I. Kimi şairler şiiri yalnızca uyakta aramaya kal*kışmışlardır.
II. Bu akımın etkisindeki şairler şiirin, içerdiği maz*munlar bakımından kusursuz olması gerektiğini savunmuşlardır.
III. Bu şairler, şiirde veznin sağladığı ritmi önem*serler.
IV. Betimleyici şiir anlayışını benimseyen şairler, canlı, renkli şiirler yazmışlardır.
V. Bu şiirde şair, dış dünyadaki varlıkları kendi duygu dünyasına göre yorumlayarak farklı iz*lenimlere ulaşmıştır.

Yukarıdaki cümlelerin hangileri şiirin ahenk özel*likleriyle ilgilidir?
A) I. ve III. B) I. ve IV. C) II. Ve III. D) II. ve IV E) III. ve V

2.
I. Rüyan, pınarlarda buğulanan nur
II. Sevgin, sırma sırma dökülen şafak
III. Senin için ekin öpüyor yağmur
IV. Senin'çin tarlada büyüyor başak
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda verilen bilgiler*den hangisi yanlıştır?

A) I. ve III. dizeler birbirleriyle tam uyaklıdır.
B) I. ve III. dizeler ile II. ve IV. dizeler arasında çap*raz uyak vardır.
C) Dize sonlarında redif yoktur.
D) Ölçüyü tutturmak için ünlü düşmesine başvurul*muştur.
E) Dizelerin tümü 4+4+3 duraklıdır.

3. Orta oyunuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Erkekler tarafından canlandırılan kadın tipine "Zenne" adı verilir.
B) Başoyuncu, okumuş, orta sınıf şehirliyi temsil eden "Kavuklu"dur.
C) Herhangi bir metne bağlı kalınmadan doğaçlama olarak oynanır.
D) "Fasıl" oyunun asıl konusunun işlendiği bölüm*dür.
E) "Balama" ve "Frenk" oyuncu tiplerindendir.

4. Dil özellikleri dikkate alınırsa aşağıdaki dizelerden hangisinin Cumhuriyet Dönemine ait olduğu söy*lenebilir?
A) Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkid ne bilir Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç sâ'at
B) Leblerin mecruh olur dendân-ı sîn-i buseden Lâlin öptürmek bu haletle muhal olmuş sana
C) Tahammül mülkünü yıktın Hülâgû Han mısın kâfir
Aman dünyayı yaktın âteş-i sûzan mısın kâfir
D) Sülfür inceldi ve en yorgun yerinden kırıldı ayna Ayna pusluydu bunca yıl nice sır taşımaktan
E) Senin hüsnün benim aşkım senin çevrin benim sabrım
Demâdem artar eksilmez tükenmez bî-nihayettir


5.
XV. yüzyılın başlarında yazıya geçirilen ----, adını ya*ratıcısı olduğuna inanılan kişiden alır. Türklerin yaşamını tarihsel, kültürel ve toplumsal bakımdan çok iyi anlatan bu yaratılar, ---- ürünleridir. İslamiyet öncesi dönemde oluşturulan bu ürünlere, bu dinin kabulün*den sonra İslami söyleyişözellikleri de eklenmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Dede Korkut Hikâyeleri – sözlü edebiyat
B) destanlar – anonim halk edebiyatı
C) Göktürk Yazıtları– ilk yazılı edebiyat
D) tasavvufi şiirler – divan edebiyatı
E) seyahatnameler – halk edebiyatı

6.
(I) Yunus Emre, şiirlerinde hiçbir insanı, hiçbir dini ve mezhebi hor görmemiş; duygularını engin ve evren*sel bir sevgiyle dile getirmiştir. (II) İnsanın, kendisi için ne düşünüyorsa başkaları için de aynışeyi düşünmesi gerektiğini vurgulamıştır. (III) Buna karşın yaşadığı dönemi dar bir dünya görüşüyle ele alarak yansıtmıştır. (IV) Bu arada erdemli olmayı, gururdan ve kibirden uzak durmayı, dünya malına aşırıölçüde önem vermemeyi öğütlemiştir. (V) Ona göre iyilik et*mek, bir gönle girmek, kimseyi kırmamak, dinlemeyi bilmek, yerinde konuşmak erdemlerin başında gel*mektedir.

Yunus Emre’nin şiirlerinin içeriğiyle ilgili olarak, yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi doğru değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


7.
I. Hicivleriyle ünlüdür. (Nefî)
II. Hayriyye ve Hayrâbâd adlıünlü mesnevilerin şairidir. (Nâbî)
III. Ünlenmesini Hüsn ü Aşk adlı mesnevisi sağla*mıştır. (Şeyh Gâlip)
IV. Süslü nesrin en güzel örneklerinden biri olan Tazarrunâme’nin yazarıdır. (Kâtip Çelebi)
V. Keşfü’z-Zünûn adında bir ansiklopedi kaleme al*mış, bu yapıtta yaklaşık 10 bin yazar ve 15 bin eser tanıtmıştır. (Sinan Paşa)

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle birlikte veri*len sanatçı adlarından hangi ikisi yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?
A) I. ve II. D) III. ve IV. B) I. ve V. C) II. ve III. E) IV. ve V.


8. Tanzimat’ın ilk kuşağını oluşturan Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal ve Ahmet Mithat bu dönemin toplumsal yaşamını değişik ölçülerde edebiyata yansıtmaya ça*lışmıştır. İlk kuşaktan sonra, ----, ----, ----, ---- oluşan ikinci kuşak, bu toplumsal sanat anlayışını arka plana atarak daha çok “insan”ı ve onun kişisel serüvenini ele almıştır.

Bu parçada verilen bilgilere göre boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Tevfik Fikret – Cenap Şehabettin – Ali Ekrem – Süleyman Nazif’ten
B) Halit Ziya – Mehmet Rauf – Hüseyin Cahit – Ahmet Şuayıb’dan
C) Rıza Tevfik – Mehmet Emin – Mehmet Âkif – Muallim Naci’den
D) Recaizâde Ekrem – Abdülhak Hâmit – Samipaşazâde Sezai – Nabizâde Nâzım’dan
E) Yahya Kemal – Halide Edip – Yakup Kadri – Refik Halit’ten9. Aşağıdakilerden hangisi, Edebiyat-ı Cedîde şairle*rinin bir özelliği değildir?
A) Romantik ve simgeci olma
B) Şiirlerini halk dilinin söz değerleriyle biçimlen*dirme
C) Yoğun bir duygusallık yaşama
D) Kendilerine özgü bir şiir dili oluşturma
E) Doğayıönemli bir anlatım aracı olarak kullanma


10.
Millî Edebiyat akımını başlatanlar, —çıkardıkları Genç Kalemler dergisiyle Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve —. Bu akımın başlıca özellikleri, dilde ya*lınlık, halk edebiyatının şiir biçimlerinden yararlanma hece ölçüsünü kullanma, konu seçiminde yerlilik ola*rak özetlenebilir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Manastır'da - Yakup Kadri'dir
B) İstanbul'da- Mehmet Âkif’tir
C) Selanik'te - Ziya Gökalp’tir.
D) İzmir'de - Halide Edip'tir
E) Ankara'da - Yahya Kemal'dir

11. -----yapıtlarından biri olan Kuyucaklı Yusuf ile Reşat Nuri'nin -------- adlı yapıtı Türk edebiyatında ka*saba gerçeklerini yansıtan romanlardandır.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı*dakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sabahattin Ali'nin-Yeşil Gece
B) Orhan Kemal'in-Çalıkuşu
C) Aziz Nesin'in - Dudaktan Kalbe
D) Rıfat İlgaz'ın-Acımak
E) Kemal Tahir'in - Kavak Yelleri


12.
-----, Tanzimat'tan I. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar yetişmişüç kuşağın düşünüş ve yaşayışlarındaki de*ğişikliklerin;------, Millî Mücadele Dönemi Anadolu'su*nun;-----, Cumhuriyet'ten sonraki devrimler dönemi*nin; ------, Atatürk'ün ölümünden sonraki yılların eleşti*rel bir yaklaşımla ele alındığı yapıtlardır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilecek olan yapıt adları aşağıdakilerin hangisinde doğru ola*rak verilmiştir?
A) Panorama I - Panorama II - Yaban - Kiralık Konak
B) Kiralık Konak-Yaban - Panorama I - Panorama II
C) Yaban - Panorama I - Kiralık Konak-Panorama II
D) Kiralık Konak- Panorama I - Panorama II - Yaban
E) Panorama I - Yaban - Panorama II - Kiralık Konak

13. (I) ikinci Yeni şiiri, Garip şiirine bir tepkidir. (II) Başka bir deyişle anlamdan, gerçekten, yaşamdan kopma*nın şiiridir. (III) Anlamdan kurtulmak, soyutluğu sağla*mak için duyulmadık yeni sözcükler üretme yoluna gi*dilmiştir. (IV) Söz dizimi değiştirilmiş, yeni tamlamalar kurulmuştur. (V) Bu yeniliklere Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cevdet öncülük etmiştir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin*de, İkinci Yeni şiiriyle ilgili bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C)lll. D) IV E)V14. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Güldürürken düşündürmeyi de amaçlayan bir mizah anlayışının başarılıörneklerini veren ya*zarlarımızın başında Aziz Nesin, Rıfat İlgaz ve Muzaffer izgü'yü sayabiliriz.
B) Deneme türünün özgün örneklerini veren Nurullah Ataç, bir eleştirmen olarak yeni şiirimizin ba*şarı kazanmasında etkili olmuş biryazarımızdır.
C) Sabahattin Eyüboğlu, düşünce adamı kimliğiyle hümanist düşünüşün yerleşmesi, halkçı bir kül*türün oluşması yolunda çaba göstermiş bir aydınımızdır.
D) Şiirlerini bireysel duyarlıktan çok toplumsal du*yarlıkla biçimlendiren Cemal Süreya, Turgut Uyar ve Edip Cansever toplumcu gerçekçi şiirimizin öncüleri arasında yer alır.
E) Falih Rıfkı Atay, Türkçenin inceliklerini taşıyan, yalın, akıcı anlatımıyla anı ve gezi yazılarının ba*ğımsız birer tür boyutuna ulaşmasında etkili ol*muştur.
15. Kimi yapıt ve karakterler, okurca öyle benimsenir ki yazarları ağızlarıyla kuş tutsalar bile o yapıtlarla kat rakterlerin gölgesi altında yaşamaktan kurtulamazlar.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu cümlede anlatı*lanlara bir örnek oluşturmaz?
A) Dostoyevski, Suç ve Ceza, Raskolnikov
B) Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu, Feride
C) Halide Edip Adıvar, Tatarcık, Kör ismail
D) Victor Hugo, Sefiller, Jean Valjean
E) Halit Ziya Uşaklıgil, Mai ve Siyah, Ahmet Cemil

16. Babalar ve çocukları arasındaki ilişkileri anlatan ya*zınsal yapıtlar arasında ilk akla gelen romandır ------ Babalar ve Oğullar'ı. Romanın genç kahramanı, ünlü bir yazarın dediği gibi her türlü gerçek varlığı yok sa*yan aşırı bireycilik demek olan Rus nihilizminin inan*dırıcı bir portresi olmasaydı, yüz kırk yıldır unutulma*dan yaşayabilir miydi?

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazar ad*larından hangisi getirilmelidir?
A) Turgenyev'in B) Tolstoy'un
C) Puşkin'in D) Çehov'un E) Gogol'ün
17. (I) Natüralizm duyularla algılanabilir gerçekliğin tıpa*tıp yansıtılmasını ilke edinmiştir. (II) Endüstrileşme sürecinde ortaya çıkan ekonomik ve ahlaksal buna*lımla büyük kent halkının eleştirilmesi natüralizmin temel konularıdır. (III) Natüralizmin kökleri, düşünce tarihi açısından realizm içinde yer alır ama onu aşar çünkü natüralizm doğayı olduğu gibi yansıtmayı amaçlar. (IV) Natüralizmin temelinde deneysel doğa bilimlerinin verileri yatar. (V) Natüralizme göre, edebi*yatın amacı, ciddi konuları, sanatlı biçimde işlemek; sanatta iyiye, gerçeğe ve güzele yönelmektir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin*de belirtilenler, natüralizm akımıyla ilgili değildir?

A) I. B) II. C)lll. D) IV. E)VEDEBİYAT-SOSYAL TESTİ CEVAP ANAHTARI
1. A
2. E
3. B
4. D
5. A
6. C
7. E
8. D
9. B
10. C
11. A
12. B
13. E
14. D
15. C
16. A

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile