11. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

More
5 years 3 months ago #881 by ctnv15

11. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

1.Ben, gazetedeki köşemde güncel konuları ken­di düşüncelerim doğrultusunda günübirlik yo­rumlarım. Edebiyattan spora, siyasetten ekono­miye birçok konuda günlük konuşma diliyle kı­sa, ama yer yer esprili yazılar yazarım.

Bu açıklamayı yapan yazarın yazdığı yazı tü­rü aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Deneme            B) Fıkra              C) Makale

D)      Sohbet                 E) Günlük

 

2.Röportaj,(I)  bir gerçeği araştırma, inceleme, soruşturma yoluyla yansıtır. Anı, (II) yazarın yaşadığı ve tanık olduğu olaylardan beslenir. Günlük, (III) sıradan bir insanın ya da ünlü birinin günü günü­ne tuttuğu notlardan oluşur. Biyografi, (IV) ünlü bir kişinin yaşam öyküsünü kendi kalemiyle anlat­masıdır. Gezi (V) ise bir yazarın yurt içinde ve dışında yaptığı seyahatlerde gördüklerini okuyu­cuya aktarmasıdır.

Bu parçada numaralanmış terimlerden han­gisinin açıklaması yanlıştır?

A)l.          B)II.         C)III.        D)IV.E)V.

 

3.

I. Geniş kitleyi ilgilendiren günlük olaylardan se­çilmiş farklı konular, ayrıntıya inmeden ele alınır.

II. Sanat eserini tartma ve eserin değerini ortaya koyma çalışmasıdır.

III. Felsefi, sosyolojik, bilimsel, tarihî temalar ve olaylar bireysel dilin sağladığı rahat ve duygu yönü olan bir söyleyişle dile getirilir.

IV. 5N 1K’de yer alan sorulara verilen cevaplarla ilk cümleyle ortaya konan konu genişletilir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde hangi yazı türüne ait bir özellik verilmemiştir?

A) Eleştiri               B) Fıkra   C) Deneme

D) Makale    E) Haber yazısı

 

4.Aylık güncelliği olan bir dergide yayımlanıyor yazılarım. Orta uzunluktaki bu yazılarda, bah­settiğim konuyla ilgili görüş ve düşüncelerimi ayrıntılara inmeden ortaya koyuyorum. Amacım okurlarımı bunaltmadan anlaşılmak olduğu için de konuşma dilinin sıcaklığı ve samimiyetinden faydalanmaya gayret ediyorum.

Böyle konuşan bir sanatçının yazılarının türü aşağıdakilerden hangisiyle isimlendiri­lebilir?

A)   Anı                    B) Makale

C)    Söyleşi              D) Eleştiri            E)  Röportaj

 

5.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi ünlü bir “gezi yazısı” yazarı değildir?

A)      Nurullah Ataç           B) Ahmet Haşim

C)  Evliya Çelebi     D) Reşat Nuri Güntekin

E)  Falih Rıfkı Atay

 

6.Aşağıdaki düzyazı türlerinden hangisi diğer­lerine göre daha sonra gelişme göstermiştir?

A)   Makale                  B)  Eleştiri

C)    Anı                        D)  Gezi yazısı      E)  Deneme

 

  7. I.   Yazarın, herhangi bir konuda duygu ve düşüncelerini okuyucuyla konuşuyormuş gibi samimi bir üslupla anlattığı yazı türüdür..

   II. Bir topluluğa belli düşünceleri aşılamak, o topluluğu etkileyip coşkulandırmak amacı taşıyan güzel ve etkili konuşmaya denir.

   III. Bir konuyla ilgili olarak bir veya daha fazla kişiyle soru – cevap şeklinde gerçekleştirilen görüşmelere denir.

   Yukarıda tanımları verilen yazı türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

   A)      Anı – deneme – münazara

   B)       Günlük – söyleşi – röportaj

   C)       Sohbet – nutuk – mülakat

   D)      Deneme – söylev – mülakat

   E)       Sohbet – deneme – röportaj

    

   8.“Analiz” dergisinde yayınlanan bu yazının, bir uzman kalemin ürünü olduğu, yazıda kullanılan ifadelerden de anlaşılıyor. Ayrıca yazar ele aldığı problemi doğuran faktörler ve bunların çözümünü sağlayacak önlemler üzerinde dururken, söylediklerini somut verilere oturtarak ispatlama yoluna gidiyor. Rakamlara, hesaplamalara bağlıyor örneklerini. Böylece yazısına objektif bir ağırbaşlılık, saygınlık kazandırıyor.
   Paragrafta sözü edilen yazının türü aşağıdakilerden hangisidir?
   A) Makale                  B) Deneme        C) Fıkra
   D) Söyleşi                   E) Eleştiri

    

   9.O an kalbimden, özümden ne geçiyorsa öyle yazıyorum. En çok nelerden zevk alıyorsam ya da neleri hiç sevmiyorsam onlardan bahsediyorum. Okurlarım beni kınarmış, kınamazmış hiç ama hiç aklıma gelmiyor nedense.
   Parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
   A) Anı                B) Deneme              C) Fıkra
   D) Makale            E) Gezi yazısı

    

   10.— Politika neyse o olduğuna göre çok da emin olmadığım düşünceleri desteklediğim durumlar hiç şüphesiz olmuştur ancak hiçbir zaman, dü­şündüğüm şeyin tersini ulu orta öne sürdüğümü sanmıyorum.

   Bir görüşmede verilen bu yanıtın sorusu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

   A) Sizce politika nedir?

   B) Politikada her zaman içten miydiniz?

   C) Politikayla her zaman ilgili miydiniz?

   D) Politika kişiliğinizde belirleyici rol oynadı mı?

   E) Neden politikadan nefret ettiniz?

    

   11.Söylevde dilin —- ve — birlikte kullanılır.

   Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

   A)      heyecana bağlı işlevi - alıcıyı harekete geçir­me işlevi

   B)       alıcıyı harekete geçirme işlevi - göndergesel işlevi

   C)       göndergesel işlevi - şiirsel işlevi

   D)      heyecana bağlı işlevi - göndergesel işlevi

   E)       alıcıyı harekete geçirme işlevi - şiirsel işlevi

    

   12.Aşağıdakilerden hangisi “gezi yazısı”nın özelliklerinden biri değildir?

   A)      Tarih, coğrafya, folklor gibi bilim dalları için kimi zaman belge niteliği taşıması

   B)       Kişinin gezip gördüğü yerlerin ilgi çekici özelliklerini anlatması

   C)       Okuyucuyu görmediği yerler hakkında bilgilendirmesi

   D)      Yazarın gezdiği yerde tanık olduğu olayları ayrıntılarıyla anlatması

   E)       Yazarın gezip gördüğü yerlerin doğasını, örf ve âdetlerini tanıtması

    

   13.Bu, son bir yıl içinde okuduğum romanlar arasın­da etkisinden uzun süre kurtulamadığım bir çeviri roman. Yazar, bu romanında öncekilerden farklı bir yol izlemiş. Bir kahramanın çevresinde gelişen bir öykü kurgulamış. Abartıyla yalınlığı, komediy­le trajedinin özelliklerini bir arada kullanmış. Bir yıl gibi bir zaman dilimini çok az geri dönüşlerle anlatmış. Haftalarca “çok satanlar” listesinde yer alan bu çeviri yapıt, Türk okurundan gördüğü ilgiyi Fransız ve İngiliz okurlardan görmemiş. Bu du­rum, çevirmenin başarısı olarak değerlendirilebilir.

   Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisi­ne ait özellikler ağır basmaktadır?

   A) Makale               B) Deneme              C) Eleştiri

   D) Fıkra   E) Günlük

    

   14.

   I. Gazete haberlerinin daha genişletilmiş hâlidir.

   II. Yazar, kişisel görüşlerini ekleyerek konuyu zenginleştirir.

   III. Objektif bir anlatım kullanılır.

   IV. Ayrıntıya girilmeden yazılır.

   Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi ya da hangileri röportaj türünün özelliklerindendir?

   A) Yalnız I              B) I, II ve IV           C) I, II

   D) I, II, III, IV    E) III ve IV

    

   15.Hani" sözcüğü, kimi kullanımlarda verilen bir sözü anımsatırken sitem de bildirir.

   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "hani" sözcüğünün kullanımı bu açıklamaya örnek gösterilebilir?

   A)      Hani, eşeğe gem vurma, kendini at sanır derler ya...

   B)      Hani, ne demiş Orhan Veli : "Anlatamıyorum."

   C)      Hani, benim kim olduğumu bilmeseler...

   D)      Hani, beni görmeye daha sık gelecektin.

   E)      Hani, canım da istemiyor değildi, doğrusu.

    

   16.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "biraz zaman geçsin" anlamında bir sözcük ya da söz kullanılmıştır?

   A)      Arkadaşınız şimdi gelir, telaşlanmayın.

   B)      Elbet bir gün ben de büyüyeceğim.

   C)      Durun bakalım, bu iş nereye varacak.

   D)      Fazla oyalanmadan gidelim.

   E)      Haftaya sen de gelirsen; iyi olur.

    

   17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

   A) Dünyada en çok yağış alan bölge burası.

   B) Ürettiklerinin çoğunu komşu ülkelere satıyor­lar.

   C) Bu toprakların büyük bir bölümü ormanlarla kaplı.

   D) Ülkenin kuzeyinde elde edilen ürünlerin yarı­dan fazlasını elma oluşturuyor.

   E) Ekonomileri daha çok, yetiştirdikleri hayvancı­lığa dayalı.

    

   18.Bu yasadan, özel ve kamu kuruluşlarında çalışanlar yararlanacak.
   Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?
   A) “yasadan” dan sonra “bütün” sözcüğü getirilerek
   B) “ve” sözcüğü kaldırılarak
   C) “ve” yerine, “kuruluşlarla” sözcüğü getirilerek
   D) “çalışanlar”dan sonra “kesinlikle” sözcüğü getirilerek
   E) “yararlanacak” yerine “yararlanabilir” sözcüğü getirilerek

    

   19.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi durum zarfıdır?

   A)      Neden çocuklara sert davranıyorsun?

   B)       Böyle konuları fazla düşünme.

   C)       Bize zamanında neden haber vermedin?

   D)      Söz konusu mallar bugün teslim edilecek.

   E)       Birazdan hep birlikte dışarı çıkacağız.

    

   20.İzmir'in doyum olmayan güzel akşamlarından birinde, Alsancak'tan, güneşin batışını seyrediyordum." cümlesinde, aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

   A)    ulama

   B)     ünsüz benzeşmesi

   C)     daralma

   D)    ünlü düşmesi

   E)     yumuşama

    

   21.Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz yumu­şaması yoktur?

   A)        Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya

   B)        Yaş otuz beş; yolun yarısı eder

   C)        Her gün yeniden açarmış kanayan rengiyle

   D)        Yarin dudağından getirilmiş bir katre alevdir

   E)         Gurbetten gelmişim yorgunum hancı

    

   22.Çayların parasını ödeyip çıktık. Babama define konusunu açmak istedim. Ne var ki babamın konuya olan ilgisizliğini bildiğim için cesaretim kırıldı. Fakülte bitiren bir adamın işe girip eve ekmek getirmesi gerekiyordu. Define aramak ise kısa yoldan zengin olmayı düşünen, avare, tembel insanların işiydi babama göre.

   Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

   A)      Farklı türde tamlamalar kullanılmıştır.

   B)       Birden fazla birleşik çekimli fiil vardır.

   C)       Birden fazla edat kullanılmıştır.

   D)      İsim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiile yer verilmiştir.

   E)       Bağlaç kullanılmıştır.

    

   23.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?

   A)      Kendini dev aynasında görme.

   B)       Doğrusu, sen orada yaşayamazsın

   C)       Eve birkaç parça eşya aldık.

   D)      Kardeşine yaş gününde ne aldın?

   E)       Bugün de nereye gidiyorsun?

    

   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ile (-le, -la) bağlaç olarak kullanılmıştır?

   A)      Ekmekle zeytini azık yaptım, yaşadım.

   B)       Avunmak istemeyiz böyle bir teselliyle

   C)       Keskin bir ürperişle kımıldandı çiçekler.

   D)      Duydum ki ruhumuzla bu gurbette sendeniz.

   E)       Kara gökler kül renkli bulutlarla kapanık.

    

   24.Aşağıdakilerin hangisi, "Dostları, havaalanına onu uğurlamaya gelmiş." cümlesinin devrik, olumsuz soru biçimidir?

   A)    Dostları, havaalanına onu uğurlamaya gelmiş mi?

   B)     Dostları, gelmiş mi havaalanına onu uğurlamaya?

   C)     Havaalanına, dostları onu uğurlamaya gelmemiş mi?

   D)    Dostları, onu uğurlamaya gelmiş mi havaalanına?

   E)    Dostları, onu uğurlamaya gelmemiş mi havaalanına?

    

   25.Aşağıdaki cümlelerden hangisi birleşik cümle değildir?

   A)    Beni gördüğünde tanımadı ki konuşayım.

   B)     Biraz önce kapıyı çalan postacıymış.

   C)     Konuklarımızın çoğu babamın arkadaşlarıydı.

   D)    O evi satın almayı çok istiyordu.

   E)    Durmadan beni şikâyet ediyormuş arkadaşlarına.

    

   26.Aşağıdakilerin hangisinde geçişsiz bir fiil kullanılmıştır?

   A)      Kardeşine sık sık mektup yazıyor.

   B)       Rüzgâr, ilerlememizi engelliyordu.

   C)       Nargilenin ateşi küllenip sönmüştü.

   D)      Çocukluğunun en güzel günlerini burada yaşadı.

   E)       Küçük kız, çiçekleri tek tek kokluyordu.

    

   27.Öğretmenlerin yaptıkları her şey mutlu yarınlarımız içindir.

   Bu cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

   A)      İsim cümlesidir.

   B)       Edat kullanılmıştır.

   C)       Belgisiz sıfat vardır.

   D)      Basit yapılı bir cümledir.

   E)       Sıfat-fiil kullanılmıştır.

    

   28.“Ancak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat göreviyle kullanılmıştır?

   A)      Buraya geldi ancak seni bulamadı.

   B)       Seni ancak ben anlayabilirim.

   C)       Buraya trafikten ancak gelebildi.

   D)      Oraya giderim ancak çalışmam.

   E)       Çok çalıştı, ancak kazanamadı.

    

   29.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

   A)      Mustafa Bey, soruları git gide zorlaştırıyor.

   B)       Bizim mahallede tüm evler iç içedir.

   C)       Kalabalık dağılınca iki kardeş evde baş başa kaldı.

   D)      Yangından sonra bütün eş dost ona yardımcı oldu.

   E)       Birçok konuyu evde kendi kendine öğrenmişti.

    

   30.Erzurum'lu(I) Emrah (ölm. 1854)'ın(II) Erzurum'un (III) Tambura köyünde doğduğu söylenmektedir. Anadolu'da(IV) Sivas, Kastamonu, Sinop, Konya gibi birçok şehirde dolaşmış, Niksar'da(V) ölmüştür.
   Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisindeki kesme işareti yanlış kullanılmıştır?

   A)    I.     B)  II.      C)  III.       D)  IV.         E)  V.

    

   31.Bir yazar (  ) "Sanat (   ) başlangıcından beri çevre­deki sahnelerin ve nesnelerin özel bir biçimde ye­niden oluşturulmasından (   ) kopya edilmesinden başka bir şey olmadı (   )" diyor.

   Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağı­daki noktalama işaretlerinden hangileri sıra­sıyla getirilmelidir?

   A) (:) (,) (;) (,)         B) (;) (,) (,) (.)

   C) (,) (,) (;) (.)        D) (:) (,) (,) (.)

   E) (;) (;) (,) (.)

    

   32.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmamıştır?

   A)       Fuar günleri / boyunca / kitaplarını / imzaladı.

   B)        Yazdığı şiirler / beğenilince, / çocuklar gibi / sevinirdi.

   C)        Şiirinin okunması, / yayılması / onu çok / mutlu ederdi.

   D)       Şiir olmasaydı / duygu dünyamızın / çarklarından biri eksilirdi.

   E)       O, / şiir yazmaya lise yıllarında başladığını / söylerdi.

    

   33.Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde altı çizili sözcük, işlevi bakımından sadece bir tür ek almıştır? (yapım eki ve çekim ekinden sadece birini almış olacak.)

   A)    Ağaç yaşken eğilir.

   B)     Açık yaraya tuz ekilmez.

   C)     Ağaç yaprağıyla gürler.

   D)    Ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez.

   E)     Ağlamayan çocuğa meme vermezler.

   BU YAZILI SORULARINI VE CEVAPLARINI WORD DOSYASI OLARAK İNDİRİN:

   11. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

    

   Please Giriş or Create an account to join the conversation.

   REKLAM

   Time to create page: 0.247 seconds
   Powered by Kunena Forum