Yazdır
Kategori: 9. SINIF TÜRK EDEBİYATI

Güzel Sanatlar ve Edebiyat

1-Aşağıdakilerden hangisi edebi eserin özelliklerinden birisi değildir?

A)Okuyucuda estetik değerler uyandırır.

B)Zekânın ve ruhun gelişmesini sağlar.

C)Sadece soyut ya da sadece somut konuları ele alır.

D)Ait olduğu dönemin sosyo- kültürel yapısını yansıtır.

E)Öğretme kaygısıyla yazılmaz.

 

2-Malzemesi dile dayanan duygu ve hayal dünyamızda özel etkiler uyandıran, sosyal bir çevrede hayat bulmuş ya da bulmakta olan yazılı ve sözlü eserlerin bütününe edebiyat denir.

Yukarıda tanımı verilen edebiyat için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Yazılı ve sözlü eserler içerir.

B)Duygu ve hayal dünyamızı etkileyen yazılar içermektedir.

C)Yaşamış olayları içerebilmektedir.

D)İmaj ve imgelerle yüklü bir anlatım içermektedir.

E)Malzemesi dildir.

 

3-Edebiyatta iki ifade tarzı vardır. Bunlar yazılı ve sözlü dür.

Aşağıdakilerden hangisi yazılı edebiyat türünün özelliklerinden değildir?

A)Bazen söz oyunlarına başvurulabilir.

B)Argo kelimeler kullanılmaz.

C)Genel anlamda dilbilgisi ve yazım kurallarına uyularak yazılır.

D)Söz dağarcıkları oldukça zengindir.

E)Günlük dilde kullanılan kelimeler ile sınırlı kalarak yazılar yazılır.

 

4-Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın bir özelliği olamaz?

A)Duyguya ve estetiğe önem verilir.

B)Güzel sanatları bir koludur.

C)Yazılı ve sözlü olmak üzere ikiye ayrılır.

D)En önemli malzemesi dildir.

E)Metal sanatları içerisinde sınıflandırılabilir.

 

5-Bir manzara ile o manzarayı konu alan resim arasında fark vardır. Biri olandır, diğeri olanı kişinin yorumuna, algısına, zevkine, anlatım biçimine ve içinde bulunduğu her türlü duruma göre değiştirerek yeniden ortaya koymaktır. Yani sanat, doğanın olduğu gibi aktarımı değildir. Doğanın değiştirilmesiyle ortaya çıkar. Sanat bireysel bir üretimdir. Ortaya çıkan ürün benzersizdir. Doğadaki kuş, böcek, şelale vb. sesler ile bir beste arasındaki fark sanatçının bir özelliğinin göstergesidir.

Yukarıda bahsedilen sanatçının özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yaratıcılık özelliği

B)Öğreticilik özelliği

C)Etkileyicilik özelliği

D)Güzellik özelliği

E)Evrensellik özelliği

 

6-Aşağıdaki sanat dallarından hangisi edebiyat ile daha çok ilgilidir?

A)Opera

B)Tiyatro

C)Bale

D)Heykel

E)Mimari

 

7-Aşağıdaki sanat dallarından hangisi görsel sanat değildir?

A)Heykel

B)Tiyatro

C)Mimari

D)Müzik

E)Resim

 

8-Herhangi bir yüzey üzerine çizgi ve renklerle yapılan, günümüzde kavramsal bir boyutta ele alınması açısından hemen her tür malzemenin kullanılabildiği bir anlatım tekniğine ………. denir, sanatsal bakış açısıyla meydana getirilmiş üç boyutlu formlara ………. denir.

Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki sanat dallarından hangisi getirilmelidir?

A)Edebiyat - Opera

B)Tiyatro - Heykel

C)Resim - Heykel

D)Edebiyat - Tiyatro

E)Edebiyat – Bale

9-Aşağıdakilerden hangisi edebi bir metin olabilir?

A)Aile sevgisini konu alan bir metin.

B)Yemek tarifleriyle ilgili bir metin.

C)Havanın önemini anlatan bir metin.

D)Herhangi bir haber metni.

E)Akdeniz’in bitki örtüsünü anlatan bir metin.

 

10-Herhangi bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılara ………. denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)Hikaye

B)Makale

C)Destan

D)Öykü

E)Roman

 

Cevap Anahtarı

1-C

2-D

3-E

4-E

5-A

6-B

7-D

8-C

9-A

10-B

HAZIRLAYAN: YUSUF GÖYMEN

 

Gösterim: 3220