1. Tarih bilimi araştırmalarında, yazılı ve yazısız ulaşabildiği tüm kaynaklardan yararlanmaktadır

Bu uygulama;

I. Olayların günümüze göre değerlendirilmemesi

II. İnsan toplulukları ile ilgili olması

III. Objektif davranılması

gibi özelliklerden hangileriyle ilişkilendirilebilir?

A)Yalnız I        B) Yalnız III        C} I ve II D) I ve III E) II ve III


2. Arkeoloji kazı bilimidir. Yeraltında kalan tarihi kalıntıların ortaya çıkarılmasını ve tarihin aydınlatılmasını sağlayan önemli bir bilim dalıdır.

Buna göre;

I.  Karain ve Beldibi mağaralarından çıkarılan eserler,

II. Çayönü yerleşimine ait kalıntılar,

III. Kültepe karumunda bulunan yazılı tabletler

gibi buluntulardan hangilerinin, arkeoloji bili­minin inceleme alanına girdiği söylenebilir?

A) Yalnız I       B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III


 

3. İlk Çağ toplumlarında;

- Tarım arazilerinin içinde ya da yanında evler yapılmış,

- Tarla veya bahçelerin etrafı çevrilmiş,

- Hayvanlara basmak üzere değişik damga ve mühürler kullanılmıştır.

gibi uygulamalara bakılarak;

I. Uluslararası ticaret

II. Sınıflı toplum yapısı

III. özel mülkiyet

gibi anlayışlardan hangilerinin benimsendiği söylenebilir?

A) Yalnız I       B) Yalnız III        C) I ve II D) I ve III  E) II ve III


4. Tarih biliminin;

- Yer belirtirken coğrafya,

- Kültürleri incelerken etnografya,

- Ekonomiyi incelerken iktisat,

- Siyasal yapıyı araştırırken diplomasi

gibi bilimlerden yararlanmasına bakılarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Tarih bilimi geleceğe yönelik yorumlar yapar

B) Tarihte aynı nedenler aynı sonuçları doğurur.

C) Tarihin incelediği konular çeşitlilik gösterir

D) Tarihi araştırmalarda zamanın bilinmesine gerek yoktur.

E) Tarihte bütün toplumların gelişim süreci aynı­dır.


5. Tarih bilimi belgelere dayanır. Yapılan araştırma­larla ortaya çıkarılan belgeler, eski bilgilen destekleyebilir de, değiştirebilir de.

Bu durum Tarih biliminin;

I. deney ve gözlem yapılamaması

II. mutlak doğruların olmaması.

III. yazısız belgelere de başvurması,

özelliklerinden hangileriyle doğrudan ilişkilendirilebilir?

A) Yalnız II       B) Yalnız III        C) I ve II D) I ve III E) II ve III


6. İlk Çağ’da;

- Fenikeliler, Akdeniz ile Lübnan dağlan arasındaki dar ve engebeli arazide yerleşmişlerdir

- İyonlar, Batı Anadolu'da Efes, Milet, Foça gibi kıyı şehirlerinde yerleşmişlerdir

Bu bilgilere bakılarak, sözü edilen bu uygarlık­ların ekonomik uğraşlarının aşağıdakilerden hangisi olması beklenir?

A) Madencilik   B} Hayvancılık     C) Tarım D) Deniz ticareti     E) Seramik işçiliği


7. İlk Çağ'da;

- Mısır'da ölüler mumyalanarak eşyalarıyla birlikte gömülmüştür.

- Anadolu'da Urartular ev, oda şeklinde yaptık­ları mezarlara ölülerinin eşyalarını da koymuş­lardır.

Buna göre;

I. Ölümden sonraki hayata inanılmıştır.

II. Toplumların dinsel inanışlarında benzerlikler vardır.

III. İlkçağ’da tek tanrılı dinler ortaya çıkmıştır, yargılardan hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız II       B) Yalnız III        C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III


8. Asurlu tüccarlar Hititlilerle ticaret yapmış ve Kayseri Kültepe'de koloniler kurmuşlardır. Kil tabletler üzerine, yaptıkları ticarete ilişkin hesaplar tutmuşlar ve mektuplar yazmışlardır.

Buna göre;

I. Anadolu'da tarih çağlarına girilmiştir.

II. Anadolu Mezopotamya uygarlığından etkilen­miştir.

III. Ticaret, toplumlar arasında kültürel etkileşimi sağlamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız l       B} Yalnız III        C) I ve II D) II ve III        E) 1,II ve III


9. İyon Uygarlığı'nda;

- Mimari ve güzel sanallarda önemli eserler ortaya koyulmuştur.

- Matematik, tıp, tarih, edebiyat gibi alanlarda bilimsel çalışmalar yapılmıştır.

- Şehir devletleri şeklinde örgütlenilmiş, oligarşik yönetimler benimsenmiştir.

İyonlarda bu gelişmelerin yaşanmasında;

I. Ticaret

II. Coğrafi konum

III. Siyasal yapı

gibi özelliklerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I       B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III


10. Mısır'da ülkeyi yöneten firavun tanrının oğludur ve ülkenin mutlak hakimidir. Her sözü kanundur ve kesinlikle yerine getirilmelidir.

Buna göre;

I. Dine dayalı yönetim anlayışı söz konusudur.

II. Yazılı kanunlara dayalı bir yönetim anlayışı yoktur.

III. Savaşlarda büyük başarılar sağlanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I       B) Yalnız III        C) I ve II D) I ve III  E) II ve III


11. İlk Çağ'da, İbrani toplumuna gönderilen Musevilik inancına göre tanrı Yehova'dır ve tektir. Kutsal kitapları ise Tevrat'tır. Ancak İbraniler bu dinin kendi toplumlarının dışında yayılması için uğraşmamışlardır.

Yalnız bu bilgilere bakılarak;

I. İbrani devleti merkezi örgütlenmeye sahiptir.

II. İlkçağın ilk tek tanrılı inancı İbranilerde görülmüştür.

III. Musevilik, evrensel bir din olamamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I       B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III


12. Orhun Kitabeleri'nde kağan halkına seslenerek "ülkeyi adaletle yönettim, açları doyurdum, çıplakları giydirdim" demektedir.

Buna göre;

I. Sosyal devlet anlayışı benimsenmiştir,

II. II. Göçebe hayat devam etmektedir.

III. III. Hakanları kurultay seçmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I       B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

 

CEVAPLAR:


1.D  2.E  3.B  4.C  5.A  6.D  7.B  8.E  9.E  10.C  11.C  12.A

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio