REKLAM

10 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Şiir Ünitesi Test Soruları

10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi şiir ünitesi yazılıya hazırlık soruları

1. Ölüm konusunu işleyen şiirlere İslamiyet öncesi Türk edebiyatında …. , halk edebiyatında ……, divan edebiyatında ………. adı verilir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A. sagu, ağıt, mersiye
B. mersiye, destan, sagu
C. sagu, koşma, mesnevi
D. ağıt, mani, varsağı
E. ağıt, sagu, koşma


2. Koşuklar konusu ve söylenişi bakımından aşık tarzı halk şiirindeki “……”ya, konusu bakımından divan şiirindeki “……”e benzer.
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A. Varsağı, kaside
B. Sagu, şarkı
C. Koşma, gazel
D. Destan, rubai
E. Ağıt, destan


3.
Kurt kuş kamug tirildi
Erkek tişi tirildi.
Ögür alıp tarıldı
Yınka yana kirgüsüz.
(Bahar geldi.) Kurtlar, kuşlar hep dirildi.
Erkekler ve dişiler (hep)bir araya geldiler.
Ve eşlerini alıp dağıldılar.
(Hiçbiri) Artık ine girmeyecek.

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. Nazım şekli koşuktur.
B. Nazım birimi dörtlüktür.
C. Hece ölçüsü kullanılmıştır.
D. Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmıştır.
E. İslamiyet öncesi Türk şiiri örneğidir.


4. Mesnevi nazım şekliyle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Nazım birimi beyittir.
B. Her beyit kendi arasında uyaklıdır.
C. Aruzun kısa kalıpları kullanılır.
D. Divan edebiyatı nazım şeklidir.
E. Beyit sayısı 5-15 arasında değişir.


5. Kutadgu Bilig’in yazarı kimdir?
A. Yusuf Has Hacip
B. Edip Ahmet
C. Kaşgarlı Mahmut
D. Ali Şir Nevai
E. Ahmet Yesevi


6. Divanü Lügati’t Türk’ün yazarı kimdir?
A. Yusuf Has Hacip
B. Edip Ahmet
C. Kaşgarlı Mahmut
D. Ali Şir Nevai
E. Ahmet Yesevi


7. Atabetü’l Hakayık’ın yazarı kimdir?
A. Yusuf Has Hacip
B. Edip Ahmet
C. Kaşgarlı Mahmut
D. Ali Şir Nevai
E. Ahmet Yesevi


8. Divan-ı Hikmet’in yazarı kimdir?
A. Yusuf Has Hacip
B. Edip Ahmet
C. Kaşgarlı Mahmut
D. Ali Şir Nevai
E. Ahmet Yesevi


9. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Kutadgu Bilig’le ilgili değildir?
A. Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır.
B. Türk edebiyatının ilk mesnevisidir.
C. Siyasetname türündeki ilk eserimizdir.
D. Alegorik bir eserdir.
E. Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.


10. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Atabetü’l Hakayık’la ilgilidir?
A. Ansiklopedik bir sözlüktür.
B. İslamiyet öncesine ait sagu, sav, koşuk örnekleri vardır.
C. İslami Dönem Türk edebiyatının ilk eseridir.
D. Bilginin faydası, cehaletin zararları, iyilik ve kötülük gibi kavramlar didaktik bir üslupa ele alınmıştır.
E. Kelime anlamı “mutluluk veren bilgi” demektir.

 

11. Kutadgu Bilig’deki sembolik karakterlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Hükümdar Kün Togdı, adaleti temsil etmektedir.
B. Ay Toldı, akıl ve anlayışı temsil eder.
C. Odgurmış, akıbeti temsil eder.
D. Ögdülmiş, vezirin oğlu ve bilge bir kişidir.
E. Ay Toldı, vezir görevindedir.


12. Nasıl vasfedeyim güzelim seni
Rumeli Bosna’yı değer gözlerin
Dünyaya gelmemiş eşin akranın
İzmir’i Konya’yı değer gözlerin
(Ruhsati)
Yukarıdaki dörtlük için hangisi söylenemez?
A. Âşık edebiyatına ait bir şiirdir.
B. Nazım şekli koşmadır.
C. Konusuna göre koçaklamadır.
D. 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
E. Nazım birimi dörtlüktür.


13. Aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebiyatı ürünlerinden biri değildir?
A. Mani
B. Semai
C. Türkü
D. Ağıt
E. Ninni


14. Aşağıdakilerden hangisi âşık edebiyatı nazım şekillerinden değildir?
A. İlahi
B. Koşma
C. Semai
D. Varsağı
E. Destan


15. Anonim halk şiirinin en küçük ve en yaygın nazım biçimi hangisidir?
A. ninni
B. koşma
C. devriye
D. mani
E. semai


16. Tarikata yeni giren dervişlere tarikat derecelerini ve tarikat adabını öğretmek için söylenen şiirlere ne denir?
A. şathiye
B. nutuk
C. nefes
D. koçaklama
E. türkü

 

17. Aşağıdakilerden hangisi “koşma”nın konularına göre türlerinden biri değildir?
A. güzelleme
B. koçaklama
C. taşlama
D. ağıt
E. tekerleme


18. Bre afet sürdür atın
Çağın geçer demedim mi
Harami olmuş gözlerin
Yollar keser demedim mi
Yukarıdaki şiirin nazım şekli hangisidir?
A. Mani
B. Koşma
C. Varsağı
D. Gazel
E. Devriye


19.
Kuleden
Ses geliyor kuleden
O kaş o göz değil mi?
Beni sana kul eden

Bu şiirin nazım şekli hangisidir?
A. Semai
B. Mani
C. Koşma
D. İlahi
E. Nutuk


20. Gönül gurbet ele çıkma
Ya gelinir ya gelinmez
Her dilbere meyil verme
Ya sevilir ya sevilmez

Bu şiirin nazım şekli nedir?
A. Rubai
B. Mani
C. Semai
D. Koşma
E. Şathiye


21. 17. yy. da yaşadığı tahmin ediliyor. Âşık tarzı edebiyatın en önemli isimlerinden biri olan ozanımızın Toroslar’da yaşayan Türkmenlerden olduğu düşünülmektedir. Osmanlı topraklarını karış karış gezen ozan, gördüğü her güzelliği şiirleştirmiştir. Âdeta güzeli ve güzelliği övmek için yaşamıştır. Güzel ve güzellik kavramlarından başka gurbet teması da şiirlerinde büyük bir yer tutar. Din dışı konularda hece ölçüsüyle ve yalın bir dille yazdı. Saz şairi denince akla gelen ilk isimdir. Koşma ve semai türünün ustasıdır.
Bu parçada sözü edilen şair kimdir?
A. Dadaloğlu
B. Karacaoğlan
C. Bayburtlu Zihni
D. Erzurumlu Emrah
E. Seyrani


22. Toroslarda yaşayan Türkmenlerin Avşar boyundandır. ’’Kalktı göç eyledi Avşar illeri’’ dizesi onu hemen hatırlamamızı sağlar. Karacaoğlan gibi dışa açık gezgin bir şair değildir. O, tipik bir aşiret âşığıdır. Nitekim birçok şiirinde aşiretine duyduğu sevgiyi dile getirmiştir. Yer yer yiğitçe söyleyişleri onun biraz da Köroğlu’na benzeyen bir kişiliğe sahip olduğunu göstermektedir. Türkü türünün ustasıdır.
Bu parçada sözü edilen şair kimdir?
A. Dadaloğlu
B. Karacaoğlan
C. Bayburtlu Zihni
D. Erzurumlu Emrah
E. Seyrani


23. 17. yy. yaşamıştır. Saz şairleri tarafından ‘’üstat’’ diye anılan ozan, divan edebiyatının etkisinde kalmıştır; bu nedenle şiirlerinde yabancı sözcük ve tamlamalar çok geçer. Divan edebiyatı mazmunlarına sıkça yer verir. İlk şiirlerinde divan şairlerini taklit hevesi ile ‘’Adli’’ mahlasını kullanmıştır. Hece vezniyle yazdığı şiirleri divan edebiyatı örneklerinden daha başarılı bulunmuştur. Eserleri arasında en çok bilineni bir bakıma ‘’tezkire sayılabilecek 38 dörtlükten meydana gelen ve 105 şairden söz edilen ‘’Şairname (Aşıkname)’’dir.
Bu parçada sözü edilen şair kimdir?
A. Dadaloğlu
B. Karacaoğlan
C. Bayburtlu Zihni
D. Erzurumlu Emrah
E. Aşık Ömer

 

24. Yeniçeri ocağına katılan bir aşıktır. Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde çağının “çöğür” çalmakta usta olan aşıkları arasında iki kez onu anar. Tarihi olaylar için söylediği şiirlerde yer yer kuruluğa düşen ozan, diğer koşma ve türkülerinde daha duygulu ve daha içten bir dil kullanmıştır. yiğitçe söylediği şiirlerden en ünlüsü Genç Osman Destanı’dır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir?
A. Kayıkçı Kul Mustafa
B. Karacaoğlan
C. Bayburtlu Zihni
D. Erzurumlu Emrah
E. Aşık Ömer


25. Divan edebiyatında şairlerin takma adına ne denir?
A. Hamse
B. Tuyuğ
C. Divan
D. Mahlas
E. Mazmun


26. Divan edebiyatında bir şairin beş mesneviden oluşan eserine ne denir?
A. Hamse
B. Tuyuğ
C. Divan
D. Mahlas
E. Mazmun


27. Divan edebiyatında bir sanatçının eserine aynı konu, aynı ölçü ve uyakta daha güzel karşılık yazmaya ne denir?
A. Mahlas
B. Nazire
C. Kıta
D. Mazmun
E. Divan


28. Divan şiirinde; servi boy, ok-kirpik, gonca-ağız … gibi kalıplaşmış benzetmelere ne denirdi?
A. Mahlas
B. Nazire
C. Kıta
D. Mazmun
E. Divan


29. Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinde beyitlerle yazılan nazım şekillerinden biri değildir?
A. Mesnevi
B. Gazel
C. Müstezat
D. Kıta
E. Şarkı


30. Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinde dörtlük bentlerle yazılan nazım şekillerinden biri değildir?
A. Kaside
B. Rubai
C. Tuyuğ
D. Murabba
E. Şarkı


31. Gazelle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. İlk beytine matla denir.
B. Son beytine makta denir.
C. Konu bütünlüğü olan gazellere yek-ahenk gazel denir.
D. Ahlakla ilgili öğütler veren didaktik gazellere şuhâne gazel denir.
E. Aşkın verdiği mutluluğu ve sıkıntıyı dile getiren gazellere âşıkâne gazel denir.


32. Divan edebiyatında din veya devlet adamlarını övmek amacıyla yazılan şiirlere ne ad verilir?
A. Gazel
B. Mesnevi
C. Kaside
D. Rubai
E. Şarkı


33. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir?
A. Nesip
B. Tegazzül
C. Fahriye
D. Dua
E. Münacat


34. Peygamber Efendimizi övmek amacıyla yazılan kasidelere…………………………;Allah’ın varlığını ve birliğini anlatan kasidelere………………..; Allah’a yalvarmak amacıyla yazılan kasidelere ……………………; dönemin önde gelen büyüklerini övmek amacıyla yazılan kasidelere………………….; dönemin önde gelen büyüklerini yermek (eleştirmek) amacıyla yazılan kasidelere ……………….; ölen bir kişinin arkasından yazılan kasidelere ……………..denir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A. naat, tevhit, münacat, methiye, hicviye, mersiye
B. naat, münacat, tevhit, mersiye, fahriye, nazire
C. tevhit, naat, münacat, methiye, nazire, fahriye
D. münacat, naat, methiye, fahriye, dua,nazire
E. münacat, naat, fahriye, hicviye, mersiye, nazire


35. ……….’nin yazdığı Su Kasidesi peygamberimizi övmek amacıyla yazılmıştır. Bu eser ….. türündedir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.
A. Baki, mersiye
B. Fuzulu, naat
C. Ahmedi, fahriye
D. Kadı Burhanettin, münacat
E. Gülşehri, mesnevi


36. Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı nazım şekilleri hangileridir?
A. Rubai, gazel
B. Kaside, mesnevi
C. Şarkı, tuyuğ
D. Kıta, mesnevi
E. Tuyuğ, gazel


37. Anadolu sahasında din dışı konularda şiir yazan ilk sanatçıdır. 13. yüzyılda yaşayan sanatçı ilk divan şairi kabul edilir. Sanatçının bugün elimizde olmayan Selçuklu Şehnamesi adlı bir eseri vardır.
Bu divan şairi kimdir?
A. Hoca Dehhani
B. Ahmedi
C. Gülşehri
D. Ahmet Fakih
E. Kadı Burhanettin

 

38. 14. yüzyılda yaşayan sanatçının en önemli eseri tasavvufi düşünceyi dile getiren Mantıku’t Tayr’dır.
Bu divan şairi kimdir?
A. Hoca Dehhani
B. Ahmedi
C. Gülşehri
D. Ahmet Fakih
E. Kadı Burhanettin


39. Garipname adlı eseriyle tanınan 14. yüzyıl sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Ahmet Fakih
B. Şeyyad Hamza
C. Ahmedi
D. Aşık Paşa
E. Kadı Burhanettin


40. 14. yüzyılda yaşayan divan şairi, gazelleri ve tuyuğları ile ün kazanmıştır. Tuyuğ nazım şeklini divan edebiyatına kazandırmıştır. Bu sanatçı kimdir?
A. Ahmet Fakih
B. Şeyyad Hamza
C. Ahmedi
D. Aşık Paşa
E. Kadı Burhanettin


41. İskendername, Cemşid ü Hurşid adlı mesnevileri olan 14. yüzyıl divan şairi kimdir?
A. Ahmet Fakih
B. Şeyyad Hamza
C. Ahmedi
D. Aşık Paşa
E. Kadı Burhanettin


42. 15. yüzyıl divan şairidir. Bir eşeğin başından geçen olayları anlattığı mesnevi nazım şekliyle yazdığı fabl türündeki Harname adlı eseri meşhurdur. Bu sanatçı kimdir?
A. Fuzuli
B. Şeyyad Hamza
C. Ahmedi
D. Aşık Paşa
E. Şeyhi

 


43. 15. yüzyıl sanatçısıdır. Çağatay edebiyatının oluşmasında büyük rolü vardır. Hamse sahibidir. Muhakemetü’l Lügateyn adlı eserinde Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu ortaya koymuştur. Bu sanatçı kimdir?
A. Fuzuli
B. Baki
C. Ali Şir Nevai
D. Şeyhi
E. Şeyh Galip


44. Hayatı yoksulluk içinde geçen 16. yüzyıl şairi, divan edebiyatının en lirik şairi kabul edilir. Derin ve samimi bir aşk şairi olan sanatçı, ilahi aşkı işlemiştir. Eserlerinden biri Şikayetname’dir. Bu divan şairi kimdir?
A. Fuzuli
B. Baki
C. Ali Şir Nevai
D. Şeyhi
E. Şeyh Galip


45. 16. yüzyıl divan şairidir. Hiç mesnevi yazmamıştır. Şairleri Sultanı olarak anılmıştır. Kanuni’nin
ölümü üzerine ünlü Kanuni Mersiyesi’ni yazmıştır. Bu sanatçı kimdir?
A. Fuzuli
B. Baki
C. Ali Şir Nevai
D. Şeyhi
E. Şeyh Galip


46. 16. yüzyıl divan şairidir. Divan’ında bulunan Terkib-i Bend’iyle meşhurdur. Bu şairin Terkib-i
Bend’ine Tanzimat şairi Ziya Paşa nazire yazmıştır. Bu sanatçı kimdir?
A. Fuzuli
B. Baki
C. Ali Şir Nevai
D. Bağdatlı Ruhi
E. Şeyh Galip


47. 17. yüzyıl divan şairidir. Övgü ve yergide ustadır. Kasidede üstat kabul edilmiştir. Divan’ı ve hicivlerinin yer aldığı Siham-ı Kaza adlı eseri vardır. Bu sanatçı kimdir?
A. Fuzuli
B. Baki
C. Nefi
D. Bağdatlı Ruhi
E. Şeyh Galip


48. 17. yüzyıl sanatçısıdır. Hikemi üslubun temsilcisidir. Eserlerinden biri Hayriyye’dir. Bu sanatçı kimdir?
A. Fuzuli
B. Baki
C. Nefi
D. Bağdatlı Ruhi
E. Nabi

 

49. 18. yüzyıl divan şairidir. Mahallileşme akımının en önemli temsilcisidir. Şarkı nazım biçiminin
önde gelen sanatçılarındandır. Lale Devri’nin yaşantısını şiirlerine aksettirmiştir. Bu divan şairi kimdir?
A. Baki
B. Nedim
C. Nefi
D. Bağdatlı Ruhi
E. Şeyh Galip


50. Divan edebiyatının son büyük şairidir. 18. yüzyılda yaşamıştır. Sebk-i Hindi akımının öncülerindendir. Tasavvufi, alegorik bir eser olan Hüsn ü Aşk’ın yazarıdır. Bu sanatçı kimdir?
A. Fuzuli
B. Baki
C. Nefi
D. Bağdatlı Ruhi
E. Şeyh Galip

CEVAPLAR:
1-A
2-C
3-D
4-E
5-A
6-C
7-B
8-E
9-A
10-D
11-B
12-C
13-B
14-A
15-D
16-B
17-E
18-C
19-B
20-C
21-B
22-A
23-E
24-A
25-D
26-A
27-B
28-D
29-E
30-A
31-D
32-C
33-E
34-A
35-B
36-C
37-A
38-C
39-D
40-E
41-C
42-E
43-C
44-A
45-B
46-D
47-C
48-E
49-B
50-E

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir