AHLAK FELSEFESİ KONU TESTİ 2

Soruları hazırlayan: SAVAŞ YAZKAN

{tab=AHLAK FELSEFESİ KONU TESTİ}

AHLAK FELSEFESİ KONU TESTİ 2

1- - Bentham:’Öyle davran ki, olabildiğince fazla sayıda insan olabildiğince yarara ulaşsın’ der.

- Bergson’’Kendi sezgine uy ki, hem kendin hem de başkaları için iyi olanı gerçekleştirebilesin’der.

Bu iki filozofun, ahlak felsefesi hakkındaki ortak görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Niyete bağlı bir özellik taşımaları

B)Bireysel özgürlüğü esas almaları

C)Çoğulcu yarara dayanan anlayışı benimsemeleri

D)Sezgiye önem veren bir anlayışa sahip olmaları

E)Aklı esas alan bir özelliğe sahip olmaları

 

2- ‘Bütün yasakları yasakla’ sözünde anlatılmak istenen yargı ahlak felsefesiyle ilgili aşağıdaki kavramlardan daha çok hangisiyle ilgilidir?

A)Mutluluk                                B)İyilik

C)Genel ahlak yasası                D)Özgürlük

E)Erdem


 

3-Kant, ahlak yargılarında saf akli bir ögenin olduğuna inanmak gerektiğini söyler. ‘ Ahlak akıldan gelir. Kalbin iyiliğinden ya da doğanın yönlendirmesinden değil. Neyin uygun olup olmadığını tek tek örneklerle söyleyemeyiz. Aklı ahlaklı bir davranış için temel öncül koyarız.’ Kant, davranışın ilkesi olarak, kişinin iradesiyle genel bir yasa haline gelecekmiş gibi davranması gerektiğini söyler.

Ahlaki yargılarla ilgili Kant’ın ulaşmak istediği sonuç, aşağıdakilerden hangisidir?

A)İnsan iradesinin akıldan önce geldiğini belirtmek

B)Ahlaki yargıların kişiden kişiye değiştiğini vurgulamak

C)Davranışların gerçekleşme nedenlerini ortaya koymak

D)Davranışlarımızda ahlaka uymanın önemini vurgulamak

E)Tüm insanlar için geçerli evrensel bir ahlak yasasının varlığını öne sürmek.


 

4- Montaigne’ne göre; ‘İnsan beden ile ilgili hazlarını gerektiğinde kontrol edebiliyorsa, Tanrıya yaraşır bir olgunluğa ulaşır ve böylece mutlu olur. Bu ise insanın kendini bilmesine ve uyumlu davranışlar sergilemesine bağlıdır. Diğer türlü insan gerçek mutluluğa ulaşamaz.’

Parçaya göre, insanın mutlu olması neye bağlıdır?

A)Dini kurallara uygun davranmasına

B) Özgürce karar verebilmesine

C)Kendini tanıması ve ölçülü olmasına

D)Bedensel hazlara önem vermesine

E)Dünya nimetlerinden yararlanmasına


 

5- Sokrates, insan bedeninden çok ruhunun önem taşıdığını belirtir. Ona göre, insan yoksulluk içinde bir hayat sürse dahi her koşulda ahlaki özelliklerini korumalıdır.

Bu parçadan hareketle, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?

A)İnsanın ahlaklı olması için öncelikle bilgili olması gerekir.

B)Ruh ve bedenin uyum içinde olmasıyla gerçek mutluluk sağlanır.

C)Ahlaki kararlar ahlaki eylemle sonuçlanır.

D)İnsanların doğal ihtiyaçlarını karşılamadan onlardan ahlaki davranış beklenmemelidir.

E)En yüce davranış, sıkıntı da verse iyi olanın yapılmasıdır.


 

6-    ‘Erdemli insanlardan faziletsiz davranışlar beklenmez. Zira kökü iffet ve ahlaki olgunluğa dayanan erdem, fazileti doğuran temel kaynaktır.’

Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Fazilet sahibi olmak, erdemli olmanın doğal sonucudur.

 

B)Fazilet sahibi olmayan insanların çoğu ahlaki olgunluğa da sahip değildir.

C)Fazilet sahibi olma, erdemli ve erdemsiz insanlar arasındaki temel farktır.

D)Ahlaki olgunluğa ermiş iffetli insanlar için erdemlilikten söz edilebilir.

E)Erdemli insan ile erdemsiz insanlar arasında benzer nitelikler vardır.


 

7- H. Bergson, öğrencilerine ‘Yerde para bulmuş bir insan için iyi olan nedir, kötü olan nedir? Sorusunu sorduktan sonra şu cevabı verir: ‘İnsanın önünde ona yol gösterecek hiçbir iyi ve kötü kavramı yoktur.Onun bu durumda ne yapacağını içindeki ses belirleyecek ve ona parayı sahibine vermenin iyi olduğunu söyleyecektir.Bu da onda ruhun zaferi olacaktır.’

Buna göre, Bergson , iyinin ve kötünün ölçütü olarak neyi göstermektedir?

A)Ahlak yasalarını                B)Tanrıyı

C)Kültürü                                   D)Aklı

E)Vicdanı

 

8- Bir eylemin doğruluğu veya yanlışlığı : Kant’a göre,yapıldığı niyete; Epiküros’a göre, eylemin sonucuna; Ross’a göre ise eylemin türüne bağlıdır.

Parçadan hareketle, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)Ahlaki eylemler filozoflara göre değişir.

B)Kant’a göre iyi niyet iyi eylemi getirir

C)Eylemin iyi olması onun ahlaka dayalı olduğunu gösterir

D)Filozoflar aynı konuda benzer görüşleri savunmuşlardır.

E)Her eylemin doğru ya da yanlış değerlendirilmesi vardır.


 

9- Kant’a göre seçme ve özgürlük diye bir şeyin var olduğuna inanmadan, erdemli eylemin olması mümkün değildir. Çünkü özgürlük olmazsa başka türlü davranmak mümkün olmayacağına göre kötülükten bahsetmek imkansız olur.

Bu açıklamada, Kant sorumluluğu aşağıdakilerden hangisine dayandırmıştır?

A)Eylemin faydaya dayanmasına

B)Eylemin özgürce yapılmasına

C)Eylemde iyi niyet olmasına

D)Eylemin bir amaç taşımasına

E)Tüm insanlarda aynı sonucu vermesine


 

10- Varoluşçu görüşe göre; korkak kendi kendini korkak, kahramansa kendi kendini kahraman yapar. Korkak ya da kahraman olmak insanın elindedir. Nitekim korkak her zaman korkaklıktan kurtulabilir, kahramansa her zaman kahramanlıktan çıkabilir. Burada kişiyi bağlayan özel bir durum ya da özel bir eylem söz konusu değildir.

Parçadan hareketle, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)İnsanın tüm istekleri özgür eylemlerle gelişir.

B)Herkes kendi eyleminin sorumluluğunu kendi üzerine almalıdır.

C)İnsanın uyması gereken evrensel ahlak yasaları yoktur.

D)İnsan kendisi için vardır, o var olduğunun bilincindedir.

E)Ahlaki doğrular nesnel olarak insanın dışında vardır ve kendilerini bireye kabul ettirirler.


 

11-   Kant, özgür olmayan bir insanın erdeminden söz edilemeyeceğini söyler. Çünkü bir insanın kendi eyleminin sorumluluğunu taşıması ve iyi istenç ile eylemde bulunması erdemli olmanın temel şartıdır.

Bu açıklamaya göre, erdemli olmak aşağıdakilerden hangisine dayandırılmıştır?

A)Evrensel ahlak yasasına uygunluğuna

B)Akıl ve mantığı esas almasına

C)Özgür olma ve iyiyi istemeye

D)Haz ilkesine dayalı olmasına

E)Subjektif değerler içermesine


 

12-  ‘İnsan, özgür doğar, ama her yerde zincire vurulmuştur.’ Diyen Rousseau’ya göre özgürlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Mutlak bir özgürlüğün mümkün olduğu

B)İnsanların özgür olmayı amaçladığı

C)Özgür olmanın yaşantıyla mümkün olduğu

D)Özgürlüğün toplumsal yaşam içerisinde kaybedildiği

E)Zincirleri kırabilen insanların özgür olduğu


 

13-   Temel’in yolda freni patlayan arabasını bir taraftaki üç kişi yerine diğer tarafta duran tek çocuk üzerine sürmesi faydacılık ahlakına göre iyi bir davranışken sonuçta çocuğun pazara kaçması ve temelin çocuğu takip ederek üç kişiden daha çok insana zarar vermesi kötü bir davranıştır.

Buna göre faydacılık ahlakının temel savı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Olabildiğince çok kişinin yararına olan eylem iyidir.

B)İnsanın kendi çıkarına olan davranış iyidir.

C)Eylemin değerini belirleyen şey sonuç değil niyettir.

D)İnsanın içinden geldiği gibi özgürce eylemesi gerekir.

E)İnsan doğaya uygun bir yaşamla mutlu olabilir.


 

14-   Bireyin  bir özelliği de kendi davranışları hakkında iyi-kötü yargısında bulunmasıdır. İyi ya da kötü yaptığını düşünen birey ya iç huzuruna ya da çatışmaya düşmektedir. Kendinden bekleneni yaptığında huzurlu olurken , yapmadığı durumlarda da ödevini yerine getirmemiş olmanın sıkıntısını yaşar.

Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmıştır?

A)Vicdan B)Ahlak yasası

C)Özgürlük                      D)Mutluluk

E)Erdem


 

15-   ‘Herhangi bir olay ya da durum tek başına ele alındığında kötü ya da iyi olamaz, insanlar onlara iyi ya da kötü kavramlarını yapıştırırlar.’

Bu görüş aşağıdakilerden hangisine dayandırılmaktadır?

A)Öznenin önyargısına

B)Öznenin yorumuna

C)Öznenin bilgisizliğine

D)Nesnenin gözlenebilirliğine

E)Nesnenin test edilebilirliğine


 

16-  ‘Hırsızlık yapmak kötüdür.’ Görüşünü savunanlar olduğu gibi, ‘Hırsızlık, bir ihtiyaç veya mecburiyet olduğundan yapıyorsa kötü değildir.’ Görüşünü savunanlar da yok değildir. Bu örnek bize göstermektedir ki herkesçe kabul edilen ortak ahlaki kurallardan söz edilemez.

Buna göre, ahlaki yargılar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Sosyalite içerir.

B)Evrenseldir

C)Gözlenebilir niteliktedir.

D)Sorgulanamaz niteliktedir.

E) Subjektiftir.


 

17- Nasıl ki fizik bilimi uzay, madde, hareket  ve güç gibi kendisine özgü kavramlar geliştirdikten ve bunları tanımladıktan sonra bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıktıysa, ahlak felsefesinin de, kendi alanına ait temel kavramları ve tanımları vardır. Ahlak felsefesi tartışmalarına bu kavramlar ışık tutmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel kavramlarından birisi değildir?

A)İyilik                  B)Erdem              C)Vicdan

D)Bilgi E)Mutluluk


 

18- Kant bir hümanisttir.Yani o ahlakın kaynağını insani varlığı aşan herhangi bir dış ilkede bulmaz.Ona göre ahlakın kaynağı Tanrı bile değildir.Ona göre insan otonom bir varlıktır.Yani o kendi yasasını kendisi koyar ve kendi koyduğu yasasına itaat etmesi de onun özgürlüğüdür.

Bu parçadan çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kant’a göre evrensel ahlak yoktur.

B)Ahlak yasasının kaynağı insandır.

C)İnsan ahlaklı davranmak durumundadır.

D)Eylemler ahlaki ise insan özgürdür.

E)İnsanlar ahlak yasalarına uymalıdır.


 

19- Kant ahlakına yöneltilen en önemli eleştiri, bu ahlakın ellerinin olmaması eleştirisidir. Bu nedenle Kant ahlakının ellerinin temiz görünmesinin hiçbir anlamı yoktur.

Bu parçaya göre Kant ahlakı ile ilgili aşağıdaki eleştirilerden hangisine ulaşılabilir?

A)Evrensel değerlere dayalı olması

B)Dini anlayışın etkili olması

C)Pratik değerden yoksun olması

D)Toplumdan topluma değişmesi

E)Yeni bir şey getirmemesi


 

20- Faydacı filozoflara göre, insanların çıkarları birbirleriyle uzlaşabilir ve her durumda, herkesin en fazla fayda elde edebileceği bir nokta bulunabilir.Dolayısıyla ‘sonuçta en çok sayıdaki insana en fazla ölçüde fayda sağlayan bir eylem, iyidir; ahlaki açıdan değerli bir eylemdir.

Buna göre, ahlaki eylemlerin değerini belirlemede başvurulacak ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A)Davranışın kendisi                 B)Bireyin niyeti

C)Eylemin sonucu D)Davranışın nedeni

E)Bireyin bilgi düzeyi


 

21- Çok okumuş fakat hiç yaşamamış adam da hiç okumaksızın çok yaşamış adam kadar cahil sayılır.Çünkü insan aklı çift mumla aydınlanır ve hayatla kitaplar karşılıklı birbirini beslediğinde aydınlanma gerçekleşir.

Bu parçaya göre aklın aydınlanması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A)Akıl ve mantık ilkelerine hakim olma

B)Evrensel değerlere yönelme

C)Bir amaç ve ideal sahibi olma

D)Değişik fikirlere açık olma

E)Teori ve pratik ortaklığını sağlama


 

22- Ahlak felsefesi, diğer ismiyle etnik, ahlak denilen kavram üzerine derinlemesine ve genel bir bakış açısıyla düşünmedir. Başka bir ifadeyle ahlak, ahlaki eylem, ahlaki yargılar, ahlaki değerler ile ilgili felsefe yapmaktır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin konuları arasında yer almaz?

A)İyi-kötü               B)Erdem                   C)Haz

D)Metafizik  E)Vicdan

 

{tab=CEVAPLAR}

AHLAK FELSEFESİ KONU TESTİ 2 CEVAPLARI

1-   - Bentham:’Öyle davran ki, olabildiğince fazla sayıda insan olabildiğince yarara ulaşsın’ der.

- Bergson’’Kendi sezgine uy ki, hem kendin hem de başkaları için iyi olanı gerçekleştirebilesin’der.

Bu iki filozofun, ahlak felsefesi hakkındaki ortak görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Niyete bağlı bir özellik taşımaları

B)Bireysel özgürlüğü esas almaları

C)Çoğulcu yarara dayanan anlayışı benimsemeleri

D)Sezgiye önem veren bir anlayışa sahip olmaları

E)Aklı esas alan bir özelliğe sahip olmaları

2-  ‘Bütün yasakları yasakla’ sözünde anlatılmak istenen yargı ahlak felsefesiyle ilgili aşağıdaki kavramlardan daha çok hangisiyle ilgilidir?

A)Mutluluk                                B)İyilik

C)Genel ahlak yasası                D)Özgürlük

E)Erdem

3-Kant, ahlak yargılarında saf akli bir ögenin olduğuna inanmak gerektiğini söyler. ‘ Ahlak akıldan gelir. Kalbin iyiliğinden ya da doğanın yönlendirmesinden değil. Neyin uygun olup olmadığını tek tek örneklerle söyleyemeyiz. Aklı ahlaklı bir davranış için temel öncül koyarız.’ Kant, davranışın ilkesi olarak, kişinin iradesiyle genel bir yasa haline gelecekmiş gibi davranması gerektiğini söyler.

Ahlaki yargılarla ilgili Kant’ın ulaşmak istediği sonuç, aşağıdakilerden hangisidir?

A)İnsan iradesinin akıldan önce geldiğini belirtmek

B)Ahlaki yargıların kişiden kişiye değiştiğini vurgulamak

C)Davranışların gerçekleşme nedenlerini ortaya koymak

D)Davranışlarımızda ahlaka uymanın önemini vurgulamak

E)Tüm insanlar için geçerli evrensel bir ahlak yasasının varlığını öne sürmek.

4-  Montaigne’ne göre; ‘İnsan beden ile ilgili hazlarını gerektiğinde kontrol edebiliyorsa, Tanrıya yaraşır bir olgunluğa ulaşır ve böylece mutlu olur. Bu ise insanın kendini bilmesine ve uyumlu davranışlar sergilemesine bağlıdır. Diğer türlü insan gerçek mutluluğa ulaşamaz.’

Parçaya göre, insanın mutlu olması neye bağlıdır?

A)Dini kurallara uygun davranmasına

B) Özgürce karar verebilmesine

C)Kendini tanıması ve ölçülü olmasına

D)Bedensel hazlara önem vermesine

E)Dünya nimetlerinden yararlanmasına

5- Sokrates, insan bedeninden çok ruhunun önem taşıdığını belirtir. Ona göre, insan yoksulluk içinde bir hayat sürse dahi her koşulda ahlaki özelliklerini korumalıdır.

Bu parçadan hareketle, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?

A)İnsanın ahlaklı olması için öncelikle bilgili olması gerekir.

B)Ruh ve bedenin uyum içinde olmasıyla gerçek mutluluk sağlanır.

C)Ahlaki kararlar ahlaki eylemle sonuçlanır.

D)İnsanların doğal ihtiyaçlarını karşılamadan onlardan ahlaki davranış beklenmemelidir.

E)En yüce davranış, sıkıntı da verse iyi olanın yapılmasıdır.

6-    ‘Erdemli insanlardan faziletsiz davranışlar beklenmez. Zira kökü iffet ve ahlaki olgunluğa dayanan erdem, fazileti doğuran temel kaynaktır.’

Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Fazilet sahibi olmak, erdemli olmanın doğal sonucudur.

B)Fazilet sahibi olmayan insanların çoğu ahlaki olgunluğa da sahip değildir.

C)Fazilet sahibi olma, erdemli ve erdemsiz insanlar arasındaki temel farktır.

D)Ahlaki olgunluğa ermiş iffetli insanlar için erdemlilikten söz edilebilir.

E)Erdemli insan ile erdemsiz insanlar arasında benzer nitelikler vardır.

7- H. Bergson, öğrencilerine ‘Yerde para bulmuş bir insan için iyi olan nedir, kötü olan nedir? Sorusunu sorduktan sonra şu cevabı verir: ‘İnsanın önünde ona yol gösterecek hiçbir iyi ve kötü kavramı yoktur.Onun bu durumda ne yapacağını içindeki ses belirleyecek ve ona parayı sahibine vermenin iyi olduğunu söyleyecektir.Bu da onda ruhun zaferi olacaktır.’

Buna göre, Bergson , iyinin ve kötünün ölçütü olarak neyi göstermektedir?

A)Ahlak yasalarını                B)Tanrıyı

C)Kültürü                                   D)Aklı

E)Vicdanı

8- Bir eylemin doğruluğu veya yanlışlığı : Kant’a göre,yapıldığı niyete; Epiküros’a göre, eylemin sonucuna; Ross’a göre ise eylemin türüne bağlıdır.

Parçadan hareketle, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)Ahlaki eylemler filozoflara göre değişir.

B)Kant’a göre iyi niyet iyi eylemi getirir

C)Eylemin iyi olması onun ahlaka dayalı olduğunu gösterir

D)Filozoflar aynı konuda benzer görüşleri savunmuşlardır.

E)Her eylemin doğru ya da yanlış değerlendirilmesi vardır.

9- Kant’a göre seçme ve özgürlük diye bir şeyin var olduğuna inanmadan, erdemli eylemin olması mümkün değildir. Çünkü özgürlük olmazsa başka türlü davranmak mümkün olmayacağına göre kötülükten bahsetmek imkansız olur.

Bu açıklamada, Kant sorumluluğu aşağıdakilerden hangisine dayandırmıştır?

A)Eylemin faydaya dayanmasına

B)Eylemin özgürce yapılmasına

C)Eylemde iyi niyet olmasına

D)Eylemin bir amaç taşımasına

E)Tüm insanlarda aynı sonucu vermesine

10- Varoluşçu görüşe göre; korkak kendi kendini korkak, kahramansa kendi kendini kahraman yapar. Korkak ya da kahraman olmak insanın elindedir. Nitekim korkak her zaman korkaklıktan kurtulabilir, kahramansa her zaman kahramanlıktan çıkabilir. Burada kişiyi bağlayan özel bir durum ya da özel bir eylem söz konusu değildir.

Parçadan hareketle, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)İnsanın tüm istekleri özgür eylemlerle gelişir.

B)Herkes kendi eyleminin sorumluluğunu kendi üzerine almalıdır.

C)İnsanın uyması gereken evrensel ahlak yasaları yoktur.

D)İnsan kendisi için vardır, o var olduğunun bilincindedir.

E)Ahlaki doğrular nesnel olarak insanın dışında vardır ve kendilerini bireye kabul ettirirler.

11-   Kant, özgür olmayan bir insanın erdeminden söz edilemeyeceğini söyler. Çünkü bir insanın kendi eyleminin sorumluluğunu taşıması ve iyi istenç ile eylemde bulunması erdemli olmanın temel şartıdır.

Bu açıklamaya göre, erdemli olmak aşağıdakilerden hangisine dayandırılmıştır?

A)Evrensel ahlak yasasına uygunluğuna

B)Akıl ve mantığı esas almasına

C)Özgür olma ve iyiyi istemeye

D)Haz ilkesine dayalı olmasına

E)Subjektif değerler içermesine

12-  ‘İnsan, özgür doğar, ama her yerde zincire vurulmuştur.’ Diyen Rousseau’ya göre özgürlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Mutlak bir özgürlüğün mümkün olduğu

B)İnsanların özgür olmayı amaçladığı

C)Özgür olmanın yaşantıyla mümkün olduğu

D)Özgürlüğün toplumsal yaşam içerisinde kaybedildiği

E)Zincirleri kırabilen insanların özgür olduğu

13-   Temel’in yolda freni patlayan arabasını bir taraftaki üç kişi yerine diğer tarafta duran tek çocuk üzerine sürmesi faydacılık ahlakına göre iyi bir davranışken sonuçta çocuğun pazara kaçması ve temelin çocuğu takip ederek üç kişiden daha çok insana zarar vermesi kötü bir davranıştır.

Buna göre faydacılık ahlakının temel savı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Olabildiğince çok kişinin yararına olan eylem iyidir.

B)İnsanın kendi çıkarına olan davranış iyidir.

C)Eylemin değerini belirleyen şey sonuç değil niyettir.

D)İnsanın içinden geldiği gibi özgürce eylemesi gerekir.

E)İnsan doğaya uygun bir yaşamla mutlu olabilir.

14-   Bireyin  bir özelliği de kendi davranışları hakkında iyi-kötü yargısında bulunmasıdır. İyi ya da kötü yaptığını düşünen birey ya iç huzuruna ya da çatışmaya düşmektedir. Kendinden bekleneni yaptığında huzurlu olurken , yapmadığı durumlarda da ödevini yerine getirmemiş olmanın sıkıntısını yaşar.

Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmıştır?

A)Vicdan B)Ahlak yasası

C)Özgürlük                      D)Mutluluk

E)Erdem

15-   ‘Herhangi bir olay ya da durum tek başına ele alındığında kötü ya da iyi olamaz, insanlar onlara iyi ya da kötü kavramlarını yapıştırırlar.’

Bu görüş aşağıdakilerden hangisine dayandırılmaktadır?

A)Öznenin önyargısına

B)Öznenin yorumuna

C)Öznenin bilgisizliğine

D)Nesnenin gözlenebilirliğine

E)Nesnenin test edilebilirliğine

16-  ‘Hırsızlık yapmak kötüdür.’ Görüşünü savunanlar olduğu gibi, ‘Hırsızlık, bir ihtiyaç veya mecburiyet olduğundan yapıyorsa kötü değildir.’ Görüşünü savunanlar da yok değildir. Bu örnek bize göstermektedir ki herkesçe kabul edilen ortak ahlaki kurallardan söz edilemez.

Buna göre, ahlaki yargılar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Sosyalite içerir.

B)Evrenseldir

C)Gözlenebilir niteliktedir.

D)Sorgulanamaz niteliktedir.

E) Subjektiftir.

17- Nasıl ki fizik bilimi uzay, madde, hareket  ve güç gibi kendisine özgü kavramlar geliştirdikten ve bunları tanımladıktan sonra bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıktıysa, ahlak felsefesinin de, kendi alanına ait temel kavramları ve tanımları vardır. Ahlak felsefesi tartışmalarına bu kavramlar ışık tutmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel kavramlarından birisi değildir?

A)İyilik                  B)Erdem              C)Vicdan

D)Bilgi E)Mutluluk

18- Kant bir hümanisttir.Yani o ahlakın kaynağını insani varlığı aşan herhangi bir dış ilkede bulmaz.Ona göre ahlakın kaynağı Tanrı bile değildir.Ona göre insan otonom bir varlıktır.Yani o kendi yasasını kendisi koyar ve kendi koyduğu yasasına itaat etmesi de onun özgürlüğüdür.

Bu parçadan çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kant’a göre evrensel ahlak yoktur.

B)Ahlak yasasının kaynağı insandır.

C)İnsan ahlaklı davranmak durumundadır.

D)Eylemler ahlaki ise insan özgürdür.

E)İnsanlar ahlak yasalarına uymalıdır.

19- Kant ahlakına yöneltilen en önemli eleştiri, bu ahlakın ellerinin olmaması eleştirisidir. Bu nedenle Kant ahlakının ellerinin temiz görünmesinin hiçbir anlamı yoktur.

Bu parçaya göre Kant ahlakı ile ilgili aşağıdaki eleştirilerden hangisine ulaşılabilir?

A)Evrensel değerlere dayalı olması

B)Dini anlayışın etkili olması

C)Pratik değerden yoksun olması

D)Toplumdan topluma değişmesi

E)Yeni bir şey getirmemesi

20- Faydacı filozoflara göre, insanların çıkarları birbirleriyle uzlaşabilir ve her durumda, herkesin en fazla fayda elde edebileceği bir nokta bulunabilir.Dolayısıyla ‘sonuçta en çok sayıdaki insana en fazla ölçüde fayda sağlayan bir eylem, iyidir; ahlaki açıdan değerli bir eylemdir.

Buna göre, ahlaki eylemlerin değerini belirlemede başvurulacak ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A)Davranışın kendisi                 B)Bireyin niyeti

C)Eylemin sonucu D)Davranışın nedeni

E)Bireyin bilgi düzeyi

21- Çok okumuş fakat hiç yaşamamış adam da hiç okumaksızın çok yaşamış adam kadar cahil sayılır.Çünkü insan aklı çift mumla aydınlanır ve hayatla kitaplar karşılıklı birbirini beslediğinde aydınlanma gerçekleşir.

Bu parçaya göre aklın aydınlanması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A)Akıl ve mantık ilkelerine hakim olma

B)Evrensel değerlere yönelme

C)Bir amaç ve ideal sahibi olma

D)Değişik fikirlere açık olma

E)Teori ve pratik ortaklığını sağlama

22- Ahlak felsefesi, diğer ismiyle etnik, ahlak denilen kavram üzerine derinlemesine ve genel bir bakış açısıyla düşünmedir. Başka bir ifadeyle ahlak, ahlaki eylem, ahlaki yargılar, ahlaki değerler ile ilgili felsefe yapmaktır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin konuları arasında yer almaz?

A)İyi-kötü               B)Erdem                   C)Haz

D)Metafizik E)Vicdan

 

{tab=AHLAK FELSEFESİ ONLİNE TEST}

 

{quiz id=94}