İnkılap Tarihi Test: 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti (YGS, LYS Hazırlık)

20. yüzılda Osmanlı Devleti konusuyla ilgili testte 10 soru yer alıyor. Soruların cevapları sayfanın altında verilmiştir.

 

1.    "Osmanlı Devleti’nde uzun süre yenilik hareketle­rine daha çok ordu (yeniçeri) karşı çıkarken, son zamanlarda bu durumun değiştiği görülür." Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu yargıyı kanıtlar niteliktedir?
A) Alman subayların getirilmesi
B) II. Abdülhamit tahttan indirilmesi
C) Yeniçeri ocağının kaldırılmasına tepki gösteril­memesi
D) II. Meşrutiyete karşı yapılan 31 Mart ayaklan­masının bastırılması
E) Enver Paşa’nın orduda düzenlemeler yapması

2.   II. Meşrutiyet döneminde yönetimde söz sahi­bi olan ittihat ve Terakki Cemiyeti, iç politika­da aşağıdaki fikir akımlarından hangisine ağırlık vermiştir?
A) Eşitlik    B) Osmanlıcılık
C) Türkçülük    D) İslamcılık
E) Batıcılık

3.    "Trablusgarp Savaşı sonunda imzalanan Uşi Ant­laşması ile Trablusgarp İtalya'ya verilmiş, ayrıca Oniki Ada'nın geçici olarak İtalya'ya bırakılması kabul edilmiştir."
Osmanlı Devleti'nin Oniki Ada'ya ilişkin bu ka­rarı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Balkan Savaşları'nda İtalya'nın desteğini sağ­lamak
B) Oniki Ada halkının isteklerini yerine getirmek
C) Yunan işgalini önlemek
D) Avrupa'nın isteklerini yerine getirmek
E) İtalyanların başka topraklara saldırmasını ön­lemek

4.    I. Balkan Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin yenil­mesinde;
I. Orduda taraftarlık ve particilik mücadelesinin artması
II. Yeterli hazırlığın yapılmaması
III. Balkan devletlerinin birlikte savaşa girmesi gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II    E) I, II ve III

5.    XIX. ve XX. yüzyıllarda Osmanlı Devleti ile Al­manya arasında meydana gelen yakınlaşma aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden ol­muştur?
A) Rusya’nın Osmanlı Devleti ile yakınlaşmasına
B) Osmanlı Devleti’nin siyasi ve ekonomik yön­den önem kazanmasına
C) İtalya’nın Osmanlı ile ilişkilerinin gerginleşme­sine
D) Bulgaristan’ın bağımsızlığını kazanmasına
E) I. Dünya Savaşı’nın sona ermesine

6.    Kanun-i Esasi’nin ilan edilmesi ile her kesimden temsilcinin meclise girmesi sağlanmış, halk din, dil, ırk ayrımı gözetilmeksizin eşit sayılmıştır.
Bu anlayış hangi fikir akımının öncüleri tara­fından savunulmuştur?
A) Türkçülük B) Halkçılık C) Osmanlıcılık
D) İslamcılık E) Batıcılık


7.    "Osmanlı İmparatorluğu çok uluslu bir karaktere sahipti."
Bu durum Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki dü­şüncelerden hangisinin geç gelişmesine ne­den olmuştur?
A) Osmanlıcılık    B) Milliyetçilik
C) Batıcılık    D) Çağdaşlaşma
E) Ümmetçilik

8.    II. Meşrutiyetin ilan edilmesinde aşağıdakilerden hangisinin çalışmaları etkili olmuştur?
A) Ahrar Fırkası
B) Sulh ve Selamet-i Osmaniye Partisi
C) Hürriyet ve İtilaf Partisi
D) İttihat ve Terakki Partisi
E) Cumhuriyet Halk Partisi

9.    -Türkçülük
- Osmanlıcılık
- İslamcılık
- Adem-i Merkeziyetçilik
gibi düşüncelerin asıl amacı, aşağıdakilerden hangisi olarak gösterilebilir?
A) Ekonomik kalkınmayı sağlamak
B) Osmanlı Devleti’ni bölmek
C) Meşruti idareyi gerçekleştirmek
D) Yapılması gereken yenilikleri belirlemek
E) Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmak

10.    Balkan Savaşları karşılaştırıldığında Osmanlı Devleti’nin II. Balkan Savaşı’nda kazançlı çıktığı görülür.
Osmanlı Devleti’nin bu savaştan kazançlı çıkma­sına aşağıdakilerden hangisi ortam hazırlamıştır?
A) II. Balkan Savaşı’nı yürüten komutanların da­ha fazla yetenekli olması
B) Balkan Devletlerinin aralarında mücadeleye girişmesi
C) Avrupa ülkelerinin Osmanlı Devleti’ne yardım etmesi
D) II. Balkan Savaşı’nın Trakya’da yapılmış olma­sı
E) Osmanlı ordusunun modernize edilerek güç­lendirilmesi

CEVAPLAR: 1-D, 2-C, 3-C, 4-E, 5-B, 6-C, 7-B, 8-D, 9-E, 10-B

20. YÜZYILDA OSMANLI TEST SORULARINI WORD DOSYASI OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.

{quickdown:1317}
{fcomment id=2456}

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio