{tab=ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ TEST}

1. Ortaçağ’da, Batı’da kralların törenle kilisede taç giymelerinin, Doğu’da ise Müslüman hü­kümdarların halifeden menşur almalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)          Monarşik gücü pekiştirmek

B)          Doğu kültürüyle Batı kültürünü kaynaştırmak

C)         Haçlı düşüncesine son vermek

D)         Ulusal devlet kurmak

E)          İnanç özgürlüğünü sağlamak


2. Ortaçağ’da kurulan devletlerin birçoğunda hü­kümdarlar egemenliklerini dine dayandırmışlar ve din adamları devlet yönetiminde etkili olmuşlardır. Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir gös­tergesidir?

A)          Laik olmayan devlet anlayışının

B)          Tutsaklık uygulamasının

C)         Lonca sisteminin

D)         Feodal sistemin

E)          Şehir devleti anlayışının


3. Ortaçağ’da Avrupa toplumlarının soylular, ra­hipler, burjuvalar ve köylüler olmak üzere sı­nıflara ayrılması aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

A)          Şehirli sınıfın ticaretle uğraştığını

B)          Halk arasında eşitsizlik olduğunu

C)         Din adamlarının yetkilerine göre sınıflara ayrıl­dığını

D)         Halkın yaşam düzeyinin yüksek olduğunu

E)          Halk arasında belli mesleklere önem verildiği­ni


4. Haçlı Seferleri ile Coğrafya Keşifleri’nin başla­malarında ortak etken, aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Gemicilikte yeni buluşların yapılması

B) Kutsal şehir Kudüs’ün Müslümanların elinde olması

C) Avrupalılar’ın Doğu’nun zenginliğinden yarar­lanmak istemesi

D) Şövalyelerin macera peşinde koşması

E) Türklerin Avrupa’ya geçmesinin önlenmeye çalışılması

 

5. Haçlı Seferleri sonunda derebeylerin çoğu ülkele­rine geri dönememiştir. Dönenler ise maddi güç­leri kalmadığından topraklarını, nüfuzlarını ve or­dularını kaybetmişlerdir.

Bu durum Avrupa’da aşağıdakilerden hangisi­ne ortam hazırlamıştır?

A) Toplumda eşitliğin yaygınlaşmasına

B) Siyasi yapının değişmesine

C) Ekonomik kalkınmanın hızlanmasına

D) Tarımın önem kazanmasına

E) Sınıf farklarının ortaya çıkmasına

 

6. Ortaçağ’ın sonlarına doğru Batı Avrupa’da top­lumsal, ekonomik, düşünsel, yönetsel alanlarda değişme ve gelişmeler görülmüştür.

Bu değişme ve gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A)          Toplumlara tek tanrılı dinlerin egemen olmaya başlamasının

B)          Şehir devletlerinin ortaya çıkmasının

C)         Toplumların sınıflara ayrılmasının

D)         Dünya görüşünün değişmesinin

E)          İlk imparatorlukların kurulmaya başlanması­nın

 

7. Avrupa toplumlarında Katolik Kilisesi’ne bağlılık Haçlı Savaşları’ndan sonra eski gücünü kaybet­miştir.

Bu durum, aşağıdakilerin hangisinde etkili ol­muştur?

A) Hıristiyanların Kudüs’ü kutsal yer saymasında

B) Feodal rejimlerin kurulmasında

C) Kavimlerin yer değiştirmesinde

D) Mezhep savaşlarının sona ermesinde

E) Özgür düşünce ortamının oluşmasında

 

8. Ortaçağ Avrupası'nda din, siyaset ve ekono­miye egemen olan iki temel güç aşağıdakiler­den hangisidir?

A)          Kilise          - Derebeylik

B)          Anglikanizm - Feodalite

C)         Kalvenizm - Meşrutiyet

D)         Protestanlık - Mutlak Krallık

E)          Soylular – Feodalite

 

9.

 1. Din adamlarının deney ve gözleme dayalı bi­limsel araştırmaları yasaklamasından doğ­muştur.
 2. Bir kişinin kilise tarafından dinden çıkarılması­dır.
 3. Para ve mal karşılığında kişilerin günahlarının din adamları tarafından affedilmesidir.

Bu Ortaçağ Avrupasıyla ilgili tanımlamalar sı­rasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiş­tir?

 

A)  Skolastik düşünce Enterdi

Endüljans

B)  Feodalite

Aforoz

Enterdi

C)  Endüljans

Enterdi

Aforoz

D)  Süzeren

Aforoz

Enterdi

 

E)  Skolastik düşünce

Aforoz

Endüljans


10. Ortaçağ'da Avrupa'da;

 1. Soyluların ve din adamlarının vergi ödememe­si
 2. Burjuvaların siyasi haklara sahip olmaması

Aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?

A)          Toplumun sosyal sınıflara bölündüğüne

B)          Merkeziyetçi siyasi yapının bulunduğuna

C)         Burjuvaların ticaretle uğraştığına

D)         Ekonominin güçsüz olduğuna

E)          Sorunsuz bir toplumsal düzenin varlığına


11. Haçlı Seferleri sonrasında Batılılar;

 1. Kağıt
 2. Barut
 3. Pusula
 4. Matbaa

gibi teknikleri ülkelerine götürmüşlerdir. Bunlardan hangileri, Avrupa toplumunun dü­şünce yapısının değişmesinde daha cok etkili olmuştur?

A) I ve II     B) I ve IV   C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV


12. Ortaçağ’da İngiltere'de yayımlanan Magna Charta'ya göre;

 1. Kral, halktan zorla vergi alamayacak,
 2. Kimseye haksız yere ceza verilmeyecek,
 3. Halkın hakları kanun garantisinde olacaktı.

Bu kararların Avrupa'da, aşağıdakilerden hangisi­nin gelişmesine katkı sağladığı ileri sürülemez?

A)          Meşruti yönetimlerin

B)          Anayasal sistemlerin

C)         İnsan haklarının

D)         Özel girişimciliğin

E)          Demokrasi anlayışının


13. XV. yüzyıl sonlarında meydana gelen İki Gül (Çif­te Gül) Savaşı ile İngiltere’de derebeylerin gücü zayıflamıştır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A)          Mutlakiyet yönetimlerinin ortaya çıkmasına

B)          Ekonominin bozulmasına

C)         Dogmatizmin güç kazanmasına

D)         Yüzyıl Savaşları'nın başlamasına

E)          Denizcilik çalışmalarının hızlanmasına


14. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri'nin ekonomik sonuçlarından değildir?

A) Güney Avrupa limanlarının önem kazanması

B) Doğu Akdeniz limanlarının önem kazanması

C) Burjuva sınıfının güçlenmeye başlaması

D) Doğu-batı ticaretinin hızlanması

E) Derebeyliklerin güç kaybetmesi


15. Haçlı Seferleri'nin sonuçlarından bazıları şun­lardır:

I. Skolastik düşüncenin öneminin azalmaya başlaması

II. Doğudaki bilimsel gelişmelerin batıya taşınması

III. Akdeniz limanlarının önem kazanması

IV. Din adamlarına duyulan güvenin sarsılması Bunlardan hangileri, AvrupalI ülkelerin düşün­sel gelişimine doğrudan ortam hazırlamıştır?

A) Yalnız I     B) Yalnız III C) I ve II

D) I, II ve IV  E) II, III ve IV


Cevaplar forumda

{tab=ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ ONLİNE TEST}

error messagebox
00:00

ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ ONLİNE TEST SORULARI

Bu testte 10 soru yer almaktadır.

Sorular soru havuzundan otomatik olarak gelmektedir.

Her testte farklı sorular da çıkabilmektedir.

Soruların puan değeri farklılık göstermektedir.

Toplam cevaplama süresi 10 dakikadır.

BAŞARILAR DİLERİM.

 

Aşağıdaki BAŞLA yazısına tıklayarak teste başlayabiirsiniz.