felsefe yapmak lazımdır. Felsefe yapmamak mı lazımdır diyorsunuz , bunu yapmak için yine felsefe yapmak lazımdır.’ Sözleri ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

A)Felsefe akıl ve mantığa dayalıdır.

B)Felsefe belli bir birikimin ürünüdür.

C)Felsefe,bilimin çalışmalarına yabancı kalamaz.

D)Felsefe herkesin yapabileceği bir uğraş değildir.

E)Felsefe yapmak insanın doğası gereğidir.


5-   Düşünsel ve dilsel faaliyet alanı olan bir felsefe kısır bir yaşantıdan, dolayısıyla kısır bir düşünce ve dilden çıkmaz. Çıksa dahi pek güçlü olamaz. Bugün toplumsal yaşama , toplumsal yaşamdaki çeşitliliğe yabancılaşmış bireyden , kendi dünyasına hapsolmuş ,dar bir alanda hareket eden insandan felsefe yapmasını beklemek pek doğru olmaz. Bu insanın kafasındaki kavramlar tıpkı yaşamı gibi sınırlıdır.

Buna göre, bir toplumda felsefenin gelişmesinin koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A)Özgür düşünce ortamının bulunması

B)Toplumun ekonomik durumunun iyi olması

C)Zengin bir kültürel birikime sahip olması

D)Tüm bilgileri birleştirecek dehaları çıkarması

E)Bilim yapmaya uygun bir dilin olması

6- ‘Felsefi bilgi yaratılır ve yaşanır’

Buna göre felsefi bilgi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Yığılan bir bilgi olduğu

B)Eleştirel olduğu

C)Düşünme ve yaşam biçimi olduğu

D)Kesin bilgi olduğu

E)Nesnel olduğu


7- Gerçek bir felsefeden bütün bir dünya görünür. Dünyayı göstermeyen felsefe, felsefe değildir.

Parçada felsefenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?

A)Öznelliği                         B)Kurgusallığı

C)Eleştirelliği                     D)Evrenselliği

E)Sistemliliği


8- Aşağıdakilerden hangisi felsefenin özelliklerinden birisi değildir?

A)Olanı olduğu gibi aktarması

B)Kişisel olması

C)Akla dayalı olması

D)Kesin olmaması

E)Eleştirel olması


9- Birçok insan, dünya görüşlerini, öğretiler veya gelenekler yoluyla elde ederler. Oysa felsefi dünya görüşünü amaçlayan bir insan kendi aklına ve mantığına güvenme cesaretini göstermektedir. Bu insan, alışılagelmiş fikir, görüş ve kanıları kuşkuyla karşılar,akılla ve mantıkla temellendirilemeyen hiçbir bilgiyi kabullenmez.

Bu parçada felsefi düşünen insanın hangi özelliğine değinilmemiştir?

A)Sorgulayıcı olmasına

B)Şüpheci yaklaşımına

C)Araştırmacı olmasına

D)Tutarlı ve temeli olan görüşleri benimsemesine

E)Diğer filozofların fikirlerinden etkilenmesine

10- Bilim gibi felsefe de insanın anlama ve bilme ihtiyacını gidermeye çalışır.Ancak bir felsefeci ele aldığı varlık alanını nesnel bir tutumla araştırmakla yetinmez.Aynı zamanda insan için idealler ve amaçlar koyar.

Buna göre felsefeyi bilimden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A)Olanla birlikte olması gerekeni de ortaya koyması

B)Kesin sonuçlara ulaşması

C)Tutarlı düşünmesi

D)Eleştirel tavır alması

E)Önyargılardan uzaklaşması

11- Felsefe, ilkçağda insanların doğayı anlamaya çalışmalarından dolayı evren ve nesneler dünyası ile ilgilenmiştir. Daha sonra toplumsal hayatta problemler ortaya çıkmaya başlayınca, insan konusu üzerinde durulmuştur. Ortaçağda dinin egemen olmasıyla felsefe dinsel bir karakter taşımaya başlamıştır.Sonraki yüzyıllarda dinden uzaklaşıp insanın varlığına ve hayattaki amacına ilişkin konulara yönelmiştir.

Buna göre felsefe için aşağıdakilerden hangisi söylenirse doğru olur?

A)Felsefenin bilinmeyenler üzerine yoğunlaştığı

B)Felsefenin doğa ile ilgilenmeyip,düşünsel konulara yöneldiği

C)Felsefenin ilkelden moderne doğru bir aşama içinde ortaya çıktığı

D)İçinde bulunulan zaman ve toplumsal şartların felsefeye yön verdiği

E)Son yüzyıllarda felsefenin giderek önemini kaybettiği

12- İnsan, aklını ve görülerini, yalnız varlığını ayakta tutmak için gerekli pratik-teknik bilgiler edinmek yolunda kullanmakla yetinmez olur; yalnız bilmek için de bilmek ister. Böylece de pratiğin ötesinde teorik olana yönelir, dolayısıyla bilime varır. İşte felsefe böyle bir anda, böyle bir durumda doğmuştur.

Bu parçada felsefenin doğuşunu etkileyen hangi özellik vurgulanmıştır?

A)Akıl ve mantık ilkelerini kullanma

B)Bilginin kendisini amaç olarak görme

C)Özgür düşünme ortamında bulunma

D)Bilgi birikimini etkin kullanabilme

E)Doğaya egemen olma isteği

13-  Felsefe evrensel konular üzerinde soru sorma ve düşünme etkinliğidir. Bu düşünceyi gerçekleştiren filozofların hiçbirinin verdiği cevap nihai değildir. Sorular aynı kalsa bile verilen cevaplar sürekli değişir.

Bu parçada felsefenin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A)Öznellik B)Birikimlilik             C)Evrensellik

D)Soruların önemli olması      E)Tutarlılık

14- Sokrates yaşadığı dönemde kendi toplumunda geçerli olan dinsel, siyasi, ahlaki ve bilimsel görüşleri eleştirmiş, birçok insanda sorgulayıcı ve eleştirel düşünmeye teşvik etmiştir. Sokrates, tartışmalarında sorduğu sorularla insanlara, gerçeklerini ve temellerini açıkça bilmedikleri her türlü bilgi, fikir ve yargıları reddetmeleri gerektiğini öğretmiştir. Böylelikle insanların, tartışan ve eleştirel düşünmelerine katkıda bulunmuştur.

Buna göre eleştirel düşünmenin ilk şartı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tutarlılık             B)Sistemlilik         C)Nesnellik

D)Şüphecilik E)Akla dayanma

15- Felsefe tarihinde felsefi sistemler birbirlerini takip etmiş, her filozof kendisinden önce gelen filozofları çürütmeye çalışırken, kendisinden sonra gelen filozoflar tarafından da reddedildiğini görme kaderiyle karşılaşmıştır. Bu anlamda her filozofun, felsefesinin kendisine kadar olan gelişimini veya iddialarını sorgulayarak kendi payına yeniden bir felsefi sistem inşa etme çabasında olduğu söylenebilir.

Yukarıdaki parçada felsefenin hangi özelliği üzerinde durulmaktadır?

A)Felsefe birçok sistemden oluşur

B)Felsefeye her filozof sıfırdan başlar

C)Felsefe tutarsızdır

D)Felsefede filozoflar birbirini hep inkar etmişlerdir

E)Felsefe eleştireldir

16- Felsefe sık sık soyut ve yararsız düşünceler bütünü olmakla eleştirilir. Oysa insanlık tarihine daha yakından bakıldığında, filozoflar tarafından üretilen fikirlerin, insanların düşünsel, politik ve toplumsal gelişimlerine büyük katkılarda bulunduğunu görebiliriz.Örneğin farklı düşüncelere ve kültürlere hoşgörüyle yaklaşma ya da insan hakları gibi yaklaşımlar çağının büyük filozofu John Locke tarafından geliştirilmiştir.

Parçada felsefi düşünceyle ilgili olarak çıkarılacak asıl  yargı nedir?

A)İçinde doğdukları çağdan etkilenerek günümüze uzanmaları

B)Tarihi şekillendirici gücü içinde taşımaları

C)Soyut düşünceler bütünü olarak kalmaları

D)Çağlarının görüşlerine aykırı oluşları

E)İnsanların pratik yaşamlarını geliştirici katkılarda bulunmaları

17-  Her filozofun kişiliğine, düşüncelerine bürünebilirim, yine de kendi felsefi görüş noktalarımdan ayrılmam.

Ernot Von Aster’in bu sözleri felsefenin hangi özelliğine bir örnektir?

A)Bütüncül olma B)Subjektif olma

C)Eleştirel olma                           D)Akla dayanma

E)Refleksif olma

18-  Felsefeye kendini adamak isteyen kişi tüm düşüncelerinden şüphe ederek işe başlamalıdır. Çünkü felsefede en emin yol önce kendi fikirlerinden şüphe etmek ve onları sorgulamaktır.Çünkü filozofun soruları önce kendi cevap aradığı sorulardır.Ve filozofun tüm düşünce sistemi kendinden başka bir şey değildir.

Parçadan hareketle felsefenin hangi özelliğine ulaşılamaz?

A)Öznelliğine                           B)Eleştirel olmasına

C)Kuşkucu olmasına D)Evrensel olmasına

E)Sistemli olmasına

19-  Çok okumuş fakat hiç yaşamamış adam da hiç okumaksızın çok yaşamış adam kadar cahil sayılır. Çünkü insan aklı çift mumla aydınlanır ve hayatla kitaplar karşılıklı birbirini beslediğinde aydınlanma gerçekleşir.

Bu parçaya göre aklın aydınlanması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A)Akıl ve mantık ilkelerine hakim olma

B)Evrensel değerlere yönelme

C)Bir amaç ve ideal sahibi olma

D)Değişik fikirlere açık olma

E)Teori ve pratik ortaklığını sağlama

20- Felsefenin özü, herhangi bir bilgiye sahip olmaktan çok , o bilginin amaç edinilmesidir.

Bu düşünce, felsefenin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle paralellik gösterir?

A)Varlığı tümel olarak ele almasıyla

B)Öznel bir bilgi türü olmasıyla

C)Olması gerekeni incelemesiyle

D)Toplumsal yaşamı etkilemesiyle

E)Cevaplardan çok soruların önemli olmasıyla

21-  -Kız kardeşinin sık sık ağladığını gören ağabeyin kadınların erkeklerden daha duygusal olduğunu düşünmesi

- Kavak yapraklarının erken dökülmeye başladığını gören çiftçinin kışın sert geçeceğini söylemesi

Yukarıda verilen örnekler gündelik bilginin daha çok hangi özelliğini vurgulamaktadır?

A)Bilme arzusunu ve merak duygusunu gidermesi

B)İnsan hayatındaki işlevselliği

C)Sosyal ilişkilere dayalı öğrenmelere bağlı olması

D)Bazı bilimsel bilgilere temel oluşturması

E)Tek tek nesne ve olaylarla ilgili bilgilere dayanarak genellemelere ulaşması

22- İnsan; evrenin yapı ve düzenini ,yaşamın değer ve amacını, bilgilerin güvenirlik derecesini, iyi, güzel ve doğrunun niteliklerini bilmek ister.İşte felsefe, bu bilme isteğini karşılama çabasıdır.

Parçaya göre, felsefenin işlevi nedir?

A)Yaşamla ilgili görüşleri öğrenme

B)Toplumsal yaşamı sorgulama ve düzenleme

C)Anlama ve gerçeği görme ihtiyacını giderme

D)İnsanın mutlu bir yaşam sürmesini sağlama

E)İnsanın toplumla uyumlu olmasını sağlama

23- Matematikte tutarlı bir teoremler dizisi, fizikte,doğa bilimlerinde, tarihte size açıklanmaya çalışılan bir olaylar veya olgular bütünü vardır. Ama felsefede buna benzer bir şey yoktur. Şüphesiz sizden, büyük filozofların fikirlerinden ve kuramlarından bazılarını aklınızda tutmanız istenir. Ama bu kuramlardan herhangi birini paylaşmak veya onaylamak zorunda değilsinizdir. Zaten yetkili zihinler tarafından oybirliği ile kabul edilmiş hiçbir felsefe sistemi yoktur.

Bu parçadan felsefe ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A)Soruları, kendi cevaplarını içerir.

B)Çağının değerlerine bağlı kalır.

C)Bilimsel düşünceden etkilenir.

D)Doğrusal ilerleme gösterir.

E)Görüşler üzerinde uzlaşım yoktur.

24-  İlkçağ filozofunu uğraştıran bir sorun, günümüz filozoflarını da uğraştırabilir.

Yukarıdaki belirlemeye göre, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?

A)Felsefede amacın kesin bilgiye ulaşmak olduğu

B)Felsefede soruların farklı olduğu

C)Felsefenin açıklamalarında bitmişliğin olmadığı

D)Felsefenin bulgularının biliminkilerden farklı olduğu

E)Felsefenin, bilimsel bilgi sonuçlarından yararlandığı

25- ‘Felsefe, kendi kafasının olanaklarını kullanma yetisinde olanların işidir’.

Bu sözle felsefede olamayacak unsur aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A)Aydınlık düşünce

B)Eleştirel bir zihin

C)Hoşgörülü bir tavır

D)Taklitçi bir kafa

E)Edilgen olmama


26-  ‘Çünkü felsefe durağan bir bilgi türü değildir.’

İfadesi felsefenin aşağıdaki hangi temel özelliği ile açıklanabilir?

A)Öznel olma B)Yöntemli olma

C)Rasyonel olma                  D)Normatif olma

E)Sistemli olma


27-  Bir çoğumuz, suçların cezasını çekmesi gerektiğine inanırız.Peki niye böyle düşünüyoruz?Özgür bireylerin seçme hakkına sahip olduğunu dolayısıyla da kendi eylemlerinden sorumlu olmak durumunda olduğunu biliyoruz da ondan. Oysa gerçekten özgür müyüz? Sorusu aydınlatılması gereken bir felsefi sorundur.İşte felsefenin bir yönüyle yapmaya çalıştığı da budur.

Bu parçada felsefenin aşağıdaki hangi yararından söz edilmektedir?

A)Sanı ve önkabullerimizi fark ettirme

B)Dünyaya ilişkin merak duygusunu giderme

C)Evrene egemen olmamızı sağlama

D)Evrende yalnız olmadığımızı gösterme

E)Demokrasi kültürü oluşturma


28- Çölü güzel yapan şey bir yerlerde su kuyusu saklıyor olmasıdır. Hakikati arayan filozofun ulaşmak istediği şey de çöldeki su kuyusu gibidir.Bu yüzden çölde gezip dolaşmak filozofa haz verir.

Bu parçada çöl ve su kuyusu sırasıyla aşağıdakilerden hangilerini temsil etmektedir.

A)Filozof ve felsefe

B)Hakikate giden yol ve hakikat

C)Bilim ve doğruluk

D)Hakikate ulaşma umudu ve alınan haz

E)Görünüş ve gerçeklik