REKLAM

Halk Edebiyatı ve Halk Şairleriyle İlgili Bulmaca

Halk edebiyatı bulmaca, halk şairleri bulmaca. Edebiyat bulmaca soruları. Halk edebiyatı ve halk şairleriyle ilgili bulmaca soruları. Halk edebiyatı ve halk şairleri online bulmaca çöz. Bulmacaya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

HALK EDEBİYATI VE HALK ŞAİRLERİYLE İLGİLİ BULMACA

Soldan Sağa1. Halk şairleri, şiirlerini …………… adı verilen sazla söylemişlerdir.5. Aşık Paşa’nın bir eseri7. 18. yy. halk şairi. Boluludur. Bektaşi geleneğine bağlı toplumsal yergi içerikli şiirleri,şathiyeleri ve taşlamalarıyla tanınan bir halk ozanıdır.8. Aşık edebiyatı nazım şekillerindendir. 8’li hece ölçüsüyle söylenen bu nazım şeklinde “behey, bre, hey” gibi ünlemler kullanılır.9. Kavganın ve özgürlüğün sembolü olmuş halk şairimizin adı.10. Aşık Edebiyatının en çok kullanılan nazım şekli11. Genellikle 7’li hece ölçüsüyle söylenen bu nazım şeklinde aaxa uyaklanışı görülür. Asıl söylenmek istenen genellikle son iki dizededir.13. Çukurova’da yaşamış, aşk ve gurbet temalarını samimi bir dille işleyen, saz şiirinin en ünlü şairidir.14. Divan edebiyatında ve halk edebiyatında görülen, bazı kavramları ifade etmek için kullanılan kalıplaşmış sözlere verilen ad17. Yunus Emre’nin, aruz ölçüsüyle ve mesnevi tarzında yazdığı eserinin adı19. 19. yüzyılda yaşamış, lirik bir saz şairidir. Sivas’ın Kangal ilçesi Deliktaş bucağında doğmuştur.22. Kaygusuz Abdal’ın tasavvufi konuları işlediği en önemli eseri23. Tekke Edebiyatında pirlerin ve mürşitlerin, tarikata yeni giren müridleri bilgilendirmek amacıyla söyledikleri didaktik şiirler24. Aşık edebiyatında aşk, doğa güzelliği temalarını işleyen koşma türüdür.25. Halk edebiyatının nazım birimi26. Avşar Türklerindendir. Özlü ve içli bir dille yiğitçe söyleyişi bir arada kullanan bu ozanımız türkü türünde başarılı olmuştur.Yukarıdan Aşağıya2. Kutadgu Bilig’de “mutluluk”u sembolize eden vezir.3. 13. yüzyılda yaşamış mutasavvıf bir şairdir. Horasan’da Ahmet Yesevi’den ders almış ve Anadolu’ya gönderilmiştir. Makalat adlı eseri vardır.4. 19. yüzyıl halk şairlerimizdendir. Divan şiirine hakimiyetiyle tanınan bu şairimizin koşma ve semaileri ünlüdür.5. Kırımlı olan 17. ve 18. yüzyıl halk şairi.6. 13. ve 14. yüzyıl tekke şairidir. Kırşehirlidir. Hece ve aruzla şiirler yazmıştır. Bilinçli bir Türkçecidir. Garipname adlı mesnevisi ünlüdür.7. Dörtlük sayısı en fazla olan Aşık Edebiyatı nazım şeklidir.12. Türkünün nakarat bölümüne verilen ad.13. Nükteli ve iğneli bir üslubu vardır. Alevi ve Bektaşi şiir geleneğini sürdürdü. “Sarayname, Minbername” eserlerinden bazılarıdır.15. Atabetü’l Hakayık’ın yazarı16. Destandan halk hikayesine geçiş ürünüdür. Bu yapıtta Oğuzların yaşadığı bölge, gelenek ve görenekleri hakkında bilgi verilir.18. Aşıkname adlı eseri olan, saz şairleri içinde en çok şiir bırakan halk şairi20. Türkülerin asıl sözlerinin bulunduğu bölüm21. Türk Halk edebiyatında saz şairlerinin, kendilerinin veya başkalarının şiirlerini derledikleri çoğunlukla deri kaplı defter.

CEVAPLAR:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir