Nâm u nişane kalmadı fasl-ı bahardan
Düştü çemende berg-i dıraht i'tibârdan

Eşçâr-ı bağ hırka-i tecrîde girdiler
Bâd-ı hazan çemende el aldı çenârdan

Heryaneden ayağına altın akıp gelir
Eşçâr-ı bağ himmet umar cûy - bârdan

Sahn-ı çemende durma salınsın sabâ ile
Azadedir nihâi bugün berg ü bârdan

Bakî çemende hayli perişan imiş varak
Benzer ki bir şikâyeti var rüzgârdan
1. Bu parçaya dayanarak gazelin başlıca özelliklerini belirtiniz.
2. Beyitleri arasında anlam birliği bulunan gazellere yek-ahenk denir. Yukarı¬daki gazel, yek-ahenk olabilir mi? Niçin?


3. Gazelin en güzel beyiti için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
A. matla B. makta C.hüsn-i matla D. beytü'l-gazel E. hüsn-i makta

4. Aşağıdaki özelliklerden hangisi gazelle ilgili değildir?
A. Aşk, şarap, kadın, güzellik konularını işler.
B. Uyak örgüsü aa bb cc dd... biçimindedir.
C. En güzel beyitine beytü'l-güzel denir.
D. Divan edebiyatı nazım biçimlerindendir.
E. Beyit sayısı 5-15 arasında değişir.

5. Beyitleri aynı güçte aynı güzellikte olan gazele yek - avaz denir. Fuzûlî' den okuduğunuz gazeli bu açıdan değerlendiriniz.


6. "Mef'ûKJ / mefâîlü / mefâîlü / feûlün" kalıbını,
"Bîmâr tenim nergis-i mestin eleminden

Hunin ciğerim la'l-i dür-efşânm içindir" beytine uygulayınız.


7. Aşağdakilerden doğru olanın yanına "D", yanlış olanın yanına "Y" koyunuz:
…. Beyitleri ortadan bir iç uyakla bölünmüş gazellere musammat gazel denir.
..... Gazellerde düşnce, felsefe... konuları işlenmez.
..... Tenasüp sanatında sözcükler çelişki oluşturmayacak biçimde kullanılır.
...... Tüm gazellerde konu bütünlüğünün sağlanması göz önünde bulundurulmuştur.

8. Kasidenin özelliklerini açıklayarak bölümlerini belirtiniz.

9. Gazel ile kasidenin benzer ve farklı yönlerini belirtiniz.
10. Bir kaside, aşağıdakilerden hangisine göre adlandırılamaz?
A. Uyak harfine göre
B. Redifine göre
C. Tegazzül bölümüne göre
D. Nesip bölümüne göre
E. Maksat bölümündeki konuya göre

11. Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisi kasidelerin bir bölümünden bağımsızlaşmıştır?
A. mesnevi B. Müstezat C. kıt'a D. gazel E. murabba
12. Kasideler, nesip bölümlerinde işlenen konulara göre ne gibi adlar alırlar?

13. Kasidelerde ve gazellerde kullanılan uyak türleriyle halk şiirinde genel olarak kullanılan uyak türünü, bu farklılığın nedenini belirtiniz.

14. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Kasidelerde anıştırma sanatına yer verilebilir.
B. Kasidelerin de musammat biçimleri vardır.
C. Kasidenin mahlas beytine taç beyit denir.
D. Kasidelerde münacat. naat türlerine yer verilmez.
E. Kasideler bir maksada bağlı olarak yazılır.
15. Murabba nazım biçiminin özelliklerini açıklayınız.
16. Klâsik edebiyatta ikiden çok dizeli bentlerle kurulan nazım biçimlerinin ortak adı nedir?
17. "Murabba halk şiirimizdeki... biçiminin klâsik şiirdeki benzer örneğidir." cüm¬lesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A. semaî B. destan C. koşma D. türkü E. varsağı
18. Şarkı biçimi hangi edebiyatta doğmuştur?


19. Bu nazım biçiminin başlıca özellikleri nelerdir?


20. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi yarım kafiyedir?
A. hilâl-celâl B. ger-ser C. deli-göreli D. ammâ-hâşâ E. oldu-aldı
21. Aşağıda şiirle ilgili olarak verilen tanımlamalardan hangisi doğru değildir?
A. Dizelerin hece sayısı ve durak bakımından denk oluşuna hece ölçüsü denir.
B. 11 'li hece ölçüsüyle söylenen aşk temalı lirik şiirlere koşma denir.
C. Tanrı'yı övmek, ona yakarmak için söylenen şiirlere ilâhî denir.
D. Din dışı konuların işlendiği şiirlere nefes adı verilir.
E. Öğüt verici, yol gösterici nitelikteki tasavvuf? şiirlere nutuk denir.

22. Aşağıdakilerden hangisi, Halk şiiri nazım türlerinden değildir?
A. güzelleme B. Mersiye C. Koçaklama D. İlâhî E. Nutuk

23. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A. Karacaoğlan - mersiye B. Fuzulî - gazel
C. Yunus Emre - ilâhî D. Nef'î - kaside
E. Namık Kemal – Vaveyla

24. "Yahya Kemal'i okudunuz mu?" cümlesinde hangi edebî sanat vardır?
A. mecaz B. tenasüp C. kinaye
D. mecaz-ı mürsel E. İstiare

25. "İnsanın çoğu kez içi ağlarken dışı güler." cümlesinde hangi edebî sanat vardır?
A. teşhis B. tezat C. tecahüliarif D. istiare E. Benzetme

26. "Bahçe sana bağ bana
Değme zincir kâr etmez
Zülfün teli bağ bana"
Bir mâniden alınan bu dizelerde, aşağıdaki sanatlardan hangisi vardır?
A. mübalâğa B. tezat C. cinas D. istiare E. Tecahüliarif

27. Aşağıdakilerden hangisi, Halk şiirinin temel nazım birimidir?
A. beyit B. üçlük C. dörtlük D. beşlik E. Dize

28. Türk Halk Şiiri'nde en çok kullanılan uyak türü hangisidir?
A. zengin uyak B. tam uyak C. tunç uyak
D. yarım uyak E. cinaslı uyak

29. 30.Aşağıdakilerden hangisi, Anonim Türk Halk Edebiyatı şiir türlerindendir?
A. koşma B. nutuk C. ninni D. semaî E. murabba

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile