{tab=OSMANLI YÜKSELME DÖNEMİ TEST}

1.Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi ile Bizans İmparatorluğu’na son verildiği halde. İstanbul’da Ortodoks Kilisesi’nin varlığı korunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, Fatih’in bu yolla ulaşmak istediği bir amaç olamaz?

 

A) Hıristiyan dininde mezhep ayrılıklarına son vermek

B) Yönetimi altındaki Hıristiyanlara hoşgörü ile davranıldığını ortaya koymak

C) Ortodoks Kilisesi’nin hareketlerini kontrol al­tında tutmak

D) Katolik Kilisesi’ne karşı bir güç oluşturmak

E) Balkanlar’da yapılacak savaşlarda Rumlar’ın desteğini sağlamak


2.Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların Balkanlar’da ilerlemesinin sonuçlarından biri değil­dir?

A) Beylerbeyliği sayısının ikiye çıkarılması

B) Teokratik yönetime geçilmesi

C) Yeniçeri Ocağı’nın kurulması

D) Haçlı zihniyetinin canlanması

E) Boğazların denetiminin Osmanlıların eline geçmesi

 

3.Fatih Sultan Mehmet zamanında;

  • Cenevizlilerden Amasra
  • Isfendiyaroğulları’ndan Sinop
  • Karamanoğulları’ndan Konya ve Karaman alınmıştır.

Fatih’in bu gelişmelerle ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A)          Dış ülkelerle ilişkileri artırmak

B)          İslamiyet’i yaymak

C)         Denizlerde üstünlük sağlamak

D)         Anadolu’da siyasi birlik sağlamak

E)          Avrupa ülkelerinin doğu ile ticaretini engelle­mek

 

4.Fatih Sultan Mehmet’in yerli ve yabancı bilgin­lere çalışma ortamı sağlamakla ulaşmak iste­diği amaçlardan biri, aşağıdakilerden hangisi­dir?

A) Devlet yönetiminde yabancılardan yararlan­mak

B) İstanbul’un bir bilim ve kültür merkezi olarak saygınlığını arttırmak

C) İmparatorluğun Avrupa’da sınırlarını genişlet­mek

D) İstanbul’da Batı’dakine benzer okullar açmak

E) Anadolu’da siyasi birliği sağlamak

 

5.II. Beyazıt zamanında Papalık başta olmak üzere Rodos Şövalyeleri ve Fransa, Osmanlı Devleti’nin gücünü kırmak için aşağıdakiler­den hangisinden yararlanmak istemişlerdir?

A) Hicaz su yolları sorunu

B) Navarin Olayı

C) Çınar Olayı

D) Cem Olayı

E) Mısır Sorunu

 

6.Aşağıdakilerden hangisi, 1535-1740 yılları ara­sında verilen kapitülasyonların, bunları imza­layan padişahın saltanatı süresince geçerli ol­duğunu gösterir?

A) Her padişahın, sorunları önceliklerine göre çözme yoluna gitmesi

B) Fransa’nın, bir süre için Osmanlı Devleti’nin desteğine gereksinim duyması

C) Kapitülasyonları veren padişahın, Fransa’yı yanına çekmekle Avrupa siyasi birliğini boz­mak istemesi

D) Kapitülasyonların her padişah tarafından ye­nilenmesi

E) Fransa’ya verilen kapitülasyonların başka ül­kelere de verilmesi

 

7.Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılar ile İranlılar arasında yapılan Amasya Antlaşmasının özelliklerinden biridir?

A) Bugünkü Türkiye-İran sınırının çizilmesi

B) Osmanlı-İran savaşlarını sona erdirmesi

C) Osmanlılarla İranlılar arasındaki ilk resmi ant­laşma olması

D) Avşarlar döneminde imzalanması

E) Osmanlıları Doğuda en geniş sınırlara ulaştır­ması

 

8. XVI. yüzyılda, Osmanlı Devleti’nde sınırların ge­nişlemesiyle eyalet sayısı artmıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?

A) Beylerbeyliğinin sayısının artmasına

B) Eyalet yönetiminde yeni yöntemlerin ortaya çıkmasına

C) Beylerbeyliğinin öneminin artmasına

D) Eyalet gelirlerinin azalmasına

E) Merkezi otoritenin denetim gereksiniminin artmasına

 

9. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı toprakla­rına katılmasından sonra, Haçlı donanması İnebahtı’da Osmanlı donanmasına saldırmış­tır?

A) KıbrısB) Kırım         C) Rodos

D) Girit       E) Mora

 


10. "II. Beyazıt döneminde, Rus Çarı’nın İstanbul’a gönderdiği elçi, Karadeniz limanlarında Rus tüc­carlarının serbestçe ticaret yapmasını ve iki dev­let arasında dostluk kurulmasını istemiş, bu istek­ler kabul edilmiştir."

Bu duruma bakarak;

  • Bu tarihten sonra iki devlet arasında savaş yapılmadığı
  • Rusya’nın henüz sıcak denizlere inme politi­kasını belirlemediği
  • İki devlet arasında Karadeniz’de ticarete da­yalı işbirliğinin yapıldığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II     E) II ve III

 

11. "Yavuz Sultan Selim "halifelik" sıfatını açıkça al­mamakla birlikte, kutsal emanetleri İstanbul’a ge­tirmeyi ihmal etmedi. Bunları özel olarak yaptırıla­cak bir merkezde saklamak yerine Topkapı Sarayı’nda sakladı.

Yavuz’un bu uygulama ile ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müslümanların tek yöneticisi olduğunu vurgu­lamak

B) Sanata verdiği değeri göstermek

C) Ticareti geliştirmek

D) Ziyaret gelirlerinden yararlanmak

E) Sarayın otoritesini güçlendirmek


12. Fatih Dönemi’nde meydana gelen gelişmeler­den bazıları şunlardır:

  • Anadolu’daki beylik ve devletlerle savaşarak Fırat’a kadar ilerlendi.
  • Balkanlarda Tuna’ya kadar ilerlendi.
  • Karadeniz ve Ege denizinde fetihler yapıldı. Buna göre; aşağıdakilerden hangisi Fatih dö­nemi Osmanlı fetih politikasının amaçları ara­sında gösterilemez?

A)          Denizlerde egemenlik kurma

B)          Balkanlarda genişleme

C)         Orta Avrupa üzerinde hakimiyet kurma

D)         Anadolu Türk birliğini sağlama

E)          Farklı toplumlar üzerinde egemenlik kurma


13. "Osmanlı Devleti’nde, Fatih döneminden itibaren padişahların divana başkanlık etmesi uygulama­sına son verildi."

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun olumlu sonucu olarak gösterilebilir?

A) Divan üyelerinin özgür düşüncelerini divana yansıtabilmesi

B) Sadrazamın yetkilerinin genişletilmesi

C) Devlet adamları arasında rekabetin artması

D) Saray içi entrikaların hızlanması

E) Divanın öneminin azalması


14. Osmanlı Devleti, Mısır Seferi sonucunda Baharat Yolu’nun Suriye ve Mısır bölümünü denetimi altı­na almıştır. Ancak bölgeden beklenen gelir elde edilememiştir.

Aşağıdaki çıkarımlardan hangisine yalnız bu bilgilere bakılarak ulaşılmıştır?

A) Osmanlı Devleti’nin yalnız doğu politikası izle­diği

B) OsmanlIların ticarete önem vermediği

C) Tarımsal alandaki yatırımlara öncelik verildiği

D) Taht mücadelelerinin yaşandığı

E) Askeri başarıların ekonomik gelişme için ye­terli olmadığı

{tab=OSMANLI YÜKSELME DÖNEMİ ONLİNE TEST}

error messagebox
00:00

OSMANLI DEVLETİ YÜKSELME DÖNEMİ ONLİNE TEST SORULARI

Bu testte 10 soru yer almaktadır.

Sorular soru havuzundan otomatik olarak gelmektedir.

Her testte farklı sorular da çıkabilmektedir.

Soruların puan değeri farklılık göstermektedir.

Toplam cevaplama süresi 10 dakikadır.

BAŞARILAR DİLERİM.

 

Aşağıdaki BAŞLA yazısına tıklayarak teste başlayabiirsiniz.

{tab=CEVAPLAR}

SORULARI VE CEVAPLARI WORD DOSYASI OLARAK İNDİR

{quickdown:957}