Tarih Terimleri Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Term Definition
Tıbbiye

Tıp Fakültesi

TEZKİRECİ

Özel kalem müdürü. Kâtip. Yazıcı.

TEZKİRE

1. Aynı şehir ve kasabada bulunan resmî dairelerin birinden ötekine ve halkın birbirine yazdıkları kağıt. 2. Resmî dairelerde yazı işlerinde bulunanlara 'tezkirecP yerine 'tezkire' de derlerdi. 3. Divan-ı Hümayun kâtiplerine Reis-ül Küttap tarafından verilen kimlik kâğıdının adı. 4. Şairlerin özgeçmişlerini anlatan kitap. 5. "Esnafa ye halka verilen resmî kâğıt. (Esnaf tezkiresi);

Tezhip

Kitap ve yazı süsleme sanatı

TEVKİÎ

'Nişancı', Tuğraî' deyimleriyle eşanlamlıdır. Hükümdarların alâmeti bulunan ferman ve beratlara 'nişan' denirdi. Bu alâmeti o ferman ve beratlara çekmekle, vurmakla görevli memurlara da Tevkiî', 'Nişancı' ya da Tuğraî' denirdi.

TEVKİ FERMANI

Tuğra, nişan ve daha çok imza anlamına gelir. Padişah buyruklarına çekilen tuğra. Bu tuğrayı taşıyan buyruk.

Tevhid-i Tedrisat

Eğitim ve öğretimde birlik

Tevhid

Birlik

TEVCİH

Vezir, beylerbeyi ve sancak beylerine tayin edilmeleri dola-siyle çıkan (tayin edildiklerini bildiren) ferman için kullanılan deyim.

Tevaifü’l mülk

Parçalanmış devletler

Teşvik-i Sanayi Yasası

Özel girişimcileri özendirmek ve özel sektöre kredi vermek amacıyla 1927’de çıkarılan kanun

TEŞRİFAT

Resmî günlerde ve törenlerde, devlet büyüklerinin makam ve rütbe sırasına göre yeralmaları veya kabul edilmeleri. Protokol.

Teşkilat-ı Esasiye

Yeni Türk Devleti’nin ilk Anayasası

Tesanüd

I. TBMM içindeki gruplardan biri

Tersane

Gemi yapılan ya da onarılan yer