Tarih bilimi araştırmalarında, yazılı ve yazısız ula­şabildiği tüm kaynaklardan yararlanmaktadır.

Bu uygulama;

I.     Olayların günümüze göre değerlendirilmeme­si

II.   İnsan toplulukları ile ilgili olması

III.  Objektif davranılması

gibi özelliklerden hangileriyle ilişkilendirilebilir?

A)Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III    E) II ve III

 

 

Arkeoloji kazı bilimidir. Yeraltında kalan tarihi ka­lıntıların ortaya çıkarılmasını ve tarihin aydınlatıl­masını sağlayan önemli bir bilim dalıdır.

Buna göre;

I.     Karain ve Beldibi mağaralarından çıkarılan eserler,

II.   Çayönü yerleşimine ait kalıntılar,

III.  Kültepe karumunda bulunan yazılı tabletler

gibi buluntulardan hangilerinin, arkeoloji bili­minin inceleme alanına girdiği söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II           C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

 

İlk Çağ toplumlarında;

-      Tarım arazilerinin içinde ya da yanında evler yapılmış,

-      Tarla veya bahçelerin etrafı çevrilmiş,

-      Hayvanlara basmak üzere değişik damga ve mühürler kullanılmıştır.

gibi uygulamalara bakılarak;

I.     Uluslararası ticaret

II.   Sınıflı toplum yapısı

III.  Özel mülkiyet

gibi anlayışlardan hangilerinin benimsendiği

söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III   E) II ve III

 

Tarih biliminin;

-      Yer belirtirken coğrafya,

-      Kültürleri incelerken etnografya,

-      Ekonomiyi incelerken iktisat,

-      Siyasal yapıyı araştırırken diplomasi

gibi bilimlerden yararlanmasına bakılarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)   Tarih bilimi geleceğe yönelik yorumlar yapar.

B)   Tarihte aynı nedenler aynı sonuçları doğurur.

C)   Tarihin incelediği konular çeşitlilik gösterir.

D)   Tarihi araştırmalarda zamanın bilinmesine ge­rek yoktur.

E)   Tarihte bütün toplumların gelişim süreci aynı­dır.

 

Tarih bilimi belgelere dayanır. Yapılan araştırma­larla ortaya çıkarılan belgeler, eski bilgileri des­tekleyebilir de, değiştirebilir de.

Bu durum Tarih biliminin;

I.     deney ve gözlem yapılamaması

II.   mutlak doğruların olmaması,

III.  yazısız belgelere de başvurması,

özelliklerinden hangileriyle doğrudan ilişkilendirilebilir?

A) Yalnız II B) Yalnız III   C) I ve II

D) I ve III                  E) II ve III

 

İlk Çağ’da;

-      Fenikeliler, Akdeniz ile Lübnan dağlan arasın­daki dar ve engebeli arazide yerleşmişlerdir

-      İyonlar, Batı Anadolu’da Efes, Milet, Foça gibi kıyı şehirlerinde yerleşmişlerdir

Bu bilgilere bakılarak, sözü edilen bu uygarlık­ların ekonomik uğraşlarının aşağıdakilerden hangisi olması beklenir?

A)      Madencilik B) Hayvancılık C) Tarım D) Deniz ticareti E) Seramik işçiliği

 

İlk Çağ’da;

-      Mısır’da ölüler mumyalanarak eşyalarıyla bir­likte gömülmüştür.

-      Anadolu’da Urartular ev, oda şeklinde yaptık­ları mezarlara ölülerinin eşyalarını da koymuşlardır.

Buna göre;

I.     ölümden sonraki hayata inanılmıştır.

II.   Toplumların dinsel inanışlarında benzerlikler vardır.

III.  Ilkçağ’da tek tanrılı dinler ortaya çıkmıştır.

yargılardan hangilerine ulaşılamaz?

A)      Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

 

Asurlu tüccarlar Hititlerle ticaret yapmış ve Kayseri Kültepe’de koloniler kurmuşlardır. Kil tabletler üzerine, yaptıkları ticarete ilişkin hesap­lar tutmuşlar ve mektuplar yazmışlardır.

Buna göre;

I.     Anadolu'da tarih çağlarına girilmiştir.

II.   Anadolu Mezopotamya uygarlığından etkilen­miştir.

III.  Ticaret, toplumlar arasında kültürel etkileşimi sağlamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)      Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

 

İyon Uygarlıgı’nda;

-      Mimari ve güzel sanatlarda önemli eserler or­taya koyulmuştur.

-      Matematik, tıp, tarih, edebiyat gibi alanlarda bilimsel çalışmalar yapılmıştır.

-      Şehir devletleri şeklinde örgütlenilmiş, oligarşik yönetimler benimsenmiştir.

İyonlarda bu gelişmelerin yaşanmasında;

I.     Ticaret

II.   Coğrafi konum

III.  Siyasal yapı

gibi özelliklerden hangilerinin etkili olduğu

söylenebilir?

A)                                             Yalnız I B) Yalnız II      C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

 

Mısır’da ülkeyi yöneten firavun tanrının oğludur ve ülkenin mutlak hakimidir. Her sözü kanundur ve kesinlikle yerine getirilmelidir.

Buna göre;

I.     Dine dayalı yönetim anlayışı söz konusudur.

II.   Yazılı kanunlara dayalı bir yönetim anlayışı yoktur.

III.  Savaşlarda büyük başarılar sağlanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III   E) II ve III

 

İlk Çağ'da, İbrani toplumuna gönderilen Musevi­lik inancına göre tanrı Yehova’dır ve tektir. Kutsal kitapları ise Tevrat’tır. Ancak İbraniler bu dinin kendi toplumlarının dışında yayılması için uğraşmamışlardır.

Yalnız bu bilgilere bakılarak;

I.     İbrani devleti merkezi örgütlenmeye sahiptir.

II.   İlkçağın ilk tek tanrılı inancı İbranilerde görül­müştür.

III.  Musevilik, evrensel bir din olamamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız II           C) I ve II

D) I ve III                  E) II ve III

 

Orhun Kitabeleri’nde kağan halkına seslenerek “ülkeyi adaletle yönettim, açları doyurdum, çıp­lakları giydirdim" demektedir.

Buna göre;

I.     Sosyal devlet anlayışı benimsenmiştir.

II.   Göçebe hayat devam etmektedir.

III.  Hakanları kurultay seçmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II           C) I ve II

D) I ve ili                    E) II ve III

 

İlk Çağ’da:

-Mısır’da firavunlar tanrının oğlu sayılmış,

-      İskender, doğuda gördüğü rahip - kral anlayı­şını benimsemiş,

-      Akadlarda Tanrı - kral inancı kabul edilmiştir.

Bu anlayışın benimsenmesi ile aşağıdakiler-

den hangisinin amaçlandığı söylenebilir?

A)   Halkın refah düzeyinin yükseltilmesinin

B)   Toplumda sınıflar arasında eşitliğin sağlanma­sının

C)   Ekonominin tarıma dayandırılmasının

D)   Merkezi otoritelerinin güçlendirilmek istenme­sinin

E)   Doğu ile batı arasında kültürel ilişkilerin artırıl­masının

 

Hititlerde toplumun soylular, hürler ve köleler şek­linde bölümlere ayrıldığı görülmektedir.

Buna göre;

I.     Eşitsizliğe dayalı sınıflaşma vardır.

II.   Medeni kanun hazırlanmıştır.

III.  Temelde İlk Çağ uygarlıklarının toplum özellik­lerini yansıtmaktadır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)                                             Yalnız I B) Yalnız II      C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

 

Hititlerde kralın yanında soylulardan oluşan bir Pankuş Meclisi vardır.

Buna göre Hititlerde;

I.     Demokrasi

II.   Meşrutiyet

III.  Teokrasi

gibi yönetim anlayışlarından hangilerinin be­nimsendiği söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II           C) I ve II

D) I ve III                  E) II ve III

 

İlk Çağ’da;

-      Mezopotamya'da Sümer,

-      Anadolu'da İyon,

-      Doğu Akdeniz’de Fenike,

-      Ege'de Yunan

gibi uygarlıklar, şehir devletleri şeklinde örgütlen­mişlerdir.

Bu durumun İlk Çağ uygarlıklarıyla İlgili;

I.     Güçlü siyasal yapılar oluşturulmuştur.

II.   Devletlerin yıkılması kolay olmuştur.

III.  Özgür düşüne ortamı vardır.

yargılarından hangilerini desteklediği söylene mez?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III   E) II ve III

 

Türklerde “Atalar Kültü" anlayışına göre, ölen ata­larının eşyaları kutsal sayılır, bunlar saklanarak korunurdu.

Buna göre Türklerle ilgili olarak;

I.     Atalara saygı göstermiştir.

II.   Tek tanrı inancına sahiptir.

III.  Doğa güçlerini kutsal saymışlardır.

yargılarından hangisine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III   E) II ve III

 

Lidyalılar Efes’ten başlayarak Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu’nu kullanarak ticarette gelişmişlerdir. Başka milletlerden topladıkları pa­ralı askerlerden ordular oluşturmuşlardır.

Bu bilgilere bakılarak, aşağıdaki yargılar­dan hangisine ulaşılamaz?

A)   Kara ticareti ile uğraşmışlardır.

B)   Anadolu ile Mezopotamya arasında ticari iliş­kileri geliştirmişlerdir.

C)   Ulusal askeri güçleri yoktur.

D)   Güçlü ordularının olmaması yıkılmalarını ko­laylaştırmıştır.

E)   Anadolu’ya egemen olan son uygarlıktır.

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio