OSMANLI SİYASİ TARİHİ-II (1800-1900)

1. Osmanlı Devleti'nde XVIII. yüzyıl sonlarında ortaya çıkan,

I. Avusturya ile Ziştovi Antlaşması'nın imzalanması

II. Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunun kabul edilmesi

III. Fransa'nın Mısır'a saldırması

gibi gelişmelerden hangileri, İngiltere'nin Osmanlı Devleti ile işbirliği yapmasında etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I     B) Yalnız II    C) I ve II

D) II ve III     E) Yalnız III

2. Osmanlı Devleti'nin XVIII. yüzyıl sonlarında imzaladığı Yaş Antlaşması'nın özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birden fazla devlet ile imzalanmış olması

B) Avusturya'yı Balkanlarda güçlü hale getirmesi

C) Osmanlı Devleti'nde yenilik hareketlerinin ön plana çıkmasına ortam hazırlaması

D) Osmanlı Devleti'nin tazminat ödemesi hükmünü içermesi

E) Rusya'nın Karadeniz'deki etkinliğini azaltması

3. III. Selim döneminde yapılan;

- Nizam-ı Cedid ordusunun kurulması

- Avrupa'da sürekli elçilikler açılması

- Okullarda Fransızca okutulmaya başlanması

- Avrupa'dan subaylar getirilmesi

gibi yenilikler ile ilgili olarak hangi yargıya varılamaz?

A) Batı yönündeki savaşlara son verilmiştir.

B) Yeni bir ordu kurulmuştur.

C) Avrupa siyaseti yakından izlenmeye çalışılmıştır.

D) Kültürel alanda faaliyetlere girişilmiştir.

E) Avrupa'daki askeri gelişmelerden yararlanılmıştır.

4. Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyılda izlediği denge politikası;

I. Ticari ayrıcalıklar elde etme

II. Askeri yardım alma

III. Toprak bütünlüğünü koruma

IV. Yönetim biçiminin değişmesini sağlama

V. Diplomatik destek alma

gibi politikalardan hangilerini gerçekleştirme amacına yöneliktir?

A) I, II ve III  B) II, III ve V            C) II, IV ve V

D) I, IV ve V  E) III, IV ve V

5. XIX. Yüzyıl başlarında Fransa ile Rusya arasında Osmanlı topraklarını paylaşma görüşmeleri yapılırken, İngiltere ile bir antlaşma imzalayan Osmanlı Devleti, barış zamanında boğazlardan hiç bir devletin savaş gemisinin geçmemesini kabul ediyordu.

Bu bilgiye bakılarak, Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi savunulabilir?

A) Devletlerarası çıkar çatışmalarından yararlandığı

B) Rusya'nın yayılmacı politikalarından etkilenmediği

C) İngiltere'ye ekonomik ayrıcalıklar verildiği

D) Fransa'nın yararlandığı kapitülasyonların sona erdiği

E) Batıdaki teknik gelişmelerden etkilendiği

6. Rusya, Fransa ve İngiltere'nin Navarin'de Osmanlı donanmasını baskına uğratarak yakmalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bağımsız bir Yunan devletinin kurulmasını sağlamak

B) Bulgar Kilisesi'ne özerklik kazandırmak

C) Osmanlı Devleti'nin güçlenmesini engellemek

D) Sırbistan'a yardımda bulunmak

E) Boğazlara egemen olmak

7. Aşağıdakilerden hangisi, 1812 Bükreş Antlaşması'nın en önemli sonucudur?

A) Anadolu'daki sınırın savaştan önceki duruma getirilmesi

B) Eflak ve Boğdan'ın Osmanlı Devleti'ne geri verilmesi

C) Prut Irmağı'nın sınır kabul edilmesi

D) Sırplara ilk ayrıcalıkların tanınması

E) Beserabya'nın Rusya'ya bırakılması

8. Fransız İhtilali’nin etkisiyle ayaklanan Yunanlıları! bağımsızlığı 1829 Edirne Antlaşması ile Osman Devleti tarafından da tanınmıştır.

Bu bilgiye bakılarak aşağıdaki yargılardan hangi sine varılabilir?

A) Osmanlı Devleti demokratikleşme sürecine gir mistir.

B) Osmanlı-Rus savaşları sona ermiştir.

C) Osmanlı Devleti Balkanlardaki tüm toprakların kaybetmiştir.

D) Osmanlı Devleti anayasal düzene geçmiştir.

E) Milliyetçilik akımları başarıya ulaşmıştır.

9. - Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanan Kavalalı Mehmet Ali Paşa Osmanlı Ordusu'nu yendi.

- Avrupa devletlerinin aracılığı ile Osmanlı Devleti ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında Kütahya Antlaşması imzalandı.

Osmanlı Devleti bu duruma tepki olarak ve kendi sini güvence altına almak için aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?

A) Tanzimat Fermanı'nı yayınlamıştır.

B) Almanya'ya yakınlaşma politikası izlemiştir.

C) Rusya ile Hünkar iskelesi Antlaşması'nı imzalamıştır.

D) İngiltere ile Balta Limanı Antlaşması'nı imzalamış tır.

E) Ayanlarla Sened-i İttifak imzalamıştır.

10. XVIII. yüzyıldan itibaren ayanların giderek güçlenmesi karşısında Osmanlı yönetimi çaresiz kalmış ayanların varlığını resmen tanımıştır.

Ayanların varlığının resmen tanınması, aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

A) Sekban-ı Cedit'in kurulması

B) Sened-i İttifak'ın imzalanması

C) Islahat Fermanı'nın ilan edilmesi

D) Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi

E) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması

11. II. Mahmut kendisinden önceki ıslahatçılardan farklı olarak, bozulan ve aksayan kurumları düzeltmek yerine tamamen ortadan kaldırmayı tercih etmiş veya yeni kurumlar oluşturma yoluna gitmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya uygun bir çalışma olarak gösterilemez?

A) Müsadere uygulamasının kaldırılması

B) Dirlik sisteminin kaldırılması

C) Bakanlıkların kurulması

D) Avrupa'da elçiliklerin kurulması

E) Posta örgütünün oluşturulması

12. Osmanlı Devleti'nde;

• Azınlıkların devlet memuru olabilmesi

• Vergilerin herkesin gelirine göre toplanması

• Askerliğin vatan görevi haline getirilmesi

gibi gelişmeler, aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasına yöneliktir?

A) Laiklik       B) Eşitlik

C) Demokrasi D) Devletçilik

E) Bağımsızlık

CEVAP ANAHTARI________

1. E 2. C 3. A 4. B 5. A 6. A 7. D 8. E 9. C 10. B 11. D 12. B

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio