10.Sınıf tarih Kitabı Sayfa 76 Cevapları

Soru 1 : Osmanlı adalet sisteminde hükümdarın üstlendiği görev hakkında ne düşünüyorsunuz.

Osmanlı adalet sisteminde hükümdarın üstlendiği görev nedir?

Osmanlı adalet sisteminde hükümdarın üstlendiği görev : onlarca halkın bir arada yaşadığı bir imparatorlukta adaleti sağlamak,halkın idareciler tarafından ezilmemesi, adalet prensibinin uygulanmasıdır

Osmanlı Padişahları Adaleti Emretmişlerdir

Osmanlı’da adaletin sağlanması için çok büyük gayret sarf edilirdi. Osmanlı padişahları, halka karşı devlet otoritesini kötüye kullanan idarecileri bu tutumlarından men eden pek çok kanunname yayınlamış, kendilerinin bizzat şahit olmadıkları ortamlarda bile halkın devletten razı olacağı bir sistem tesis etmişlerdi. Devlet görevlilerinin kanun ve adalete aykırı davranmasını kesinlikle yasaklayan pek çok beyannameden biri de Semendere kadısına gönderilendir. Padişah bu beyannamede halkın kendisine ALLAH’ın bir emaneti olduğunu belirttikten sonra, kanuna aykırı olarak Sancak beylerinin ve diğer görevlilerin halka haksızlık yapmalarını zulüm saymakta ve bunu şiddetle yasaklamaktadır. Bu emri yerine getirmekte ihmali ve kusuru görülenlerin yargılanmalarını emretmektedir.

Türk-İslam ahlakının getirdiği bu adalet sistemi, Osmanlı Devleti’ni diğer devletlerden kat kat üstün kılan temel özelliklerden biri olmuştur. Bu özellik sayesinde Osmanlı yöneticileri ve halkı, kendi aleyhlerinde bile olsa adaleti uygulamaktan çekinmeyecek bir ahlak ile ahlaklanmışlardır. Nisa Suresi’nde bildirilen bu ahlak özelliği, Osmanlı’nın ve tüm Müslümanların üstün adalet anlayışının da temelini oluşturmaktadır.

Soru 2 : Şikayet konusunda Divanıhümayun’un son merci olması günümüz adalet yapılanmasında hangi kurumla benzerlik gösterir?
Yagıtaya benzerlik gösterir..

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Yargıtay Kanunu ve diğer kanunların hükümlerine göre görev yapan bağımsız bir yüksek mahkemedir. Yargıtay; Birinci Başkanlık, daireler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bürolar ve idari birimlerden oluşur.

BİLİM VE TEKNOLOJİ

Soru 1 : Fatih’in İstanbul’un kültür merkezi olması için yaptığı çalışmalar nelerdir?

1-Hayatı boyunca ilme ve âlimlere çok değer vermiştir.
2-İstanbul’a Doğulu ve Batılı âlimleri davet etmiş, bu hususta hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştı
3-Ayasofya Medresesi ve Sahn-ı Seman Medreseleri açılmıştı.

4-Kütüphanler kurdurmuştur.İstanbul’da 13 kütüphane kurduran sultan, Topkapı Sarayı’nda da bir kütüphane kurdurmuş, başına da Molla Lütfü’yü tayin etmişti.Fatih’in emriyle oluşturulan kütüphanede, Aristoteles, Homeros ve Hesiodos, Diogenes Laertios’un bazı eserlerinin de bulunduğu, farklı dillerde birçok eserin kütüphane koleksiyonu içinde yer aldığı bilinmektedir.
5- Din ilimlerinin yanında pozitif bilimide çok önem vermiştir.
6-Sanatçıları istanbula çağırmış ve onları himaye etmiştir

Soru 2 : Ali Kuşcu’nun Osmanlı’nın ilim hayatına katkıları nelerdir?

Ali Kuşçu’nun Osmanlı kültüründe ve uygarlığında önemi
Ali Kuşçu’nun bir süre yönetici olarak da görev yaptığı Semerkand – Uluğ Bey Rasathanesi’nden bir ayrıntıOsmanlı Devleti padişahı Fatih Sultan Mehmed (II Mehmed) adına kurulan müessir ilk Osmanlı Üniversitesi olan Fatih Medresesinin (Sahn-ı Seman) kuruluş akademik müfredatını kaleme aldı.

Hoca Sinan Paşa, Molla Lütfi, Mirim Çelebi (Mahmud B. Muhammed B. Muhammed B. Musa Kadızade), gibi alimler onun derslerinde bulundular ve yetiştiler

Ali Kuşçu’nun soyundan olanlar 18. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı Devletinde önemli devlet görevlerinde bulundular. Torunlarından olan Ebussuud Efendi ve Mirim Çelebi ile onların çocukları şeyhülislam, kazasker, müderris gibi görevlere gelmişlerdir.

Ali Kuşçudan sonra Osmanlı Türkçesi dil olarak tüm islam dünyası için bilim dili olmuştur. Farsça ve Arapça önemini bu dönemden sonra kaybetmiştir.

Risale Fi’Hey’e: (1457 yılında Semerkand’da, Farsça olarak yazmıştır) Osmanlı İstanbul Mühendishanesinde (İstanbul Teknik Üniversitesi) XIX. yüzyıl başlarına kadar temel ders kitabı olarak okutulmuştur.

Osmanlı Medreselerinde matematik ve diğer fen bilimleri derslerinin okutulmasında önemli rolü olmuştur.

10.Sınıf tarih Kitabı Sayfa 77 Cevapları

Soru : Sabuncuoğlu Şerafettin’nin kullandığı tekniklerin Türk tıp tarihindeki önemi?

Türkiyedeki deneysel farmakolojinin ilk öncüsü olması.

Soru : Piri Reis Dünya haritasını çizerken nelerden yararlanarak ve nasıl çizmiş olabilir?

Gezip gördüğü yerleri aralarında Kristof Kolomb’a ait bir haritanın da bulunduğu yirmi kaynaktan yararlanarak çizmiştir.Harita, parşömen üzerine, renkli olarak, itina ile yapılmıştır . Piri Reis, haritasının kenar yazısında, Kristof Kolomb’un haritasından ve Portekiz haritalarından istifade ettiğini söylüyor.

 

Soru 1 . Takiyüddin ile Tyko’nun astronomi alanındaki çalışmalarını karşılaştırınız?
1-Takiyüddin Tyko’dan daha net ve dakik gözlemler yapmıştır.
2- Takiyüddin’nin rasathanesinde bulunan aletler  Tyko’nun rasathanesinde bulunan aletlerden daha gelişmiştir.
3- Takiyüddin rasatlarını tamamlayamazken  Tyko uzun süre gözlem yapmış ve 777 yıldızın yerini tespit etmiştir


10.Sınıf tarih Kitabı Sayfa 81 Cevapları

Soru : Minyatürleri inceleyerek Osmanlı Devleti’nin eğlence kültürü hakkında neler söylenebilir?

Osmanlı döneminde, halkı eğlendirmek, ama daha önemlisi İmparatorluğun muazzam gücünü halka ve yabancı devletlerden gelen misafirlere göstermek için büyük şenlikler tertip edilirdi.

Minyatürlerde Osmanlı eğlence kültüründe,savaş gösterileri yapıldığını,geçit alayları tertip edildiğini,esnaf alayları olduğunu,atlı okçuluk gösterileri yapıldığını ,güreş gibi sportif müsabakaların düzenlendiğini söyleyebiliriz.

Soru : Anlatılan sünnet düğününde hangi eğlenceler düzenlenmiştir.
At yarışları ,cirit ve atlı okçuluk gösterileri..

Soru : Düzenlenen şenliklerin sosyal yaşama katkısı nedir?

Kültürel ve sosyal yaşama olumlu yönde katkılar sağlar.Sosyal hayatı renklendirir,canlandırır, hareketlendirir.Halkın hoş vakit geçirmesini sağlar. Kültürel kimliği meydana getiren gelenek, görenek ve inançların çoğu, eğlence ortamlarında yaratılmış ve yaşatılmaktadır. .Eğlenceler bireyin kendisi, toplumu, tarihi ve kültürü hakkında bilinçlendiği ortamlardır.Eğlenceler, toplumun aynasıdır.Kültürüi meydana getiren somut ve soyut unsurların büyük bir bölümü eğlence ortamlarında ve eğlenmek amacıyla yaratılmakta, sunulmakta ve yeni nesillere aktarılmaktadır Bu tarz etkinliklerin büyük katkısıyla Türkler, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirme olanağı bulmaktaydılar. Şenlikler bir arada yaşama ve paylaşma isteğinin en önemli göstergelerinden birisidir 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio