İnkılap Tarihi Test Soruları - TBMM'nin Açılışı

İnkılap Tarihi YGS, LYS hazırlık test soruları

 

 

  1. 1. TBMM’nin Anadolu'da Milli Mücadeleye karşı çıkan ayaklanmalara karşı aldığı önlemler arasın­da İstanbul Hükümeti ile her türlü haberleşmenin kesilmesi de yer almıştır.

Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakiler- den hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Kuvay-ı Milliye birliklerinin disiplinsiz hareket etmeleri

B) İtilaf Devletleri'nin İstanbul Hükümetine baskı yapmaları

C) İstanbul Hükümeti'nin ayaklanmaları kışkırt­ması ve desteklemesi

D) TBMM'nin hukuki varlığını İtilaf Devletleri'ne kabul ettirmek istemesi

E) Azınlıklarla İtilaf Devletleri arasındaki işbirliği­ni önlemek istemesi

  1. 2. TBMM'ye karşı çıkan isyanlarda çeşitli kesimlerin çıkarları bulunmakta idi. Halbuki bu ayaklan­maların çıkarılmasında Türk halkının en saf ve temiz dini inançları istismar edilmiş, halk neye karşı isyan ettiğini bile tam anlayamamıştı.

Aşağıdakilerden hangisi bu isyanlardan çıkar bekleyen kesimlerin amaçlarından değildir?

A) OsmanlI yöneticilerinin siyasi otoritesini koru­mak istemesi

B) İngilizlerin Boğazlar’ın güvenliğini korumak istemesi

C) Kuva-i Milliye liderlerinin bölgelerinde etkin­liğini devam ettirmek istemesi

D) Din adamlarının halife buyruklarının dışına çık­mak istememesi

E) Meclisteki mebusların şahsi çıkarları için uğraşmaları

  1. 3. İstanbul Hükümeti'nin:

I. Elazığ valisi Ali Galip'i Sivas Kongresi'ni dağıtmakla görevlendirmesi.

II. Salih Paşa'yı Amasya'ya göndermesi

III. Mustafa Kemal'in dokuzuncu ordu müfet­tişliği görevinden alınması

IV. Anadolu halkını Temsil Kurulu’na karşı kışkırtması

V. Şeyhülislam vasıtasıyla Milli mücadele aley­hine fetva yayınlaması

gelişmelerinden hangisi İstanbul Hüküme­ti'nin Milli mücadeleyi engellemek için yaptığı çalışmalardan değildir?

A) V B) IV C) III D) II E) I

  1. 4. TBMM açıldıktan sonra Anadolu'da Milli Mücadele aleyhine çıkan isyanlar yoğunlaşmıştır.

Bu durumun;

I. Ulusal birlik ve beraberliğin bozulması

II. Yunan ordusunun ilerleyişinin kolaylaşması

III. Kurtuluş Savaşı'nın uzaması

IV. Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılık­larının çıkması

V. İstanbul Hükümeti'nin TBMM'yi destek­lemesi

sonuçlarından hangilerine neden olduğu savunulamaz?

A) I ve II         B) II ve III C) II ve V

D) III ve IV E) IV ve V

  1. 5. TBMM'ye karşı çıkarılan ayaklanmalarda Damat Ferit Paşa ve arkadaşlarının çalışmaları etkli olmuştur. Damat Ferit, işgalci devletlere barış çağrılarında bulunuyor, meclisin otoritesini sars­mak için fetvalar yayınlatarak, Mustafa Kemal ile arkadaşlarının isyancı ve günahkâr olduğunu halka ilan ediyordu.

Bu durumda Türk halkının tarihten beri taşıdığı aşağıdaki hangi değeri kullanılmak istenmiştir?

A) Cesareti ve savaşçı yönü

B) Dini inançları

C) Örf ve âdetleri

D) Devlete olan sadakati

E) Yardımsever duyguları

  1. 6. Önce cemiyetler kuran, sonra Mustafa Kemal Paşa önderliğinde kongrelere katılıp örgütlen­mede özveri gösteren Türk halkı, İstanbul'daki resmi kanalları çiğnemeden işgalcilere karşı mücadele vermiştir. Ancak sonuç alınamamıştır.

Aşağıdaki hangi fırsatın doğması yeni bir devlet kurulmasını sağlamıştır?

A) İstanbul'da padişah ve işgalcilerin anlaşması

B) Türk halkından binlerce insanın öldürülmesi

C) İstanbul’da güvenliğin kalmayıp padişah ve hükümetin güvenilirliğini kaybetmesi

D) Düzenli kuvvetlerin kurulup taarruza geçmesi

E) Ülke topraklarının birçok bölgesinin işgal edilmesi

  1. 7. İstiklâl mahkemeleri 11 Eylül 1920'de kuruldu. Bu mahkemelerin en kritik günlerde olağan­üstü şartlar altında kurulduğu dikkate alınırsa aşağıdakilerden hangisine yönelik icraat yap­tığı söylenemez?

A) Düzenli orduya katılmak istemeyenlere

B) TBMM'yi kabullenmeyenlere

C) Ülke sınırlarının dışına çıkmak isteyenlere

D) Meclis zararına isyanlar çıkaranlara

E) Vatan haini durumuna düşen İstanbul hükümeti üyelerine

  1. 8. Wİlson ilkelerinde "Azınlıklar kendi geleceklerini kendileri belirleme hakkına sahiptir." maddesi yer almıştır.

Bu durumun doğal sonucu olarak;

I. Boğazların İtilaf devletlerinin denetimine girmesi

II. Manda ve himaye fikrinin önem kazanması

III. TBMM'ye karşı bağımsızlık amacıyla gayrimüslim isyanlarının çıkması

gelişmelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız II    B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III        E) II ve III

  1. 9. I. TBMM,

I. İstanbul Hükümeti'ni yok saymıştır.

II. Hıyaneti Vataniye Kanunu'nu kabul etmiş tir.

III. Güçler birliği ilkesini kabul etmiştir.

Yukarıdaki kararlardan hangileri, Türk ulusu­nun kaderini etkileyecek niteliktedir?

A) Yalnız I     B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

  1. 10. TBMM'ye karşı çıkan isyanların etkisiz hale geti­rilmesi için alınan önlemler aşağıda verilmiştir.

Bu önlemlerin birbirlerini tamamladıkları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır?

A) Hıyanet-i Vataniye kanunu

B) İstiklâl Mahkemeleri

C) Fetvaların yayınlanması

D) Kuva-i Milliye birlikleri

E) Milli sınırların belirlenmesi

CEVAPLAR:

1-      C

2-      E

3-      D

4-      E

5-      B

6-      C

7-      C

8-      B

9-      E

10-  E

 

İnkılap Tarihi - TBMM'nin Açılışı Online Test Soruları

Yorumlar   

0 #1 buseköse 06-12-2017 18:04
güzel bir testti :lol:
Alıntı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio