FELSEFEYE GİRİŞ KONU TESTİ 1

{tab=FELSEFEYE GİRİŞ KONU TESTİ}

1- Sağ duyuya dayanır.

-Tanrısal kaynaklıdır.

-Akıl ve deneye dayanır.

-Akla dayanır.

Yukarıdakiler sırasıyla hangi bilgi türünün özelliğidir?

A)Dini bilgi-Teknik bilgi-Bilimsel bilgi-Gündelik bilgi

B) Gündelik bilgi- Dini bilgi- Bilimsel bilgi-Felsefi bilgi

C) Teknik bilgi- Dini bilgi- Bilimsel bilgi- Gündelik bilgi

D) Bilimsel bilgi- Dini bilgi- Gündelik bilgi- Felsefi bilgi

E) Felsefi bilgi- Dini bilgi- Teknik bilgi-Sanat bilgisi

 

 

2-    Filozof içinde bulunduğu ve bir parçasını oluşturduğu dünyayı anlamak ve kavramak için ,kendisine sunulan her türlü bilgi,deney,algı ve  sezgi sonuçlarından oluşan malzemeyi kendi bilgi,deney,algı,sezgi ve yeteneklerine göre yeniden düşünmeli,analiz etmeli ve aydınlığa kavuşturmalıdır.

Bu parçada, filozofun taşıması gereken özellik aşağıdakilerden hangisinde vurgulanmaktadır?

A)Evrensel ilkeler peşinde olma

B) Öznel çözümler üretme

C)Kesin bilgiye sahip olma çabası

D) Olanı tarafsız inceleme

E) Çok fazla bilgiye sahip olma

 

3- Felsefede bir bilgi türünün tanıttığı varlık alanı söz konusu olduğunda ,bu bilgi dalının verilerinden veya başka bilgi türlerinden de faydalanılarak varlık türünün içeriği hakkında değerlendirme yapılır.

Yukarıdaki parçaya göre,aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A)      Felsefe, varlık hakkında açıklama yaparken çeşitli bilgi türlerini göz önünde bulundurur.

B)      Felsefe, bilimin verilerini değerlendirir.

C)      Felsefe, evrenin anlam ve içeriğini araştırır.

D)      Felsefe,bilgi üzerine bilgidir.

E)Felsefe,her bilgi üzerinde derinlemesine düşünmedir.

 

4-  Platon ,’Devlet’ adlı eserinde ‘gerçeği görmek uzun ve sarp yollardan geçmekle olanaklıdır .Filozof ise bu yolları geçip her türlü zorluğa katlanmasını bilen ve gerçeğin sevgisiyle yanıp tutuşandır.’demiştir.

Buna göre, felsefi tavır sahibi olmak için aşağıdakilerden   hangisi gereklidir?

A)Şüphe duymak ve doğmatik olmamak

B) Açık görüşlü ve hoşgörülü olmak

C)Aklın ve deneyin yönlendirmesini istemek

D) Kesin yargılarda bulunmamak

E) Sürekli araştırmak ve bunun getirdiği sıkıntılara  katlanmak.

 

5- İlkçağ filozofunu uğraştıran bir sorun, günümüz filozoflarını da uğraştırabilir.

Yukarıdaki belirlemeye göre, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?

A)Felsefede amacın kesin bilgiye ulaşmak olduğu

B) Felsefedeki soruların farklı olduğu

C) Felsefenin açıklamalarında bitmişliğin olmadığı

D) Felsefenin bulgularının bilimin bulgularından farklı olduğu

E) Felsefenin ,bilimsel bilgi sonuçlarından yararlandığı

 

6- Alışılagelmiş düşünce biçimlerinin dışına çıkamayan, bunlara körü körüne inanan insan; gerçeği bildiğini ve yanılmadığını zanneder. Oysa kendisine sunulan tüm görüşleri,  bilgileri,inançlı alışkanlıkları irdeleyen insan ,gerçeğin bilgisine varan insandır.Bu özelliğe sahip olan tek insan filozoftur.

Bu parçada , filozofu diğer insanlardan ayıran niteliklerden hangisi üzerinde durulmuştur?

A)Merak ve ilgi sahibi olma

B)Toplumun yaygın inanç ve kanıtlarını dikkate alma

C) Toplumun gereksinim duyduğu konulara öncelik verme

D) Bilgiye ulaşmada eleştirel bir yaklaşım gösterme

E) Yaşamda mutlu olmaya çalışma

 

7-    Felsefe, Alp dağlarının gülü gibidir, açık havada, zirvede yetişir. Toprağı ,tavı, nemi kendisi seçer.Bir bahçevanın kontrolünde ya da yapay koşullarda bir saksıda yetiştirilirse ;solar.

Bu parçada, felsefe ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi dile getirilmeye çalışılmıştır?

A)Felsefe, toplumu etkileyen bazı sorunlardan etkilenir.

B) Bir çağa egemen olan görüşler,felsefi düşünceyi de etkiler

C) Felsefe özgür ortamda gelişir.

D) Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak, felsefenin konuları da çeşitlenir.

E)Zamanımızda felsefe ile bilim arasında çok yakın bir ilişki    vardır.

 

8-    Felsefe okumakla huyunuzun daha soylu olacağını, ya da halkın ‘filozofça tavır’ dediği o çok aranan tavrı kazanacağınızı da beklemeyiniz; diş ağrısına katlanmada , yaşamın güçlüklerine göğüs germede herhangi bir kimseden farkınız olmayacaktır. Filozof da herkes gibi ayakkabı bağı koptuğunda ya da treni kaçtığında küfretmekten kendini alamaz; bir çiviye bastığında ya da dilini dişlediğinde herkes gibi o da ne duyduğu acıyı ne de kızgınlığını gizleyecektir.

Bu parçada, aşağıdaki düşüncelerin hangisi dile getirilmiştir?

A)Felsefede üretilen bilgilerin,doğruluğu ya da yanlışlığı tartışılamaz.

B) Felsefede sınırlama yoktur,var olan her şey felsefenin inceleme alanına girer.

C) Filozofun işi bir çözümleme etkinliği değil,bir sorgulama etkinliğidir.

D) Filozofların pratik yaşama hiçbir katkısı yoktur.

E) Filozoflar da toplumsal yaşamdan aynı şekilde etkilenir ve benzer tepkiler verirler.

 

9-    Felsefe eleştiriye dayalı bir düşünme etkinliğidir. Bu tür bir düşüncede kınama, yadsıma ve reddetme gibi olumsuz tutumlardan çok kuşkudan yararlanır.

Buna göre, düşünme eleştirel becerisine sahip olan bir kimsenin aşağıdakilerden hangisini kesinlikle yapmaması  gerekir?

A)      Bir savı kabul etmeden önce onu doğrulayan kanıtları incelemek.

B)      Bir bilginin  doğruluğunun otoritelerce kabul edilip edilmediğini araştırmak

C) Bir yargıyı haklı saymadan önce, dayandığı kanıtları tartmak

D) Bir değerlendirmeyi geçerli saymadan önce,kullanılan ölçütleri gözden geçirmek.

E) Bir çıkarımı mantıksal bulmadan önce, öncüllerin geçerliliğini irdelemek

 

10- Felsefi bilginin bir özelliği de ,filozofun damgasını taşıyor olmasıdır. Felsefe tamamen objeye bağlı kalamaz.Bu hüküm felsefeyi küçültücü bir ifade değildir. Buradan felsefi eserin filozofa, yani, onu ortaya koyana bağlı olduğu anlaşılmalı. Tıpkı sanat eserinin sanatçıya bağlı oluşu gibi.

Parağrafta felsefenin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A) Varsayımlı oluşu                  B)Tutarlılığı

C) Akla dayalı oluşu                D) Evrenselliği

E) Öznelliği

 

11-   Aşağıdakilerden hangisinin eleştirel ve bağımsız düşünmeyi temel alan felsefenin ortaya çıkmasında etkili olduğu söylenemez?

A)Hoşgörü kültürünün

B)Özgür düşünme ortamının

C)Dinsel otoriteye bağlılığın

D)Merak ve hayret duygusunun

E)Alternatif düşünce biçimleri ortaya koyabilmenin

 

12-  Fizik biliminde Newton’dan çok ileride olduğumuz kesindir; fakat felsefede Platon’dan daha ileride olduğumuz söylenemez.

Bu durum felsefenin hangi özelliğinden kaynaklanmaz?

A)Olgusal olmamasından

B)Sonuçlarının öznel olmasından

C)Akla ve mantığa dayalı olmasından

D)Rölatif (göreceli) bir bilgi olmasından

E)Deney ve gözleme açık olmamasından

 

13-  Kesin bilgi ya da salt hakikate ulaştığını sanan kimse filozof değildir. Ama hiçbir şeyin de bilinemeyeceğini düşünerek koyu bir kuşkuculuğa düşen kişiyi de filozof diye tanımlamak yanlıştır. Filozof tüm bilgileri eleştirir, bilgiyi önce kuşkuyla ele alır ve tartışır. Daha sonra kanıtlama işlemine girişir.

Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A)Gerçeği bulmak, kuşkuyla birlikte araştırma yapmakla mümkün olur.

B)Filozof kendisine sunulan bilgileri eleştiri süzgecinden geçirir.

C)Hiçbir şeyin bilinemeyeceği kuşkusunu taşıyan kişiye filozof denemez.

D)Gerçeğe ulaşmak her zaman mümkündür.

E)Kesin bilgiye, şüphe etmeden ve araştırma yapmadan ulaşılamaz.

 

14-  Felsefede sorulardan çok yanıtlar değişmektedir. Her filozof, örneğin;en yüksek iyinin ne olduğu sorusuna, içinde bulunduğu tarihsel koşulların, sosyolojik ortamın, kısaca;toplumsal ihtiyaçların gerektirdiği biçimde yanıtlar vermiştir. Bu ise felsefi sonuçların mutlak bir kesinlik taşımadığını göstermektedir.

Bu parçadan felsefeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A)Göreli bir bilgi olduğu

B)Toplumsal koşullardan etkilendiği

C)Sorularının kolay kolay değişmediği

D)Doğmatik bir niteliğe sahip olmadığı

E)Sonuçlarının herhangi bir değerinin olmadığı

 

15-Aşağıdakilerden hangisi gözlem ve deneye başvurmadan bilinebilir?

A)Suyun kaldırma kuvveti

B)Dünyanın kendi etrafındaki dönüş hızı

C)Üçgenin iç açıları toplamı

D)Suyun hidrojen ve oksijenden meydana geldiği

E)Cisimlerin hareketlerinin nedenleri

 

16-   İlkçağ filozoflarından Demokritos’a göre ‘Varlık; maddi nitelikli ,küçük  elemanlardan meydana gelir. Bunlara atom denir.’ Bu varsayım iki bin yıl sonra bilimsel bir görüş haline gelmiştir.

Bu parçadaki örnek aşağıdaki yargılardan hangisini destekler?

A)Bilimsel bilginin temelinde felsefe yer alır.

B)Bilim ve felsefenin konuları birbirinden ayrıdır.

C)Felsefi bilginin amacı bilime hizmet etmektir.

D)Felsefi ve bilimsel bilgi özneldir.

E)Felsefi düşüncenin temelinde bilim vardır.

 

17-   Aşağıdakilerden hangisi dinsel bilginin amaçlarından biri olamaz?

A)  İnsan yaşamını ahlaki olarak düzenleme

B)Tanrı, doğa ve insan hakkında bilgi verme

C)Doğayı insan yararına dönüştürme

D)İnsanın Tanrı’ya olan inanç bağını güçlendirme

E)Emir ve yasaklarla toplum düzenini koruma

 

18-  Felsefe neyin nesidir? Ne yazık ki bu, felsefenin en güç sorularından biridir.’Felsefe’ sözcüğü kadar anlamlı pek az sözcük vardır. Dünyanın önde gelen düşünürlerini bir araya getirsek ve hepsine bu soruyu sorsak, verecekleri cevap birbirinden farklı olacaktır.Hepsi felsefeden söz ederdi ama ondan tamamen farklı şeyler anlardı.

Bu durumun nedeni, felsefenin hangi özelliğinden          kaynaklanmaktadır?

A)Varsayımlı olmasından

B)Evrensel olmasından

C)Deneysel olmasından

D)Subjektif olmasından

E)Çok çeşitli konularla ilgilenmesinden

 

19-  Öteki bilimlerin durduğu, soru sormayı bırakıp varsayımları kabul ettiği yerde, filozof soru sormaya başlar.Bilimler bilgi ortaya koyar, filozof bilinenin ne olduğunu sorar; bilimler yasalar ortaya koyar, felsefe ise bu yasaları sorgular. Sokaktaki insan ve politikacı hazdan, yarardan söz ederken filozof haz ile yarardan gerçekten ne anlaşılması gerektiğini sorgular.

Parağrafa göre ,felsefi bilgi hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?

A)Felsefe sorulmayanı sorandır.

B) Felsefe bir temel bilimdir.

C)Felsefeler var olanın ardındaki gerçeği arar.

D)Felsefe varsayımları da sorgular.

E)Felsefenin alanı bilimsel verilerle sınırlıdır.

 

20-Felsefi düşünürün en temel özelliği bulunan bilgileri peşinen doğru kabul etmemesidir. Bir bilginin öncekini din, gelenek veya bir otorite oluşudur.Bilgiyi ortaya koyanın toplumca genel kabul görmesi bir durumu değiştirmez. Filozofların kullandığı turnosol kağıdı da kendi rasyonel seviyesidir.

Parçada felsefenin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A)Birikimsel olması            B)Evrenselliği

C)Rasyonel olması              D)Eleştirelliği

E)Öznelliği

 

21-  Kant ‘Felsefe değil, felsefe yapmak öğrenilir’ sözü ile aşağıdakilerden daha çok hangisinin önemini vurgulamış olabilir?

A)Düşünce birikimlerini öğrenmenin

B)Felsefi görüşleri karşılaştırmanın

C)Bilinen kuramları incelemenin

D)Düşünme yolunu öğrenmenin

E)Felsefi görüşlerin özünü öğrenmenin

{tab=CEVAPLAR}

1- Sağ duyuya dayanır.

-Tanrısal kaynaklıdır.

-Akıl ve deneye dayanır.

-Akla dayanır.

Yukarıdakiler sırasıyla hangi bilgi türünün özelliğidir?

A)Dini bilgi-Teknik bilgi-Bilimsel bilgi-Gündelik bilgi

B) Gündelik bilgi- Dini bilgi- Bilimsel bilgi-Felsefi bilgi

C) Teknik bilgi- Dini bilgi- Bilimsel bilgi- Gündelik bilgi

D) Bilimsel bilgi- Dini bilgi- Gündelik bilgi- Felsefi bilgi

E) Felsefi bilgi- Dini bilgi- Teknik bilgi-Sanat bilgisi

 

2- Filozof içinde bulunduğu ve bir parçasını oluşturduğu dünyayı anlamak ve kavramak için ,kendisine sunulan her türlü bilgi,deney,algı ve  sezgi sonuçlarından oluşan malzemeyi kendi bilgi,deney,algı,sezgi ve yeteneklerine göre yeniden düşünmeli,analiz etmeli ve aydınlığa kavuşturmalıdır.

Bu parçada, filozofun taşıması gereken özellik aşağıdakilerden hangisinde vurgulanmaktadır?

A)Evrensel ilkeler peşinde olma

B) Öznel çözümler üretme

C)Kesin bilgiye sahip olma çabası

D) Olanı tarafsız inceleme

E) Çok fazla bilgiye sahip olma

 

3- Felsefede bir bilgi türünün tanıttığı varlık alanı söz konusu olduğunda ,bu bilgi dalının verilerinden veya başka bilgi türlerinden de faydalanılarak varlık türünün içeriği hakkında değerlendirme yapılır.

Yukarıdaki parçaya göre,aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Felsefe, varlık hakkında açıklama yaparken çeşitli bilgi türlerini göz önünde bulundurur.

B) Felsefe, bilimin verilerini değerlendirir.

C) Felsefe, evrenin anlam ve içeriğini araştırır.

D) Felsefe,bilgi üzerine bilgidir.

E)Felsefe,her bilgi üzerinde derinlemesine düşünmedir.

 

4-  Platon ,’Devlet’ adlı eserinde ‘gerçeği görmek uzun ve sarp yollardan geçmekle olanaklıdır .Filozof ise bu yolları geçip her türlü zorluğa katlanmasını bilen ve gerçeğin sevgisiyle yanıp tutuşandır.’demiştir.

Buna göre, felsefi tavır sahibi olmak için aşağıdakilerden   hangisi gereklidir?

A)Şüphe duymak ve doğmatik olmamak

B) Açık görüşlü ve hoşgörülü olmak

C)Aklın ve deneyin yönlendirmesini istemek

D) Kesin yargılarda bulunmamak

E) Sürekli araştırmak ve bunun getirdiği sıkıntılara  katlanmak.

5- İlkçağ filozofunu uğraştıran bir sorun, günümüz filozoflarını da uğraştırabilir.

Yukarıdaki belirlemeye göre, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?

A)Felsefede amacın kesin bilgiye ulaşmak olduğu

B) Felsefedeki soruların farklı olduğu

C) Felsefenin açıklamalarında bitmişliğin olmadığı

D) Felsefenin bulgularının bilimin bulgularından farklı olduğu

E) Felsefenin ,bilimsel bilgi sonuçlarından yararlandığı

 

6- Alışılagelmiş düşünce biçimlerinin dışına çıkamayan, bunlara körü körüne inanan insan; gerçeği bildiğini ve yanılmadığını zanneder. Oysa kendisine sunulan tüm görüşleri,  bilgileri,inançlı alışkanlıkları irdeleyen insan ,gerçeğin bilgisine varan insandır.Bu özelliğe sahip olan tek insan filozoftur.

Bu parçada , filozofu diğer insanlardan ayıran niteliklerden hangisi üzerinde durulmuştur?

A)Merak ve ilgi sahibi olma

B)Toplumun yaygın inanç ve kanıtlarını dikkate alma

C) Toplumun gereksinim duyduğu konulara öncelik verme

D) Bilgiye ulaşmada eleştirel bir yaklaşım gösterme

E) Yaşamda mutlu olmaya çalışma

 

7- Felsefe, Alp dağlarının gülü gibidir, açık havada, zirvede yetişir. Toprağı ,tavı, nemi kendisi seçer.Bir bahçevanın kontrolünde ya da yapay koşullarda bir saksıda yetiştirilirse ;solar.

Bu parçada, felsefe ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi dile getirilmeye çalışılmıştır?

A)Felsefe, toplumu etkileyen bazı sorunlardan etkilenir.

B) Bir çağa egemen olan görüşler,felsefi düşünceyi de etkiler

C) Felsefe özgür ortamda gelişir.

D) Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak, felsefenin konuları da çeşitlenir.

E)Zamanımızda felsefe ile bilim arasında çok yakın bir ilişki    vardır.

 

8- Felsefe okumakla huyunuzun daha soylu olacağını, ya da halkın ‘filozofça tavır’ dediği o çok aranan tavrı kazanacağınızı da beklemeyiniz; diş ağrısına katlanmada , yaşamın güçlüklerine göğüs germede herhangi bir kimseden farkınız olmayacaktır. Filozof da herkes gibi ayakkabı bağı koptuğunda ya da treni kaçtığında küfretmekten kendini alamaz; bir çiviye bastığında ya da dilini dişlediğinde herkes gibi o da ne duyduğu acıyı ne de kızgınlığını gizleyecektir.

Bu parçada, aşağıdaki düşüncelerin hangisi dile getirilmiştir?

A)Felsefede üretilen bilgilerin,doğruluğu ya da yanlışlığı tartışılamaz.

B) Felsefede sınırlama yoktur,var olan her şey felsefenin inceleme alanına girer.

C) Filozofun işi bir çözümleme etkinliği değil,bir sorgulama etkinliğidir.

D) Filozofların pratik yaşama hiçbir katkısı yoktur.

E) Filozoflar da toplumsal yaşamdan aynı şekilde etkilenir ve benzer tepkiler verirler.

 

9- Felsefe eleştiriye dayalı bir düşünme etkinliğidir. Bu tür bir düşüncede kınama, yadsıma ve reddetme gibi olumsuz tutumlardan çok kuşkudan yararlanır.

Buna göre, düşünme eleştirel becerisine sahip olan bir kimsenin aşağıdakilerden hangisini kesinlikle yapmaması  gerekir?

A) Bir savı kabul etmeden önce onu doğrulayan kanıtları incelemek.

B) Bir bilginin  doğruluğunun otoritelerce kabul edilip edilmediğini araştırmak

C) Bir yargıyı haklı saymadan önce, dayandığı kanıtları tartmak

D) Bir değerlendirmeyi geçerli saymadan önce,kullanılan ölçütleri gözden geçirmek.

E) Bir çıkarımı mantıksal bulmadan önce, öncüllerin geçerliliğini irdelemek

 

10- Felsefi bilginin bir özelliği de ,filozofun damgasını taşıyor olmasıdır. Felsefe tamamen objeye bağlı kalamaz.Bu hüküm felsefeyi küçültücü bir ifade değildir. Buradan felsefi eserin filozofa, yani, onu ortaya koyana bağlı olduğu anlaşılmalı. Tıpkı sanat eserinin sanatçıya bağlı oluşu gibi.

Parağrafta felsefenin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A) Varsayımlı oluşu                  B)Tutarlılığı

C) Akla dayalı oluşu                D) Evrenselliği

E) Öznelliği

 

11-   Aşağıdakilerden hangisinin eleştirel ve bağımsız düşünmeyi temel alan felsefenin ortaya çıkmasında etkili olduğu söylenemez?

A)Hoşgörü kültürünün

B)Özgür düşünme ortamının

C)Dinsel otoriteye bağlılığın

D)Merak ve hayret duygusunun

E)Alternatif düşünce biçimleri ortaya koyabilmenin

 

12-  Fizik biliminde Newton’dan çok ileride olduğumuz kesindir; fakat felsefede Platon’dan daha ileride olduğumuz söylenemez.

Bu durum felsefenin hangi özelliğinden kaynaklanmaz?

A)Olgusal olmamasından

B)Sonuçlarının öznel olmasından

C)Akla ve mantığa dayalı olmasından

D)Rölatif (göreceli) bir bilgi olmasından

E)Deney ve gözleme açık olmamasından

 

13-  Kesin bilgi ya da salt hakikate ulaştığını sanan kimse filozof değildir. Ama hiçbir şeyin de bilinemeyeceğini düşünerek koyu bir kuşkuculuğa düşen kişiyi de filozof diye tanımlamak yanlıştır. Filozof tüm bilgileri eleştirir, bilgiyi önce kuşkuyla ele alır ve tartışır. Daha sonra kanıtlama işlemine girişir.

Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A)Gerçeği bulmak, kuşkuyla birlikte araştırma yapmakla mümkün olur.

B)Filozof kendisine sunulan bilgileri eleştiri süzgecinden geçirir.

C)Hiçbir şeyin bilinemeyeceği kuşkusunu taşıyan kişiye filozof denemez.

D)Gerçeğe ulaşmak her zaman mümkündür.

E)Kesin bilgiye, şüphe etmeden ve araştırma yapmadan ulaşılamaz.

 

14-  Felsefede sorulardan çok yanıtlar değişmektedir. Her filozof, örneğin;en yüksek iyinin ne olduğu sorusuna, içinde bulunduğu tarihsel koşulların, sosyolojik ortamın, kısaca;toplumsal ihtiyaçların gerektirdiği biçimde yanıtlar vermiştir. Bu ise felsefi sonuçların mutlak bir kesinlik taşımadığını göstermektedir.

Bu parçadan felsefeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A)Göreli bir bilgi olduğu

B)Toplumsal koşullardan etkilendiği

C)Sorularının kolay kolay değişmediği

D)Doğmatik bir niteliğe sahip olmadığı

E)Sonuçlarının herhangi bir değerinin olmadığı

 

15-Aşağıdakilerden hangisi gözlem ve deneye başvurmadan bilinebilir?

A)Suyun kaldırma kuvveti

B)Dünyanın kendi etrafındaki dönüş hızı

C)Üçgenin iç açıları toplamı

D)Suyun hidrojen ve oksijenden meydana geldiği

E)Cisimlerin hareketlerinin nedenleri

 

16-   İlkçağ filozoflarından Demokritos’a göre ‘Varlık; maddi nitelikli ,küçük  elemanlardan meydana gelir. Bunlara atom denir.’ Bu varsayım iki bin yıl sonra bilimsel bir görüş haline gelmiştir.

Bu parçadaki örnek aşağıdaki yargılardan hangisini destekler?

A)Bilimsel bilginin temelinde felsefe yer alır.

B)Bilim ve felsefenin konuları birbirinden ayrıdır.

C)Felsefi bilginin amacı bilime hizmet etmektir.

D)Felsefi ve bilimsel bilgi özneldir.

E)Felsefi düşüncenin temelinde bilim vardır.

 

17-   Aşağıdakilerden hangisi dinsel bilginin amaçlarından biri olamaz?

A)  İnsan yaşamını ahlaki olarak düzenleme

B)Tanrı, doğa ve insan hakkında bilgi verme

C)Doğayı insan yararına dönüştürme

D)İnsanın Tanrı’ya olan inanç bağını güçlendirme

E)Emir ve yasaklarla toplum düzenini koruma

18-  Felsefe neyin nesidir? Ne yazık ki bu, felsefenin en güç sorularından biridir.’Felsefe’ sözcüğü kadar anlamlı pek az sözcük vardır. Dünyanın önde gelen düşünürlerini bir araya getirsek ve hepsine bu soruyu sorsak, verecekleri cevap birbirinden farklı olacaktır.Hepsi felsefeden söz ederdi ama ondan tamamen farklı şeyler anlardı.

Bu durumun nedeni, felsefenin hangi özelliğinden          kaynaklanmaktadır?

A)Varsayımlı olmasından

B)Evrensel olmasından

C)Deneysel olmasından

D)Subjektif olmasından

E)Çok çeşitli konularla ilgilenmesinden

 

19-  Öteki bilimlerin durduğu, soru sormayı bırakıp varsayımları kabul ettiği yerde, filozof soru sormaya başlar.Bilimler bilgi ortaya koyar, filozof bilinenin ne olduğunu sorar; bilimler yasalar ortaya koyar, felsefe ise bu yasaları sorgular. Sokaktaki insan ve politikacı hazdan, yarardan söz ederken filozof haz ile yarardan gerçekten ne anlaşılması gerektiğini sorgular.

Parağrafa göre ,felsefi bilgi hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?

A)Felsefe sorulmayanı sorandır.

B) Felsefe bir temel bilimdir.

C)Felsefeler var olanın ardındaki gerçeği arar.

D)Felsefe varsayımları da sorgular.

E)Felsefenin alanı bilimsel verilerle sınırlıdır.

 

20-Felsefi düşünürün en temel özelliği bulunan bilgileri peşinen doğru kabul etmemesidir. Bir bilginin öncekini din, gelenek veya bir otorite oluşudur.Bilgiyi ortaya koyanın toplumca genel kabul görmesi bir durumu değiştirmez. Filozofların kullandığı turnosol kağıdı da kendi rasyonel seviyesidir.

Parçada felsefenin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A)Birikimsel olması            B)Evrenselliği

C)Rasyonel olması D)Eleştirelliği

E)Öznelliği

 

21-  Kant ‘Felsefe değil, felsefe yapmak öğrenilir’ sözü ile aşağıdakilerden daha çok hangisinin önemini vurgulamış olabilir?

A)Düşünce birikimlerini öğrenmenin

B)Felsefi görüşleri karşılaştırmanın

C)Bilinen kuramları incelemenin

D)Düşünme yolunu öğrenmenin

E)Felsefi görüşlerin özünü öğrenmenin

 

{tab=FELSEFEYE GİRİŞ ONLİNE TEST}

eklenecek...