OSMANLI SİYASİ TARİHİ-II (1600-1800)

TEST 1

1. Aşağıdakilerden hangisi Rusya'nın, Akdeniz'e inme politikasını gerçekleştirebilmek amacıyla, Osmanlı Devleti'ne karşı izlediği yöntemlerden biridir?

A) Fransa ile işbirliği yapmak

B) Celali Ayaklanmalarını kışkırtmak

C) Lehistan ve İsveç ile savaşmak

D) Kırım'a bağımsızlık kazandırmaya çalışmak

E) Saltanat kavgalarını desteklemek

2. Osmanlı Devleti XVII. yüzyıl sonlarında imzaladığı Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları ile büyük ölçüde toprak kaybına uğradı.

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin XVIII. yüzyıl başlarında Rusya, Avusturya ve Venedik ile yaptığı savaşların amacıdır?

A) Kaybettiği toprakları geri almak

B) Gücünü Avrupa devletlerine kabul ettirmek

C) Osmanlı ülkesinde yaşayan Ortodoksları korumak

D) Doğu Akdeniz'de güvenliği sağlamak

E) Avrupa'da yeni topraklar ele geçirmek

3. Bilgi : Fransa'ya 1535'te kapitülasyonlar verilmiştir.

Gelişme: 1736-1739 Osmanlı-Rus ve Avusturya savaşlarında Fransa arabuluculuk yaparak Osmanlı Devleti'ne yardımcı olmuştur.

Bilgi ile gelişme birlikte değerlendirildiğinde Fransa'nın izlediği politika ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

A) Osmanlı Devleti ile Rusya ve Avusturya'ya karşı savaşmıştır.

B) Avrupa'da yeni sömürgeler arayışına girmiştir.

C) Ekonomik çıkarlarını korumaya çalışmıştır.

D) Avrupa devletleri arasındaki bağlaşmaları önlemiştir.

E) Akdeniz ticaretini ele geçirmiştir.

4. Osmanlı Devleti'nin Kutsal İttifak'ı oluşturan devletlere karşı elde ettiği ilk başarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstanbul Antlaşması

B) Prut Antlaşması

C) Belgrat Antlaşması

D) Pasarofça Antlaşması

E) Aynalıkavak Sözleşmesi

5. Küçük Kaynarca Antlaşmasının "Rusya Akdeniz ve Karadeniz'de serbestçe ticaret yapabilecek ve İngiltere ile Fransa'ya tanınan ayrıcalıklardan yararlanabilecektir." maddesine bakılarak, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Osmanlı Devleti ekonomik açıdan kayba uğramıştır.

B) Rus ticaret gemileri boğazlardan serbestçe geçebilecektir.

C) Rusya, İngiltere ve Fransa ile eşit tutulmuştur.

D) Karadeniz'deki Osmanlı üstünlüğü sona ermiştir.

E) Rusya'ya Ortodoksları koruma hakkı verilmiştir.

6. Küçük Kaynarca Antlaşması'nın,

- Kırım'a bağımsızlık verilmesi

- Rusya'nın kapitülasyonlardan yararlanması

- Eflak ve Boğdan halkından bir süre vergi alınmaması

maddelerine bakılarak, Osmanlı Devleti İle İlgili;

I. Sınırları daralmıştır.

II. Egemenlik hakları sınırlanmıştır.

III. Gelirleri artmıştır.

IV. Ekonomik kayba uğramıştır.

V. İçişlerine karışılmasına engel olmuştur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I, II ve IV  B) III ve V     C) II ve III

D) I, IV ve V  E) III ve IV

7. Osmanlı Devleti Avrupa'da XVI. yüzyıldan itibaren bilimsel ve teknik alanda yaşanan gelişmeleri izleyemedi. Ancak daha sonra Avrupa'dan geri kaldığını anlayarak batıdan yararlanma yoluna gitti.

Osmanlı Devleti'nde batıya açılma ilk kez hangi dönemde başlamıştır?

A) Tanzimat dönemi

B) Meşrutiyet dönemi

C) Lale devri

D) II. Mahmut dönemi

E) III. Selim dönemi

8. Osmanlı ıslahat tarihinin önemli devrelerinden biri de 1718-1730 yılları arasında yaşanan Lale devridir.

Lale devri ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Avrupa'daki gelişmeler dikkate alınmıştır.

B) Islahat çalışmaları ulema ve halk tarafından da desteklenmiştir.

C) Kültürel ve sosyal alanda gelişmeler görülmüştür.

D) Pasarofça Antlaşması'nın imzalanmasından sonra başlamıştır.

E) Patrona Halil Ayaklanması ile sona ermiştir.

9. I. Mahmut, Patrona Halil Ayaklanması'ndan sonra tahta çıktı ve hemen askeri alanda ıslahat yapmaya başladı.

Aşağıdakilerden hangisi askeri alanda ıslahat yapılmasını gerektiren nedenlerden biri değildir?

A) İran savaşlarında başarısız sonuçlar alınması

B) Yeniçeri ocağının güç kaybetmesi

C) Pasarofça Antlaşması'nın toprak kaybına neden olması

D) Orduda yapılacak ıslahatlar için Şeyhülislamdan fetva alınmasına gerek duyulmaması

E) Ayaklanmaların devlet yönetimini olumsuz etkilemesi

10. Osmanlı Devleti'nde batıya açılmanın başlangıcı olarak kabul edilen Lale devrinin kısa sürmesinde;

I. Batıya elçiler gönderilmesi

II. Yeni askeri ocaklar kurulması

III. Halkın desteğinin sağlanamaması

IV. Savaşlarda başarısız sonuçlar alınması

gibi gelişmelerden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) I ve II        B) II ve III     C) II ve IV

D) I ve III       E) III ve IV

11. Osmanlı Devleti'nde XVIII. yüzyılda gerçekleştirilen aşağıdaki ıslahat girişimlerinden hangisinde, savaş alanlarında alınan yenilgilerin etkili olduğu savunulamaz? j

A) İtfaiye bölüğünün kurulması

B) Kara Mühendishanesi'nin açılması

C) Deniz Mühendishanesi'nin açılması

D) Nizam-ı Cedit Ordusu'nun kurulması

E) İstihkam Okulu'nun açılması

12. XVIII. yüzyılda görülen;

- Lale devrinde matbaanın kurulması

- III. Mustafa döneminde Deniz Mühendishanesi'nin açılması

- III. Selim döneminde Avrupa başkentlerinde sürekli elçiliklerin kurulması

gibi gelişmeler dikkate alındığında, Osmanlı Devleti için;

I. Kültürel alanda Avrupa'dan geri kalmıştır.

II. Toprak sistemi bozulmuştur.

III. Köy-kent nüfus dengesi değişmiştir.

IV. Askeri alanda düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur.

V. Batıdaki gelişmeleri izlemeye çalışmıştır. yargılarından hangilerine varılabilir?

A) I, II ve III             B) II, III ve IV                      C) I, IV ve V

D) III, IV ve V          E) I, II ve V

CEVAP ANAHTARI_________

1. D 2. A 3. C 4. B 5. E 6. A 7. C 8. B 9. D 10. E 11. A 12. C

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio