{tab=OSMANLI TARİHİ TEST}

21. Aşağıdakilerden hangisi III. Selim dönemiyle ilgilidir?

A)     Islahat fermanı

B)     Nizam-ı cedit

C)    Sekban-i cedit

D)    Sened-i ittifak

E)     Vaka-i Hayriye

1994-ÖYS

 

 

Nizam-ı cedit III. Selim döneminde kurulan ordudur. Aynı zamanda bu dönem için kullanılan genel ifadedir. yanıt: B

 

22.Osmanlı İmparatorluğunun üç kıta üzerinde uzun süre egemenlik kurmuş olması bu imparatorluğa,

I. Stratejik bakımdan önemli konumda olma

II. Farklı dil ve milletlerden çok sayıda kişiyi barındırma

III. Merkeziyetçi sistemi benimseme

özelliklerinden hangilerini kazandırmıştır?

A)     Yalnız I                       B) yalnız II                           C) I ve II

D) II ve III                          E) I, II ve III

2004-ÖSS

 

III numaralı cümle üç kıta üzerinde egemenlik kurulduktan sonra benimsenmiş bir durum değildir. Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren merkeziyetçi anlayışla yönetilmiştir.bu nedenle sadece I ve II numaralı ifadeler doğrudur. yanıt: C

 

23.Osmanlı İmparatorluğu`nun azınlıklarının dinsel inanç, gelenek ve göreneklerini hoşgörüyle karşılamış olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?

A)     İslam dininde tek tanrılı dinleri de Hak dini olarak tanıması

B)     Müslüman olmayan halktan vergi almayı sürdürmede yarar görmesi

C)    Azınlıkları hoşgörü yoluyla kendine bağlamak istemesi

D)    Değişik dinlerin kutsal saydığı Kudüs’ün Osmanlı topraklarında olması

E)     İslam dininin misyonerliğe ve dini yaymak amacıyla zorlamaya izin vermesi

1981-ÖYS

 

E seçeneğinde belirtilen dini yaymak için zorlamaya izin vermesi ifadesi kötü bir ifadedir. Cümlenin ilk kısmı dikkate alınırsa Osmanlı Devleti içersinde İslam dini dışındaki dinlerin yayılmasına engel olunmamıştır. Misyonerlik faaliyetleri Osmanlı Devleti içerisinde devam etmiştir. Bu nedenle A,B,C ve E seçenekleri hoşgörü politikası içersinde

değerlendirilebilir. Ancak Kudüs 1514 yılında fethedilmeden önce de Osmanlı devleti bu hoşgörü politikasını zaten uygulamıştır. yanıt: D


  1. Göktürk Devleti
  2. Kutluk Devleti
  3. Eyyubi Devleti
  4. Memlükler Devleti
  5. Osmanlı Devleti

24. Yukarıda verilen Türk devletlerinden hangileri belirli bir süre de olsa aynı dönemde yaşamıştır.

A)     IV ve V                            B) III ve IV                         C) III ve V

D) I ve II                               E) I ve III

1983-ÖYS

 

Yavuz Sultan Selim’in 1516 ve 1517 yıllarında yaptığı Mercidabık ve Ridaniye seferleri sonunda Memluk devletine son verdiğini düşünürsek bu iki devletin aynı dönemde yaşadıkları sonucuna ulaşılabilir. yanıt: A

 

25. Osmanlı devletinde Avrupa’ya ilgi  lale devrinde başlamıştır. Bu dönemde viyana ve Paris gibi Avrupa başkentlerine elçiler gönderilmiştir. Bu elçiler Avrupa’daki her türlü gelişmeyi izlemekle görevlendirilmiştir.
Bu bilgilere dayanarak, Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)     Kültürel değişmelere ortam hazırlanmıştır.

B)     Avrupa’yı yakından tanıma gereği duyulmuştur.

C)    Bilime, askeri alandan daha fazla önem verilmiştir.

D)    Batıdan gelecek yeniliklere olumlu yaklaşılmıştır.

E)     Daha önce yapılan ıslahatlar yetersiz bulunmuştur.

2006-ÖSS Sos-1

 

Osmanlı Devleti, Lale Devrine kadar kendisini batıdan üstün görmüştür. Fakat, 1718 Pasarofça antlaşmasından sonra daha önceki ıslahatların yetersiz olduğu ve batının üstünlüğü kabul edilmiştir. yanıt: C

 

26 Aşağıdaki olaylardan hangisi, Anadolu'da Türk birliğinin bozulmasına ve Osmanlı Devletinin dağılma tehlikesi geçirmesine yol açmıştır?

A) Niğbolu Savaşı

B) Ankara Savaşı

C) I. Kosova Savaşı

D) Varna savaşı

E) II. Kosova Savaşı

1986-ÖYS

 

Ankara Savaşından sonra fetret devri dediğimiz  bir bunalım ve iç karışıklık dönemi yaşanmıştır. Bu dönemde Osmanlı hakimiyetinde bulunan beylikler merkezi otoritenin zayıflığını fırsat bilerek bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. yanıt: B

 

27. Osmanlı İmparatorluğunda aşağıdakilerden hangisi temel idare birimidir?

A)     Eyalet

B)     Has

C)    Zeamet

D)    Vakıf

E)     İmaret

1987-ÖYS

 

Eyalet Osmanlı Devletindeki temel yönetim birimidir. yanıt: A

 

28. Fatih döneminde İstanbul’un Ege adalarının ve Kırım’ın Osmanlı topraklarına katılması, aşağıdakilerden hangisinde verilen devletlerin ekonomik çıkarlarını zedelemiştir?

A)     Napoli ve Portekiz

B)     İngiltere ve Arnavutluk

C)    İspanya ve Fransa

D)    Venedik ve Ceneviz

E)     Sırbistan ve Macaristan

1988-ÖYS

 

O dönemde ticaretle uğraşan iki devlet Ceneviz ve Venediklilerdir. Akdeniz ve Karadeniz'de önemli limanların alınması özellikle bu iki devleti rahatsız etmiştir. yanıt: D

 

29. yalnız askeri alanda değil, sosyal alanda ve ıslahat yapılması gereğine inanan Osmanlı padişahlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

A)     I. Mahmut

B)     III. Osman

C)    I. Abdülhamit

D)    IV. Mustafa

E)     II. Mahmut

1989-ÖYS

 

Osmanlı Devleti, uzun süre batının üstünlüğünü kabul etmemiştir. Yapılan ıslahatlar daha çok askeri alanda sınırlı kalmıştır. Oysa II. Mahmut sadece askeri alanda değil sosyal, ekonomik ve yönetimsel alanlarda da birçok yenilik yapmıştır. yanıt: E

 

30. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nda yapılan ıslahat hareketlerinin özelliklerinden biri değildir?

A)     Toplum hareketlerinin belirli alanlarında düzenlemeler yapılması

B)     İmparatorluğun parçalanması ve çökmenin önlenmeye çalışılması

C)    Batıdaki kurumların bazılarının örnek alınması

D)    Halk hareketlerinin bir sonucu olması

E)     Bazı alanlarda, eski ile yeninin bir arada bulunması

1998-ÖYS

 

Osmanlı Devleti’nde yenilikler halk tabanlı değil, daha çok tepeden inme olarak yapılır. yanıt: D

 

31. Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’de üstünlüğünü kabul ettirmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısı  en büyüktür?

A)     Preveze Deniz Zaferi

B)     Tunus’un Fethi

C)    Rodos’un Fethi

D)    Cezayir’in Osmanlı topraklarına katılması

E)     Trablusgarp’ın Fethi

1989-ÖYS

 

Bu şıklar içinden en etkilisi Preveze Deniz Savaşı ile Osmanlı Devleti’nin Haçlı donanmasını yenerek Akdeniz’deki üstünlüğünü kabul ettirmesidir. yanıt:  A

 

32.Osmanlı Devleti aşağıdaki devletlerden hangisine diğerlerinden daha önce imtiyaz verilmiştir?

A)     Almanya

B)     Venedik

C)    İngiltere

D)    Fransa

E)     Rusya

1989-ÖYS

 

Bu soruda ilk akla gelen Fransa olabilir. Fakat doğru cevap Venedik olmalıdır. Orhan Bey döneminde Rumeli’ye geçebilmek için bu milletten yardım istenmiş bunun karşılığında birtakım haklar verilmiştir. Fatih döneminde Akdeniz ticaretini canlandırmak için Venediklilere birtakım haklar verilmiştir.1535’te de Fransızlara bazı haklar verilmiştir. yanıt: B

 

33. Aşağıdaki Türk Devletlerinin hangisinde, güçlü bir merkezi sistem benimsenmiştir?

A)     Göktürkler

B)     Uygurlar

C)    Osmanlılar

D)    Harzemşahlar

E)     Hunlar

1990-ÖYS

 

Uygurlar Göktürkler Hunlar ve Harzemşahlarda merkezi otorite güçlü değildi. Bu devletler ‘kuzey-güney’ ‘doğu-batı’ gibi kısımlara ayrılmışlardır. Oysa Osmanlılarda merkezi otorite çok güçlü idi. Bu devletin uzun ömürlü olmasının sebeplerinden biri de budur. yanıt: C

 

34. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda ‘tımar sahibi’ nin yetkilerinden biri değildir?

A)     Cebelü yetiştirme

B)     Vergi toplama

C)    Toprağın işletilmesini sağlama

D)    Köylüyü yargılama

E)     Asker toplama

1990-ÖYS

 

Cebelü (asker yetiştirme) tımarlı sipahilerin en önemli görevlerinden biridir. Vergi toplama, üretimi sağlama, asker toplama da diğer görevleri arasındadır. Fakat yargı görevi kadılara aittir. yanıt: D

 

35. Osmanlı Devleti’nde ürün üzerinden peşin olarak alınan ve giderek köylü üzerine ağır bir yük haline gelen vergi aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Çift bozan

B)     Agnam

C)    Aşar

D)    Avarız

E)     Cizye

1990-ÖYS

 

Aşar ya da Öşür ürünün onda biri oranında alınan alınan vergidir. Bu vergi Osmanlı köylüsünün üstüne büyük bir yük yüklemiş ve 17 şubat 1925’te kaldırılmıştır yanıt: C

 

36.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılar –İranlılar arasında yapılan Amasya Antlaşmasının özelliklerinden biridir?

A)     Bugünkü Türkiye-İran sınırını çizmesi

B)     Osmanlı- Savaşlarının sona erdirmesi

C)    Osmanlılarla İranlılar arasındaki ilk resmi antlaşma olması

D)    Avşarlar döneminde imzalanması

E)     Osmanlıları doğuda en geniş sınırlara ulaştırması

1991-ÖYS

 

Amasya antlaşması 1555 yılında İranla Osmanlı Devleti arasında imzalanan ilk antlaşmadır. yanıt: C

 

37. Osmanlı ülkesine katılmış olan Anadolu beyliklerinden Aydınoğulları, aşağıdaki savaşların hangisi sonunda bağımsızlığını yeniden kazanmıştır?

A)     Varna Savaşı          B) Ankara Savaşı                 C) Kosova Savaşı

D) Sırpsındığı Savaşı             E) Niğbolu Savaşı

1991-ÖYS

Aydınoğulları  Beyliği 1402 Ankara savaşı sonrası bağımsızlığını kazanmıştır. yanıt: B

 

38. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı topraklarına katılmasından sonra, Haçlı donanması İnebahtı’da Osmanlı donanmasına saldırmıştır?

A)     Kıbrıs

B)     Kırım

C)    Rodos

D)    Girit

E)     Mora

1991-ÖYS

 

Kıbrıs’ın fethinden sonra Avrupa devletleri papanın çağrısı ile bir haçlı donanması oluşturmuş ve 1571 de İnebahtı’da Osmanlı Donanmasına saldırmışlardır. Yapılan savaş sonunda Osmanlı Devleti  yenilmiştir. Cevap : A

 

39. Osmanlı İmparatorluğunda hattatlığın yaygın bir meslek olması, aşağıdakilerden  hangisini geciktiren nedenlerden biridir?

A)     Esnaf Teşkilatlarının kurulmasını

B)     Dini kitapların matbaada basılmasını

C)    Medreselerin yaygılaşmasını

D)    Arapça'nın bir bilim dili olmasını

E)     Çiftçilik sanatının gelişmesini

1992-ÖYS

 

Hattatlık, el yazması kitaplar yazan ve geçimlerini bu şekilde sağlayan meslek gurubudur. Bu mesleğin yaygın olması, matbaanın Osmanlı devletine girişini uzun süre engellemiştir.1727 de  ilk matbaa geldiğinde hattatların işsiz kalmaması için dini eserlerin basımı yasaklanmıştır.

yanıt: B

 

40. II. Beyazıt zamanında papalık başta olmak üzere Rodos şövalyeleri ve Fransa, Osmanlının gücünü kırmak için aşağıdakilerin hangisinden yararlanmak istemişlerdir?

A)     Hicaz su yolları sorunu

B)     Navarin olayı

C)    Çınar olayı

D)    Mısır sorunu

E)     Cem olayı

1992-ÖYS

Cem olayı Osmanlı devletinde  iki şehzadenin mücadelesidir. Bu olay devletin bir iç sorunu iken papalık, Rodos Şövalyeleri ve Fransa’nın müdahaleleri ile bir dış sorun haline gelmiştir.   yanıt: E

{tab=OSMANLI TARİHİ ONLİNE TEST}

error messagebox
00:00

OSMANLI TARİHİ ONLİNE TEST SORULARI

Bu testte 10 soru yer almaktadır.

Sorular soru bankasından otomatik olarak gelmektedir.

Her testte farklı sorular da çıkabilmektedir.

Toplam cevaplama süresi 10 dakikadır.

BAŞARILAR DİLERİM.

 

Aşağıdaki BAŞLA yazısına tıklayarak teste başlayabiirsiniz.