{tab=OSMANLI SİYASİ TARİHİ TEST 1}

OSMANLI SİYASİ TARİHİ-II (1800-1900)

1. 1875 yılında Bosna-Hersek'te çıkan ayaklanmalar Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tarafından desteklenmiştir.

Avusturya-Macaristan İmparatorluğumun bu ayaklanmayı desteklemesinin amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

 

A) Adriyatik kıyılarına ulaşmak

B) Bulgaristan'ın güçlenmesini önlemek

C) Yunanistan'a karşı müttefik bulabilmek

D) Rusya'dan yardım alabilmek

E) Fransız İhtilali'nin etkilerini engelleyebilmek

 

2. Osmanlı Devleti İstanbul Konferansı'nda içişlerine karışılmasına yönelik kararlar alınmasını önlemek amacıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?

A) Sened-i Ittifak'ı imzalamak

B) Kanun-i Esasi'yi ilan etmek

C) Islahat Fermanı'nı konferansa sunmak

D) Avrupa hukukundan yararlanmayı kabul etmek

E) Tanzimat Fermanı'nı yayınlamak

 

3. Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılın başlarından itibaren I bağımsızlık kazanmak amacıyla ayaklanan azınlıklara, 1876'da Birinci Meşrutiyeti ilan ederek ülke yönetimine katılma hakkı vermiştir.

Osmanlı Devleti'nin bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istediği söylenebilir?

A) Azınlıkların insan gücünden yararlanmak

B) Avrupa devletlerinin baskısından kurtulmak

C) Hıristiyan birliğini bozmak

D) Devletin dağılmasını engellemek

E) Demokrasiye olan bağlılığını kanıtlamak

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, meşrutiyet yönetiminin özelliklerinden biri değildir?

A) Halkın padişahın yanında yönetime katılması

B) Azınlıkların mecliste temsilci bulundurabilmesi G) Anayasal sisteme geçilmesi

D) Fransız İhtilali'nin sonuçlarından etkilenmesi

E) Ulusal egemenlik anlayışının benimsenmesi

 

5. Osmanlı Devleti'nde, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve I. Meşrutiyetin ilanıyla;

- Hukukun üstünlüğü ilkesi

- Halkın eşitliğinin kabul edilmesi

- Herkesin malına sahip çıkması ve miras bırakabilmesi

- Meclis üyelerinin seçimle belirlenmesi

gibi uygulamalar ön plana çıkmıştır.

Aşağıdakilerden hangisinin bu gelişmelerle ilgili olmadığı söylenebilir?

A) Padişahın yetkileri sınırlanmıştır.

B) Azınlıklardan alınan farklı vergiler kaldırılmıştır.

C) Devletin parçalanması önlenmiştir.

D) Özel mülkiyet hakkı sağlanmıştır.

E) Halkın yönetime katılmasına çalışılmıştır.

 

6. Ayastefanos Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi hiçbir değişikliğe uğramadan Berlin Antlaşması'nda kabul edilmiştir?

A) Bulgaristan krallığının kurulması

B) Kars, Ardahan, Batum, Doğu Beyazıt'ın Ruslara verilmesi

C) Sırbistan, Karadağ ve Romanya'ya bağımsızlık verilmesi

D) Bosna ve Hersek'e özerklik verilmesi

E) Ermenilerin oturduğu yerlerde yapılacak ıslahatı Rusya'nın denetlemesi

 

7. Berlin Antlaşması'nda yer alan;

I. Bosna Hersek'in yönetiminin Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na bırakılması

II. Makedonya'nın Osmanlı Devleti'ne verilmesi

gibi maddelerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rusya'nın Balkanlardaki etkisini azaltmak

B) Balkanlarda çıkabilecek çatışmaları önlemek

C) Bulgar devletinin güçlenmesini önlemek

D) Islahat Fermanı'nın kararlarını uygulamak

E) Sanayi İnkılabı'nın etki/erini azaltmak

 

8. 1882'de İngiltere'nin, Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli bir eyaleti olan Mısır'ı işgal etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süveyş Kanalı'nı kontrol etmek istemesi

B) Mısır'ın eski bir uygarlık merkezi olması

C) Verimli toprakların bulunması

D) Kudüs'e yakın olması

E) Halkının Arap olması

 

9. Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devleti'nin bir eyalet! olan Doğu Rumeli'de yaşayan Bulgarlar 1885'de ayaklanarak Bulgar prensliği ile birleşmek istedi. Avrupalı devletlerin devreye girmesi üzerine Osmanlı Devleti, özerk Bulgar Krallığı'nı tanımak zorunda kaldı. Bulgar Krallığı 1908'de bağımsızlığını ilan etti.

Bu bilgilere göre, Osmanlı azınlıklarının bağımsızlıklarını ilan etmelerini kolaylaştırıcı etken olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Savunma politikasına geçilmesi

B) İçişlerine müdahale edilmesi

C) Balkan topraklarının gözden çıkarılması

D) Denge politikası izlenememesi

E) Kalıcı ıslahatların yapılması

 

10. Osmanlı Devleti'nin 1878 Berlin Antlaşması’ndan sonra dağılma dönemine girdiği kabul edilir.

Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu söylenebilir?

A) Padişahların yönetimde yetersiz kalması

B) Merkezi otoriteye bağlı olarak askeri gücün zayıflaması

C) Yapılan ıslahatların yetersiz olması

D) İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçmesi

E) Yönetimde partici uygulamaların etkili olmaya başlaması

11. I. Rusya

II. Fransa

III. Avusturya

IV. İngiltere

V. Almanya

 

11. XIX. yüzyılda Osmanlı toprakları üzerinde en çok çıkar çatışması yapan devletler yukarıdakilerden hangileridir?

A) I ve V        B) II ve III     C) I ve IV

D) I ve II        E) IV ve V

 

12. Aşağıdakilerden hangisi, Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'ni parçalamak ve yıkmak amacıyla yaptıkları girişimlere örnek olarak gösterilemez?

A) Kapitülasyonları sürekli hale getirmek

B) Osmanlı Devleti egemenliğindeki azınlıkların koruyuculuğunu üstlenmek

C) Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışmak

D) Azınlıklara milliyetçilik akımlarını yaymak

E) Osmanlı Devleti'nin saldırıya uğraması durumun da yardımcı olmak

CEVAP ANAHTARI________

1. A 2. B 3. D 4. E 5. C 6. C 7. / 8. A 9. B 10. D 11. C 12. E

{tab=OSMANLI SİYASİ TARİHİ TEST 2}

OSMANLI SİYASİ TARİHİ-II (1800-1900)

1. Bilgi : 1789'da Fransız ihtilali çıkmıştır.

Durum : Çok uluslu bir devlet olan Avusturya, Osmanlı Devleti'ne karşı Rusya'nın yanında katıldığı savaşa son vererek 1791'de Ziştovi Antlaşması'nı imzalamıştır.

Yukarıdaki bilgi ile durum birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

A) Osmanlı devleti Fransız İhtilali’nden etkilenmiştir.

B) İhtilalden sonra Fransa Avusturya topraklarını işgal etmiştir.

C) Avusturya'ya karşı Fransa ve Osmanlı Devleti ittifak kurmuştur.

D) Fransız ihtilali Avusturya'yı olumsuz etkilemiştir.

E) Avusturya Osmanlı Devleti karşısında başarılı olamamıştır.

 

2. III. Selim'in giriştiği Nizam-ı Cedit ıslahatının programında; mevcut askeri ocakların düzenlenmesi, Avrupa usulünde yeni bir ordunun kurulması, savaş tekniklerinin düzenlenmesi gibi konular ele alınmıştı.

Buna göre, Nizam-ı Cedit ıslahatının askeri ağırlıklı olarak düzenlenmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Fransa'da İhtilal çıkmasının

B) Avusturya ve Rusya ile yapılan savaşların yenilgi ile sonuçlanmasının

C) Fransa'nın Mısır'a saldırması sırasında İngiltere ve Rusya'nın Osmanlı Devleti'ni desteklemesinin

D) Ayanların devlet otoritesine aykırı davranışlarda bulunması üzerine Sened-i İttifak'ın imzalanmasının

E) İrad-ı Cedit hazinesinin kurulmasının

 

3. Osmanlı Devleti'nde Fransız İhtilali’nin etkisiyle çıkarılan bağımsızlık amaçlı ilk ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Ali Paşa Ayaklanması

B) Yunan Ayaklanması

C) Sırp Ayaklanması

D) Tepedelenli Ali Paşa Ayaklanması

E) Yemen Ayaklanması

 

4. I. Rusya'nın Akdeniz'e inme girişimlerinin

yoğunlaşması

II. Süveyş Kanalı'nın güvenliğini sağlama düşüncesi

III. Fransa'nın Mısır'a asker çıkarması

IV. Osmanlı Devleti'nin önemli bir pazar olması

Yukarıdakilerden hangileri, İngiltere'nin XVIII. yüzyıl sonlarında Osmanlı Devleti'ne yakınlaşma politikası izlemesinin nedenleri olarak gösterilebilir?

A) III ve IV    B) II ve III     C) I ve IV

D) I ve III       E) I ve II

 

5. Fransa XVIII. yüzyıl sonlarında;

- Amerika'daki İngiliz kolonilerinin bağımsızlık savaşını destekledi.

- İngiltere'nin sömürgelerine giden yol üzerindeki Mısır'ı işgal etti.

Bu bilgiye göre;

I. Fransa, İngiltere'ye karşı üstünlük kurmak istemektedir.

II. Mısır'ın coğrafi konumu önemlidir.

III. Fransa sömürgecilik hareketlerine karşıdır.

IV. Fransa ve İngiltere'nin yönetim biçimleri farklıdır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II        B) II ve III     C) III ve IV

D) Yalnız II    E) Yalnız I

 

6. 1828 -1829 Osmanlı-Rus savaşı sonucunda imzalanan Edirne Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, doğrudan Osmanlı Devleti'ni mali açıdan güç duruma düşürme amacına yöneliktir?

A) Yunanistan'ın bağımsızlığının tanınması

B) Sırbistan'ı özerklik verilmesi

C) Eflak ve Boğdan'a ayrıcalık verilmesi

D) Doğu Anadolu'da bazı yerlerin Rusya'ya bırakılması

E) Rusya'ya savaş tazminatı verilmesi

 

7. XIX. yüzyılda meydana gelen,

I. Rusya'nın Akdeniz’e inme girişimlerine İngiltere tepki göstermiştir.

II. Fransa'nın Mısır'ı işgali sırasında Osmanlı Devleti İngiltere ve Rusya'dan askeri destek almıştır.

III. Almanya'nın Ortadoğu'da hakimiyet kurmak için Osmanlı Devleti'ne yakınlaşmasına İngiltere tepki göstermiştir.

gibi gelişmeler değerlendirildiğinde, bu yüzyılda Osmanlı Devleti'nin izlediği politika ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Devletlerarası çıkar çatışmalarından yararlanarak varlığını devam ettirmiştir.

B) Balkanlardaki egemenliği sona ermiştir.

C) Silahlanma yarışını desteklemiştir.

D) Avrupa devletlerinden borç alarak ekonomisini düzeltmek istemiştir.

E) Sadece İngiltere'den askeri ve siyasi destek almıştır.

 

8. Osmanlı Devleti'nin II. Mahmut döneminde Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile imzaladığı Kütahya Antlaşması hangi özelliğiyle Mısır sorununun uluslararası sorun haline dönüştüğünü kanıtlar?

A) Avrupalı devletlerin girişimleri sonucu imzalanmış olması

B) Kavalalı'ya geniş topraklar bırakılması

C) Osmanlı Devleti'nin güçsüzlüğünü ortaya koyması

D) Sened-i İttifak'a aykırı hükümler taşıması

E) Osmanlı Devleti'nin bir iç sorununu çözmeye yönelik olması

 

9. Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılda ortaya çıkan aşağıdaki olaylardan hangileri arasında neden-sonuç bağlantısı kurulamaz?

A) Mehmet Ali Paşa Ayaklanması-Kütahya Antlaşması'nın imzalanması

B) Yunan Ayaklanması'nın çıkması-Navarin Olayı'nın gerçekleşmesi

C) 1828-1829 Osmanlı Rus savaşının çıkması-Yunanistan'ın bağımsızlık kazanması

D) Yunan Ayaklanması'nın çıkması-Osmanlı Devleti'nin Rusya'dan yardım istemesi

E) 1841 Londra Antlaşması'nın imzalanması-Boğazlar sorununun çözümlenmesi

 

10. Rusya; Hünkar İskelesi Antlaşması'nın hangi maddesi ile Karadeniz'deki etkisini artırmış ve kendini güvence altına almıştır?

A) Rusya ve Osmanlı Devleti savaş sırasında birbirlerine yardım yapacak

B) Boğazlar Osmanlı toprağı sayılacak

C) Yardım eden tarafın masrafını yardım edilen taraf karşılayacak

D) Antlaşma sekiz yıl yürürlükte kalacak

E) Rusya'ya saldırı olursa Osmanlı Devleti boğazları diğer devletlere kapatacak

 

11. Osmanlı Devleti'nde II. Mahmut döneminde ayanlarla imzalanan Sened-i İttifak aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olarak gösterilebilir?

A) Yönetim üzerinde dış baskının arttığının

B) Merkezi otoritenin güçlendiğinin

C) Devletin ayanlar karşısındaki güçsüzlüğünün

D) Halkın yönetime katılmaya başladığının

E) Batının üstünlüğünün kabul edildiğinin

 

12. II. Mahmut döneminde;

- Yabancı mallara karşı, yerli malların kullanımı teşvik edildi.

- Yeniçeri Ocağı kaldırılarak, Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla yeni bir ordu kuruldu.

- Divan örgütü kaldırıldı.

Bu çalışmalar aşağıdakilerden hangisine yönelik bir girişim olarak gösterilemez?

A) Merkezi otoritenin güçlendirilmesi j

B) Halkın yönetime katılması

C) Bozulan kurumların kaldırılması

D) Yerli üretimin artırılması

E) Ordunun yeniden düzenlenmesi

CEVAP ANAHTARI________

1. D 2. B 3. C 4. D 5. A 6. E 7. A 8. A 9. D 10. E 11. C 12. B