{tab=OSMANLI TARİHİ TEST}

81. Aşağıdakilerden hangisinin, XVII. Yüzyılda, Osmanlı ülkesinde idare, askeri ve mali bozuklukların ortaya çıkmasıyla doğrudan bir ilgisi yoktur?

A)     Ülkede iç isyanlar çıkması

B)     Gelir kaynaklarının giderek azalması

C)    Yetkisiz çevrelerin devlet işlerine karışması

D)    Yeniçerilerin yönetimde etkili hale gelmesi

E)     Yönetimde, dinsel ağırlığın artması

1986-ÖYS

 

Osmanlı Devleti Yavuz’un Mısır’ı fethiyle dini bir özellik kazanmıştır. Askeri, idare ve mali bozuklukların çıkmasıyla, yönetimde  dinsel etkinliğin artmasının doğrudan bir alakası yoktur.

yanıt: E

82.   Osmanlı Devleti, Karlofça ve İstanbul antlaşmaları ile kaybettiği toprakları geri alabilmek için XVIII. Yüzyılda, hangi devletlerle savaşmıştır?

A)     Sırbistan – Lehistan – Portekiz

B)     Fransa – İtalya – Lehistan

C)    Hollanda – İtalya – Lehistan

D)    Rusya – Venedik- Avusturya

E)     Fransa – İngiltere – Sırbistan

1986-ÖYS

1699 Karlofça antlaşması Avusturya, Lehistan ve Venedik'le yapılıp, Osmanlı Devleti toprak kaybettiğine göre XVIII. Yüzyılda kaybettiği toprakları geri almak için bu devletlerle savaşacaktır.

yanıt: D

83 . Osmanlı imparatorluğunun yapmış olduğu antlaşmalardan bazıları şunlardır.
I. Zitvatorok Antlaşması
II. Pasarofça Antlaşması
III. Belgrat antlaşması
bu antlaşmalar aşağıdaki devletlerin hangisi ile yapılmıştır?

A)     İran

B)     Rusya

C)    Avusturya

D)    İngiltere

E)     Fransa

1987-ÖYS

Zitvatoruk(1606), Pasarofça(1718), Belgrat(1739) Antlaşmaları Avusturya ile yapılmıştır. yanıt: C

84. Osmanlı İmparatorluğu, İstanbul ve Karlofça Antlaşmalarıyla kaybettiği toprakları geri almak için, XVIII. Yüzyılın ilk yarısında birçok devletle savaşmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden biri değildir?

A)     Rusya

B)     İngiltere

C)    Venedik

D)    Avusturya

E)     İran

1987-ÖYS

Osmanlı Devleti’nin XVIII. Yüzyılda savaştığı devletler arasında İngiltere yoktur. yanıt: B

85. Fransa ile yapılan Kapitülasyonlarla ilgili antlaşmanın aşağıdaki hükümlerinden hangisi 1740 yılında değiştirilmiştir?

A)     Fransız ticaret gemilerinin Osmanlı sularında serbestçe dolaşacağı

B)     Osmanlı ülkesinde Fransızların inançlarında serbest olacağı

C)    Türk ticaret gemilerinin Fransız sularında serbestçe dolaşacağı

D)    Türkiye’de ölen Fransızların mallarının varislerine verileceği

E)     Kapitülasyonların, antlaşmayı imzalayan hükümdarların dönem için geçerli olacağı

1988-ÖYS

1740 tarihinde yani I. Mahmut döneminde Fransızlara verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir.yanıt: E

86. Aşağıdakilerden hangisi, Napolyon’un Mısır’a saldırması üzerine Osmanlı’ya yardım eden devletlerden biridir?

A)     İspanya

B)     Prusya

C)    Hollanda

D)    Avusturya

E)     İngiltere

1988-ÖYS

Napolyon’un Akdeniz’de sömürgeler elde etmek için Mısır’a saldırmasından en çok rahatsız olan devlet o bölgede sömürge yolları bulunan İngiltere’dir. yanıt: E

87. Baharat ve İpeği Uzak Doğu’dan Avrupa’ya taşımada kullanılan yolun değişmesi, aşağıdaki devletlerden hangisinin ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir?

A)     Osmanlı Devleti

B)     İhşitoğulları Devleti

C)    Büyük Selçuklu Devleti

D)    Altınordu devleti

E)     Tulunoğulları Devleti

1993-ÖYS

Coğrafi keşifler sırasında İpek ve Baharat yolları Osmanlı Devleti’nin elinde olduğundan, bu durum Osmanlı Devleti’ni etkilemiştir. yanıt: A

88. Osmanlılar Viyana’yı 1683 yılında ikinci kez kuşatmışlar ama alamamışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kuşatmanın sonuçlarından biri değildir?

A)     Sadrazamlık makamında değişiklik yapılması

B)     Podolya’nın elden çıkması

C)    Celali isyanlarının başlaması

D)    Kutsal ittifakın kurulması

E)     Rusya’nın Karadeniz’de üs kazanması

1994-ÖYS

Celali isyanları Anadolu’da ekonomik ve sosyal dengesizliklere karşı çıkmış isyanlardır. II. Viyana kuşatmasından önce de celali isyanları vardır. yanıt: C

89. Aşağıdakilerden hangisi XVII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda tarımsal üretimin azalmasına yol açmıştır?

A)     Kapitülasyonların genişletilmesi

B)     Dışarıdan borç para alınması

C)    Düyun-u Umumiye’nin kurulması

D)    Tımar sisteminin bozulması

E)     Nüfusun artması

1995-ÖYS

Tarımsal üretimin temeli tımar sistemi olduğuna göre, bu sistemdeki bozulma üretimi azaltır. yanıt: D

90.  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı imparatorluğunun Duraklama Dönemine girmesinin nedenlerinden biridir?

A)     Ülkede tek söz sahibinin padişah olması

B)     Tımar sisteminin bozulması

C)    İltizam sisteminin kaldırılması

D)    Divan üyelerinin sayısının artması

E)     Şehzadelerin taşrada görevlendirilmesi

1997-ÖYS

Osmanlı Devletinin siyasi, askeri ve ekonomik dayanağının en önemli unsurlarından birisi tımar sistemidir.bu sistemin bozulmaya başlaması Osmanlı Devletinin duraklamasının en önemli nedenlerinden biridir. yanıt: B

91. Osmanlı Devleti’nin Avusturya ve İran ile yaptığı savaşların uzaması ve halktan yeni verilerin alınması, aşağıdaki olaylardan hangisinin nedenleri olarak kabul edilmektedir?

A)     Kabakçı Mustafa İsyanı’nın başlaması

B)     Celali isyanlarının genişlemesi

C)    Kavalılı Mehmet Ali Paşa’nın Ayaklanması

D)    31 Mart olayının başlaması

E)     Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması

1991-ÖYS

Burada dikkat edilecek cümle “halkan yeni vergilerin alınması” cümlesidir. Bu vergilere tepki olarak çıkan isyanlara Celali İsyanları adı verilir. yanıt: B

92. Fransa, İngiltere’nin Ortadoğu ve Uzakdoğu’daki çıkarlarına engel olmak amacıyla, 1798’de nereyi işgal etmiştir?

A)     Fas

B)     Cezayir

C)    Tunus

D)    Malta

E)     Mısır

1991-ÖYS

Fransa’nın Akdeniz’de sömürge kurma ve İngiltere’yi zor durumda bırakmak için asker çıkardığı bölge Mısır’dır. yanıt: E

93. XIX. Yüzyılın 2. Yarısında İngiltere ve Fransa sömürgelerinde yaşayanların hakları, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Hıristiyanların haklarından daha sınırlıydı. Buna karşın İngiltere ve Fransa, Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan Hıristiyanların haklarını yetersiz bularak Osmanlı Devleti’nden, ıslahat fermanına uyulmasını istemişlerdir.
İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devleti’nden böyle bir istekte bulunmalarının amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)     Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Hıristiyanların yaşam düzeyini yükseltme

B)     Kendi ülkelerindeki demokrasi ilkelerini diğer ülkelere de yayma

C)    Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanma ve çöküşünü hızlandırma

D)    Osmanlı Devleti’ne başka devletlerin baskı yapmasını önleme

E)     Sömürgelerinde yaşayanların uğradıkları haksızlıkları gizleme

1981-ÖSS

Soru kökünde de belirtildiği gibi İngiltere ve Fransa kendi ülkelerindeki halkalara fazla hak vermezken, Osmanlı Devleti’nden azınlıklara hak vermesini istemiştir. Bunun temel nedeni Osmanlı Devleti’nin parçalanmasını hızlandırmaktır.yanıt: C

94. Batılı devletler,Osmanlı imparatorluğunun iç işlerine karışmak için aşağıdakilerden hangisini dayanak olarak kullanmışlardır?

A)     Sened-i İttifak’ı

B)     Veraset sistemini

C)    Devşirme kanununu

D)    Tımar sistemini

E)      Azınlık haklarını

2004-ÖSS

Azınlık haklarını koruma bahanesi ile başta Rusya olmak üzere bir çok devlet Osmanlı Devletinin iç işlerine karışmıştır.  yanıt: E

95.   I. İspanya’da Hıristiyanlık baskılarından kaçan Yahudilerin Osmanlı Devleti’ne sığınması
II. Mısır Valisi Kavalılı Mehmet Ali Paşa’nın ayaklanması
III. Halifenin Mısır’dan İstanbul’a getirilmesi
bu gelişmelerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde dış sorun yaratmıştır?

A)     Yalnız I

B)     Yalnız II

C)    I ve II

D)    I ve III

E)     II ve III

2006-ÖSS Sos-2

I ve III numaralı cümleler Osmanlı’nın siyasi ve dini gücünün göstergesidir. Oysa Mısır Valisi’nin ayaklanması ilk başta iç sorun iken, Rusya’dan yardım istediğimizde dış sorun haline gelmiştir. yanıt: B

96. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi, uluslararası bir boyut kazanmıştır?

A)     Vardar Ali Paşa ayaklanması

B)     Karayazıcı ayaklanması

C)    Mehmet Ali Paşa Ayaklanması

D)    Patrona Halil ayaklanması

E)     Kalenderoğlu ayaklanması

1998-ÖYS

Mehmet Ali Paşa isyanı, yani Mısır sorunu uluslararası bir sorun olmuştur. yanıt: C

97.  Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmaların hangisi ile Kırımın bağımsızlığını tanımak zorunda kalmıştır?

A)     Bükreş antlaşması

B)     Prut antlaşması

C)    Yaş antlaşması

D)    Kaynarca antlaşması

E)     Belgrat antlaşması

1992-ÖYS

1774 tarihli Küçük Kaynarca. yanıt: D

98. Osmanlı Devleti Yaş, Bükreş ve Edirne antlaşmalarını hangi devletle imzalamıştır?

A)     Prusya

B)     Avusturya

C)    İngiltere

D)    Rusya

E)     Fransa

1991-ÖYS

Her üç antlaşma da Rusya ile imzalanmıştır. yanıt: D

99. Osmanlı İmparatorluğu’nda, ilk bağımsızlık hareketini başlatarak iç işlerinde serbest bir prenslik kuran millet aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Bulgarlar

B)     Sırplar

C)    Romenler

D)    Rumlar

E)     Araplar

1990-ÖYS

Osmanlı Devleti’nde bağımsızlık yolunda ilk ayaklanan millet Sırplardır. Bu nedenle yanıt B olmalıdır. ( ilk bağımsızlık kazanan Yunanlardır.)

yanıt: B

100. 1798 yılında Rusya ve İngiltere aşağıdakilerden hangisine tepki göstererek Osmanlı Devleti ile ittifak yapmış ve Osmanlılarla birlikte mücadele etmiştir?

A)     Sırpların ayaklanması

B)     Romanya’nın bağımsız olması

C)    Napolyon’un Mısır’ı işgal etmesi

D)    Navarin’de Osmanlı Donanmasının yakılması

E)     Doğu Rumeli’nin Bulgaristan ile birleşmesi

2006-ÖSS Sos-2

Napolyon’un 1798 yılında Mısır’ı işgal etmesi üzerine, sömürge yolları tehlikeye düşmesinden rahatsız olan İngiltere, Osmanlı Devleti’ne yardım etmiş ve Napolyon’u Mısır’dan çıkarmıştır. yanıt: C

101.   Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli olmaz?

A)     gerilemenin, yeni önlemler gerektirmesi

B)     Savaşların, harcamaların yönünü değiştirmesi

C)    Toprak kaybının, merkezi otoriteyi güçlendirmesi

D)    Değişmelerin, yeni gereksinimler doğurması

E)     Yenilgilerin, iç hesaplaşmaya yol açması

1981-ÖYS

Hiçbir devletin toprak kaybına uğradığında merkezi otoritesi güçlenmez. Toprak kaybı savaşların yenilgiyle sonuçlanması anlamına gelir. Bu merkezi otoriteye güç kaybettirir. yanıt: C

102 . XIX. Yüzyılda Rusya’nın;
I. Balkan yarımadasını Slavlaştırmaya çalışma
II. açık ve sıcak denizlere çıkmak isteme
III. Osmanlı ülkesindeki Ortodoksların haklarını korumaya çalışma
IV. Gücünü Avrupa devletlerine kabul ettirmeye çalışma
V. Osmanlı ülkesinde yapılan ıslahatları yetersiz bulma
VI. Hürriyetçi fikirlere karşı çıkma
girişimlerinden hangileri, Osmanlı Rus ilişkileri üzerinde en az etkili olmuştur?

A)     I ve III

B)     III ve V

C)    I ve V

D)    IV ve VI

E)     I ve II

1986-ÖSS

Rusya’nın gücünü Avrupa’ya kabul ettirmeye çalışması ve kendi içinde hürriyetçi fikirlere karşı çıkması Osmanlı’yı ilgilendirmeyen konulardır.

yanıt: D

 

{tab=OSMANLI TARİHİ ONLİNE TEST}

error messagebox
00:00

OSMANLI TARİHİ ONLİNE TEST SORULARI

Bu testte 10 soru yer almaktadır.

Sorular soru bankasından otomatik olarak gelmektedir.

Her testte farklı sorular da çıkabilmektedir.

Toplam cevaplama süresi 10 dakikadır.

BAŞARILAR DİLERİM.

 

Aşağıdaki BAŞLA yazısına tıklayarak teste başlayabiirsiniz.