İNKILAPLAR, İNKILAPLARIN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI)

41.Bütün okulların Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlanmasını ve eğitimde ikiliğin kaldırılmasını sağlayan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mecelle D)Tevhid-i Tedrisat kanunu

B)Medenî Kanun E)Kanunnâme-i Âli Osman

C)Teşkilât-ı Esâsîye Kanunu42.1921 Anayasası, Kuvvetler Birliği ilkesini benimsemiştir. Kanunları yapan da uygulayan da TBMM’dir.

Anayasanın bu özelliğinin sebebi, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir?

A)İstanbul Hükûmeti’ni etkisizleştirmek

B)Halkı İstanbul Hükûmeti’ne karşı ayaklanmaya teşvik etmek

C)Önemli kararların hemen uygulanmasını sağlamak

D)Egemenliğin kayıtsız – şartsız millete ait olduğunu göstermek

E)Saltanatın kaldırılmasına zemin hazırlamak


43.Aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra, hukuksal ve toplumsal alanlarda lâikleşme uygulamaları yoğunluk kazanmıştır?

A)Menemen İsyânı’nın bastırılmasıyla

B)Saltanatın kaldırılmasıyla

C)1924 Anayasası ile

D)Hilafetin kaldırılmasıyla

E)Medenî Kanun’un çıkartılmasıyla


44.Türk Medenî Kanunu’nun İsviçre Medenî Kanunu’nu esas almasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Kadınlara siyâsî haklar vermesi

B)Avrupa’da en son hazırlanan kanun olması

C)Lâik esaslar taşıması

D)Sorunlara akılcı ve pratik çözümler getirmesi

E)Türk toplum yapısına uygun olması


45.Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de lâikliğin uygulamaya konulmasına yönelik inkılâplardan biri değildir?

A)Halifeliğin kaldırılması

B)Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması

C)Yabancı okulların Türk kanunlarına tâbi olması

D)Medenî Kanun’un kabûlü

E)Tekke ve zâviyelerin kapatılması


46.

I.Fabrika üretimine geçilmelidir

II.Özel girişimcilere kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulmalıdır

III Sendika kurma hakkı tanınmalıdır

IV.Âşâr vergisi kaldırılmalıdır

Yukarıda, 1923 İzmir İktisat kongresi kararlarından bir bölümü verilmiştir.

Hangi seçenek, bu kongre kararlarından değildir?

A)I B)II C)III D)IV E)V


47.Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, tarımı geliştirmek için yapılan çalışmaların içinde değerlendirilemez?

A)Zirai Donatım Kurumu’nun oluşturulması

B)Âşâr vergisinin kaldırılması

C)Ziraat bankası’nın kurulması

D)Toprak reformu yapılmaya çalışılması

E)Kabotaj Kanunu’nun çıkartılması


48.Kabotaj kanunu’nun çıkartılması aşağıdaki gelişmelerden hangisinin doğal bir sonucudur?

A)Kapitülasyonların kaldırılmasının

B)İş bankası’nın kurulmasının

C)Medenî Kanun’un kabûl edilmesinin

D)Çok partili hayata geçilmesinin

E)Âşâr vergisinin kaldırılmasının


49.Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i tedrisat Kanunu’nun sonuçları arasında yer almaz?

A)Eğitimde eşitlik gerçekleştirilmiştir

B)İlkokul kız ve erkek çocuklarına zorunlu tutulmuştur

C)Latin harfleri kabûl edilmiştir

D)Maarif Bakanlığı (MEB) kurulmuştur

E)Eğitim programları çağdaşlaştırılmıştır


50.Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun uygulanmasında zorluklar çıkması, kapitalizmin 1929 Ekonomik Bunalımı, Millî Burjuvazi’nin yaratılamayışı üzerine hayata geçirilen ekonomik politika aşağıdakilerden hangisidir?

A)Liberalizm C)Milliyetçilik E)Devletçilik

B)Kapitalizm D)Halkçılık


51.Hukuk alanında lâikleşmenin sebepleri arasında gösteremeyeceğimiz düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sorunların çözümünde eski hukuk sisteminin yetersiz kalması

B)İnsan hakları konusuna yeteri kadar eğitilmemesi

C) Hukuk sistemini çağdaşlaştırma düşüncesi

D)Toplumsal ayrıcalıklara son verme düşüncesi

E)Çağdaş normlara ulaşma amacı


52.Aşağıdakilerden hangisi, Halifeliğin kaldırılmasının sebeplerinden biri değildir?

A)Halifenin târikat ileri gelenleriyle ilişki kurması

B)Kurum olarak kalmasının yapılacak inkılâplara aykırı olması

C)Halife Abdülmecit Efendi’nin kendini TBMM’nin üzerinde görmesi

D)Halifenin Cumhuriyet aleyhtarı ayaklanmalar çıkartması

E)Yeni devletin lâik yapıya kavuşturulmak istenmesi


53.Aşağıdakilerden hangisi, lâik düzene geçişin aşamalarından değildir?

A)Harf İnkılâbı’nın gerçekleşmesi

B)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabûl edilmesi

C)Kabotaj Kanunu’nun kabûl edilmesi

D)Maarif Teşkilâtı Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesi

E)Tekke ve zâviyelerin kapatılması


54.

I.Eğitim – öğretim programları çağdaşlaşmıştır.

II.İlk ve orta öğretimin esasları belirlenmiştir.

Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerin hangisiyle ilgilidir?

A)Medenî kanun’un kabûl edilmesi

B)Maarif teşkilâtı hakkında Kanun’un kabûl edilmesi

C)Yeni Türk harflerinin kabûl edilmesi

D)Tevhid-i Tedrisat kanunu’nun kabûl edilmesi

E)Medreselerin kapatılması


55.Aşağıdakilerden hangisi, çağdaşlaşma amacı taşımaz?

A)Medenî kanun’un kabûlü D)Medreselerin kapatılması

B)Yeni ölçü sistemlerinin kabûlü E)Aşar vergisinin kaldırılması

C)Şapka Kanunu


56.

I.Medenî kanun’un kabûlü

II.Anayasanın lâikleşmesi

III Şeriye Vekâleti’nin kaldırılması

IV Tekke ve zâviyelerin kapatılması

V.Kabotaj kanunu’nun kabûlü

Yukarıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı amaçla yapılmıştır?

A)I B)II C)III D)IV E)V


57.Yeni Türk harflerinin kullanılmaya başlanması, aşağıdakilerden hangisini gerekli kılmıştır?

A)Türk Dil Kurumu’nun açılmasını

B)Yabancı okullar için yönetmelik hazırlanmasını

C)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabûlünü

D)Millet mektepleri’nin açılmasını

E)Medreselerin kapatılmasını


58.Aşağıdaki inkılâplardan hangisi öncelikle kültürel ikiliği kaldırmaya yönelik inkılâplardandır?

A)Medreselerin kapatılması

B)Soyadı Kanunu’nun çıkartılması

C)Halifeliğin kaldırılması

D)Harf İnkılâbı’nın yapılması

E)Tekkelerin kapatılması


59.Osmanlı maliyesinin en sağlam geliri olan, ürün üzerinden peşin olarak alınan, ancak Cumhuriyet Dönemi’nde kaldırılan vergi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Haraç C)Çift Bozan E)Âşâr

B)Avarız D)Tekâlif-i Örfiye


60.Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi’nde toplumsal alanda yapılan yeniliklerden birisi değildir?

A)Kılık-kıyafet Kanunu

B)Soyadı kanunu

C)Milâdî Takvim’in benimsenmesi

D)Pazar gününün hafta sonu tatili olarak kabûl edilmesi

E)Türk Tarih Kurumu’nun açılması


Cevap Anahtarı:


41-D 51-B

42-C 52-D

43-D 53-C

44-A 54-B

45-C 55-E

46-D 56-E

47-E 57-D

48-A 58-A

49-C 59-E

50-E 60-E

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio