1. IX. ordu müfettişi olarak 19 Mayıs 1919′da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal’e verilen resmi görev aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kongreler ve mitingler düzenlemek

B) Anadolu’da padişah adına milli mücadeleyi başlatmak

C) Doğu Anadolu’daki askeri birlikleri teftiş etmek

D) Halkı işgallere karşı ayaklandırmak

E) Doğu Karadeniz’de çıkan olayların nedenlerini araştırmak

2. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi ile sağlanmak istenen temel amaçtır?

A) Doğu Karadeniz’de Pontus Rum devleti kurulmasını engellemek

B) Padişahı ve halifeyi içinde bulunduğu baskıdan kurtarmak

C) Kuva-i Milliye birliklerini birleştirerek düzenli ordu kurmak

D) Halkın ulusal bağımsızlık mücadelesine katılmasını sağlamak

E) İstanbul hükümetinin çıkardığı ayaklanmaları bastırmak

3. Amasya Genelgesi’nde “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” şeklinde bir madde yer almıştır.

Bu karar;

I. Müdafaa-i Hukuk dernekleri

II. İstanbul hükümeti

III. İtilaf Devletleri

IV. Kuva-i Milliye birlikleri

gibi kurumlardan hangilerine tepki gösterildiğinin kanıtıdır?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

D) I ve III E) II ve IV

4. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nin aldığı kararlar ile ulusal bir meclis gibi hareket ettiğinin göstergesi olamaz?

A) Manda ve himayenin reddedilmesi

B) Geçici bir hükümet kurulması gerektiğinin vurgulanması

C) Doğu Anadolu’daki direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi

D) Vatanın bölünmezliğinin kabul edilmesi

E) Ulusal iradenin egemen kılınacağı kararının alınması

5. Erzurum Kongresi’nde alınan;

- Manda ve himaye kabul edilemez.

- Azınlıklara milli bütünlüğümüzü bozucu haklar verilemez.

- Milli iradeyi hakim kılmak esastır.

- Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.

gibi kararlar aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olarak kabul edilemez?

A) Güçler birliği ilkesi kabul edilmiştir .

B) Mondros Ateşkesi’nin uygulanmasına karşı çıkılmıştır.

C) Ulusal bağımsızlık anlayışına ters düşen görüşler reddedilmiştir.

D) Ermenilerin isteklerine tepki gösterilmiştir.

E) Halkın egemenliğinin esas alınması kararlaştırılmıştır.

6. Sivas Kongresi’nde kabul edilen aşağıdaki kararlardan hangisi, Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan farklıdır?

A) Vatan bir bütündür, parçalanamaz.

B) Azınlıklara ayrıcalık tanınamaz.

C) Manda ve himaye kabul edilemez.

D) Ulusal iradeyi egemen kılmak esastır.

E) Temsil Kurulu ülkenin tamamını temsil eder.

7. Sivas Kongresi’nde alınan;

I. Ulusal sınırlar içinde vatan bütündür.

II. Temsil Kurulu ülkenin bütününü temsil eder.

III. Manda ve himaye kabul edilemez.

IV. Geçici bir hükümet kurulmalıdır.

gibi kararlardan hangileri “tam bağımsızlık” fikrinin benimsendiğini göstermektedir?

A) I ve III B) II ve IV C) III ve IV

D) II ve III E) I ve IV

8. Mustafa Kemal’in Amasya Görüşmesi’nde Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin İstanbul’da toplanmasını sakıncalı bularak, Anadolu’da toplanmasını istemesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Anadolu’da düzenli bir ordunun bulunması

B) Temsil Heyeti’nin Ankara’da olması

C) Ankara’nın milli mücadelenin merkezi olması

D) Kurtuluş Savaşı’nın Anadolu’da başlaması

E) İstanbul’da İtilaf Devletleri’nin etkili olması

9. Türk yurdunu parçalamak ve Türk ulusunu yok etmek isteyen İtilaf Devletleri’nin Mebuslar Meclisi’nin açılması için yapılan seçimlere karışmadıkları görülmüştür. Ancak İtilaf Devletleri seçim sonuçlarından memnun olmamıştır.

Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?

A) Meclis’in İstanbul’da toplanacak olması

B) Seçimleri Müdafaa-i Hukuk adaylarının kazanması

C) Meclis’in toplanmasının kesinleşmesi

D) Seçim sonuçlarının kısa sürede alınması

E) Sonuçların padişahı memnun etmesi

10. Son Osmanlı Mebusan Meclisi üyelerinin Misak-ı Milli’yi kabul etmelerine karşılık saltanata olan bağlılıkları da devam etmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi buna bir kanıt olarak gösterilebilir?

A) İşgalcilere karşı tepkilerini göstermeleri

B) Amasya Görüşmeleri’nin kararlarına karşı çıkmamaları

C) Ulusal egemenlik ilkesinden söz etmemeleri

D) Türk yurdunun sınırlarını belirlemeleri

E) Bazı bölgelerde halkoylamasını savunmaları

11. Aşağıdakilerden hangisi Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde kabul edilen Misak-ı Milli’nin kararları arasında yer almaz?

A) Geçici bir hükümet kurulmalıdır.

B) Boğazların güvenliğini sağlanmalıdır.

C) Batı Trakya’da halkoylaması yapılmalıdır.

D) Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.

E) Azınlıklara verilen hakların komşu ülkelerdeki Müslümanların hakları kadar olmalıdır.

12. İtilaf Devletleri Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde Misak-ı Milli’nin ilan edilmesi üzerine bu meclisi dağıtmıştır.

İtilaf Devletleri’nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) İstanbul hükümetini güçlendirdikleri

B) Padişahı korudukları

C) Meclisin açılmasına karşı oldukları

D) Türk topraklarını parçalamak istedikleri

E) Saltanatı kaldırmaya çalıştıkları

CEVAP ANAHTARI

1. E 2. D 3. B 4. C 5. A

6. E 7. A 8. E 9. B 10. C

11. A 12. D

1.12 Ocak 1920′de Osmanlı Mebusan Meclisi toplandı. Meclis daha önce Mustafa Kemal tarafından planlanan işlerin büyük bölümünü yerine getirmedi. Müdafaa-i Hukuk Grubu kurulmadığı gibi Mustafa Kemal de Meclis başkanlığına seçilmedi.

Mebuslar Meclisi üyelerinin bu davranışları ile aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları söylenebilir?

A) İtilaf Devletleri’yle işbirliği içinde olduklarını göstermek

B) Anadolu hareketinin emrinde olmadıklarını kanıtlamak

C) Kuva-i Milliye hareketiyle birlikte olduklarını göstermek

D) Padişahın baskısı altında olmadıklarını açıklamak

E) Ulusal bir meclis olduklarını kanıtlamak

2. Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından onaylanan Misak-ı Milli’de; “Her devlet gibi bizim de tam bağımsızlığa ve serbestliğe ihtiyacımız vardır. Bu yaşamamızın ve geleceğimizin esasıdır, bu nedenle siyasi, adli ve mali gelişmemizi önleyecek sınırlamalara karşıyız.” denilmiştir.

Bu karar ile aşağıdakilerden hangisi savunulmaktadır?

A) Kapitülasyonların kaldırılması

B) Padişahın güvenliğinin sağlanması

C) Mondros Ateşkesi hükümlerine uyulması

D) Savaş durumuna son verilmesi

E) Azınlık haklarının korunması

3. TBMM’nin Kurtuluş Savaşı’nın sonuna kadar düzenli çalışmasını ve süratli karar almasını sağlayan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Laik düzene geçmeyi amaçlaması

B) Kurduğu hükümeti devam ettirmesi

C) Ülke yönetimini elinde bulunduran tek organ olması

D) Dış ilişkilerinde güçlü olma ilkesini benimsemesi

E) Ayaklanmaları bastırması

4. Misak-ı Milli’de; Kars, Ardahan ve Batum’da halkoylaması yapılması isteniyordu.

Bu bölgelerde halk oylaması yapılmasının istenmesinde;

I. Wilson İlkeleri

II. Türk nüfusun çoğunlukta olması

III. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması

IV. Brest-Litowsk Antlaşması

V. Osmanlı ordusunun terhis edilmesi

gibi durumlardan hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) I, II ve V B) I, III ve V C) I, II ve IV

D) II, III ve IV E) III, IV ve V

5. İtilaf Devletleri 16 Mart 1920′de İstanbul’u resmen işgal ederek Meclis-i Mebusan’ı dağıttılar. Milletvekillerini ve aydınları sürgüne gönderdiler. Fakat padişah ve İstanbul hükümetine dokunmadılar.

İtilaf Devletleri’nin padişah ve İstanbul hükümetine dokunmamalarının amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Halifeliğin devam etmesini sağlamak

B) Yunanlıların İzmir’i işgalini kolaylaştırmak

C) Osmanlı padişahının diplomatik gücünden yararlanmak

D) Misak-ı Milli’nin ilanına engel olmak

E) Padişah ve İstanbul hükümetinden çıkarları doğrultusunda yararlanmak

6. Aşağıdaki kararlarından hangisi, Birinci TBMM döneminde “meclis hükümeti” sisteminin uygulandığını kanıtlamaktadır?

A) Hükümet işlerini meclis tarafından seçilen İcra Vekilleri Heyeti yürütür.

B) Meclis başkanı meclis üyeleri tarafından belirlenir.

C) Din işleri meclis tarafından yürütülür .

D) Vatan ve milletin kurtuluşu her şeyin üstündedir.

E) Milletvekilleri Türk halkının bütününü temsil eder.

7. Aşağıdaki özelliklerinden hangisi, 23 Nisan 1920′de açılan TBMM’nin “Kurucu Meclis” niteliği taşıdığına kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yasama yetkisini kendisinde toplaması

B) Millet adına egemenlik hakkını kullanması

C) Yabancı devletlerle anlaşmalar imzalaması

D) Anayasa hazırlamış olması

E) Yürütme yetkisini kendi üzerine alması

8. TBMM açıldıktan bir süre sonra, hükümetin kurulduğu resmi bir yazıyla yabancı devletlere bildirilmiştir.

TBMM’nin bu girişiminin amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Osmanlı Devleti’nin devamı olduğunu kanıtlamak

B) Cumhuriyet rejiminin kurulduğunu açıklamak

C) Ulusal direniş örgütlerini desteklediğini göstermek

D) Kurucu meclis olduğunu ortaya koymak

E) Türk ulusu adına karar verme yetkisinin kendinde olduğunu göstermek

9. Yeni Türk devletinin ilk anayasası olan 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun bazı maddeleri şunlardır;

I. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır.

II. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

III. Devletin resmi dili Türkçe’dir.

IV. Devletin dini İslam’dır.

Bunlardan hangileri cumhuriyet yönetimine geçişin amaçlandığının göstergesidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III

D) I ve III E) I ve IV

10. 1921 Anayasası ile kabul edilen “güçler birliği” ilkesinin anlamı aşağıdakilerden hangisinde açıklamıştır?

A) Yargı yetkisi bağımsız mahkemelere bırakılır.

B) Yasama, yürütme ve yargı yetkileri ayrı kurumlar tarafından kullanılır.

C) Yasama yetkisi devlet başkanına verilir.

D) Yasama, yürütme ve yargı yetkileri TBMM tarafından kullanılır.

E) Tüm yetkiler devlet başkanına verilir.

11. Milli Mücadele döneminde Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe’nin önce Kuva-i Milliye taraftarı olup sonradan TBMM’ye karşı ayaklandıkları görülmüştür.

Aşağıdakilerden hangisi, bu ayaklanmaların temel nedeni olarak gösterilebilir?

A) Saltanata bağlı olmaları

B) İşgal kuvvetlerinin desteğini almaları

C) İstanbul hükümetinin kışkırtmaları

D) Yunanlılar tarafından yönlendirilmeleri

E) Merkezi otoriteye uyum sağlayamamaları

12. Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde,

I. İstiklal Mahkemeleri’nde milletvekillerinin görevlendirilmesi

II. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması

III. Ayaklanmaları bastıran TBMM’nin otoritesinin artması

gibi gelişmelerden hangileri, TBMM’nin çalışmaları sırasında yargı yetkisini de kullandığını kanıtlar?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I ve III

CEVAP ANAHTARI

1. B 2. A 3. C 4. C 5. E

6. A 7. D 8. E 9. B 10. D

11. E 12. A

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio