REKLAM

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Soruları

10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi roman ünitesi yazılıya hazırlık soruları. Roman ünitesi 2. dönem yazılı soruları, test soruları

10. Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Soruları

1. Batılı tekniklere uygun roman ve hikâye çalışmasında, daha çok çeviri roman ve hikâyeler örnek alınmıştır. İlk çeviri roman, Yusuf Kamil Paşa’nın 1859 yılında Fenelon’dan çevirdiği ………………
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Telemak’tır.
B) Sefillerdir.
C) Don Kişot’tur.
D) Savaş ve Barış’tır.
E) Suç ve Cezadır.

2. İlk çeviri roman(I), Yusuf Kamil Paşa’nın(II) Fenelon’dan(III) yaptığı Telemak’tır(IV). İlk yerli roman (V) ise Şinasi’nin Şair Evlenmesi’dir.
Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

3.
• Telemak
• İntibah
• Cezmi
• Sergüzeşt
• Araba Sevdası
Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin eseri, yukarıda verilmemiştir?
A) Fenelon
B) Namık Kemal
C) Samipaşazede Sezai
D) Ahmet Mithat Efendi
E) R. Mahmut Ekrem

4.
I. Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat – ilk yerli roman
II. Eylül – ilk psikolojik roman
III. Cezmi – ilk realist roman
IV. Karabibik – ilk köy romanı
V. İntibah – ilk edebî roman
Yukarıda numaralanmış bilgilerin hangisinde yanlışlık vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

5. Tarihi romanın Türk edebiyatında ilk örneği …………………’in …………. adlı eseridir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Namık Kemal – İntibah
B) Ahmet Mithat Efendi – Yeniçeriler
C) Namık Kemal – Cezmi
D) Samipaşazade Sezai – Sergüzeşt
E) Recaizade Mahmut Ekrem – Araba Sevdası

6. Türk okuyucusunun romanla tanışması Yusuf Kamil Paşa’nın çevirdiği “Telemak” romanıyla olmuştur. — yazdığı ve 1873’te bölümler hâlinde yayımına başlanan -— ise ilk yerli romanımızdır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
A) Ahmet Mithat Efendi’nin – Felatun Bey’le Rakım Efendi
B) Samipaşazade Sezai’nin – Küçük Şeyler
C) Recaizade Mahmut Ekrem’in – Araba Sevdası
D) Şemsettin Sami’nin – Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
E) Namık Kemal’in – İntibah

7.
I. Olaylar günlük yaşamdan ve tarihten alınır.
II. Roman aracılığı ile toplumu düzeltme amaçlanır.
III. Kişiler genellikle her yönüyle incelenir, taraf tutulmaz.
IV. Dil ve üslup halkın konuşma diline yaklaştırılmaya çalışılır.
V. Olayların akışında rastlantılara yer verilir.
Yukarıda verilenlerden hangisi I. dönem Tanzimat romanı için söylenemez?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

8. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) İlk çeviri romanımız, Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan çevirdiği “Telemak” tır.
B) İlk yerli romanımız Şinasi’nin yazdığı “Şair Evlenmesi” dir.
C) Roman türü edebiyatımıza Tanzimat Dönemi’nde girmiştir.
D) Felatun Bey’le Rakım Efendi romanı Ahmet Mithat Efendi’ye aittir.
E) İlk tarihî Türk romanı Namık Kemal’in Cezmi’sidir.


9. Edebiyatımızın ilk yerli romanıdır. Romanda daha sonra sıkça işlenen kadın eğitimi ve görücü usulüyle evlenme ile bunun doğurduğu acıklı sonuçlar işlenmiştir. Yazar, görücü usulüyle evlenmenin doğurduğu yıkıcı sonuçları, duygusal karakter çözümlemeleri ile basit bir teknikle anlatmıştır. Romanda diyaloglar önemli bir yer tutar.
Bu parçada sözü edilen eser, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sergüzeşt
B) Araba Sevdası
C) İntibah
D) Cezmi
E) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

10. Ahmet Mithat Efendi’nin, romancılığımızın gelişim çizgisi açısından en ünlü romanı Araba Sevdası’dır.(I) Samipaşazade Sezai, Sergüzeşt (II) adlı romanıyla bir cariyenin çektiği acıları dile getirir. Nabizâde Nazım, Zehra (III) adlı romanıyla ilk psikolojik denemelere girişir. Recaizâde Mahmut Ekrem, Felatun Bey’le Rakım Efendi (IV) adlı yapıtıyla Batı hayranlığını gülünç ve realist bir tarzda dile getirir. Namık Kemal, İntibah (V) romanıyla edebî romancılığı gerçekleştirir.
Bu parçada numaralanmış eserlerden hangileri yer değiştirirse bilgi yanlışı giderilmiş olur?
A) I. ve II.
B) I. ve IV.
C) II. ve III.
D) II. ve V.
E) III. ve IV
11.
I. İntibah, ilk edebî roman
II. Zehra, ilk psikolojik roman
III. Karabibik, ilk köy romanı
IV. Araba Sevdası, ilk realist roman
V. Cezmi, ilk tarihî roman
Yukarıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

12. Namık Kemal, Cezmi adlı romanında tarihî bir konuyu ele alırken İntibah romanında Bihruz Bey’in kişiliğinde bir aşk hikâyesini anlatmıştır.
Bu cümledeki bilgi yanlışlığı aşağıdakilerin hangisi ile giderilebilir?
A) Cezmi, Namık Kemal’in değil, Şinasi’nin romanıdır.
B) Cezmi tarihî bir konuyu değil, bir aşk hikâyesini anlatır.
C) Cezmi, roman değil, tiyatro eseridir.
D) İntibah’ın kahramanı Bihruz değil, Ali Bey’dir.
E) İntibah, roman değil hikâyedir.

13.
I. İlk psikolojik roman denemesidir.
II. Roman kişileri bulunduğu çevreye göre ele alınmıştır.
III. İlk köy romanıdır.
IV. Realizmin başarılı bir örneğidir.
V. Nabizade Nazım’ın eseridir.
Yukarıda verilenlerden hangisi “Karabibik” için doğru bir yargı değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

14. R. Mahmut Ekrem, “Şıpsevdi” romanında Bihruz Bey’in kişiliğinde, yanlış Batılılaşmanın, devrin gençleri üzerinde yaptığı gülünç ve yıkıcı etkiyi anlatır.
Bu cümledeki bilgi yanlışı aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?
A) “Şıpsevdi” roman değil, tiyatrodur.
B) Yanlış Batılılaşma değil, bir aşk hikâyesi “Şıpsevdi” de anlatılmıştır.
C) R. Mahmut Ekrem’in romanı “Şıpsevdi” değil, “Araba Sevdası”dır.
D) Roman kahramanı Bihruz değil, Şöhret Bey’dir.
E) “Şıpsevdi” roman değil, bir hikâyedir.

15. Türk edebiyatında Ahmet Mithat’ın Felatun Bey ile Rakım Efendi (I), Namık Kemal’in İntibah (II), Nabizade Nazım’ın Mürebbiye’si (III), Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası (IV), Samipaşazade Sezai’nin Sergüzeşt (V) adlı yapıtları sosyal içerikli romanlar arasında sayılabilir.
Yukarıdaki eserlerden hangisi bir bilgi yanlışına neden olmuştur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

16. “İntibah, Felatun Bey’le Rakım Efendi, Araba Sevdası” romanlarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yanlış Batılılaşmayı işlemeleri
B) Anadolu gerçeğini anlatmaları
C) Yasak aşkı işlemeleri
D) Esaret kurumunu eleştirmeleri
E) Görücü usulüyle evliliği işlemeleri

17. Nabizade Nazım …… adlı eseriyle köye yönelen ilk; Ebubekir Hazım Tepeyran ….. adlı eseriyle köye yönelen ikinci sanatçı olmuştur.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki eserlerden hangileri getirilmelidir?
A) Zehra – Bizim Köy
B) Köyün Kamburu – Karabibik
C) Küçük Paşa – Irazca’nın Dirliği
D) Karabibik – Küçük Paşa
E) Bizim Köy – Karabibik

18. Türk edebiyatında natüralist nitelikte ilk tezli romanı yazan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Paşa
B) Şemsettin Sami
C) Mehmet Rauf
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Nabizade Nazım

19.
I. Turfanda mı yoksa Turfa mı romanının yazarıdır.
II. İlk edebî romanımız İntibah ile ilk tarihî romanımız Cezmi’yi yazmıştır.
III. Kölelik ticaretini Dilber adlı genç kızın hayatı üzerinden anlatmıştır.
IV. İlk çeviri roman olan Telemak ile Türk okurunu romanla tanıştırmıştır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerde hangi yazardan söz edilmemiştir?
A) Yusuf Kamil Paşa
B) Mizancı Mehmet Murat
C) Namık Kemal
D) R. Mahmut Ekrem
E) Samipaşazade Sezai

20. Tanzimat Dönemi romanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Eserler, acıklı konular üzerine kurulmuştur.
B) Roman aracılığı ile toplumu eğitip düzeltme amaçlanmıştır.
C) Olaylar gerçek hayattan alındığı için yazarlar, tamamen nesnel davranmıştır.
D) Tasvirler, olayın içinde eritilmemiş, bir süs öğesi olarak kullanılmıştır.
E) Yazar, yer yer olayın akışını keserek okura bilgiler verir.


21. Türk edebiyatında realizmin en başarılı örneklerini vermiştir. Romanlarında aydın kişileri ve çevrelerini; öykülerinde ise halkın yaşayış ve âdetlerini anlatmaya çalışmıştır. Eserlerinde, alışılmış olandan farklı bir söz dizimi vardır. Batılı roman ve öykü tekniğine uygun ilk başarılı örnekler ona aittir. Edebiyatımızda mensur şiirin de öncüsü olmuştur.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Rauf
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Tevfik Fikret
E) R. Mahmut Ekrem

22. Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya için söylenemez?
A) Roman türü dışında eser vermemiştir.
B) Sanatlı bir söyleyişi, iyi bir gözlemciliği vardır.
C) Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu romanlarından ikisidir.
D) Realizm ve natüralizmi benimsemiştir.
E) Eserleri teknik açıdan kuvvetlidir, bu yönüyle romancılığımızın üstadı sayılır.


23. Okuduğum ve etkilendiğim çok roman var. “Hayal İçinde” romanıyla sevdiği kıza hayalinde âşık olan bir genç ile tanıştım. “Mai ve Siyah” ile tatlı hayallerin acı gerçekler ile karşılaşma anına tanık oldum. “Eylül” ile insanların psikolojilerini ilk kez bu kadar yakından gördüm. “Kiralık Konak” ile bir ailenin yıkılışına tanık oldum, “Aşk-ı Memnu”da aşktan başka derdi olmayan insanlarla tanıştım.
Bu parçada yapıtı anılmayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Hüseyin Rahmi Gürpınar
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Hüseyin Cahit Yalçın
E) Mehmet Rauf

24. Yasak aşkın işlendiği bu romanda, Süreyya Bey ve Suat Hanım evli bir çifttir. Boğaziçi’nde yaşayan Süreyya’nın arkadaşı Necip ise aile dostudur. Ancak Necip Suat’a değer vermekte, ona derin bir saygı beslemektedir. Bir gün Necip’in duygularını öğrenen Suat Hanım da ona karşı olan hislerini açığa vurur. Bunun üzerine psikolojik yönü ağır basan bir duygu çatışmasını yaşarlar.
Bu parçada konusundan ve şahıs kadrosundan söz edilen eser ve sanatçısı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Mai ve Siyah – Halit Ziya
B) Eylül – Mehmet Rauf
C) Zehra – Nabizade Nazım
D) Aşk-ı Memnu – Halit Ziya
E) Dudaktan Kalbe – Reşat Nuri


25. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun roman ve öyküsü için söylenemez?
A) Yazarlar, esere kişiliklerini yansıtmamıştır.
B) Realizm ve natüralizmin etkisi ağırlıktadır.
C) Tasvirler olayın içine sindirilmemiş, teknik zayıf kalmıştır.
D) Yeni söz dizimine yer verilerek devrik ve eksiltili cümleye yer verilmiştir.
E) Halka seslenmek yerine seçkin tabakaya seslenen eserler yazılmıştır.

26. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Rauf’un farklı bir edebî türde yazdığı eseridir?
A) Ferdâ-yı Garam
B) Siyah İnciler
C) Genç Kız Kalbi
D) Eylül
E) Karanfil ve Yasemin

27.
I. Mai ve Siyah
II. Kırık Hayatlar
III. Saray ve Ötesi
IV. Ferdi ve Şürekası
V. Bir Ölünün Defteri
Halit Ziya’ya ait yukarıdaki eserlerden hangisinin türü ötekilerden farklıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

28. Halit Ziya, edebiyatımızda realizmin öncüsü olmuştur. Romanlarında çevresinden seçtiği aydın kişileri, hikâyelerinde ise halkın yaşayış ve âdetlerini anlatmaya çalışmıştır. Eserlerinde, alışılmış olandan ayrı bir söz dizimi vardır. Batılı roman ve hikâye tekniğine uygun ilk başarılı örnekler onundur. Bu romanlarından biri de -—.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilemez?
A) Bir Ölünün Defteri’dir
B) Ferdi ve Şürekâsı’dır
C) Kırık Hayatlar’dır
D) Kırk Yıl’dır
E) Aşk-ı Memnu’dur

29. Edebî yönünden çok, siyasi yazıları ve kavgaları ile tanınan -—, “genç ve güzel fakat cani karakterli bir kızın ihtirasları uğruna işlediği cinayetleri” anlatan “Nadide” ve tutkulu bir aşk macerası yaşayan on yedi yaşındaki Nezih’in öyküsünü içeren “Hayal İçinde” adlı iki romanı vardır. Bu romanlar, basit vak’a kurguları olan anlatılardır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil’in
B) Hüseyin Rahmi’nin
C) Hüseyin Cahit Yalçın’ın
D) Mehmet Rauf’un
E) Refik Halit Karay’ın

30. Eserin ünlü kahramanları Süreyya ile Suat, babalarının Bakırköy’deki bağında, sakin bir hayat geçiren ve birbirlerine bağlı bir çifttir. Bu çiftin mutluluğuna ortak olmayan çalışan Necip, içten içe Suat’ı sevmektedir. Ümitsizlik içinde Suat’a aşkını ilan eden Necip, genç kadının ruhunda büyük endişeler uyandırır. Bu endişeler psikolojik bunalımlara neden olduğundan eser edebiyatımızın ilk psikolojik romanı kabul edilmiştir.
Bu parçada sözü edilen eser ve sanatçısı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Mai ve Siyah – Halit Ziya Uşaklıgil
B) Kiralık Konak – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Eylül – Mehmet Rauf
D) Zehra – Nabizade Nazım
E) Araba Sevdası – Recaizade Mahmut Ekrem

31. Yapıtlarında genellikle yaşadığı dönemi ve bulunduğu ortamı, etrafındaki insanları konu edinmiştir. Sosyete yaşamını ele aldığı “Salon Köşelerinde” adlı romanı, bu türden en önemli eseridir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fail Ali Ozansoy
B) Ali Ekrem Bolayır
C) Hüseyin Siret Özsever
D) Safveti Ziya
E) Celal Sahir Erozan

32. Eşi ölen Adnan Bey, kırk beş yaşlarında iki çocuğu olan ve iki evlilik yapmış biridir. Adnan Bey’in yeni evlendiği genç ve güzel karısı Bihter, İstanbul’un meşhur simalarından Firdevs Hanım’ın kızıdır. Bu genç kadın Adnan Bey’le sırf para için evlenmiştir. Zamanla genç Behlül’e ilgi duyar ve onunla yasak bir aşk yaşar.
Bu parçada sözü edilen eser, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aşk-ı Memnu
B) Kırık Hayatlar
C) Mai ve Siyah
D) Sefile
E) Nemide

33. Hikâye ve romanlarında gözleme yer veren gerçekçi bir sanatçıdır. Dönem sanatçılarına göre dili sade olan yazar, daha çok eleştiri türünde yazmış; bunları “Kavgalarım” adıyla yapıt hâline getirmiştir. “Edebiyat ve Hukuk” adlı makalesi Servet-i Fünun dergisinin kapatılmasına yol açmış, dergi kapatılınca da topluluk dağılmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Mehmet Rauf
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
E) R. Mahmut Ekrem

34. Romanlarında; bireyin iç dünyasını esas alan konuları, Servetifünun hareketinin genel karakterine daha uygun romantik duyguları, hayalleri ve aşkları ele alır. Çok nadir de olsa “Halas” gibi romanlarda bazen yurtseverlik duygularının ele alındığı da görülmüştür.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peyami Safa
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Mehmet Rauf
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Hüseyin Cahit Yalçın


35. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi hikâye ve romanın özellikleri arasında yer almamaktadır?
A) Realist akımın etkisi eserlerde görülür.
B) Teknik yönden çok sağlam ürünler ortaya konmuştur.
C) İşlenen konular çeşitlenmiş edebiyat dünyası halka doğru ciddi adımlar atmıştır.
D) Dili, süslü, sanatlı ve ağırdır.
E) Edebiyatın hemen her türünde başarılı eserler ortaya konmuştur.

36. Halide Edip Adıvar, son dönemde gelenek ve göreneklerin yön verdiği yaşama biçimini konu edinen töre romanları yazmıştır. Bu tür romanları arasında -— vardır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki eserlerden hangisi getirilemez?
A) Sinekli Bakkal
B) Tatarcık
C) Sonsuz Panayır
D) Akile Hanım Sokağı
E) Handan

37. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, I. Dünya Savaşı’na kadar yetişen üç kuşağın arasındaki farklılıkları —, Meşrutiyet Dönemi’ndeki parti kavgalarını —, İstanbul’daki ahlâki çöküşü, savaş yıllarını -—, Millî Mücadele Dönemi Anadolu’sunu —anlatır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere, aşağıdaki eserlerden hangisi getirilemez?
A) Hüküm Gecesi’nde
B) Kiralık Konak’ta
C) Nur Baba’da
D) Sodom ve Gomore’de
E) Yaban’da


38. O, akıcı bir üsluba ve nefis bir dile sahiptir. Sıcak bir anlatım, sürükleyici bir yazış şekli vardır. Romantik levhalara eklenen bu üslup okuyucuyu alır, sarmalar, götürür. O belki de bu samimi ve sıcak üslubu sayesinde çok sevilmiştir. Bütün eserlerinde bir doğallık göze çarpar. Çocuklardan yetişkinlere, halktan aydınlara herkesi etkileyen bu üslubun temelinde bizim tahkiye geleneğimiz vardır. Bu özellikleri Yaprak Dökümü adlı romanında görüyoruz.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Halide Edip Adıvar
C) Peyami Safa
D) Refik Halit Karay
E) Reşat Nuri Güntekin

39. Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun roman türünde eseri değildir?
A) Kiralık Konak
B) Zoraki Diplomat
C) Yaban
D) Nur Baba
E) Bir Sürgün

40. O, en çok Anadolu’nun tam bir bilinmezlik içinde oluşundan etkilenmiştir. Anadolu’nun geri kalmasının nedeni de onun tanınmamış olmasıdır. “Çalıkuşu” ile birlikte “Yeşil Gece, Acımak, Kavak Yelleri, Kan Davası” onun Anadolu’yu konu aldığı romanlarıdır.
Bu parçada eserleriyle hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal
B) Ömer Seyfettin
C) Tarık Buğra
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

41. Realist bir çizgide yazan -—, tarihî ve toplumsal olayların her birini bir romanda işlemiş; Tanzimat Dönemi ile Atatürk Türkiye’si arasındaki dönem ve kuşakların geçirdikleri sosyal değişim ve bunalımları anlatmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi gelmelidir?
A) Halide Edip Adıvar
B) Ömer Seyfettin
C) Mehmet Fuat Köprülü
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Refik Halit Karay

42. Romanlarındaki gözlemler sağlam, betimlemeler güçlüdür. Ancak dil savruk ve özensiz kullanılmıştır. Genellikle konuşma diline bağlı kalmıştır. Sinekli Bakkal’da II. Abdülhamit Dönemi’ni anlatmıştır. Yazar, bu romanda Rabia adlı kadın kahramanın kişiliğinde Doğu kültürünü, İtalyan Peregrini ile de Batı kültürünü yansıtmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halide Edip Adıvar
B) Reşat Nuri Güntekin
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Refik Halit Karay
E) Ömer Seyfettin

43. 1922 yılında yazdığı “Çalıkuşu” romanı ona büyük bir ün kazandırmıştır. Bu romanda İstanbullu bir genç kız olan Öğretmen Feride’nin Anadolu’da yaşadığı zorlukları ve idealistçe yaptığı çalışmaları anlatmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen yazarın eserlerinden biri değildir?
A) Harabelerin Çiçeği
B) Panorama
C) Miskinler Tekkesi
D) Değirmen
E) Yaprak Dökümü

44. -— Tanzimat’la başlayan Batılılaşmanın Türk toplumlundaki etkisi ve üç nesil arasındaki çatışmayı; —— tekkelerin toplumda neden olduğu yıkımları, bozulmaları anlatmıştır.
Yakup Kadri’nin iki romanıyla ilgili bilgi verilen yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kiralık Konak’ta – Nur Baba’da
B) Kiralık Konak’ta – Hüküm Gecesi’nde
C) Nur Baba’da – Yaban’da
D) Yaban’da – Ankara’da
E) Bir Sürgün’de – Nur Baba’da


45. Yakup Kadri Karaosmanoğlu romanlarında tarihî olayları kronolojik bir biçimde anlatmıştır.
Örneğin;
1. Kiralık Konak’ta üç neslin çatışmasını anlatmıştır.
2. Nur Baba’da tekkelerdeki yozlaşmayı anlatmıştır.
3. Hüküm Gecesi’nde Mütareke yıllarında İstanbul’un ahlaki çöküşünü anlatmıştır.
4. Sodom ve Gomore’de Meşrutiyet Dönemi parti kavgalarını anlatmıştır.
5. Yaban’da Kurtuluş Savaşı Dönemi’nde köylü – aydın çatışmasını anlatmıştır.
Yukarıda verilen hangi iki eserin yeri değiştirilerek bilgi yanlışlığı giderilir?
A) 1. ve 2.
B) 2. ve 3.
C) 3. ve 4.
D) 2. ve 4.
E) 4. ve 5.

46. 1920 yılında “Alay” dergisini çıkardı. “Çocuk Bahçesi” ve “Genç Kalemler” dergilerinde çıkan yazılarıyla dikkat çekti. Sade dil anlayışına bağlı olup Millî edebiyat akımı içinde yer almıştır. Eserlerinde millet çevresinin neticesi olarak geniş halk kesimleri ile bunların sıkıntılarını işlemiştir. Cümleleri kısa, canlı ve akıcıdır. Eserlerinde yaşam deneyimlerini başarıyla yansıtmıştır. Birçok eser kaleme alsa da en ünlü romanı “Dikmen Yıldızı” ile bilinir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yusuf Akçura
B) Peyami Safa
C) Mustafa Kutlu
D) Emine Işınsu Öksüz
E) Aka Gündüz

47. Bireysel duyguları ve kadın psikolojisini işleyen romanlar yazmıştır. “Seviye Talip”, “Handan”, “Son Eseri” gibi ilk romanları aşk öyküleri anlatan yapıtlardır. Bu eserlerde yazar, kahramanlarını yakıp yıkan bir sevgiyi dile getirmiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halide Edip Adıvar
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Halide Nusret Zorlutuna
D) Sevinç Çokum
E) Refik Halit Karay

48. Aşağıdaki eserlerden hangisi, Halide Edip’e ait değildir?
A) Yol Palas Cinayeti
B) Bir Serencam
C) Döner Ayna
D) Sonsuz Panayır
E) Akile Hanım Sokağı

CEVAPLAR:
1. A
2. E
3. D
4. C
5. C
6. D
7. C
8. B
9. E
10. B
11. B
12. D
13. A
14. C
15. C
16. A
17. D
18. E
19. D
20. C
21. B
22. A
23. B
24. B
25. C
26. B
27. C
28. D
29. C
30. C
31. D
32. A
33. C
34. C
35. D
36. E
37. C
38. E
39. B
40. D
41. D
42. A
43. B
44. A
45. C
46. E
47. A
48. B

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir