{tab=OSMANLI TARİHİ TEST}

1.Osmanlılarda toprağı kullanma hakkı, devletin denetimi altında halka verilmişti. Devlet, toprağını iyi kullanmayan ve arka arkaya üç yıl boş bırakanların topraklarını ellerinden alıp başkalarına verirdi.
Böyle bir uygulamanın
en önemli amacı ne olabilir?

 

A)     Toprak sahiplerinden vergi almak

B)     Devlet memurları ve askerlerin maaşlarını toprak gelirleriyle ödemek

C)    Toprak üzerindeki hakları korumak

D)    Üretimin devamlılığını sağlamak

E)     Üreticilere yardımcı olmak

1984-ÖSS

 

- Tımar sistemi Osmanlı Devleti’nin en önemli gelir kaynaklarından biridir. Devletin düzenli gelir elde edebilmesi için üretiminde düzenli bir şekilde geçekleşmesi gerekir. Bunu bunu sağlamak ve aksi durumlarda tedbir almak adına toprağı üç yıl üst üste ekmeyenden dirliği geri alınmıştır. yanıt: D

 

2. Osmanlı devleti topraklarından haslar hanedan mensuplarına ve vezirlere, zeametler kadılara, tımarlar askerlere kiraya verilirdi.
Bu uygulamada, devlet topraklarının kiraya verileceği  kişilerin idari mevkileri ile aşağıdakilerden hangisi arasında bir paralellik kurulmaya çalışılmıştır?

A) toprak gelirleri

B) halkın yaşam biçimi ve düzeyi

C) kişilerin yetişmiş olduğu yöreler

D) toprakların yerleşim merkezlerine yakınlığı

E) kişilerin ihtiyaçları

1987-ÖSS

 

-Devlet bu toprakları maaş karşılığı dağıtmaktadır. Topraklar dağıtılırken en önemli konu, kişilerin devlet kademesindeki görevleridir. yanıt: A

 

3. Cem sultan ve 2. Bayezit arasındaki taht kavgaları önceleri Osmanlı Devletinin iç sorunu iken giderek dış sorun haline gelmiştir.

Cem Sultan’ın aşağıdaki davranışlarından hangisi bu olayı bu olayın dış sorun haline gelmesinde başlıca etken olmuştur?

A)     Karamanoğulları beyliği ile işbirliği yapması

B)     Önce Rodos şövalyelerine, sonra da papa’ya sığınması

C)    İstanbul halkının desteğini sağlamaya çalışması

D)    Kendi adına hutbe okutarak para bastırması

E)     Osmanlı topraklarını ikiye ayırmaya çalışması

 

-Cem sultanın başka devletlere sığınması ve bu devletlerin Osmanlıya karşı Cem Sultanı koz olarak kullanmaya çalışmaları bu sorunu dış sorun haline getirmiştir. Yanıt :B.

 

4. Osmanlı Devleti yönetiminde, belli dönemlerde geçerli olmuş ilkelerden bazıları şunlardır:

  1. Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır.
  2. Devlet yönetimi hükümdar ile oğullarına verilmiştir.
  3. Yönetim hanedanın en yaşlı üyesinin hakkıdır.

Bu ilkeler, aşağıdakilerden hangisi ile ilgili anlayışı ortaya koymaktadır?

A)     Bağımsızlık                B) Adalet       C) Egemenlik

D) Halkçılık            E) Eşitlik

1989-ÖSS

 

-Ülke yönetiminin belirli bir aileye ait olması, kimin padişah olacağının belirli kurallara bağlanması, egemenlik ve egemenlik hakkının kullanımı ile ilgilidir. yanıt: C

 

5. Fatih Sultan Mehmet`in İstanbul`u fethi ile Bizans İmparatorluğu`na son verildiği halde, İstanbul`da Ortodoks kilisesi`nin varlığı korunmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, Fatih`in bu yolla ulaşmak istedeği bir amaç olamaz?

A)     Hıristiyan  dininde mezhep ayrılıklarına son vermek

B)     Yönetimi altındaki Hıristiyanlara hoşgörü ile davranıldığını ortaya koymak

C)    Ortodoks Kilisesi`nin hareketlerini kontrol altında tutmak

D)    Katolik Kilisesi`ne karşı bir güç oluşturmak

E)     Balkanlarda yapılacak savaşlarda Rumların desteğini sağlamak

1990-ÖSS

 

-Fatih İstanbul`u aldıktan sonra mezhep ayrılıklarına son vermek isteseydi Ortodoks Kilisesi`ni tamamen ortadan kaldırırdı. Fakat o bunu yapmayarak bu ayrılığı kendi lehine çevirmeye çalışmıştır. yanıt: A

 

6. Aşağıdakilerden hangisi,Osmanlılarda devlet işlerinin görüşüldüğü divanın bir karar organı olmaktan çok bir danışma organı olduğunu gösterir?

A)     Divan görüşmelerinin belli günlerde yapılması

B)     Divanın gerekli görülen yerde toplanması

C)    Görüldüğü işlerin özelliklerine göre çeşitli adlar alması.

D)    Kararlarda son sözün padişaha ait olması.

E)     Divanda büyük davalara bakılması.

 

-Divanda son söz padişaha aittir.Bu da  bu organın danışma meclisi olduğunu açıkça ortaya koyar. yanıt: D

 

7. Fatih Sultan Mehmet zamanında:

-Cenevizlerden Amasra

-İsfendiyaroğullarından Sinop

-Karamanoğullarından Konya ve Karaman alınmıştır.

Fatih’in bu gelişmelerle ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Dış ülkelerle ilişkileri artırmak.

B)     İslamiyet'i yaymak.

C)    Denizlerde üstünlük sağlamak.

D)    Anadolu’da siyasi birlik sağlamak.,

E)     Avrupa ülkelerinin doğu ticaretini engellemek.

 

-İlk iki bilgiye baktığımızda C seçeneğinde belirtilen denizlerde üstünlük sağlama amacını taşıdığını söyleyebiliriz. Ancak üçüncü cümlede Konya ve Karamanın alınmasını da dikkate aldığımızda Anadolu’da siyasi birliği sağlama amacını doğru yanıt olarak düşünmemiz gerekir. yanıt: D

 

8. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’da yerli ve yabancı bilginlere çalışma ortamı sağlamakla ulaşmak istediği amaçlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Devlet yönetiminde yabancılardan yararlanmak.

B)     İstanbul’un bir bilim ve kültür merkezi olarak saygınlığını artırmak.

C)    İmparatorluğun Avrupa’da sınırlarını genişletmek.

D)    İstanbul’da batıdakilere benzer okullar açmak.

E)     Anadolu’da siyasi birliği sağlamak.

1994-ÖSS

 

-Fatih İstanbul'u fethettikten sonra bu şehrin ekonomik ve kültürel canlılığını sağlamayı amaçlamıştır. Bu nedenle Galata Rumlarına bir takım ekonomik haklar vermiştir. Aynı şekilde bilim adamlarının da bu şehirde kalmasını istemesinin nedeni İstanbul’un kültürel anlamda da başkent olmasını sağlamaktır. yanıt: B

 

9. II. Beyazıt döneminde İspanya’da Hıristiyan engizisyon mahkemelerinin işkencelerinden kaçan Yahudiler, en güvenceli yer olarak gördükleri Osmanlı ülkesine yerleşmişlerdir.

Yukarıda verilen bilgilere dayanılarak aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

A)     Müslüman olmayan yabancılar Osmanlı ülkesinde güvenlik içindedir.

B)     O dönem Hıristiyan dünyası hoşgörülü değildir.

C)    II. Beyazıt döneminde Osmanlı ülkesinde yaşayan Yahudilerin nüfusu artmıştır.

D)    Müslümanlar arasında hoşgörü yoktur.

E)     Engizisyon yalnız Hıristiyanları değil diğer dinlerden olan kişileri de yargılamıştır.

1995-ÖSS

 

-Müslümanlar arasında hoşgörü olmasa II. Beyazıt Yahudilere yardımcı olmazdı. Yanıt: D

 

10. XVI. Yüzyılda Osmanlı Devletinde sınırların genişlemesiyle eyalet sayısı artmıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?

A)     Beylerbeylerinin sayısının artmasına

B)     Eyalet yönetiminde yeni yöntemlerin ortaya çıkmasına.

C)    Beylerbeyinin öneminin artmasına.

D)    Eyalet gelirlerinin azalmasına.

E)     Merkezi otoritenin denetim gereksiniminin artmasına

1998-ÖSS

 

Eyalet sayısı arttıkça yönetim birimleri de artar. Dolayısıyla yönetici ihtiyacı da ortaya çıkar. Her eyaletin yönetiminde belirli farklılıklarda olabilir. Nitekim Osmanlı Devletinde bunun çeşitli örnekleri vardır. Sınırlar büyüdükçe denetim de artmak zorundadır. Fakat D seçeneğinde belirtildiği gibi eyalet gelirleri azalmaz toprak genişledikçe gelirler artar. yanıt: D

 

11. Aşağıdakilerden hangisi 1535-1740 yılları arasında verilen kapitülasyonların bunları imzalayan padişahın saltanatı süresince geçerli olduğunu gösterir?

A)     Her padişahın, sorunları önceliklerine göre çözme yoluna gitmesi.

B)     Fransa’nın bir süre için Osmanlı Devletinin desteğine gereksinim duyması.

C)    Kapitülasyonları veren padişahın, Fransa’yı yanına çekmekle Avrupa siyasi birliğini bozmak istemesi.

D)    Kapitülasyonların her padişah tarafından yenilenmesi

E)     Fransa’ya verilen kapitülasyonların başka ülkelere de verilmesi.

2001-ÖSS

 

-  Kanuni Sultan Süleyman 1535’te Fransızlara kapitülasyonları verirken, kendinden sonraki dönemlerde sorun yaşanmaması için, “Bu anlaşmanın her iki hükümdar hayatta olduğu müddetçe geçerli olacağı” maddesini koydurtmuştur. Ondan sonraki dönemlerde 1740 tarihine kadar her padişah döneminde kapitülasyonlar yenilenmiştir. Bu tarihten sonra ise sürekli hale gelmiştir. yanıt: D

 

12.Osmanlı Devleti önce Kayı Boyu’na dayalı bir beylikken daha sonra imparatorluk haline gelmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların beylik döneminde sahip olmadıkları halde  imparatorluk döneminde  kazandıkları özelliklerden biridir?

A)     Çok uluslu olma

B)     Osmanlı soyu tarafından yönetilme

C)    Müslüman devlet olma

D)    Siyası varlığını koruma mücadelesi verme

E)     Yönetimde hiyerarşiyi temel alma

2003-ÖSS

 

Çok uluslu olmak ancak ve ancak toprakların genişlemesi farklı coğrafyalara hakim olabilmekle mümkündür. Diğer maddeler her dönemde  geçerliliğini korumuş özelliklerdir.yanıt: A

 

13.Osmanlı İmparatorluğunun egemenliği altında bulunan topraklar, devletin kuruluşundan XVII. Yüzyılın sonuna kadar artmıştır.
Bu bilgiye dayanılarak Osmanlı ülkesinde,

I. Gelir ve giderlerin miktarı değişmiştir.

II. Merkezi otoritenin sağlanması kolaylaşmıştır.

III. Sınırlar yeniden belirlenmiştir.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)     Yalnız I                            B) yalnız II                           C) yalnız III

D) I ve III                                E) II ve III

2003-ÖSS

 

Osmanlı Devletinin sınırları genişledikçe otoritenin sağlanması kolaylaşmaz, tam tersi daha da güçleşir. Oysa sınırlar genişledikçe gelir-gider dengesi ve sınırlar değişir. Bu nedenle I ve III numaralı yargılar doğrudur. yanıt: D

 

14.Osmanlı İmparatorluğunun üç kıta üzerinde uzun süre egemenlik kurmuş olması bu imparatorluğa,

I. Stratejik bakımdan önemli konumda olma

II. Farklı dil ve milletlerden çok sayıda kişiyi barındırma

III. Merkeziyetçi sistemi benimseme

özelliklerinden hangilerini kazandırmıştır?

A)     Yalnız I                       B) yalnız II                           C) I ve II

D) II ve III                          E) I, II ve III

2004-ÖSS

 

III numaralı cümle üç kıta üzerinde egemenlik kurulduktan sonra benimsenmiş bir durum değildir. Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren merkeziyetçi anlayışla yönetilmiştir.bu nedenle sadece I ve II numaralı ifadeler doğrudur. yanıt: C

 

15. Osmanlı Devletinde  aşağıdakilerden hangisi vezirin

görevlerinden biridir?

A)     Kadıları atama

B)     Saray görevlilerini yönetme

C)    Kapıkulu Ocaklarına asker toplama

D)    Gerektiğinde orduyu komuta etme

E)     Divandaki görüşmelerin tutanağını yazma

2006-ÖSS Sos-2

 

Divandaki görüşmlerin tutanağını hazırlama vezirin görevlerinden biridir. yanıt: E

 

16. I. Göktürk Devleti

II. Kutluk Devleti

III.Eyyubi Devleti

IV. Memlükler Devleti

V. Osmanlı Devleti

Yukarıda verilen Türk devletlerinden hangileri belirli bir süre de olsa aynı dönemde yaşamıştır.

A)     IV ve V                            B) III ve IV                         C) III ve V

D) I ve II                               E) I ve III

1983-ÖYS

 

Yavuz Sultan Selim’in 1516 ve 1517 yıllarında yaptığı Mercidabık ve Ridaniye seferleri sonunda Memluk devletine son verdiğini düşünürsek bu iki devletin aynı dönemde yaşadıkları sonucuna ulaşılabilir. yanıt: A

 

17.Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğunda bir yönetim biçimidir?

A) Ocaklık        B) Sancak          C) Yurtluk         D) Has   E) Tımar

1983-ÖYS

 

Ocaklık, Yurtluk, Has ve Tımar  toprak sistemi ile ilgilidir. Sancak ise eyaletten sonra gelen ikinci büyük yönetim birimidir. yanıt:  B

 

18.Aşağıdaki Türk Beyliklerinden hangisi, Osmanlı Devletinin Anadolu’ya  egemen olmaya çalışmasına karşı diğerlerinden daha çok direnmiştir?

A)     Candaroğulları      B) Karamanoğulları        C) Saruhanoğulları

D) Germiyanoğulları             E) Karesioğulları

1984-ÖYS

 

Karamanoğulları beyliği kendisini Anadolu Selçuklu Devleti’nin varisi olarak görmekteydi. Diğer beyliklerden daha güçlü olmasından dolayı da Osmanlıları en fazla uğraştıran beylik olmuşlardır. yanıt: B

 

19.Osmanlı Devletinin kuruluş döneminde, bugünkü Bakanlar Kurulunun ‘görev ve yetkilerini’ hangi kuruluş yüklenmiştir?

A)     Enderun                 B) Babıali                    C) Kapıkulu Ocakları

D) Medrese                  E) Hümayun

1985- ÖYS

Hümayun kelimesinin kullanılmış olması bizi yanıltabilir burada kastedilen divan-ı Hümayundur. Divan bir danışma organıdır.           Son söz ise padişaha aittir. yanıt: E

 

20. XVII. Yüzyılda Kuyucu Murat Paşa, IV. Murat ve Köprülü Mehmet Paşa’nın devlet otoritesini yeniden kurmak amacıyla izledikleri ortak yol aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Maliyeyi düzeltmeye çalışma

B)     Kanun ve nizamları değiştirme

C)    İsyanları, korkutma ve şiddet yoluyla önlemeye çalışma

D)    Yeniçeri Ocağını kaldırmaya çalışma

E)     Saraydaki kadınların etkinliğini engelleme

1988-ÖYS

 

XVII. Yüzyıldaki ıslahatların genel özelliği baskı ve şiddete dayalı olmasıdır. Kuyucu Murat Paşa’ya verilen unvanın verilme nedeni de isyancıları kuyuya attırmasıdır.yanıt: C

{tab=OSMANLI TARİHİ ONLİNE TEST}

error messagebox
00:00

OSMANLI TARİHİ ONLİNE TEST SORULARI

Bu testte 10 soru yer almaktadır.

Sorular soru bankasından otomatik olarak gelmektedir.

Her testte farklı sorular da çıkabilmektedir.

Toplam cevaplama süresi 10 dakikadır.

BAŞARILAR DİLERİM.

 

Aşağıdaki BAŞLA yazısına tıklayarak teste başlayabiirsiniz.