{tab=OSMANLI TARİHİ TEST}

61.  Osmanlı İmparatorluğu’nda,

I. 1512 – 1520 yıllarına Yavuz

II.1520 – 1566 yıllarına Kanuni

III.1564 – 1579 yıllarına Sokullu

IV.1656 – 1691 yıllarına Köprülüler dönemi denilmiştir.

Bu durumlara bakarak Osmanlı tarihindeki dönemlerin adlandırılmasında nasıl bir rol izlendiği söylenebilir?

A) Dönemlerin önemli olayları göz önüne alınmıştır.
B) O yıllarda tarihin akışında rol oynayan kişilere bakılmıştır.
C) Dönemler, devlet yönetiminde en uzun kalanlara göre adlandırılmıştır.
D) Birbirine benzeyen padişah isimlerinin karıştırılmaması önemli sayılmıştır.
E) En yaşlı devlet adamlarının isimleri verilmiştir.

1984- ÖSS

Yavuz ve Kanuni padişahtır. Sokullu ve Köprülüler sadrazamdır. Buna rağmen bulundukları döneme isimlerini vermeleri o dönemde etkili kişiler olmalarıdır. yanıt: B

62.  XVII. Yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu’nda;

Padişahların çoğu başarısız olmuştur.

Devlet dairelerinde rüşvet ve haksızlık yaygınlaşmıştır.

Uzun süren ve başarısızlıkla sonuçlanan savaşlara girişilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu sorunların XVII. Yüzyılda ortaya çıkan bir sonucu olarak kabul edilebilir?

A) Islahat hareketlerinin hızlanması

B) Anayasal yönetime geçilmesi

C) İç ayaklanmaların artması

D) Yeni ekonomik önlemler alınılması

E) Batı ile diplomatik ilişkiler kurulması

1985-ÖSS

Bu maddelerdeki olayların çıkması, halkın devlete olan güvenini sarsarak, iç isyanların çıkmasına sebep olmuştur. yanıt: C

63. Osmanlı Devleti, batı eğitim sisteminden etkilenerek XVII. Yüzyılda Mühendishane-i Bahri-i  Hümayun, Mühendishane-i Berri-i Hümayun, Tıbbiye ve Harbiye gibi okullar açmıştır.

Bu gelişmeler Osmanlı Devleti’nin hangi alanda batılılaşmaya öncelik verdiğini göstermektedir?

  1. Medrese eğitiminde
  2. Yönetim şeklinde
  3. Askeri alanda
  4. Ekonomik alanda
  5. Hukuk alanında

1987-ÖSS

Deniz ve Kara Mühendishaneleri, Tıp mektebi ve Harp okulunun açılmış olması Osmanlı Devletinin subay ihtiyacını karşılamak için kurulmuş kurumlardır. Yani askeri alandadır. yanıt: C

64. Ahmet döneminde, şehzadeleri sancaklarda görevlendirme uygulaması kaldırılarak, hanedanın en yaşlı üyesinin saltanatın başına geçmesi yasallaşmıştır.

Bu durumun, Osmanlı yönetiminde yarattığı aksaklık aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Devlet otoritesinin yok olması

B)     Ülkede sık sık iç isyan çıkması

C)    Valide sultanların saltanata egemen olması

D)    Şehzadelerin yönetim deneyimi ve tanınma fırsatı bulamaması

E)     Devlet adamlarının sık sık değiştirilmesi

1987- ÖYS

Şehzadelerin sancaklara gönderilmesi, onların yönetim tecrübesi kazanmasını sağlamak için yapılır. Bu sistem kaldırılınca şehzadeler deneyimsiz kalmışlardır. yanıt: D

65 Yeniçeri ocağında duraklama dönemine kadar “ocak devlet içindir” anlayışı egemenken, bu dönemden sonra “devlet ocak içindir” anlayışı hakim olmaya başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, Yeniçeri Ocağındaki bu anlayış değişikliğinin sonucu değildir?

  1. Devletin güçlü bir dayanağını yitirmesi
  2. Yeniçeri ocağının saygınlığının artması
  3. Gerilemenin hız kazanması
  4. Savaşlarda gerginliğin artması
  5. İsyanların artması

1987-ÖSS

Yeniçeri ocağının anlayışının değişmesi, bu kurumun saygınlığını artırmaz aksine azaltır. yanıt: B

66. Yakınçağ başlarında, Osmanlı İmparatorluğu Ortodoks Hıristiyanları birleştiren bir güç olma özelliğini yitirmiştir.

Bu güç aşağıdaki devletlerden hangisine geçmiştir?

A)     İngiltere

B)     Fransa

C)    Avusturya

D)    Rusya

E)     Almanya

1988-ÖSS

Osmanlı sınırlarında yaşayan Ortodoksların koruyuculuğu 1774 Küçükkaynarca antlaşması ile Rusya’nın eline geçmiş ve Rusya bunu kullanarak Osmanlı devletinin iç işlerine karışma hakkını elde etmiştir.

yanıt: D

67.  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklamasına yol açan iç nedenlerden biridir?

A)     Ülkede, çeşitli milletlerden ve dinlerden kişiler bulunması

B)     Yeni ticaret yollarının keşfedilmesi

C)    Avrupa’nın bilim ve teknikte ilerlemesi

D)    Avrupa Hıristiyanlarının Osmanlılara birlikte karşı koyması

E)     İmparatorluğun doğal sınırlarına ulaşması

1988-ÖSS

B, C, D ve E seçenekleri duraklamanın dış nedenleridir. Osmanlı Devletinin sınırları içerisinde farklı milletlere  ve dinlere mensup toplumların olması yönetimi zorlaştırmış ve duraklamaya girilmesinde etkili olmuştur. yanıt: A

68. Duraklama döneminde, askerlikle ilgili olmayanların yeniçeri ocağına alınmasıyla devletin maaş alan yeniçeri sayısı artmış; ayrıca, tımar sisteminin bozulmasıyla da köylü toprağını bırakarak şehirlere göç etmek zorunda kalmıştır.

Aşağıdakilerden hangisinde bu iki durumunda önemli rolü vardır?

A)     Ülke ekonomisinin bozulması

B)     Eğitime önem verilmesi

C)    Dış ülkelerle diplomatik ilişkiler kurulması

D)    Toprağın, elde edilen gelirlere göre gruplara ayrılması

E)     El sanatlarında gelişme olması

1992-ÖSS

Yeniçerilerin artması devletin maaş ödemelerini arttırdığı için hazineye bir yük getirir. Tımar sisteminin bozulması devletin gelirlerini azaltır ve ekonominin bozulmasına neden olur. yanıt: A

69 Osmanlı Devleti Küçükkaynarca antlaşmasıyla Kırım’ın bağımsızlığını tanımış, ancak Müslüman halkın dini  bakımdan kendisine bağlı kalmasını Rusya’ya kabul ettirmiştir.

Osmanlı devleti bu tutumuyla aşağıdakilerden hangisini korumaya çalışmıştır?

A)     Kırım’ın Karadeniz ticaretindeki yerini

B)     Gerçekleştirdiği ıslahat hareketlerini

C)    Kırım halkıyla kültürel bağlarını

D)    Ortodoks Kilisesinin saygınlığını

E)     Rusya ile Kırım arasındaki ilişkiler

1993-ÖSS

Osmanlı Devleti Halifelik makamından siyasi anlamda ilk defa bu anlaşmada yararlanmıştır. Böylece Kırım’la kültürel ilişkileri koparmamaya çalışmıştır. yanıt: C

70. XVI. Yüzyılda yaşayan Osmanlı bilginlerinden Takiyyüddin Mehmet, hükümetten aldığı izinle Tophane’de yani bir rasathane kurulmasını sağlamış, ancak bu rasathane zamanın şeyhülislamının isteği üzerine yıktırılmıştır.

Bu durum Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A)     Çeşitli alanlarda bilimsel çalışmalar yapıldığının

B)     Toplumda bilim adamlarına büyük hayranlık duyulduğunun

C)    Bilimsel alanlarda önemli buluşlar yapıldığının

D)    Bilimsel çalışmaların toplumun bazı kesimlerce desteklenmediğinin

E)     Bilime önem verildiği halde sanata önem verilmediğinin

1993-ÖSS

A seçeneği çeşitli alanlarda bilimsel çalışmalar yapıldığını iddia ediyor, oysa soru kökü sadece astronomi ile ilgili bir çalışma yapıldığından bahsediyor. Bu nedenle A seçeneği yanıt olamaz. Şeyhülislamın rasathanenin kapatılmasını istemesi Osmanlı Devletinde bilimsel alanlardaki çalışmaların herkes tarafından desteklenmediği anlamına gelir. yanıt: D

71. Osmanlı İmparatorluğunda,
- İstanbul’un fethi ile kuruluş
- II. Viyana kuşatması ile duraklama
- Patrona Halil ayaklanması ile Lale
devirleri sona ermiştir.
Bu bilgilere dayanarak, devirlerin sona ermesinde aşağıdakilerden hangisinin temel alındığı savunulabilir?

A)     Diğer devletlerle ilişkilerin

B)     Ünlü kişilerin

C)    Önemli olayların

D)    Yapılan yeniliklerin

E)     Kentlerin el  değiştirmesinin

1997-ÖSS

Verilen bilgilerin hepsi birer olaydır. Bu olaylar Osmanlı tarihi açısından önemli olduğu için dönemlerin başlangıcı ya da sonu olarak kabul edilmektedir. yanıt: C

72. I. Sinop Baskını
II. Çeşme Vak’ası
III. Navarin olayı
bu olayların üçünde de Osmanlı Donanmasına büyük zarar veren devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A)     İngiltere

B)     Fransa

C)    Venedik

D)    Rusya

E)     Avusturya

1990-ÖYS

Bu olayların üçünde de yer alan devlet Rusya’dır. yanıt: D

73. Osmanlı devleti XVII. Yüzyılda, birçok alanda duraklama ve gerileme dönemine girmiştir.

Bu dönemde görülen duraklama ve gerileme belirtileri aşağıdakilerin hangisinde en azdır?

A)     Güzel sanatlar

B)     Dış ülkelerdeki saygınlık

C)    İmparatorluk sınırları içindeki topraklar

D)    Hazine geliri

E)     Ordunun savaş gücü

1999- ÖSS

Duraklama ve gerileme döneminde güzel sanatlarda da bir gerileme olabilir, ama bu alandaki gerilemelerin etki ve sonuçları devleti diğerleri kadar olumsuz yönde etkilememiştir. yanıt: A

74. Osmanlı Devleti’nde Has ve Zeamet topraklarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi, toprakların “maaş karşılığı” olarak verildiğinin en güçlü kanıtıdır?

A)     İşlenmeyen toprakların geri alınması

B)     Gelirin fazla olması

C)    Mülkiyetin devlete ait olması

D)    Devlete asker yetiştirilmesini sağlaması

E)     Rütbe ve derecelere göre verilmesi

2000-ÖSS

Has, Zeamet ve Tımar toprakları devlet tarafından kişilere görevlerine karşılık dağıtılırdı. Bu toprakların her birinin geliri diğerlerinden farklıydı. Mesela Has arazı geliri 100.000 akçeden fazla olan, padişahlara, vezirlere ve beylerbeyi gibi yüksek dereceli memurlara verilen topraklardı. Devlet bu kişilere maaş ödemez, toprak gelirini o kişilere bırakırdı. yanıt: E

75. XVII. Yüzyılda Rusya, Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde istediği yerde konsolosluklar kurma ve Osmanlı Devleti’nin Ortodoks tebaasına ilişkin söz söyleme hakkına sahip olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, bu durumdan çıkarılabilecek sonuçlardan biri değildir?

A)     Osmanlı ülkesinin Rusya’nın etkisine açık olduğu

B)     Rusya’nın Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışabileceği

C)    Osmanlı ülkesinde yaşayan Hıristiyanlar arasındaki dayanışmanın arttığı

D)    Osmanlı Devleti’nin Rusya karşısında zayıf düştüğü

E)     Osmanlı Devleti’ndeki Ortodoks tebaanın, isteklerini Rusya’ya iletme imkanına kavuştuğu

2000-ÖSS

Osmanlı sınırlarında yaşayan gayrimüslimler Hıristiyanlık dininin çeşitli mezheplerine mensuptur. Bunlar arasında ağırlıklı olanı Katolikler ve Ortodokslardır. Rusya Ortodoks bir devlettir ve Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenmiştir. Rusya'nın koruyuculuğu üstlenmiş olması, Osmanlı sınırlarında yaşayan bütün Hıristiyanlar arasında  dayanışmanın artması anlamına gelmez. yanıt: C

76. 21.XVIII. Yüzyılda Osmanlı devletinde ayanlar, halk tarafından seçilmiş; kendilerine devlet tarafından, vergi toplama, fiyatları kontrol etme ve bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlama vb. konularda yetki verilmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?

A)     Ayanlığın resmiyet kazandığının

B)     Ayanların halkı temsil ettiğinin

C)    Ayanların, halk üzerinde etkili olduğunun

D)    Halkın ayanların çalışmalarından memnun olduğunun

E)     Bazı konularda denetim sağlamak için devletin ayanlarla işbirliği yaptığının

2000-ÖSS

Ayanların halk tarafından seçilmiş olması, halkın ileriki dönemlerde onların çalışmalarından memnun olduğu anlamına gelmez.  yanıt: D

77. Osmanlı Devleti’nde,

I. Şehzadelerin, devlet yönetiminde deneyim kazanmaları için sancaklara gönderilmesi
II. Padişah IV. Mehmet’in ayaklanan sipahiler ve yeniçerilerin isteklerini yerine getirmesi
III. Avusturya ve İran savaşlarının uzaması
gelişmelerinden hangileri halkın devlete olan güveninin sarsılmasına yol açtığı savunulabilir?

A)     Yalnız I

B)     Yalnız II

C)    Yalnız III

D)    I ve II

E)     II ve III

2002- ÖSS

Padişahların isyancıların isteklerini yerine getirmesi, devletin çaresizliğini ve otoritesizliğini ortaya koyar. Yine  yapılan savaşların uzaması halkın devlete olan inancını sarsar. Bu nedenle II ve III numaralı cümleler doğru yanıt olmalıdır. yanıt: E

78. Osmanlı devletinde kuruluşundan XVII: yüzyıla kadar geçen 300 yıllık süre içinde yalnız ellibeş sadrazam  iş başına geçtiği halde XVII. Yüzyılda altmışbir kişi sadrazam olmuştur.
XVII. Yüzyıldaki bu duruma  aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu savunulamaz?

A)  İç huzursuzluğun yaygınlaşması

B)  Devlet adamlarının yetiştiği okul olan Enderun’un önemini koruması
C)  Taht değişiklerinin daha sık olması
D)  Sadrazamların yetersiz görülmesi
E) Devlet işlerinde annelerin de padişah kadar etkili olması
2002-ÖSS

Duraklama Döneminde  bu kadar çok sadrazam değişikliğinin olmasının nedenleri arasında A, C, D ve E seçeneklerinin etkisi çok büyüktür. Ama Enderun Mektebi yükselme döneminde de vardır. Bu okulun önemini koruması sadrazam değişiklerinin çok olaçağı anlamına gelmez.

yanıt: B

79. Köprülü Mehmet Paşa sadrazamlığa getirilirken saraydan şunları istemiştir:

I. Saray Devlet işlerine karışmayacaktır.

II. Devlet işleriyle ilgili olarak saraya sunulan her şey kabul edilecektir.

III. Devlet memurluklarına kendi istediği kişileri atayacaktır.

IV. Kendisi hakkında bir şikayet olduğunda, savunması alındıktan sonra karar verilecektir.

Reform amacıyla sadrazamlığa getirilen Köprülü Mehmet Paşa’nın bu istekleri onun nasıl bir amaç güttüğü anlaşılmaktadır?

Yeni bir bağımsız devlet kurmak

Halk iradesine dayanan bir hükümet kurmak

İstediklerini yapabileceği bir ortam hazırlamak

Yakınlarına devlet kapısında iş sağlamak

Saltanatı eline geçirmek

1982-ÖYS

Köprülü mehmet paşa’dan önce birçok sadrazam çeşitli nedenlerle görevlerinden alınmıştır ya da idam edilmiştir. Köprülü, diğer sadrazamların yaşadığını yaşamamak ve rahat çalışma imkanı sağlamak için bazı koşullar öne sürmüş kabul edilince de sadrazamlığa getirilmiştir. yanıt: C

80. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasının aşağıda verilen hükümlerinden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenlik haklarını belirgin bir biçimde zedeleyici niteliktedir?

A) Rus ticaret filosuna Karadeniz ve Akdeniz’de ticaret yapma hakkı tanınması

B) Ruslara, Osmanlı uyruğunda olan Ortodoksların haklarını koruma yetkisi verilmesi

C)  Rusların, gerekli gördükleri yerlere konsolosluklar açabilmeleri

D)  Rus Hıristiyanlarının kutsal yerleri serbestçe ziyaret etmeleri

E) Eflak, Boğdan ve Beserabya halklarına din ve mezhep özgürlüğü verilmesi

1982-ÖSS

B seçeneğinde belirtildiği gibi Rusya’nın Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenmeleri Osmanlı Devleti’nin egemenlik hakkına zarar verir. Çünkü Rusya bu maddeyi kullanarak devletinyanıt: B

{tab=OSMANLI TARİHİ ONLİNE TEST}

error messagebox
00:00

OSMANLI TARİHİ ONLİNE TEST SORULARI

Bu testte 10 soru yer almaktadır.

Sorular soru bankasından otomatik olarak gelmektedir.

Her testte farklı sorular da çıkabilmektedir.

Toplam cevaplama süresi 10 dakikadır.

BAŞARILAR DİLERİM.

 

Aşağıdaki BAŞLA yazısına tıklayarak teste başlayabiirsiniz.