{tab=TEST 3}

OSMANLI SİYASİ TARİHİ-I (1300-1600)

1. Kayı boyu, Türkiye Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat döneminde Anadolu'ya geldi. Selçuklu Sultanı bunları Ankara yakınlarındaki Karacadağ yöresine yerleştirdi. Daha sonraki yıllarda buraya yerleşenlerden bir kısmına Söğüt ve Domaniç bölgeleri yaylak ve kışlak olarak verildi.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

A) Anadolu'da Moğol tehlikesi yoktur.

B) Kayı boyu Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak yaşamıştır.

C) Bizans İmparatorluğu eski gücünü yitirmiştir.

D) Osmanlılar Anadolu'ya Orta Asya'dan gelmiştir.

E) Anadolu Selçuklu Devleti'nde veraset kavgaları görülmüştür.

 

 

2. Osmanlılar, Karesi topraklarında ve Ankara yönünde ilerlerken Bizans ile ilişkilerini de sürdürüyordu. O sırada Bizans'ta imparator olmak isteyen Kantakuzen Orhan Bey'den yardım istemeye başlamıştı. Kantakuzen, aldığı yardım karşılığında Gelibolu Yarımadası'ndaki Çimpe Kalesi'ni Osmanlılara bıraktı.

Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili;

I. Sınırlarını genişletmiştir.

II. Balkan devletlerinin saldırılarına engel olmuştur.

III. Bizans'ın içişlerine karışmıştır.

IV. Rumeli'ye geçmiştir.

V. Ele geçirdiği yerlerde iskan siyaseti uygulamıştır.

yargılarından hangilerine varılabilir?

A) I ve IV       B) I, II ve V   C) III, IV ve V

D) I, III ve IV            E) II ve V

 

3. Umur, Ankara Savaşı'nı kazandıktan sonra Anadolu Türk beyliklerinin bağımsızlıklarını geri verdiği gibi; Yıldırım'ın oğullarının da ayrı ayrı yerlerde hükümdarlık ilan etmesine göz yumdu.

Timur'un bu politikası;

I. Anadolu'da güçlü bir siyasi yapılanma istememektedir.

II. Anadolu'ya egemen olmak istememektedir.

III. Anadolu'yu elinde tutacak gücü yoktur. yargılarından hangileriyle açıklanabilir?

A) Yalnız I     B) Yalnız II    C) I ve II

D) II ve III     E) Yalnız III

 

4. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde, Balkanlarda uyguladığı iskan politikasının bazı özellikleri şunlardır:

I. Yeni yerleşim yerinin izinsiz terk edilmesi yasaktı.

II. Iskan edilecek aileler özellikle göçebeler arasından seçilirdi.

III. Yerleşen ailelerden bir süre vergi alınmazdı.

IV. Göçmenler seçilirken özellikle anlaşmazlık içinde olan ailelerden biri tercih edilirdi.

Bunlardan hangilerinin aynı zamanda iç güvenliği sağlama amacına da yönelik olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I     B) Yalnız III   C) I ve II

D) Yalnız IV  E) I, II ve III

 

5. Yıldırım Bayezid döneminde;

- Karamanoğulları Beyliği ile mücadele edilmesi

- Anadolu Beylerbeyliğimin kurulması

- İstanbul'un kuşatılması

gibi gelişmelere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Anadolu Türk birliğini kurma çalışmaları yapılmıştır.

B) Fetih politikası izlenmiştir.

C) Ticaretin geliştirilmesine çalışılmıştır.

D) Bizans İmparatorluğu ortadan kaldırılmak istenmiştir.

E) Örgütlenme çalışmaları devam etmektedir.

 

6. Osmanlı Devleti ilk deniz savaşını Çelebi Mehmet döneminde Venedikliler ile yaptı ve bu savaş yenilgi ile sonuçlandı.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Çelebi Mehmet'in fetret dönemine son verdiğinin

B) Venedik donanmasının güçlü olduğunun

C) Osmanlı Devleti'nde denizciliğe önem verildiğinin

D) Venedik'in Osmanlı Devleti'nden ayrıcalık elde ettiğinin

E) Venediklilerin Osmanlı Devleti'ne karşı Haçlı Seferleri'ne öncülük yaptığının

 

7. Osmanlı Devleti'nde;

- Yıldırım Bayezid'in İstanbul'u ikinci kez kuşatmadan önce Anadolu Hisarı'nı yaptırması

- II. Mehmet'in ise Rumeli Hisarı'nı yaptırması

gibi çalışmalarla aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir?

A) Avrupa devletleri ile bağlantı kurmak

B) Deniz ticaretini geliştirmek

C) Bizans İmparatorluğu’na gelecek yardımları engellemek

D) İpek Yolu'nu denetim altına almak

E) Toprak bütünlüğünü korumak

 

8. II. Mehmet döneminde;

- Karamanoğullarına son verildi.

- Cenevizlilerden Amasra alındı.

- Mora Yarımadası ve Ege Adaları ele geçirildi.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi II. Mehmet döneminde yapılan fetihlerin amaçlarından biri değildir?

A) Karadeniz'i Türk gölü haline getirmek

B) Anadolu Türk birliğini sağlamak

C) İpek Yolu'na egemen olmak

D) Halifeliği ele geçirmek

E) Venedik'in Akdeniz'deki üstünlüğüne son vermek

 

9. Osmanlı Devleti'nde, ağabeyi II. Bayezid'e karşı saltanat kavgasına girişen Şehzade Cem, başarılı olamayınca devletin iki kardeş arasında paylaşılmasını istemiş, II. Bayezid bu öneriyi kabul etmemiştir.

Bu bilgilere göre;

I. II. Bayezid döneminde başarılı fetihler yapılamamıştır.

II. II. Bayezid devletin parçalanmasını engellemiştir.

III. Osmanlı Devleti'nde veraset sistemi kesin kurallara dayalı değildir.

yargılarından hangilerinin doğru olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I     B) Yalnız II    C) Yalnız III

D) I ve II        E) II ve III

 

10. Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır Seferi sonu- j cunda Memlükler’e son verilmiş ve halifelik Osmanlılara geçmiştir. |

Bu açıklamaya göre, Yavuz Sultan Selim'in ulaşmak istediği temel amaç aşağıdakilerden hangisi . olabilir?

A) İslamiyet’i yaymak

B) İslam dünyasının siyasi lideri olmak i

C) Akdeniz'de üstünlük sağlamak \

D) Venediklileri vergiye bağlamak j

E) Baharat Yolu'nu denetim altına almak t

 

11. I. Fransuva'nın Şarlken'e esir düşmesi üzerine Fransa Osmanlı Devleti'nden yardım istedi. Böylece Osmanlı- Fransız yakınlaşması başladı. Mohaç Savaşı \ ile Fransuva'yı Alman baskısından kurtaran Kanuni,! Haçlı birliğinin önüne geçmek amacıyla Fransa'yı \ kendi tarafına çekmek istiyordu.

Aşağıdakilerden hangisi, bu amaca yönelik bir girişim olarak değerlendirilebilir?

A) Macaristan'ın merkezi Budin'e merkezden vali gönderilmesi

B) Akdeniz hakimiyetinin kesinleştirilmesi

C) Viyana kuşatmasının gerçekleştirilmesi

D) Fransa'ya kapitülasyonlar verilmesi

E) Ortodokslara dini özgürlük tanınması

 

12. Sokollu Mehmet Paşa'nın

— Don-Volga Irmaklarını kanalla birleştirme

— Süveyş Kanalı'nı açma

projelerinin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğu ticaret yollarının canlanmasını sağlamak

B) Rusların güneye inmesine engel olmak

C) Portekiz'in gücünü kırmak

D) Mısır'ın güvenliğini korumak

E) Orta-Asya'daki Türklerle bağlantı kurmak

CEVAP ANAHTARI________

1. B 2. D 3. A 4. D 5. C 6. B 7. C 8. D 9. E 10. B 11. D 12. A

{tab=TEST 4}

OSMANLI SİYASİ TARİHİ-I (1300-1600)

1. Osmanlı Beyliği kuruluş döneminde batıda fetih politikası izlerken doğuda barışçı ve uzlaşmacı bir politika izlemiştir.

Aşağıdakilerden hangisinin bu politikanın nedenlerinden biri olarak gösterilemez?

A) Doğudaki beyliklerin güçlü olması

B) Batıda ilerlerken doğuda düşman güç bırakmak istenmemesi

C) Doğuda Moğol tehlikesinin olması

D) Bizans'ın Hıristiyan olması nedeniyle cihat yapılması

E) Doğunun savaş dışı yollarla da alınabileceği düşüncesi

 

2. Osmanlı Devleti'nde;

- Orhan Bey zamanında divan örgütü ve vezirlik makamı oluşturulmuş,

- I. Murat zamanında divan üyelerinin sayıları artırılmış ve yeniçeri ocağı kurulmuştur.

Bu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Anadolu'da Türk birliği sağlanmıştır.

B) Haçlılara karşı yapılan savaşlarda üstünlük sağlanmıştır.

C) Merkeziyetçi yönetim anlayışı benimsenmiştir.

D) Devletin kurumlaşması zamanla gelişmiştir.

E) Rumeli'de iskan politikası uygulanmıştır.

 

3. Ankara Savaşı'ndan sonra Timur, güçlü bir Osmanlı Devleti yerine parçalanmış ve kendi egemenliğini tanıyan devletler istediğinden, ele geçirdiği toprakları Yıldırım'ın dört oğlu arasında paylaştırdı. Bu parçalanma, Osmanlı Devleti'nin on bir yıl süren bir karışıklık dönemi yaşamasına neden oldu.

Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin büyük kayıplara uğramasına rağmen yıkılmaması aşağıdakilerden hangisi İle açıklanabilir?

A) Sınırlarının fazla genişlemiş olması

B) Sağlam devlet örgütlerinin kurulması

C) Hanedan mensupları arasında birlik sağlanması

D) Yönetilen toplumların farklı milletlerden oluşması

E) Diğer devletlerle barış dönemine girilmesi

 

4. Osmanlı Devleti'nde I. Murat döneminde Rumeli Beylerbeyliği, Yıldırım Bayezid döneminde de Anadolu Beylerbeyliği kurulmuştur.

Bu bilgiye dayanarak;

I. Sınırlar tek merkezden yönetilemeyecek kadar genişlemiştir.

II. Anadolu'da Türk siyasi birliği kesin olarak sağlanmıştır.

III. Haçlı saldırılarına karşı önlem alınmıştır. yargılarından hangileri savunulabilir?

A) Yalnız I     B) Yalnız II    C) Yalnız III

D) I ve II        E) I, II ve III

 

5. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde görülen;

- Orhan Bey döneminde divan teşkilatının kurulması

- I. Murat döneminde maliye teşkilatının oluşturulması

- II. Murat döneminde devşirme yasasının çıkarılması

gibi gelişmelere bakılarak, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Devletin gelirlerinin arttığı

B) Ordu ile ilgili düzenlemeler yapıldığı

C) Yönetimde padişaha yardımcı kurumlar oluşturulduğu

D) Devlet kurumlarının ihtiyaçlara göre düzenlendiği

E) Teokratik yönetimin önem kazandığı

 

6. Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'u alarak Bizans İmparatorluğu'nu ortadan kaldırmış ve İpek Yolu'nun denetimi Osmanlı Devleti'ne geçmiştir.

Bu gelişmenin Avrupa tarihi açısından ortaya çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti oldu.

B) Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü sağlandı.

C) Yeni ticaret yolları aranmasına yol açtı.

D) Derebeyliklerin yıkılmasında etkili oldu.

E) Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda ilerlemesi kolaylaştı.

 

7. Fatih Sultan Mehmet döneminde;

- Venediklilere kapitülasyonlar verilmesi

- Ege Adalarının önemli bir bölümünün ele geçirilmesi

gibi çalışmalarının ortak amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Haçlı ordularını durdurmak

B) Doğu-batı ticaretinden daha çok yararlanmak

C) Bizans İmparatorluğu'nun canlandırılması girişimlerine engel olmak

D) Akkoyunluları desteksiz bırakmak

E) Askeri destek almak

 

8. - Osmanlı Devleti kuruluş yıllarında batıya yönelik politikalar izlemiş ve sınırlarını Balkanlarda genişletmeye çalışmıştır.

- Yavuz Sultan Selim döneminde İslam dünyasına egemen olma düşüncesi doğuya yönelik politikaların önem kazanmasını sağlamıştır.

Bu bilgiler, aşağıdaki yargılardan hangisini kanıtlar?

A) Osmanlıların izlediği fetih politikasının kesintiye uğradığını

B) Fetih politikasının amaçları doğrultusunda farklı yönleri hedef aldığını

C) Kuruluş döneminde doğuda hiç fetih yapılmadığını

D) Osmanlı Devleti'nin İslam devletleri ile savaş yapmadığını

E) Coğrafi Keşiflerin doğu ticaret yollarının önemini artırdığını

 

9. Osmanlı Devleti'nde;

- Fatih döneminde Kırım Hanlığı Osmanlılara bağlanmış,

- Yavuz döneminde Memlükler’e son verilerek Mısır ele geçirilmiş,

- Kanuni döneminde Hint Deniz Seferleri düzenlenmiştir.

Bu gelişmelerin üçünün de hangi amaca yönelik olduğu savunulabilir?

A) Anadolu'da siyasal birliği sağlamak

B) İslam dünyasının siyasi liderliğini ele geçirmek

C) Ticaret yollarında üstünlüğü ele geçirmek

D) Akdeniz'e egemen olmak

E) İslamiyet'in yayılmasını sağlamak

 

10. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde yapılan İran Savaşları, aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle sona ermiştir?

A) Amasya Antlaşması

B) Kasr-ı Şirin Antlaşması

C) Ferhat Paşa Antlaşması

D) Serav Antlaşması

E) Ahmet Paşa Antlaşması

 

11. Yavuz Sultan Selim sekiz yıllık saltanatı boyunca yaptığı seferlerle Osmanlı Devleti'ni siyasi, askeri ve ekonomik bakımdan zirveye çıkarmıştır. Onun dönemi devletin altın çağlarından biri olarak kabul edilmiştir.

Bu duruma kanıt olarak,

I. Çaldıran Savaşı'nın kazanılmasıyla doğudan gelen tehlikenin engellenmesi

II. Suriye ve Mısır'ın fethedilmesiyle hazine gelirlerinin artırılması

III. Memlükler Devleti'ne son verilmesi

IV. Anadolu Türk siyasi birliğinin kesin olarak sağlanması

gibi gelişmelerden hangileri gösterilebilir?

A) I ve II                    B) III ve IV    C) I, II ve III

D) II, III ve IV                      E) I, II, III ve IV

 

12. Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükselme dönemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde I. de verilenin II. de verilene ortam hazırladığı savunulamaz?

I II

A) Ankara Savaşı Anadolu Türk siyasi birliğinin dağılması

B) II. Kosova Savaşı Osmanlıların Balkanlara kesin olarak yerleşmesi

C) İstanbul'un fethi Bizans İmparatorluğu'na son verilmesi

D) Mısır seferi Halifeliğin Osmanlılara geçmesi

E) İstanbul Antlaşması Avusturya kralının Osmanlı padişahına eşit sayılması

CEVAP ANAHTARI________

1. C 2. D 3. B 4. A 5. E 6. C 7. B 8. B 9. C 10. A 11. E 12. E