1. Bizans İmparatorluğu’nda hükümdarlık makamını kendine güvenen ve yeterince güçlü olan kişiler ele geçirebilirdi.

Bu durum, Bizans İmparatorluğumda aşağı­dakilerden hangisine neden olmuştur?

 

 

A) Hükümdarların yetkilerinin sınırlanmasına

B) Dinin devlet yönetiminde etkisinin azalmasına

C) Askeri ve sivil yönetimin birbirinden ayrılması­na

D) Birden fazla soyun yönetime gelmesine

E) Ülkenin küçük eyaletlere bölünmesine

 

 

 

2. Bizans’ta sanatçılar dinin ve imparatorluğun em­rinde çalışmıştır.

Buna göre, Bizans’ta sanatçıların aşağıdakilerin hangisi bakımından engellendiği savunula­bilir?

A) Anadolu topraklarında var olmuş çeşitli uygar­lıklardan yararlanmaları

B) Siyasi otoriteyi artırmaya yardımcı olmaları

C) Süslemeye dayalı eserler yapmaları

D) Yönetimden maddi destek almaları

E) İşleyecekleri konuları özgürce seçmeleri

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların Bal­kanlardaki varlığını XX. yüzyılın başlarına ka­dar sürdürmesini sağlayan etkenlerden biri değildir?

A) Düzenli ordusunun olması

B) Adil bir yönetim uygulaması

C) Halka inanç özgürlüğü vermesi

D) Ulusçuluk akımlarına karşı etkisiz kalması

E) Uluslararası anlaşmazlıklardan yararlanması

 

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda,

I. Beyazıd (Yıldırım)

II. Mehmet (Çelebi)

III. Mehmet (Fatih)

dönemlerinin ortak özelliklerinden biridir?

A) Bir padişahın iki kez tahta çıkması

B) Osmanlı Tarihi’nde yükselme döneminin ya­şanması

C) İstanbul’un kuşatılması

D) Anadolu’da siyasi birliğin gerçekleştirmeye çalışılması

E) Taht için kardeş kavgalarının yaşanması

 

 

 

5. Osmanlı ülkesine katılmış olan Anadolu bey­liklerinden Aydınoğulları, aşağıdaki savaşlar­dan hangisinin sonunda bağımsızlığını yeni­den kazanmıştır?

A) Varna Savaşı         B) Ankara Savaşı

C) Kosova Savaşı      D) Sırpsındığı Savaşı

E) Niğbolu Savaşı

 

 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde yer alan olaylardan biri­dir?

A) Kırım Hanlığı’nın Osmanlı Devleti’ne bağlan­ması

B) Mısır’ın Osmanlı topraklarına katılması

C) Bulgar Krallığı topraklarının Osmanlı ülkesine katılması

D) Kıbrıs Adası’nın fethedilmesi

E) Şehzade Cem’in II. Beyazıt’a baş kaldırması

 

 

 

7. Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi'nde devletin kurumsallaşması (örgütlenmesi) ile ilgili çalışma­lar yapılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yapılan örgütlenme çalışmaları arasında yer almaz?

A) Toprakların mirileştirilmesi

B) Orduda ıslahatların yapılması

C) Vezirlik örgütünün oluşturulması

D) Divan örgütünün kurulması

E) Eğitim ve öğretim çalışmalarının başlatılması

 

 

8. Osmanlı Devleti'nde;

  • Balkanlarda toprakların genişlemesiyle "Ru­meli Beylerbeyliği" kuruldu.
  • Anadolu Beyliklerinin Osmanlı Devleti’ne ka­tılmasıyla da "Anadolu Beylerbeyliği" kurul­du."

Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamaların

amacı olamaz?

A) Halkın sorunlarına bölgesel çözümler getir­mek

B) Yönetimi kolaylaştırmak

C) Alınan yerlerde egemenliğin kalıcı olmasını sağlamak

D) Başarılı devlet adamlarını beylerbeyi olarak görevlendirmek

E) Merkezin yönetimdeki yükünü hafifletmek

 

 

9. Durum I: I. Murat başa geçer geçmez kardeşle­rini öldürttü.

Durum II: Ankara Savaşı sonrasında şehzadeler arasında taht kavgalarının yaşandığı “Fetret Devri” başladı.

Durum III: II. Bayezit ve Cem Sultan arasında 15 yıl süren saltanat mücadelesi yaşandı. Yukarıda verilen bu üç duruma bakarak, Os­manlI Devleti’nde aşağıdaki alanların hangi­sinde sorun yaşandığı söylenebilir?

A) Askeri   B) Ekonomi C) Hukuk

D) Veraset E) Tarımsal

 

 

10."Osmanlı Devleti, Ankara Savaşı’ndan sonra bir süre yıkılma tehlikesi yaşamıştır." diyen bir tarih­çinin bu görüşüne, aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilemez?

A) Şehzadeler arasında taht kavgalarının başla­ması

B) Anadolu Beylikleri'nin yeniden kurulması

C) Devletin hükümdarsız kalması

D) Devlet sınırlarının büyük ölçüde daralması

E) İstanbul'un fethinin gecikmesi

 

 

11. I. Murat Dönemi'nde;

  • Başveziriik, kazaskerlik ve defterdarlık gibi kurumların oluşturulması,
  • Bu kurumların divana üye olması,

aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Başvezirin, padişaha vekillik yaptığının

B) Osmanlı Devleti’nin askeri bakımdan güçlü ol­duğunun

C) Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemine gir­diğinin

D) Divan örgütünün Orhan Bey döneminde ku­rulduğunun

E) Divan örgütünün kuruluş sürecinde olduğu­nun

 

 

12. Osmanlı Devleti’yle ilgili;

Kuruluş tarihi

Divan teşkilatının oluşumu

İlk Osmanlı parasının basıldığı dönem

gibi birçok konuda bilimsel tartışmalar devam et­mektedir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıkla­nabilir?

A) Osmanlı kuruluş dönemiyle ilgili yeterli belge bulunmamasıyla

B) Osmanlıların büyük bir imparatorluk haline gelmesiyle

C) Osmanlı Devleti’nin, kuruluş dönemini ta­mamlamadan yükselme dönemine geçmesiy­le

D) Divan örgütünün ilk örneğinin Osmanlılarda görülmesiyle

E) Osmanlı ekonomisinin gelişememesiyle

 

13.

 

  • Din özgürlüğünün tanınması
  • Çok sayıda mimari eser yapılması
  • Haraç ve cizye vergilerinin alınması

Yukarıdakilerden hangilerinin, Osmanlı Devle­ti’nin Balkanlarda kalıcı egemenlik kurmasına katkı sağladığı söylenemez?

A) Yalnız i B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II   E) II ve III

 

 

14. Osmanlı Kuruluş Dönemi’nde; Osman Bey, Os­manlI aşiretini beyliğe dönüştürürken, Orhan Bey ve I. Murat dönemlerinde beylik tamamen devle­te dönüşmüştür.

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılar’ın aşiret­ten devlete geçişinde etkili olan olaylardan bi­ri sayılamaz?

A) Divan örgütünün kurulması

B) Askeri birliklerin oluşturulması

C) Sınırlarının genişlemesi

D) Ahilerin desteğinin alınması

E) Taht kavgalarının yaşanması

 

 

15. "Osmanlı Devleti, Kuruluş döneminden itibaren tımar sistemi sayesinde ekonomik ve askeri gü­cünü artırmıştır."

Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Ticaretin önemini kaybettiğine

B) Tarımsal üretimin arttığına

C) Askerlerin vergiden muaf tutulduğuna

D) Vakıf harcamalarının azaldığına

E) Sanayinin gelişmediğine

 

 

16. Orhan Bey Dönemi’nde Rumeli’ye geçilmesin­de, aşağıdakilerden hangisinin etkisi olma­mıştır?

A) Bizans’tan Çimpe Kalesi'nin alınmasının

B) Bizans içinde taht kavgalarının yaşanmasının

C) Karesi Beyliği'nin donanmasından yararlanıl­masının

D) llhanlı baskısının artmasının

E) Çanakkale Boğazı’na kadar olan toprakların alınmasının

 

 

17. Osmanlı Devleti'nin, Balkanlarda kalıcı ve ke­sin egemenlik kurmasında, aşağıdakilerden hangisinin katkısı olmamıştır?

A) Devşirme sisteminin uygulanması

B) Iskan politikasının uygulanması

C) Hıristiyan topluluklara, din ve inanç özgürlü­ğünün sağlanması

D) Rumeli Beylerbeyliğinin kurulması

E) Fethedilen toprakların, derebeylerin elinden alınarak halka dağıtılması

 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi, Kuruluş Dönemi pa dişahlarından biri değildir?

A) Osman Bey B) Orhan Bey C) I. Murat D) II. Beyazıt E) II. Murat

 

 

19.Osmanlı’nın Balkanlarda kesin olarak hakime-yet sağladığı savaş aşağıdakilerden hangisi­dir?

A) Sırpsındığı           B) I.Kosova

C) II. Kosova D) Varna

E) Niğbolu

 

 

20. Kuruluş Dönemi ile ilgili aşağıdaki eşleştirme lerden hangisi yanlıştır?

A) Bursa’nın alınması - Orhan Bey

B) Anadolu eyaletinin kurulması - I. Murat

C) İstanbul’un kuşatılması - I. Beyazıt

D) Fetret Devri’nin sona ermesi - I. Mehmet

E) II.Kosova Savaşı - II. Murat

 

21.

 

  • Osmanlı’ya en çok sorun çıkaran beyliktir.
  • İlk savaş 1387’de I. Murat Dönemi’nde yapıl­mıştır.
  • Kendilerini Anadolu Selçuklularının devamı saymışlardır.

Yukarıda özellikleri verilen Anadolu beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saruhanoğulları  B) Karesioğulları

C) Hamitoğulları      D) Karamanoğulları

E) Menteşeoğulları

 

 

22.Aşağıdakilerden hangisi, Fetret Devri’nde Bal­kanlarda toprak kaybının yaşanmamasının nedenidir?

A) Bizans’ın Balkan halkını kışkırtması

B) Balkanlarda Osmanlı toprağının az olması

C) Halkın Osmanlı yönetiminden memnun olma­sı

D) Şehzadelerin Balkanlarda egemenlik kurması

E) Timur’un Balkanları ele geçirmek istememesi

 CEVAPLAR

1-D
2-E
3-D
4-D
5-B
6-C
7-B
8-D
9-D
10-E
11-E
12-A
13-C
14-E
15-B
16-D
17-A
18-D
19-C
20-B
21-D
22-C

OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ ONLİNE TEST SONRAKİ SAYFADADIR.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio