{tab=OSMANLI TARİHİ TEST}

 

41. Osmanlı Devleti’nde toprağını boş bırakan köylüden alınan vergiye ne ad verilirdi?

A) Çiftbozan

B) Öşür

C) Avanız

D) Haraç

E) Cizye

1992-ÖYS

 

Toprağını boş bırakan köylüden  alınan vergiye çiftbozan denilirdi.

yanıt: A

 

42. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu’nda ‘miri toprakların’ bir kısmının kamu görevlerine dirlik olarak verilmesinin amaçlarından biridir?

A) Vergileri elde edilen ürüne göre düzenlemek

B) Beylerbeyliği sayısını arttırmak

C) Devlete yapılan hizmetleri karşılamak

D) Büyük toprak sahiplerini korumak

E) Yeniçeri ocağını kaldırmak

1993-ÖYS

 

‘Miri toprak’ devlete ait toprak demektir. Bunun amacı C seçeneğinde belirtildiği gibi devlete yapılan hizmetleri karşılamaktır.

yanıt: C

 

43. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların Balkanlardaki varlığını XX. Yüzyılın başlarına kadar sürdürmesini sağlayan etkenlerden biri değildir?

A) Düzenli ordusunun olması

B) Adli bir yönetim uygulaması

C) Halka inanç özgürlüğü vermesi

D) Ulusçuluk akımlarına karşı etkisiz kalması

E) Uluslar arasındaki anlaşmazlıklardan yararlanması

1993-ÖYS

 

Osmanlıların düzenli ve güçlü ordularının olması, fethedilen yerlerdeki halka adil davranması, dinsel inançlarına karışmamaları ve fethedilen bölgelerdeki karışıklıklardan yararlanması Balkanlarda uzun süre kalıcı olmalarında çok etkilidir. D seçeneği Osmanlıların Balkanlarda kalıcı olmalarından çok, bu bölgeyi kaybetmesinde etkili olan faktördür.

yanıt: D

 

44. Fatih döneminde, devlet adamı yetiştirmek amacıyla Topkapı Sarayı’nda açılan okul aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mekteb-i Ulum-u Edebiye

B) Mekteb-i Maarif-i Adliye

C) Enderun Mektebi

D) Süleymaniye Mektebi

E) Mekteb-i Rüştiye

1994-ÖYS

 

Enderun kelime anlamı olarak sarayın iç kısmı olarak bilinir. Osmanlı eğitim sisteminin en önemli parçalarından biridir. Devlet adamı yetiştirmek için kurulmuştur.  yanıt: C

 

45. Osmanlı tarihinde II. Osman ve III. Selim devlet düzeninde bazı değişiklikler yapmaya çalıştıkları için; Abdülaziz ve II. Abdülhamit ise devlet düzeninde yapılmak istenen değişikliklere karşı oldukları için tahtlarından indirilmişlerdir.

Yalnız bu bilgilere dayanılarak,II. Osman döneminden II. Abdülhamit dönemine kadar geçen süre içinde nasıl bir değişme olduğu söylenebilir?

A) Yenilik taraflarının güçlendiği

B) Padişahların devleti iyi yönetemedikleri

C) Halkın, düzeni korumaya çalıştığı

D) Osmanlı Devletinin Avrupa'dan etkilenmediği

E) Padişahların anayasal düzeni benimsedikleri

ÖSS-1981

 

II. Osman ve III. Selim dönemlerinde Osmanlı Devleti’nde başta yeniçeriler olmak üzere yeniliğe karşı duran gruplar son derece güçlüdür. Abdülaziz ve II. Abdülhamit dönemlerinden önce yeniçeri ocağı kaldırılmış ve batılılaşma yolunda önemli adımlar atılmıştır. Bu dönemde de yeniliğe karşı çıkan padişahlar tahttan indirilmiştir.

yanıt: A

 

46. Hünkar iskelesi anlaşmasında Osmanlı Devleti, Rusya bir saldırıya uğrarsa boğazları kapatmayı kabul etmiştir.

Bu durumdan büyük ölçüde rahatsız olan devletlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Prusya

B) İngiltere

C) Avusturya

D) Piomonte

E) İspanya

1989-ÖSS

 

Rusya’nın hünkar iskelesi anlaşması ile Boğazlar üzerinde söz sahibi olması, Akdeniz ve sömürge yolları güvenliği endişesini taşıyan İngiltere ve Fransa’yı rahatsız eder.Yanıt: B

 

47.  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda;

-I.Bayezid(Yıldırım)
-I.Mehmet(Çelebi)
-II.Mehmet(Fatih)
dönemlerinin ortak özelliklerinden biridir?

A) Bir padişahın iki kez tahta çıkması

B) Osmanlı tarihinde yükselme döneminin yaşanması

C) İstanbul’un kuşatılması

D) Anadolu’da siyasi birliği gerçekleştirmeye çalışılması

E) Taht için kardeş kavgalarının yaşanması

1996-ÖYS

 

Üç padişah döneminin ortak yönü Anadolu’da Türk birliğini sağlama düşüncesidir. yanıt: D

 

48. Aağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde XVII. Yüzyıldan XIX. Yüzyılın ilk yarısına kadar yapılan ıslahatlarda askeri alana ağırlık verilmesine yol açan etkenlerden biri değildir?

A) Askeri harcamaların hızla artması

B) Yeniçeri ocağının bozulması

C) İmparatorluğun toprak kaybetmesi

D) İmparatorluğun dağılma tehlikesi ile karşılaşması

E) Devletin uluslararası saygınlığının azalması

1989-ÖSS

 

Osmanlı Devleti askeri alanda ıslahatları devleti yeniden güçlendirmek, kaybedilen toprakları geri almak, yeniçeri ocağını düzeltmek için gerçekleştirilmiştir. Askeri harcamaların artması ancak ıslahatların sonucu olabilir. yanıt: A

 

49. Osmanlı’da halka mesleki eğitim aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Kütüphanelerde

B) Enderunda

C) Loncalarda

D) İmaretlerde

E) Darülmaarifte

1996-ÖYS

 

Lonca, aynı meslek grubuna mensup zanaatkarların oluşturduğu örgüttür. Bu örgüt içerisinde hem üretim faaliyetleri düzenlenir hem de o meslekle ilgili kişiler yetiştirilir. yanıt: C

 

50. Osmanlılarda XIX. Yüzyıla kadar, kızlar ilkokuldan sonra öğrenime devam edemezlerdi. Olanakları olanlar isterlerse evlerinde özel ders alırlardı. XIX. Yüzyılda kızların ilkokuldan sonra devam edebilecekleri öğretmen ve sanayi okulları açıldı.
XIX. Yüzyıldaki bu gelişme aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Bütün okulların devletin denetimi altına alındığını

B) Okuma yazma seferberliğine geçildiğini

C) Din eğitimi ile çağdaş eğitimin birleştirildiğini

D) Eğitim anlayışında değişiklik olduğunu

E) Karma eğitime geçildiğini

1994-ÖSS

 

Devletin kızlara ilkokul dışında da eğitim hakkını tanıyan uygulamaları eğitim anlayışında değişim olduğunun kanıtıdır. yanıt: D

 

51. Ortaçağda Venediklerle Cenevizliler uzak doğu ile Avrupa arasında ticari ilişkileri sağlamaları sonucu ekonomik üstünlük elde etmişlerdir.
Venediklilerle Cenevizlilerin bu ekonomik üstünlükleri aşağıdakilerden hangisi ile sona ermiştir?

A) Barutun ateşli silahlarda kullanılmasıyla

B) Avrupa’dan Amerika’ya göçün başlamasıyla

C) Baharat yolunun Müslümanların eline geçmesiyle

D) Atlas okyanusundaki limanların önem kazanmasıyla

E) Esir ticaretinin yasaklanmasıyla

1997-ÖYS

 

Venedik ve Cenevizliler doğudan gelen malları Akdeniz ve Karadeniz ticaret yollarını kullanarak Avrupa’ya taşımışlar ve zenginleşmişlerdir. Coğrafi keşiflerle Akdeniz ticareti önemini kaybederken, atlas okyanusu limanları önem kazanmıştır.  yanıt: D

 

52. Osmanlı döneminde İngiltere ile yapılan Balta Limanı Antlaşması’ndan başlayarak o zamana kadar yüzde üç olan gümrük vergisi ihracatta yüzde oniki, ithalatta ise yüzde beş olarak belirlenmiştir.
Bu bilgiye dayanarak,
I. Osmanlı Devleti’nde sanayi gelişecektir.
II. Osmanlı tacirleri yabancı tacirlere rekabet edecek duruma gelecektir.
III. Yabancı mallar Osmanlı Devleti pazarlarına egemen olacaktır.
IV. Osmanlı Devleti ticaret yolları üzerindeki egemenliğini sürdürecektir.
V. Osmanlı Devleti ekonomik yönden giderek dışa bağımlı olacaktır.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve III

B) I ve V

C) II ve III

D) II ve V

E) III ve V

1996-ÖSS

 

Yapılan anlaşma ile Osmanlı Devleti dışarıya herhangi bir ürün sattığında %12 vergi ödeyecek, herhangi bir mal aldığında bu vergi %5 olacaktır. Buna göre Osmanlı Devleti ekonomisi dışarıya bağımlı kalacaktır. yanıt: E

 

53. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı devletinin kuruluş döneminde yer alan olaylardan biridir?

A) Kırım hanlığının Osmanlı devletine bağlanması

B) Mısır’ın Osmanlı topraklarına katılması

C) Bulgar krallığı topraklarının Osmanlı ülkesine katılması

D) Kıbrıs’ın fethi

E) Şehzade Cem’in II. Beyazıt’a başkaldırması

1997-ÖYS

 

Kırım fatih döneminde (yükselme), mısır yavuz döneminde (yükselme), Kıbrıs Sokullulu döneminde (yükselme), Cem olayı da yükselme dönemi olaylarından biridir. Bulgar krallığı I. Murat ve Yıldırım Beyazıt döneminde yapılan fetihlerle, yani kuruluş döneminde Osmanlı’ya katılmıştır. yanıt: C

 

54. Baltalimanı Antlaşmasından önce, yerli ve yabancı tüccarlar mallarını ülke içindeki bir bölgeden bir bölgeye taşırlarken iç gümrük vergisi ödemek zorundaydılar. Yabancı tüccarlar Baltalimanı Antlaşmasıyla bu yükümlülükten kurtulmuşlar; fakat yerli tüccarlar iç gümrük vergisi ödemeyi sürdürmüşlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi, Baltalimanı Antlaşmasıyla ortaya çıkan bu durumun sonuçlarından biri değildir?

A) Osmanlı pazarlarına yabancı tüccarların egemen olması

B) Yerli tüccarların yabancı tüccarlarla rekabet etmesinin zorlaşması

C) Bazı yerli tüccarların ticaret hayatından çekilmek zorunda kalması

D) Ticaret gelirlerinin daha çoğunun yabancılara gitmesi

E) Yerli mallarda kalitenin artması

1999-ÖSS

 

Paragraf son derece açık bir biçimde yerli tüccarların iç gümrük vergileri nedeniyle yabancı tüccarlarla rekabet edemeyecek duruma geldiğini anlatıyor. “ Peki bu durum yerli mallarda kaliteyi ve rekabeti arttırır mı?” sorusuna cevabımız hayır olduğuna göre cevap E olmalıdır. yanıt: E

1998-ÖYS

 

Gelir kale muhafızlarına ve tersane giderlerine bırakılan topraklar ocaklık, öşürü devlet memurlarına ve sipahilere maaş olarak verilen topraklar dirlik, geliri hazineye bırakılan topraklar mukataa olarak adlandırılmışlardır. yanıt: A

 

55.  Aşağıdaki politikalardan hangisi, Türklerin Balkanlarda göçmen olarak yerleşip kalmasını sağlamak amacıyla uygulanmamıştır?

A) Göçmenlerin geçerli neden olmadan yeni yerleşim yerlerini terk etmelerinin yasaklanması

B) Anadolu’dan göçmen naklinde, özellikle anlaşmazlık halinde olan aileleri seçmesi

C) Yeni yerleşim yerlerine, gerekli olan gerekli olan malzemenin sağlanması

D) Göçmenlerden, bir süre için vergi alınmaması

E) Hıristiyan ailelerden alınan çocukların, Müslüman çiftçilerin yanına gönderilmesi

1998-ÖYS

 

Osmanlı, Balkanlarda kalıcı olabilmek için ‘iskan siyaseti’ izlemiştir. A, B, C ve D seçeneğinde iskan politikasında dikkat edilen noktaları açıklamaktadır. Oysa E seçeneğinde Devşirme Sisteminden bahsedilmiştir. yanıt: E

 

56.   Osmanlı Devleti;

I. Koyunhisar

II.   Birinci Kosova

III. Çirmen

IV. Pelekanon

V. Varna

savaşlarının hangilerini, Bizans’a karşı yapmıştır?

A) Yalnız II

B) Yalnız III

C) I ve III

D) I ve IV

E) IV ve V

1998-ÖYS

 

Kosova, Çirmen ve Varna Savaşları Osmanlı Devleti ile Haçlı İttifakı arasında yapılmıştır. Geriye kalan Koyunhisar ve Pelekanon (Maltepe) Savaşları Bizans ile yapılmıştır. Cevap I ve IV yanıt: D

 

57. II. Selim döneminde Sokullu Mehmet Paşa, Don ve Volga nehirleri arasında küçük gemilerin geçmesine imkan verecek bir kanal açma girişiminde bulunulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, Sokullu Mehmet Paşa’nın bu girişimiyle ulaşmak istediği amaçlardan biri değildir?

A) Karadeniz ve Hazar Denizi’ni birleştirmek

B) Baharat yolunun denetim altına almak

C) Orta Asya Türk devletleriyle doğrudan ilişki kurmak

D) Doğuda ele geçirilen yerleri korumak

E) Rusya’nın Karadeniz ve Kafkaslara inmesini engellemek

1998-ÖYS

 

Baharat yolu Osmanlı’nın güneyini yani Akdeniz’i ilgilendirir. Oysa Don ve Volga nehirleri kuzeydedir. yanıt: B

 

58. I. Balkanlardan Panslavizm hareketlerinin başlaması
II. Sömürgecilik hareketlerinin hızlanması
III. Yeniçeri ocağının kaldırılması
gelişmelerinden hangilerinin, Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilediği savunulabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

2002-ÖSS

 

Panslavizm politikası ve sömürgenin artması Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkileyen faktörlerdir. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması devleti olumlu etkiler. yanıt: D

 

59. I. Fransa’da XVI. Lui zamanında ve daha sonra ortaya çıkan hareketlerde ya kral tahttan indirilerek Cumhuriyet kurulmuş ya da Cumhuriyete son verilerek krallık ve imparatorluğa geçilmiştir.
II. Osmanlı Devletinde zaman zaman iç isyanlar çıkmış ve bazı padişahlar tahttan indirilmişse de Osmanlı saltanatı devam etmiştir.
Bu iki durum karşılaştırıldığında, Osmanlı Saltanatının uzun süre devam etmiş olması nasıl açıklanabilir?

A) Fransa’daki yönetimin güçsüz, Osmanlılardaki yönetimin güçlü olmasıyla

B) Fransa’daki hareketlerin devlet düzenini, Osmanlılardakilerin ise kişileri değiştirmeye yönelmiş olmasıyla

C) Fransadaki soyluların, osmanlılardaki yeniçerilerden daha etkin olmasıyla

D) Fransa’da dış güçlerin etkili, osmanlılarda ise dış güçlerin etkisiz olmasıyla

E) Padişahlığın, krallıktan daha kutsal sayılmasına

1982-ÖSS

 

Fransa’da gerçekleşen yenililer yönetim biçimini, Osmanlılardaki yenilikler devletin aksayan yönlerini değiştirmeye yöneliktir.

Bu yüzden Osmanlı yıkılışına kadar saltanatla yönetilmiştir.

yanıt: B

 

60.  Mısır sorunu karşısında Osmanlı İmparatorluğu’nun hangi devletle yaptığı antlaşma boğazlar sorununun doğmasına yol açmıştır?

A) Rusya

B) İngiltere

C) Fransa

D) İtalya

E) Avusturya

1988-ÖYS

Osmanlı’nın Rusya ile yaptığı Hünkar İskelesi Antlaşması Boğazlar meselesinin çıkmasına sebep olmuştur. Çünkü Rusya bu antlaşma ile boğazlarda büyük ayrıcalıklar kazanmıştır. yanıt: A

 

{tab=OSMANLI TARİHİ ONLİNE TEST}

error messagebox
00:00

OSMANLI TARİHİ ONLİNE TEST SORULARI

Bu testte 10 soru yer almaktadır.

Sorular soru bankasından otomatik olarak gelmektedir.

Her testte farklı sorular da çıkabilmektedir.

Toplam cevaplama süresi 10 dakikadır.

BAŞARILAR DİLERİM.

 

Aşağıdaki BAŞLA yazısına tıklayarak teste başlayabiirsiniz.