SANAT FELSEFESİ KONU TESTİ 1

{tab=SANAT FELSEFESİ KONU TESTİ}

3- Estetik güzel üzerine düşünme çabasıdır. Refik Fersan’ın bir saz semaisi Mikelanj’ın bir heykeli güzel olduğu bizde hoş ve soylu duygular uyandırdığı gibi bir atın yürüyüşü veya bir kentin sokakları da güzel olabilir ve bizde benzeri duygular uyandırabilir. Estetik güzeli bütün alanlarda sanat felsefesi ise yalnızca sanat yapıtları çerçevesi içinde sorgular. Başka bir deyişle sanat felsefesi estetiğin kavram ve problemlerini sınırlı bir alanda inceler.
Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Güzellik sanat ile sınırlı değildir; başka alanlarda da söz konusudur.
B) Estetik doğadaki veya çevremizdeki bir olayın güzel olup olmadığını sorgulayabilir.
C) Sanat felsefesinde ele alınan bazı kavramlar estetiğin kapsamına da girer.
D) Güzel hem estetiğin hem de sanat felsefesinin konusu olabilir.
E) Sanat yapıtı doğadaki güzelin sanatçının yorumuyla yansıtılmasıdır.

 

 

4- ‘Güzelliğin on para etmez şu bedendeki aşk olmasa."diyen Aşık Veysel ile
"Var olmak algılanmış olmaktır."diyen Berkeley'in
Bu görüşlerin ortak yönü aşağıdakilerden hangisinin vurgulanmasıdır
A)Soyut olanın önemsiz olduğu
B)Somut olanın önemsiz olduğu
C)Asıl olanın nesne olduğu
D)Asıl olanın özne olduğu
E)Değerlerin belirsiz olduğu (2006-ÖSS)


5- Küçük bir akarsuyun oluşturduğu çağlayan, tarla kenarındaki gelincikler ya da kanaryanın ötüşü “güzel” olmalarına rağmen, sanat felsefesinin konusuna girmezler. Buna karşılık Cahit Külebi’nin “Atatürk’e Ağıt” adlı şiiri ya da Picasso’nun “Guernica” adlı tablosu birer sanat ürünü

olduklarından sanat felsefesinin inceleme alanına girerler.
Buna göre, bir güzelliğin sanat felsefesinin inceleme alanına girebilmesi için taşıması gereken özellik aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A. Mutlak ve kalıcı olması
B. İnsan ürünü olması
C. Doğada bulunması
D. Genel olarak kabul görmesi

E. Büyük sanatçılarca yansıtılması


6- -    I. Aristoteles’e göre güzellik, nesnenin parçaları arasındaki uyumlu orantıdan kaynaklanır.
II. Plotinos’a göre güzellik, tanrısal aklın evrende ışımasıdır.
III. Augustinus’a göre güzelliğin nedeni olan uyum, Tanrı’nın mükemmelliğinden kaynaklanır.
IV: Hegel’e göre, mutlak ruhun nesnelerde görünün hale gelmesidir.
V. Croce’ye göre güzellik, mutluluk veren bir ifadedir.
Verilenlerden hangilerinde filozofların güzellik anlayışlarının idealist olduğu söylenemez?
A) Yalnız V           B) II ve III              C) I ve V                                                      D) I, III ve V            E) II ve IV


7- Kant’a göre bir nesnenin güzel olduğunu söylemek, kişisel bir yargıda bulunmaktan öte bir anlam taşır. Çünkü insan bir şeyi güzel bulduğunda, herkesin o şeyi güzel bulmasını bekler.
Buna göre, Kant’ın güzellik anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A. Kişisel beğeniden kaynaklanır.
B. İyilik ve doğrulukla ilişkilidir.
C. Faydacı bir yaklaşımın ürünüdür.
D. Evrensel bir nitelik taşır.
E. Tamamen deneyime dayalıdır.


8- Benedetto Croce’ye göre, sanat, sanatçının hayal gücünde ve ruhunda meydana gelen ama bir kez olup biten bir estetik yaşantıdır. Bu yaşantı, sanatla doğa arasında mutlak bir ayrım yapar. Bu anlayış, doğada ideal olanın ve mükemmelliğin bulunmadığını savunur. Mükemmelliği arayan sanatın, doğada hiçbir şekilde olmayan bir şeyi yarattığını dile getirir.
Bu yaklaşıma göre, yaratma kuramı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. Mükemmel varlık sanat eserinde kendini gösterir.
B. Dış dünyadakinden farklı ürünler meydana getirir.
C. Sanatçının duyguları belirleyicidir.
D. Sanatla dış dünya arasında kesin bir ayrıma gidilir.
E. Doğanın aslına uygun tasvir edilmesidir


9- Her sanat yapıtında belli bir varlık yorumu dile gelir. Bir Leonardo’nun resminde karşılaştığımız varlık yorumu, bir Monet’in resminde bulduğumuz varlık durumundan farklıdır.Bir Picasso’nun resmindeki varlık yorumu diğerlerinden farklıdır.Hepsinde ortak olan yan, tüm bu yapıtlarda varlık ve dünya ile hesaplarının söz konusu olmasıdır.Ne var ki,sanat bunu,örneğin resim sanatı renk, boya, biçim gibi resimsel elementler ile yapar.Edebiyat kelimeler ile,müzik sesler ile yapar.Bütün bu sanatların ortaya koyduğu yapıtlar, sanatsal argümanların yerini yaratıcı hayal gücü ile özgün bir düzene sokulması olayına dayanır.

Bu parağrafa dayanarak sanatla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)Sanatın öznel bir faaliyet olduğuna

B)Sanatın dünyayı ve varlığı anlama ve yorumlama etkinliği olduğuna

C)Sanatın da bir bilgi çeşidi olduğuna

D)Picasso, Monet ve Leonardo’nun varlığı yorumlarının farklı olduğuna

E)Sanat bilgisinin genel-geçer bir yapıya sahip olduğuna


10- Sanatta, aklın ilkeleri  , genel –geçer kavramlar yerine kişisel duygu ve yeteneğe dayalı eser ve bilgi üretme söz konusudur.

Bu açıklamadan hareketle , sanatın hangi özelliğine ulaşabiliriz?

A)Estetik oluşu B)Öznelliği

C) Tek oluşu                         D)Taklit oluşu

E)Haz verici oluşu


11-   Sanatçının  eserini ortaya koyarken bir amacı vardır. Ama eseri değerlendirenler bu yönünü dikkate almazlar. Mimar Sinan ,Selimiye Cami’sini tasarlarken, içinde ibadet yapılacak bir mabet inşa etmek istiyor olabilir. Ama eserin niteliğini bu amaçtan daha çok o eseri seyreden kişinin estetik anlayışı etkiler.

Bu parçaya göre, estetik nesne ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

A)Sanatçının estetik nesneyi ne için yaptığı önemlidir.

B)Sanatı değerlendiren,sanatçının eserini niçin yaptığını bilmelidir.

C)Estetik nesneyi belirleyen, değerlendiren kişilerin estetik anlayışıdır.

D)Estetik nesne öznel yargılardan bağımsız olarak değerlendirilmelidir.

E)Sanatçı eserini yaparken değer yargılarından uzaktır.


12-   Kant’a göre bir kimsenin herhangi bir objeye güzel demesine neden olan düşünce, başka kimselerin de ona güzel diyebileceği düşüncesidir.

Kant bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisini anlatmaya çalışmıştır?

A)Güzel kavramının göreceli olduğunu

B)Sanatın duygusal bir etkinlik olduğunu

C)Estetik yargıların evrenselliğini

D)Güzel kavramının tartışılamayacağını

E)Estetik yargıların öznel olduğunu


13-    -Güzellik, Platon’a göre, Tanrısal aklın evrendeki yansımasıdır.

- Hegel’e göre, mutlak ruhun nesnelerdeki  yansımasıdır.

Buna göre, bu iki filozofun güzellik anlayışları aşağıdakilerden hangisiyle nitelenebilir?

A)Sanat bir yaratmadır görüşünü benimsemişlerdir.

B)İdealist görüşü benimsemişlerdir.

C)Sanat bir oyundur görüşündedirler.

D)Şüpheci görüşündedirler.

E)Maddeci görüşe sahiptirler.


14-   VanGogh veya Goagu’ın resim yapmak için resim yapmışlardır. Resim yapmanın ve satmanın kendisine vereceği olanaklar ve bu olanakların kullanmasını sağlayacağı zevklerle ilgilenmemişlerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi estetik tavrın belirleyici özelliğidir?

A)Kişinin bir nesne ile ilgili beğenisini başkalarıyla paylaşmak istemesi

B)Doğadaki güzelliğin aynen sanat eserine aktarılmak istenmesi

C)Kişinin hoşuna giden bir nesnenin çoğunluk tarafından da beğeniliyor olması

D)Kişinin, sanat eserinin çıkar gözetmeyen bir beğeni ile yapması

E)Kişinin bir nesneyi kendi ölçütlerine dayanarak beğenmesi


15-   Sanat eserinin nasıl ortaya konduğu sorusunu Platon ‘Mimesis’ kavramıyla açıklamıştır.

Platon’a göre sanat nedir?

A)İdealar dünyasının kendisidir.

B)Duyular dünyasının taklididir.

C)İnsanın yaratmasıdır.

D)Gerçekliğin kendisidir.

E)Subjektif bir kavramdır.


16- Platon’a göre güzellik, ideadır; bu nedenle içinde yaşadığımız ve her an değişen dünyada bulunmaz. O, mutlak olduğundan, ancak değişmeyen idealar dünyasında bulunabilir.’

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmamıştır?

A)Güzelliğin mutlak bir kavram olduğu

B)İdealar dünyasının değişime kapalı olduğu

C)Duyusal dünyadaki varlıkların sürekli olarak değiştiği

D)Birbirine benzeyen her ideanın güzel olduğu

E)İçinde yaşadığımız dünyada güzellik ideasının bulunmadığı


17-  ‘Plotinos’a göre güzel, ideaların bir özelliğidir. Madde, düzensiz ve çirkindir. Ona güzellik kazandıran, biçim veren ideadır.’

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)İdeaların temel özelliğinin güzellik olduğu

B)Bir varlığın güzelleştirilebilmesi için maddi olması gerektiği

C)Maddi varlığı güzelleştiren şeyin idealar olduğu

D)İdeaların maddi olan her şeye güzellik kazandırdığı

E)Maddi olmayan varlıkların idealar tarafından güzelleştirilemediği


18-  Estetik yaşantının öznesi, estetik nesneyle bir merakını gidermek için ilgilenmez; estetik nesneyi başka bir amaca hizmet eden bir araç olarak da görmez. Estetik yaşantı da insan karşısındaki nesneyi hep belli bir uzaklıktan seyreder. Estetik yaşantı kullanma, sahip olma, tüketme ve ahlaki açıdan yargılama gibi davranışları dışarıda bırakır.

Buna göre, estetik yaşantının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Estetik hazzı yaşamak

B)Pratik bir ihtiyacı gidermek

C)Yaşama dair bir bilgi elde etmek

D)İnsan doğasını anlamaya çalışmak

E)Ahlaki olgunluğa erişmek


19- Aşağıdakilerden hangisi ‘Ortak estetik yargılar vardır’ görüşünü destekleyen bir açıklamadır?

A)Estetik beğeni, insandan insana değişen öznel yargıların ürünüdür.

B)Sanat, hayal gücünden kaynaklanan yaratımlardır.

C)Sanat eserinin değeri bilimsel çalışmalara konu olamaz.

D)Güzel, objenin bir niteliği değil, insanın ona yüklediği bir değerdir.

E)Çıkar gözetmeden nesneye yönelen, ondaki güzelliği görür.


20-  ‘Sanatın potasında eridikten sonra estetik haz vermeyen hiçbir çirkin obje ya da acı olay yoktur. Umutsuz bir aşkı anlatan şarkıdan ,bir savaş filminden estetik haz almamız ve güzel olarak nitelememiz bu nedenledir.’

Bu parçada ,aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A)Gerçeklikteki güzel ile sanattaki güzel birbiriyle örtüşmez.

B)Sanatçı, eserlerinde doğadaki gerçekliği taklit eder.

C)Estetik açıdan güzellik, nesnel ölçülere göre değerlendirilebilir.

D)Sanat, yaratıcı hayal gücüne dayanan bir etkinliktir.

E)Sanat geleceğe ışık tutan bir penceredir.

 

{tab=CEVAPLAR}

SANAT FELSEFESİ KONU TESTİ 1 CEVAPLARI

3- Estetik güzel üzerine düşünme çabasıdır. Refik Fersan’ın bir saz semaisi Mikelanj’ın bir heykeli güzel olduğu bizde hoş ve soylu duygular uyandırdığı gibi bir atın yürüyüşü veya bir kentin sokakları da güzel olabilir ve bizde benzeri duygular uyandırabilir. Estetik güzeli bütün alanlarda sanat felsefesi ise yalnızca sanat yapıtları çerçevesi içinde sorgular. Başka bir deyişle sanat felsefesi estetiğin kavram ve problemlerini sınırlı bir alanda inceler.
Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Güzellik sanat ile sınırlı değildir; başka alanlarda da söz konusudur.
B) Estetik doğadaki veya çevremizdeki bir olayın güzel olup olmadığını sorgulayabilir.
C) Sanat felsefesinde ele alınan bazı kavramlar estetiğin kapsamına da girer.
D) Güzel hem estetiğin hem de sanat felsefesinin konusu olabilir.
E) Sanat yapıtı doğadaki güzelin sanatçının yorumuyla yansıtılmasıdır.


4- Güzelliğin on para etmez şu bedendeki aşk olmasa."diyen Aşık Veysel ile
"Var olmak algılanmış olmaktır."diyen Berkeley'in
Bu görüşlerin ortak yönü aşağıdakilerden hangisinin vurgulanmasıdır
A)Soyut olanın önemsiz olduğu
B)Somut olanın önemsiz olduğu
C)Asıl olanın nesne olduğu
D)Asıl olanın özne olduğu
E)Değerlerin belirsiz olduğu (2006-ÖSS)


5- Küçük bir akarsuyun oluşturduğu çağlayan, tarla kenarındaki gelincikler ya da kanaryanın ötüşü “güzel” olmalarına rağmen, sanat felsefesinin konusuna girmezler. Buna karşılık Cahit Külebi’nin “Atatürk’e Ağıt” adlı şiiri ya da Picasso’nun “Guernica” adlı tablosu birer sanat ürünü

olduklarından sanat felsefesinin inceleme alanına girerler.
Buna göre, bir güzelliğin sanat felsefesinin inceleme alanına girebilmesi için taşıması gereken özellik aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A. Mutlak ve kalıcı olması
B. İnsan ürünü olması
C. Doğada bulunması
D. Genel olarak kabul görmesi
E. Büyük sanatçılarca yansıtılması


6- - I. Aristoteles’e göre güzellik, nesnenin parçaları arasındaki uyumlu orantıdan kaynaklanır.
II. Plotinos’a göre güzellik, tanrısal aklın evrende ışımasıdır.
III. Augustinus’a göre güzelliğin nedeni olan uyum, Tanrı’nın mükemmelliğinden kaynaklanır.
IV: Hegel’e göre, mutlak ruhun nesnelerde görünün hale gelmesidir.
V. Croce’ye göre güzellik, mutluluk veren bir ifadedir.
Verilenlerden hangilerinde filozofların güzellik anlayışlarının idealist olduğu söylenemez?
A) Yalnız V           B) II ve III
C) I ve V D) I, III ve V            E) II ve IV


7- Kant’a göre bir nesnenin güzel olduğunu söylemek, kişisel bir yargıda bulunmaktan öte bir anlam taşır. Çünkü insan bir şeyi güzel bulduğunda, herkesin o şeyi güzel bulmasını bekler.
Buna göre, Kant’ın güzellik anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A. Kişisel beğeniden kaynaklanır.
B. İyilik ve doğrulukla ilişkilidir.
C. Faydacı bir yaklaşımın ürünüdür.
D. Evrensel bir nitelik taşır.
E. Tamamen deneyime dayalıdır.


8- Benedetto Croce’ye göre, sanat, sanatçının hayal gücünde ve ruhunda meydana gelen ama bir kez olup biten bir estetik yaşantıdır. Bu yaşantı, sanatla doğa arasında mutlak bir ayrım yapar. Bu anlayış, doğada ideal olanın ve mükemmelliğin bulunmadığını savunur. Mükemmelliği arayan sanatın, doğada hiçbir şekilde olmayan bir şeyi yarattığını dile getirir.
Bu yaklaşıma göre, yaratma kuramı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. Mükemmel varlık sanat eserinde kendini gösterir.
B. Dış dünyadakinden farklı ürünler meydana getirir.
C. Sanatçının duyguları belirleyicidir.
D. Sanatla dış dünya arasında kesin bir ayrıma gidilir.
E. Doğanın aslına uygun tasvir edilmesidir


9- Her sanat yapıtında belli bir varlık yorumu dile gelir. Bir Leonardo’nun resminde karşılaştığımız varlık yorumu, bir Monet’in resminde bulduğumuz varlık durumundan farklıdır.Bir Picasso’nun resmindeki varlık yorumu diğerlerinden farklıdır.Hepsinde ortak olan yan, tüm bu yapıtlarda varlık ve dünya ile hesaplarının söz konusu olmasıdır.Ne var ki,sanat bunu,örneğin resim sanatı renk, boya, biçim gibi resimsel elementler ile yapar.Edebiyat kelimeler ile,müzik sesler ile yapar.Bütün bu sanatların ortaya koyduğu yapıtlar, sanatsal argümanların yerini yaratıcı hayal gücü ile özgün bir düzene sokulması olayına dayanır.

Bu parağrafa dayanarak sanatla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)Sanatın öznel bir faaliyet olduğuna

B)Sanatın dünyayı ve varlığı anlama ve yorumlama etkinliği olduğuna

C)Sanatın da bir bilgi çeşidi olduğuna

D)Picasso, Monet ve Leonardo’nun varlığı yorumlarının farklı olduğuna

E)Sanat bilgisinin genel-geçer bir yapıya sahip olduğuna


10- Sanatta, aklın ilkeleri  , genel –geçer kavramlar yerine kişisel duygu ve yeteneğe dayalı eser ve bilgi üretme söz konusudur.

Bu açıklamadan hareketle , sanatın hangi özelliğine ulaşabiliriz?

A)Estetik oluşu B)Öznelliği

C) Tek oluşu                         D)Taklit oluşu

E)Haz verici oluşu


11- Sanatçının  eserini ortaya koyarken bir amacı vardır. Ama eseri değerlendirenler bu yönünü dikkate almazlar. Mimar Sinan ,Selimiye Cami’sini tasarlarken, içinde ibadet yapılacak bir mabet inşa etmek istiyor olabilir. Ama eserin niteliğini bu amaçtan daha çok o eseri seyreden kişinin estetik anlayışı etkiler.

Bu parçaya göre, estetik nesne ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

A)Sanatçının estetik nesneyi ne için yaptığı önemlidir.

B)Sanatı değerlendiren,sanatçının eserini niçin yaptığını bilmelidir.

C)Estetik nesneyi belirleyen, değerlendiren kişilerin estetik anlayışıdır.

D)Estetik nesne öznel yargılardan bağımsız olarak değerlendirilmelidir.

E)Sanatçı eserini yaparken değer yargılarından uzaktır.


12- Kant’a göre bir kimsenin herhangi bir objeye güzel demesine neden olan düşünce, başka kimselerin de ona güzel diyebileceği düşüncesidir.

Kant bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisini anlatmaya çalışmıştır?

A)Güzel kavramının göreceli olduğunu

B)Sanatın duygusal bir etkinlik olduğunu

C)Estetik yargıların evrenselliğini

D)Güzel kavramının tartışılamayacağını

E)Estetik yargıların öznel olduğunu


13- -Güzellik, Platon’a göre, Tanrısal aklın evrendeki yansımasıdır.

- Hegel’e göre, mutlak ruhun nesnelerdeki  yansımasıdır.

Buna göre, bu iki filozofun güzellik anlayışları aşağıdakilerden hangisiyle nitelenebilir?

A)Sanat bir yaratmadır görüşünü benimsemişlerdir.

B)İdealist görüşü benimsemişlerdir.

C)Sanat bir oyundur görüşündedirler.

D)Şüpheci görüşündedirler.

E)Maddeci görüşe sahiptirler.


14- VanGogh veya Goagu’ın resim yapmak için resim yapmışlardır. Resim yapmanın ve satmanın kendisine vereceği olanaklar ve bu olanakların kullanmasını sağlayacağı zevklerle ilgilenmemişlerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi estetik tavrın belirleyici özelliğidir?

A)Kişinin bir nesne ile ilgili beğenisini başkalarıyla paylaşmak istemesi

B)Doğadaki güzelliğin aynen sanat eserine aktarılmak istenmesi

C)Kişinin hoşuna giden bir nesnenin çoğunluk tarafından da beğeniliyor olması

D)Kişinin, sanat eserinin çıkar gözetmeyen bir beğeni ile yapması

E)Kişinin bir nesneyi kendi ölçütlerine dayanarak beğenmesi


15- Sanat eserinin nasıl ortaya konduğu sorusunu Platon ‘Mimesis’ kavramıyla açıklamıştır.

Platon’a göre sanat nedir?

A)İdealar dünyasının kendisidir.

B)Duyular dünyasının taklididir.

C)İnsanın yaratmasıdır.

D)Gerçekliğin kendisidir.

E)Subjektif bir kavramdır.


16- Platon’a göre güzellik, ideadır; bu nedenle içinde yaşadığımız ve her an değişen dünyada bulunmaz. O, mutlak olduğundan, ancak değişmeyen idealar dünyasında bulunabilir.’

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmamıştır?

A)Güzelliğin mutlak bir kavram olduğu

B)İdealar dünyasının değişime kapalı olduğu

C)Duyusal dünyadaki varlıkların sürekli olarak değiştiği

D)Birbirine benzeyen her ideanın güzel olduğu

E)İçinde yaşadığımız dünyada güzellik ideasının bulunmadığı


17- ‘Plotinos’a göre güzel, ideaların bir özelliğidir. Madde, düzensiz ve çirkindir. Ona güzellik kazandıran, biçim veren ideadır.’

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)İdeaların temel özelliğinin güzellik olduğu

B)Bir varlığın güzelleştirilebilmesi için maddi olması gerektiği

C)Maddi varlığı güzelleştiren şeyin idealar olduğu

D)İdeaların maddi olan her şeye güzellik kazandırdığı

E)Maddi olmayan varlıkların idealar tarafından güzelleştirilemediği


18-  Estetik yaşantının öznesi, estetik nesneyle bir merakını gidermek için ilgilenmez; estetik nesneyi başka bir amaca hizmet eden bir araç olarak da görmez. Estetik yaşantı da insan karşısındaki nesneyi hep belli bir uzaklıktan seyreder. Estetik yaşantı kullanma, sahip olma, tüketme ve ahlaki açıdan yargılama gibi davranışları dışarıda bırakır.

Buna göre, estetik yaşantının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Estetik hazzı yaşamak

B)Pratik bir ihtiyacı gidermek

C)Yaşama dair bir bilgi elde etmek

D)İnsan doğasını anlamaya çalışmak

E)Ahlaki olgunluğa erişmek


19- Aşağıdakilerden hangisi ‘Ortak estetik yargılar vardır’ görüşünü destekleyen bir açıklamadır?

A)Estetik beğeni, insandan insana değişen öznel yargıların ürünüdür.

B)Sanat, hayal gücünden kaynaklanan yaratımlardır.

C)Sanat eserinin değeri bilimsel çalışmalara konu olamaz.

D)Güzel, objenin bir niteliği değil, insanın ona yüklediği bir değerdir.

E)Çıkar gözetmeden nesneye yönelen, ondaki güzelliği görür.


20-  ‘Sanatın potasında eridikten sonra estetik haz vermeyen hiçbir çirkin obje ya da acı olay yoktur. Umutsuz bir aşkı anlatan şarkıdan ,bir savaş filminden estetik haz almamız ve güzel olarak nitelememiz bu nedenledir.’

Bu parçada ,aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A)Gerçeklikteki güzel ile sanattaki güzel birbiriyle örtüşmez.

B)Sanatçı, eserlerinde doğadaki gerçekliği taklit eder.

C)Estetik açıdan güzellik, nesnel ölçülere göre değerlendirilebilir.

D)Sanat, yaratıcı hayal gücüne dayanan bir etkinliktir.

E)Sanat geleceğe ışık tutan bir penceredir.

 

{tab=SANAT FELSEFESİ ONLİNE TEST}

eklenecek...