1. – Şiirde hece ölçüsü ve halk şiiri nazım biçim- leri kullanılmalıdır.

– Şiir, roman ve hikayede Anadolu ve yaşamı esas alınmalıdır.

– Dil sadeleşerek, yabancı kelimelerden kurta- rılmalıdır.
– Türkçe dilbilgisi kuralları uygulanmalıdır.
Yukarıda verilen özellikler hangi edebi döneme aittir?
A) I. Tanzimat B) II. Tanzimat
C) Servet-i Fünûn D) Fecr-i Âti
E) Milli Edebiyat


2. Fecr-i Âti topluluğundan Genç Kalemler dergisine geçti. Aruzu bırakarak heceyle şiirler yazdı. Şairliğinden çok, edebiyat tarihi ve edebiyat araştırmalarıyla tanındı. “Geçtiğim Yol” ve “Türk Edebiyatı Antolojisi” adlı iki önemli eseri ön plandadır.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakiler*den hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Ali Canip Yöntem
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Refik Halit Karay
E) Falih Rıfkı Atay


3. Diyarbakır doğumludur. Türkçülük akımını sisteme bağlayan yazardır. Genç Kalemler, Türk Yurdu, Yeni Mecmua gibi dergilerde yazdı. İslâm öncesi Türk tarihiyle ilgilendi. Emile Durkheim’den etkilenerek sosyoloji çalışmaları yaptı.
Paragrafta anlatılan Milli Edebiyat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Ziya Gökalp
C) Mehmet Akif Ersoy
D) Ahmet Rasim
E) Ali Canip Yöntem
4. Şiir yayınlamaya Servet-i Fünûn döneminde başlayan milliyetçi, halkçı ... bütün şiirlerinde sade bir dil ve hece ölçüsü kullandı; konularını toplum dertlerinden, sosyal–epik hayat sahne*lerinden aldı. Uyarıcı–öğretici şiirler yazdı. Türk şairi, milli şair diye anılır. “Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri” en bilinen kitaplarıdır.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Mehmet Emin
B) Ali Canip
C) Mehmet Akif
D) Yahya Kemal
E) Faruk Nafiz


5. 1911 yılında Selanik’te ... dergisi yayımlandı. Bu derginin kurucu ve yazarlarından ..., Türk edebiyatının millileştirilmesi görüşünü ortaya attı ve dergininin ilk sayısında ... başlığıyla imzasız bir yazı yayımladı. Bu gelişmeler genel olarak Ulusal Edebiyat’ın başlangıcı olarak kabul edilir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Türk Yurdu – Mehmet Emin – Halka Doğru
B) Genç Kalemler – Ömer Seyfettin – Yeni Lisan
C) Milli Mecmua – Ziya Gökalp – Yeni Lisan
D) Türk Yurdu – Ömer Seyfettin – Yeni Lisan
E) Genç Kalemler – Mehmet Emin – Halka Doğru


6. Dünya edebiyatında “Maupassant tarzı” ve “Çehov tarzı” olarak bilinen hikaye anlayışlarının edebiyatımızdaki ilk temsilcileri olarak; ... ile ... sayılmıştır.
Bu parçanın sonunda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ömer Seyfettin, A. Hamdi Tanpınar
B) S. Faik Abasıyanık, Yaşar Kemal
C) M. Şevket Esendal, S. Faik Abasıyanık
D) R. Halit Karay, Haldun Taner
E) Ömer Seyfettin, M. Şevket Esendal
7. Hikayemizde kahraman bir Osmanlının İran Şahı’na elçi olarak gitmesi ve orada oturması için altına bir minderin verilmeyişi karşısında milyonlar değerindeki kavuğunu yere sererek gösterdiği yiğitlik ve cömertlik anlatılır.
Ömer Seyfettin’e ait yukarıda açıklaması verilen hikaye aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pembe İncili Kaftan
B) Eski Kahramanlar
C) Topuz
D) Başını Vermeyen Şehit
E) Asilzadeler


8. Ziya Gökalp için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türkçülük akımının öncüsüdür.
B) Milli Edebiyat’a (özellikle) düşünceleriyle katkıda bulunmuştur.
C) Toplumsal kurumlarımızın tümünün Batı’ya göre düzenlenmesi ve kültür yoluyla ulusal birliğin sağlanması görüşündedir.
D) Mistisizme kayan duygulu karakter yapısının yanı sıra devrimci, mücadeleci bir sanat yanı vardır.
E) Düzyazının yanında, nazmı da kullanarak didaktik şiirler, manzum masal ve destanlar kaleme almıştır.


9. Milli Edebiyat ile Fecr-i Âti’nin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eserlerde toplum sorunlarına duyarlılık gösterilmesi
B) Sanatçıların aynı ekolden gelmeleri
C) Sembolizm akımından etkilenmeleri
D) Şiirlerinin daha çok bireysel temaları içermesi
E) Batı edebiyatını yakından takip etmeleri
10. Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz
Arkadaş biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz.
F. Nafiz’e ait bu dörtlükte Milli Edebiyat döneminin özellikle hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A) Toplum için sanat ilkesi
B) Dilde sadeleşme hareketinin önemi
C) Şiirde hece ölçüsü kullanımının yaygınlaş*tırılması
D) Edebi ürünlerde Anadolu, halk ve sorunların ele alınması gerektiği
E) Halk edebiyatı nazım biçimlerinden yarar*lanmanın gerekliliği


11. Yazarın en başarılı romanı, önce İngilizce yazıp Türkçeye çevirdiği ...’dır. Realist özellik*ler gösteren eserde Rabia adlı kadın kahra*man görülür. Mahallede Karagöz oynatan ve Kız Tevfik denen birinin kızı olan Rabia eser sonunda, kendisine aşık olup Müslüman olan İtalyan Pregrini ile evlenir.
Yukarıdaki boşluğa getirilmesi gereken eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeni Turan
B) Nur Baba
C) Sinekli Bakkal
D) Kalp Ağrısı
E) Yaban


12. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat’ın temsilcilerinden biri değildir?
A) Fuat Köprülü
B) Ziya Gökalp
C) Mehmet Akif
D) Ali Canip
E) Ömer Seyfettin

2. Gelenek ve göreneklerine bağlı bir adam olan Naim Efendi, II. Abdülhamit döneminden emekli bir nazırdır. Damadı Servet Bey tam bir alafrangalık düşkünüdür. Torunları Cemil ve Seniha eskiye sırt çeviren, yeniyi hazmede*meyen birer züppedir. Seniha evlenemez ve Avrupa’ya kaçar. Bu suçu Naim Efendiye yükleyen Servet Bey karısını alarak konaktan ayrılır. Seniha İstanbul’a babasının yanına döner. Yalnız kalan Naim Efendi konağı kiraya verip kız kardeşinin yanına çıkma planı yapar, fakat kiracılar konağı eski ve sıkıcı bulurlar.
Paragrafta özeti verilen Yakup Kadri romanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaban B) Kiralık Konak
C) Sodom ve Gomore D) Hüküm Gecesi
E) Panorama


3. Refik Halit Karay, aşağıdaki edebi türlerden hangisiyle ilgili bir eser yazmamıştır?
A) Denem B) Fıkra C) Hikaye
D) Roman E) Şiir
4. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi öykü ve romanının özelliklerinden biri değildir?
A) Halkın konuştuğu dil benimsenmiştir.
B) Romantizm ve klasizm akımlarının etkisin*de kalınmıştır.
C) Konular İstanbul dışından da seçilmiştir.
D) Uzun, anlaşılması zor cümle kuruluşlarından kaçınılmıştır.
E) Gerek konu, gerek seçilen karakterler bakımından bir “memleket edebiyatı” çığırı açılmıştır.


5. Yazarın hikayelerine Milli Savaş dönemi çoğu kez konu olmuştur. “Yaban” romanı da bu malzemeden teşekküldür. Sanatçı eserlerinde yerli kişileri kullanır. 1915’ten sonra Ziya Gökalp’in sadeleşme ilkelerini benimseyerek her yeni çıkan eserinde biraz daha duru bir dille yazmıştır. Eserlerinden bazıları Kiralık Konak, Ankara, Sodom ve Gomore vb.dir.
Yukarıda tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Halide Edip Adıvar
C) Ömer Seyfettin
D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu


6. Milli Edebiyat akımından etkilenmiştir. Konuş*ma dilinin tüm sadelik ve canlılığını eserlerinde yansıtmıştır. Roman, hikaye, tiyatro, gezi yazı*sı türlerinde başarılı örnekler ortaya koymuş*tur. Yurdun çeşitli yörelerindeki güzel çirkin gö*rünüşleri, töre kaynaklı doğru yanlış inançları gözler önüne sermiştir.
Paragrafta sayılan özelliklere bütünüyle sa*hip olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Peyami Safa
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
E) Halit Fahri Ozansoy
7. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi sanatçılarından değildir?
A) Ömer Seyfettin
B) Ziya Gökalp
C) Ali Canip Yöntem
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Halide Edip Adıvar


8. Milli Edebiyat döneminde; ... düşünceleriyle, ... ve öykü ve makaleleriyle, ... makale ve şiirle*riyle, ... edebiyat araştırmalarıyla gelişmeleri sürekli kılmaya çalıştılar.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilme*lidir?
A) Fuat Köprülü – Ömer Seyfettin
Ali Canip – Ziya Gökalp
B) Ziya Gökalp – Ali Canip
Ömer Seyfettin – Fuat Köprülü
C) Ali Canip – Fuat Köprülü
Ömer Seyfettin – Ziya Gökalp
D) Ziya Gökalp – Ömer Seyfettin
Ali Canip – Fuat Köprülü
E) Ömer Seyfettin – Ali Canip
Ziya Gökalp – Fuat Köprülü


9. “Beyaz Lale, Bomba, Topuz” adlı hikayelerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Refik Halit
B) Ömer Seyfettin
C) Hüseyin Rahmi
D) Halide Edip
E) Cevdet Kudret
10. Divan edebiyatı sanatçıları Doğu’yu, Servet-i Fünûn sanatçıları Batı’yı gözü kapalı taklit etti*ler. “Biz taklitten, yapmacılıktan uzak, milli de*ğerlerine bağlı, yeni bir edebiyat oluşturmak amacındayız.” söylemiyle yola çıktılar.
Yukarıdaki görüşler aşağıdaki edebi dönemlerden hangisine ait olabilir?
A) Edebiyat-ı Cedide
B) Fecr-i Âti
C) Tanzimat I. Dönem
D) Tanzimat II. Dönem
E) Milli Edebiyat


11. Aşağıdaki eserlerden hangisi Milli Edebiyat döneminde verilmemiştir?
A) Saray ve Ötesi
B) Çağlayanlar
C) Asilzadeler
D) Yalnız Efe
E) Dudaktan Kalbe


12. Aşağıda Halide Edip Adıvar’la ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) İlk eserlerinde (Seviye Talib, Handan, Kalp Ağrısı) aşk konularını işlemiştir.
B) Son dönemlerinde toplum hayatını ele alarak töre romanları yazmıştır.
C) Anı, hikaye, roman, eleştiri, makale, tiyatro türlerinde eserler vermiştir.
D) Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye adlı romanlarında Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatmıştır.
E) Tatarcık romanında yazar Karagöz ve Or*taoyunu hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir.

1. Ali Canip Yöntem, Anadolu’nun acı gerçeklerini
I II
yakından görmüş, Türkçü, ulusçu bir sanatçıdır.
Servet-i Fünûn dergisinde; “Ben bir Türküm;
III
dinim, cinsim uludur.” mısralarıyla başlayan şiiriyle ün kazanmıştır. Eserlerini sade bir dille,
IV
hece ölçüsüyle, coşkun bir lirizmle dile getirmiştir.
Şiirleri genellikle didaktik özelikler gösterir.
V
Yukarıda numaralandırılmış yerlerin hangisine bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V


2. Lise yıllarımda edebiyat öğretmenlerimin de yol göstermesiyle “Kiralık Konak, Ateşten Gömlek, Çalıkuşu ve Efruz Bey”i büyük bir zevkle okumuştum.
Yukarıda eseri anılmayan sanatçı aşağıda*kilerden hangisidir?
A) Halide Edip Adıvar
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Refik Halit Karay
E) Ömer Seyfettin

3. Romanda aşırı Batı hayranı züppe tipi, başarılı bir biçimde çizilir. Karakterlerin isimlerinde bile bir anlam inceliği sezilir. Naim, Servet, Seniha... Genel olarak üç farklı kuşağı ele alır ve bir aile*nin çöküşünü okuyucunun gözleri önüne serer.
Kısaca tanıtılan bu eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaprak Dökümü B) Çalıkuşu
C) Kiralık Konak D) Yaban
E) Tutunamayanlar
4. Eserde İstanbul’da iyi bir eğitim gören Feride adlı genç bir kızın Kamuran’la ilgili bir aşk yarasında dolayı Anadolu’ya öğretmen olarak gitmesi ve oradaki sıkıntıları anlatılır.
Paragrafta kısaca tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hep O Şarkı
B) Çalışuku
C) Sodom ve Gomore
D) Sürgün
E) Acımak

5. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun eser ortaya koymadığı alan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Roman B) Öykü C) Hatıra (Anı)
D) Gezi Yazısı E) Makale

6. Ahmet Celal, bir paşanın oğludur. Yedek subay olarak katıldığı Birinci Dünya Savaşı’nda bir kolunu kaybetmiştir. Sonraları Orta Anadolu’da Porsuk çayı kıyısındaki köyüne gidip yerleşir. Köylü Ahmet Celal’i sevmez ve kendilerine bir düşman olarak görür. Köyün kızı Emine’yi sever, fakat kız ona varmaz. Yunan işgali onları aynı noktada buluşturur, ancak Emine yaralıdır. Ahmet Celal onu bırakır ve bilinmeyen bir yöne doğru gider.
Bu parçada sözü edilen roman aşağıdaki*lerden hangisidir?
A) Kırık Hayatlar B) Yaban
C) Ateşten Gömlek D) Hüküm Gecesi
E) Sürgün
7. ...’ın romanlarında kişi sayısı çoktur. Fakat bu kişilerin çoğu silik, ancak bir isimden ibarettir. Bizi yönlendirecek kadar güçlü ve canlı görünmezler. “Şık” romanında bulunan bazı kahramanların, her romanında biraz daha gelişmiş olarak tekrar yaşatıldığı görülür.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakiler*den hangisi getirilmelidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Ahmet Mithat
C) Halide Edip Adıvar
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Peyami Safa

8. İlk romanlarında aşk ve kadın psikolojisini işlemiştir. Daha sonra milli konulara yönelmiş, özelikle İstiklal Savaşı günlerini anlatan romanlarıyla meşhur olmuştur. Anlatımı sıkıntılı, dili pürüzlüdür. Duygulandırmadan kaçınan, realizmi ön plana çıkaran romanlar yazdı. Türkçülük üzerine de çalıştı.
Parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakiler*den hangisidir?
A) Halide Edip Adıvar
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Mehmet Rauf
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Peyami Safa


9. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Cumhuri*yet döneminde de sanat hayatını devam ettirmemiştir?
A) Y. Kadri Karaosmanoğlu
B) H. Edip Adıvar
C) R. Nuri Güntekin
D) Ziya Gökalp
E) F. Nafiz Çamlıbel
10. – 20. yüzyıl Türk edebiyatının en tanınmış şahsiyetlerindendir.
– Daha çok edebiyat tarihi alanında çalışma- larda bulunmuş, bu alanda önemli eserler hazırlamıştır.
– Türkiye’yi Türkoloji ilminin merkezi yapan dünya çapında bir edebiyat âlimidir.
Yukarıda bazı yönleri verilen Milli Edebiyat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hamdullah Suphi
B) Ziya Gökalp
C) Ali Canip Yöntem
D) M. Fuat Köprülü
E) Ömer Seyfettin


12. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi “Genç Ka*lemler”de yayımladığı yazılarıyla üne kavuşmuştur?
A) M. Fuat Köprülü
B) R. Halit Karay
C) Ömer Seyfettin
D) Y. Kadri Karaosmanoğlu
E) Ahmet Haşim

1. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A) “Şiir vicdani bir keyfiyettir.” düşüncesi benimsenmiştir.
B) Bireysel konular işlenmiştir.
C) Kullanılan dil ağır ve sanatlıdır.
D) Hece ölçüsü benimsenmiştir.
E) “Beş Hececiler”in şiirin en güzel örneklerini vermesinde payı büyüktür.

2. Aşağıdakilerden hangisi Hüseyin Rahmi ve Halide Edip’te bulunan ortak bir yöndür?
A) Dil ve anlatımlarının kusursuzluğu
B) Milli Edebiyat döneminden olmaları
C) Töre romanı yazmış olmaları
D) Natüralizmden etkilenmiş olmaları
E) Halkı eğitme amacı gütmemeleri

3. Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip’e ait romanlardan biri değildir?
A) Sinekli Bakkal
B) Ateşten Gömlek
C) Vurun Kahpeye
D) Panorama
E) Tatarcık
4. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A) Geçtiğimiz Yol
B) Kızıl Elma
C) Anamın Kitabı
D) Altın Işık
E) Türk Sazı


5. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir sanatçıya aittir?
A) Türk Sazı
B) Ey Türk Uyan
C) Ordunun Destanı
D) Aydın Kızları
E) Yeni Hayat

6. Sanatçı; eleştiri, makale, çeviri, hatıra, hikaye, roman, anı, tiyatro türlerinde; birçoğu dergi, ga*zete sayfalarında kalan yüzü aşkın eser yaz*mıştır. Bunlardan on dokuzu roman, yedisi hi*kaye, yirmiden fazlası telif tiyatro eseridir. Asıl yazarlık kudretini romanlarında göster*miştir. Anadolu’nun kapısını romana açmış, eserlerin*de çevre olarak Anadolu’yu işlemiştir. “Çalıku*şu” da yaşadığı aşk acısı ve kırgınlık nedeniyle Anadolu’da öğretmenlik yapan Feride adlı genç bir kızı anlattığı bir Anadolu serüvenidir.
Parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peyami Safa
B) Yakup Kadri
C) Halide Edip
D) Reşat Nuri
E) Refik Halit
7. Aşağıdakilerden hangisi R. Nuri Güntekin’e ait bir eser değildir?
A) Miskinler Tekkesi
B) Damga
C) Dudaktan Kalbe
D) İstanbul’un İç Yüzü
E) Yaprak Dökümü

8. Eserde bir ailenin fertlerinin tek tek yuvadan kopuşu ve hazin sonları anlatılır. Eserin baş kahramanı Ali Rıza Bey bir avukata metres olan kızı Leyla ile birlikte felçli bir hayat yaşamaya mahkum olur.
Yukarıda tanıtılan eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Metres – Hüseyin Rahmi
B) İntibah – Namık Kemal
C) Yaprak Dökümü – Reşat Nuri
D) Kiralık Konak – Yakup Kadri
E) Vurun Kahpeye – Halide Edip


9. Aşağıdakilerden hangisi Fuat Köprülü’ye ait bir eser değildir?
A) Türk Medeniyeti Tarihi
B) Türk Saz Şairleri
C) Türk Edebiyatı Tarihi
D) Divan Edebiyatı Antolojisi
E) Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
10. Roman adını kutsal kitaplarda lanetlenmiş iki şehirden alır. Eserde Birinci Dünya Savaşı sonrası işgal edilen İstanbul’daki bazı ahlak*sızlıklar, kokuşmuşluklar anlatılır. Batı’ya körü körüne bağlanmak, eğlenceler, bazılarının iş*gal kuvvetlerindeki subaylarla kurduğu düzey*siz ve çarpık ilişkiler gözler önüne serilir.
Paragrafta sözü edilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vurun Kahpeye – Halide Edip
B) Huzur – Ahmet Hamdi
C) Sodom ve Gomore – Yakup Kadri
D) Yalnızız – Peyami Safa
E) Kurtlar Sofrası – Attila İlhan


11. Aruz ölçüsünü Türkçeye en iyi uygulayan şairimizdir. Onun yüzü Doğu’ya dönüktür. İlhamlarını din ve töreden alır. “Seyfi Baba”da hasta dostunu ziyarete giderken elindeki kırık camlı fenerin kör ışığında geçtiği İstanbul sokaklarını betimler, yoksulluğu anlatır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakiler*den hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) M. Akif Ersoy
C) Y. Kemal Beyatlı
D) M. Emin Yurdakul
E) A. Kutsi Tecer


12. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Milli Edebiyat sanatçılarının etkilendikleri akım yanlış verilmiştir?
A) H. Edip Adıvar – Realizm
B) H. Rahmi Gürpınar – Natüralizm
C) Y. Kadri Karaosmanoğlu – Realizm
D) M. Şevket Esendal – Realizm
E) Ömer Seyfettin – Natüralizm

1. Yazı hayatına Fecr-i Âti topluluğuyla başlamış, roman, anı, öykü, tiyatro ve mensur şiir türünde eserler vermiştir. Romantik, realist bir çizgisi vardır. Tarih ve toplum olaylarını, Tanzimat’tan Cumhuriyet yıllarına uzanan bir dönemi romanlaştırdı. Toplumsal değişmeleri, kuşaklar arası çatışmaları, aydın, halk çatışma ve ikilemini işledi. “Yaban” romanıyla 1942 CHP roman yarışmasında ikinci oldu.
Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Halide Edip Adıvar
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Peyami Safa

2. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat’ın ilkelerinden biri değildir?
A) Yerli konuları işleme
B) Sade bir dil kullanma
C) Halk şiiri vezinlerinden yararlanma
D) Yabancı sanat etkilerinden uzaklaşma
E) Roman tekniğine yeni boyutlar kazandırma


3. Aşağıdakilerden hangisi “Yeni Lisan”da savunulan görüşlerden biri değildir?
A) Arapça ve Farsça tamlamalar dilden atılacak
B) Türkçede karşılığı bulunan Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmayacak
C) Yazı diliyle konuşma dili birleştirilecek
D) Kullanılmasında zorunluluk bulunan Arapça ve Farsça sözcükler olduğu gibi kullanılacak
E) İstanbul ağzı (İstanbul halkının konuşma dili), yazı dili ve edebiyat dili olacak
4. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’e ait bir öykü değildir?
A) Bahar ve Kelebekler
B) Ashab-ı Kehfimiz
C) Yüksek Ökçeler
D) Asilzadeler
E) Çağlayanlar


5. “Yakup Kadri” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Eserlerinde Türk toplumunun Tanzimat’tan Atatürk Türkiyesi dönemlerine kadarki yaşantısını yansıdır.
B) Gerçeklere fikir açısından bakan büyük bir nesir ve roman yazarımızdır.
C) Yapıtlarında çoğunlukla içinde yaşadığı toplumun sorunları üstünde durmuştur.
D) Hemen her romanında tarihsel olaylara bağlı insanların kişiliklerini yansıtır.
E) Romanlarındaki tiplerin çoğu, iç dünyaları fakir, iyimser, düzene ayak uydurmuş, törelere karşı çıkan kişilerdir.


6. “Yezidin Kızı, Sürgün, İstanbul’in İç Yüzü” adlı romanların yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Mehmet Rauf
C) Falih Rıfkı Atay
D) Refik Halit Karay
E) Oğuz Atay
7. Onun hikayeleriyle romanlarında renkli bir görgü ve gözlem zenginliği göze çarpar. Romanların*da, çoğunlukla aile üstünde durur. Hiçbir belli teze bağlanmaksızın, sağlam bir teknikle, başa*rılı çevre tasvirleri içerisinde nefis bir üslupla olayları anlatır. Mensur şiir, makale, fıkra, hatı*ra, sohbet, tiyatro türlerinde de eserler vermiştir. “Memleket Hikayeleri” en önemli eseridir.
Yukarıda tanıtılan Milli Edebiyat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) R. Halit Karay
B) M. Fuat Köprülü
C) H. Suphi Tanrıöver
D) A. Şinasi Hisar
E) H. Hamdi Tanpınar

8. Yazarın, eski eğitim sistemini ve dini istismar edenleri eleştirdiği bu roman Ali Şahin adlı genç bir öğretmenin yaşam öyküsüyle Cumhuriyet’ten önce dindar geçinen bir grubun bundan sonra çıkarcı oluşlarını anlatır. Bu eseri yazar dönemin siyasal baskısından ötürü yayımlayamamıştır.
Sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çete – Refik Halit
B) Yeşil Gece – Reşat Nuri
C) Mehmetçik – Halide Edip
D) Dağ Yolu – Hamdullah Suphi
E) Foya – Ömer Seyfettin


9. Aşağıdakilerden hangisinin türü diğerlerin*den farklıdır?
A) Yaban
B) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
C) Mai ve Siyah
D) Vurun Kahpeye
E) Şermin
10. – Edebiyat dünyasına Edebiyat-ı Cedidedeki yazı ve hikayeleriyle katıldı.
– 1901’de yayınlanan Haristan ve Gülistan adlı kitabıyla üne kavuştu.
– 1908’den sonra Türkçülük hareketlerine katıldı.
– Gönül Hanım ve Çağlayanlar yazarın önemli eserleridir.
Yukarıda özellikleri verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ali Canip Yöntem
B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
C) Mehmet Emin Yurdakul
C) Halide Edip Adıvar
E) Hüseyin Rahmi Gürpınar
11. Halide Edip’e ait aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A) Handan
B) Yeni Turan
C) Dağa Çıkan Kurt
D) Akile Hanım Sokağı
E) Seviyye Talib

12. Milli Mütareke’den sonra siyaset alanında oluşan “Halka Doğru” hareketi, edebiyatta da ulusal kaynaklara dönme düşüncesinin doğ*masına yol açmıştır. Bu sözle; dilde sadeleş*me, yerli yaşamı yansıtma, şiirde hece ölçüsü*nü kullanma gibi özellikler anlaşılır.
Yukarıdaki özellikleri gerçekleştirmeyi ülkü edinen edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Servet-i Fünûn
B) Fecr-i Âti
C) Milli Edebiyat
D) I. Tanzimat
E) II. Tanzimat

1. İzmir işgalinde kocası ve çocuğu Yunanlılar tarafından öldürülen Ayşe, bir İtalyan ailenin yanına sığınarak, İstanbul’a akrabası Peyami’nin yanına gider. Ulusal coşku içinde çalkalanan İstanbul’da protesto mitingleri yapılmaktadır. Ayşe, Peyami ve Peyami’nin arkadaşı Binbaşı İhsan, Kuva-yi Milliye’ye katılmak üzere Anadolu’ya geçerler. Peyami ile İhsan Emine’yi içten içe sevmeye başlamışlardır. Bu arada İhsan’ı seven Kezban da onu kıskanır. Olaylar karışır ve sonunda dört kahraman da farklı nedenlerden ötürü ölür.
Parçada tanıtılan eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ateşten Gömlek – Halide Edip
B) Sürgün – Refik Halit
C) Bir Sürgün – Yakup Kadri
D) Ferda-yı Garam – Mehmet Rauf
E) Yalnızlar – Tarık Buğra

2. “İsyan ve Dua, Aydın Kızları, Ordunun Destanı” adlı şiirlerin sahibi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) M. Emin Yurdakul
C) Ahmet Haşim
D) Enis Behiç Koryürek
E) Necip Fazıl Kısakürek

4. Aşağıdakilerden hangisinde, Halide Edip Adıvar ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) Romanlarını, Doğu–Batı çatışması ve Kurtuluş Savaşı üzerine kurmuştur.
B) Farklı bir cümle yapısı; tutuk, bazen bozuk bir söyleşi vardır.
C) Kadın psikolojisini ilk dönem eserlerinde başarıyla işlemiştir.
D) Milli Mücadele dönemini eserlerine yansıtmıştır.
E) Roman ve hikaye dışındaki türlerde eser ortaya koymamıştır.

5. Edebiyat Fakültesi’ne başladığım ilk yıl, o coşku ve açlıkla ilk iş olarak bir kitabevine girip raflardan “Safahat, Kendi Gök Kubbemiz, Han Duvarları ve Kızıl Elma”yı bulup satın almıştım.
Burada şiir kitabı anılmayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahya Kemal
B) Mehmet Akif
C) Mehmet Emin
D) Ziya Gökalp
E) Faruk Nafiz6. Edebiyatımızda hitabet kudretiyle tanınan ve Türkçülük ülküsünün en ateşli savunucusu olarak yaptığı konuşmalarda Milli Edebiyat akımını şiddetle etkileyen sanatçımızdır. İstan*bul mitinglerindeki konuşmalarıyla Milli Müca*dele ateşini körüklemiş ve soyadını Atatürk’ten almıştır. “Dağ Yolu, Günebakan” eserleridir.
Parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) K. Hulusi Koray
B) E. Behiç Koryürek
C) A. Şinasi Hisar
D) H. Suphi Tanrıöver
E) Ziya Gökalp
7. Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal’e ait bir eser değildir?
A) Bir Ömür Böyle Geçti
B) Kendi Gök Kubbemiz
C) Eski Şiirin Rüzgârıyla
D) Aziz İstanbul
E) Eğil Dağlar


8. I. Anahtar
II. Handan
III. Nur Baba
IV. Harap Mabetler
V. Sinekli Bakkal
Numaralandırılmış eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V


10. Aşağıdakilerden hangisinde verilen eser, karşısındaki yazara ait değildir?
A) Yeşil Gece – Ömer Seyfettin
B) Sodom ve Gomore – Y. Kadri
C) Ateşten Gömlek – H. Edip
D) Memleket Hikayeleri – M. Emin
E) Şık – H. Rahmi11. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döne*minin genel özellikleri arasında yer almaz?
A) Sanatçılar bilinçli olarak Anadolu’ya açılmışlardır.
B) Sanatçılar, eserlerinde yalın ve anlaşılır bir dil kullanmışlardır.
C) Eserlerde daha çok ülke sorunları işlenmiştir.
D) Vezinsiz ve uyaksız şiirler yazılmıştır.
E) Eserlerde kahramanların tahlilleri ve çevre betimlemeleri gerçekçidir.12. Aşağıdaki romanlardan hangisi Kurtuluş Savaşı dönemini işlemiştir?
A) Eylül
B) Çalıkuşu
C) Yaban
D) Dişi Örümcek
E) Yaprak Dökümü

1. Klasik Divan şiirini Batı şiirindeki bütünlük anlayı*şı içinde ele aldı. Fransız tarihçi Albert Sorel’in etkisiyle Osmanlı tarihine yöneldi. Bütün şiirlerin (Ok şiiri hariç) aruzla yazdı. Servet-i Fünûn nesli*nin mirası olarak Neoklasizm akımını benimsedi. Aruzu Türkçeye en iyi uygulayan şairlerden biri*dir. Sağlığında hiç kitap yayınlamadı. Şiirlerinde Osmanlı tarihi, millet sevgisi, İstanbul aşkı önemli yer tutar. Duygu, düşünce ve hayali ustalıkla bağdaştırdı. Klasik Türk musikisine hayranlığı kadar, İstanbul’a, İstanbul’un tabiat güzelliğine de hayrandır. Epik–lirik şiirlerinde, aşk, ölüm, tabiat, deniz, sonsuzluk duygularını işlemiştir.
Yukarıda tüm yönleriyle tanıtılan sanatçı*mız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdülhak Şinasi Hisar
B) Mehmet Akif Ersoy
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Enis Behiç Koryürek
E) Yahya Kemal Beyatlı

2. I. Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmaları
II. Romanda natüralist bur çizgide olmaları
III. Halk şiirini örnek almaları
IV. Batı edebiyatından değişik uyarlamalar yapmaları
V. Dilde sadeleşme fikrinde birleşmeleri, ama bunu eserlerine uygulayamamaları
Yukarıda numaralandırılmış maddelerden hangisi Tanzimat birinci dönem sanatçıla*rıyla Milli Edebiyat dönemi sanatçılarının ortak bir özelliği olabilir?
A) V B) IV C) III D) II E) I

3. İslâmcı akımın önemli şairidir. Sırat-ı Müstakim ve Sebil’ür-Reşad isimli dergilerde şiirler ve ma*kaleler yayınladı. Bütün şiirlerinde aruzu kullan*dı. Aruzu Türkçeye en iyi uygulayan şairdi. Sos*yal konularda yazdı. “Küfe, Mahalle Kahvesi, Seyfi Baba, Meyhane” önemli şiirleridir. Tevfik Fikret’in “Haluk”una karşı “Asım”ı yazmıştır.
Paragrafta tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahya Kemal B) Mehmet Akif
C) Fazıl Hüsnü D) Ahmet Kutsi
E) Necip Fazıl
4. Deneme, fıkra, anı, mizah, hiciv, roman ve hi*kayeler yazdı. Birinci Dünya Savaşı yıllarında gördüğü Anadolu’yu “Memleket Hikayeleri”nde anlattı. Yaşamı sürgünlerde geçti. “Aydede” dergisini çıkardı.
Yukarıda sözü edilen yazar, aşağıdakiler*den hangisidir?
A) Falih Rıfkı Atay
B) Aka Gündüz
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Refik Halit Karay
E) Ahmet Rasim


5. Eserlerinin odak noktasını mutluluk içinde geçen gençlik yılları oluşturur. İstanbul’un lüks semtleri ve Boğaziçi eserlerinin temel konu*sunu oluşturur. Dili ağır, üslubu oturaklıdır. “Fehim Bey ve Biz, Çamlıca’daki Eniştemiz” romanlarından; “Geçmiş Zaman Köşkleri, Boğaziçi Mehtapları” anılarından bazılarıdır.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakiler*den hangisidir?
A) Abdülhak Şinasi Hisar
B) Ahmet Rasim
C) Falih Rıfkı Atay
D) Orhan Seyfi Orhon
E) Yusuf Ziya Ortaç


6. Milli Edebiyat’ın öncüsü sayılması ilk şiiri “Cenge Giderken” ile olmuştur. Sade bir dil ve hece ölçüsü şiirlerine egemendir. Konularını halkın dertlerinden, sosyal ve epik hayat sahnelerinden almış; bilgi verici, öğretici şiirler kaleme almıştır. Şiirin Anadolu’ya açılmasını sağlamıştır. Türkçe şiirler, Türk Sazı, Zafer Yolunda, Aydın Kızları adlı yapıtları vardır.
Yukarıda tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Yusuf Ziya Ortaç
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Hamdullah Suphi Tanrıöver
E) Ahmet Rasim
7. Onların temel düşünceleri, yazı dilini günlük dile yaklaştırmaktı. Bu düşünceden hareketle İstanbul ağzını (şive) örnek aldılar. Tamlama*lar sadeleştirildi; Arapça, Farsça sözcükler atıldı, fakat Türkçeleşmiş yabancı sözcüklere pek dokunulmadı. Bu yolla yepyeni, dupduru bir Türkçe doğdu. Böylece Osmanlı Türkçesin*den Türkiye Türkçesine geçiş sağlandı.
Paragrafta bahsedilen durumlar hangi edebi dönemde gerçekleştirilmiştir?
A) Tanzimat I. Dönemi
B) Tanzimat II. Dönemi
C) Servet-i Fünûn Dönemi
D) Fecr-i Âti Dönemi
E) Milli Edebiyat Dönemi


8. I. Dilde sadeleşme fikrini savunmuşlar ve bunu eserlerinde işlemişlerdir.
II. Eserlerinde yerel ve milli konulara yer vererek Anadolu yaşamını yansıtmışlardır.
III. Halk şiiri nazım şekillerini kullanmışlardır.
IV. İlk kez İstanbul dışına çıkılarak eserlerde Anadolu bir konu olarak ele alınmıştır.
V. Şiirlerinde pragmatik (faydacı) bir tutum sergilemişler ve “mutlak kesin” yoktur dü-* şüncesinde birleşmişlerdir.
Yukarıda numaralandırılmış özelliklerden hangisi Milli Edebiyat dönemine ait değildir?
A) I B) II C) III D) IV E) V


9. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi yazarlarımızdan biri değildir?
A) H. Edip Adıvar
B) H. Ziya Uşaklıgil
C) R. Nuri Güntekin
D) Peyami Safa
E) R. Halit Karay
10. Aşağıdakilerden hangisi Ziya Gökalp’e aittir?
A) Şık
B) Ankara
C) Bir Serencam
D) Aziz İstanbul
E) Türkçülüğün Esasları

11. Milli Edebiyat’ın önde gelen kişilerindendir. 1911’de Selanik’te çıkarılan Genç Kalemler dergisinde yazılar yazdı. Türkçülük akımını bir sisteme bağlayıp Türk toplumuna mâl etti. Ede*biyatımızın gelişmesi için milli kültür kaynakları*na gidilmesini, “Halka Doğru” hareketini savun*du. “Altın Işık” en tanınmış eserlerindendir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakiler*den hangisidir?
A) Ali Canip Yöntem
B) Ömer Seyfettin
C) M. Emin Yurdakul
D) Ziya Gökalp
E) Y. Kadri Karaosmanoğlu

12. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminde çıkarılmış bir dergi değildir?
A) Yeni Mecmua
B) Yeni Lisan
C) Genç Kalemler
D) Türk Yurdu
E) Türk Ocağı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile