AVRUPA TARİHİ-II (1600-1900)

1. Avrupa'da XVII. yüzyıldan itibaren Bilim Rönesans’ının yaşanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olmadığı söylenebilir?

 

 

A) Skolastik düşüncenin yıkılması, pozitif düşüncenin gelişmesi

B) Eğitimin Kilisenin elinden alınması

C) Deney ve gözlem metodunun kullanılması

D) Sanayi Devrimi'nin tamamlanması

E) Bilim adamlarının desteklenmesi

 

2. İngiltere'de kral tarafından 1689'da kabul edilen insan hakları bildirisinin bazı maddeleri şunlardır:

- Parlamentonun onayı alınmadan yasalar yürürlükten kaldırılmayacak

- Parlamento tarafından kabul edilmedikçe yeni vergi toplanmayacak

- Seçimler serbest yapılacak

Bu maddeler, İngiltere ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine kanıt gösterilemez?

A) Meşruti yönetimin olduğuna

B) Halkın yönetime katıldığına

C) Kralın yetkilerinin sınırlı olduğuna

D) Ekonomik açıdan güç yitirdiğine

E) Halkın yönetimdeki etkisinin arttığına

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, Amerikan bağımsızlık savaşı sürecinde ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir?

A) Versay Antlaşması'nın imzalanması

B) Amerikan anayasasının hazırlanması

C) İnsan hakları bildirisinin yayınlanması

D) Fransa, İspanya ve Hollanda'nın İngiltere ile savaşması

E) Milletler Cemiyeti'nin kurulması

 

4. XIX. yüzyılın ilk yarısında Avrupa'da sanayileşmenin hızlanmasıyla teknolojik gelişmeler de hız kazanmıştır.

Avrupa'da görülen;

I. İşçi sınıfının önem kazanması

II. Bilim Rönesans’ının başlaması

III. Uluslararası ekonomik rekabetin artması

IV. Hammadde gereksiniminin artması

V. Parlamenter yönetimin yaygınlaşması

gibi gelişmelerden hangilerinin bu durumun sonuçları ile ilgili olduğu söylenemez?

A) II ve V       B) I ve III       C) I ve IV

D) II ve III     E) IV ve V

 

5. I. Avrupa'da üretimde insan gücünün yerini makinenin alması sonucundaki gelişmeler Sanayi İnkılabı'nı doğurmuş, hammadde ve pazar ihtiyacı artmıştır.

II. 1869'da Süveyş kanalı açılmıştır. Bu gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde Avrupalıların doğu politikası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?

A) Sosyalist fikirlerin yayılmasına çalışılmıştır.

B) Osmanlı topraklarının stratejik önemi artmıştır.

C) Milliyetçilik hareketleri engellenmiştir.

D) Sanayinin doğuda gelişmesi için çalışmalar yapılmıştır.

E) Demokratik rejimler ortaya çıkmıştır.

 

6. Aşağıdakilerden hangisi, Fransız İhtilali'nin çıkmasına yol açan etkenler arasında yer almaz?

A) Krallık rejiminin baskısı

B) Halkın sınıflara ayrılması

C) Aydınların halkı bilinçlendirmesi

D) Eşitlik ve özgürlük kavramlarının yayılması

E) Halktan ağır vergiler alınması

 

7. İngiltere'nin, Fransız İhtilali sırasında, ihtilale karşı mücadele eden devletlerin yanında yer almasının temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Fransa'nın Avrupa'da üstünlük kurmasını kendi çıkarları açısından tehlikeli görmesi

B) Sömürgecilik yarışındaki üstünlüğünü korumak istemesi

C) Kraliyet ailesine yardım etmek istemesi

D) Fransız soylularının haklarını savunması

E) Fransa'nın savaştığı devletlerle ittifak kurması

 

8. Avrupa'da yaşanan;

- Kavimler Göçü

- Haçlı Seferleri

- Fransız ihtilali

gibi gelişmelerin ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Avrupa'nın siyasi yapısının değişmesine neden olmaları

B) Avrupa milletlerinin oluşumuna zemin oluşturmaları

C) Skolastik düşüncenin yıkılışını sağlamaları

D) Milliyetçilik fikrini yaygınlaştırmaları

E) Hıristiyanlık dininin yayılmasını sağlamaları

 

9. - Viyana Kongresi'nde Avrupa'da sınırların korunması kararı alınmıştır.

- İngiltere ve Fransa Yunan Ayaklanması'na destek vererek sınırların değişmesine neden olmuşlardır.

İngiltere ve Fransa'nın izlediği politikalardaki bu farklılığın temel amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Akdeniz egemenliğini sağlamak

B) Rusya'nın Akdeniz'de etkili olmasını engellemek

C) Milliyetçilik akımlarını desteklemek

D) Osmanlı Devleti'ni yıkmak

E) Yeni ayrıcalıklar elde etmek

 

10. Avrupa ile ilgili;

I. Fransa'da mutlak krallık rejiminin yeniden kurulması

II. Meternich Planı'nın onaylanması

III. ABD'nin bağımsızlığının tanınması

IV. Yunanistan'ın bağımsızlığının tanınması

gibi kararlardan hangileri Viyana Kongresi'nde (1815) alınmıştır?

A) I ve III       B) II ve III     C) I ve II

D) III ve IV    E) II ve IV

 

11. Avrupa'da işçi sınıfının güçlenmesi ve sosyal haklar i elde etmek istemesi 1848 İhtilallerinin nedenlerinden j biri oldu. j

İşçi sınıfının güçlenmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinin daha çok olduğu söylenebilir? f

A) Sanayi İnkılabı'nın [

B) Sömürgeciliğin yaygınlaşmasının j

C) Fransız İhtilali'nin \

D) Coğrafi Keşifler sonucunda Amerika'ya yapılan göçlerin

E) Akdeniz'in yeniden önem kazanmasının

 

12. Yakınçağda Avrupa'da ortaya çıkan gelişmeler ve sonuçlarıyla ilgili olarak verilen aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Olay Sonuç

A) Fransız İhtilali       Viyana Kongresi'nin toplanması

B) Viyana Kongresi   Mutlak krallıkların siyasi güçlerini devam ettirmek için ittifaklar kurması

C) Sanayi İnkılabı      Hammadde ve pazar yarışının, I. Dünya Savaşı'na ortam hazırlaması

D) 1830 İhtilalleri       Avrupa'da veraset savaşlarının başlaması

E) 1848 İhtilalleri       Fransa'da ikinci Cumhuriyetin ilan edilmesi

CEVAP ANAHTARI________

1. D 2. D 3. E 4. A 5. B 6. D 7. A: 8. A 9. B 10. C 11. A 12. D

 

BU TEST SORULARI DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

 Yeni Çağda Avrupa Tarih Test

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio