{tab=TÜRK İSLAM TARİHİ TEST}

TÜRK İSLAM TARİHİ TEST

1. Karahanlılar Devleti'ni Göktürk Devleti'nden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A)          Türkler tarafından kurulmuş olması

B)          Veraset sistemine göre yönetilmesi

C)         İslam dinini kabul etmesi

D)         Asya’da kurulmuş olması

E)          Başında Kağan adı verilen hükümdarlar tara­fından yönetilmesi

 

Cevap: C

Karahanlı Devleti, Türk özelliklerini yaşatmalarıyla bir devlettir. Bu yönüyle Göktürk Devleti’yle bü­yük benzerlik gösterir. En önemli ayrılan yönü, Karahanlıların İslam dinini kabul etmesidir.

2. Büyük Selçuklularda fethedilen topraklar fethe­den komutana bırakılmıştır.

Selçukluların bu tutumunun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?

A)          Feodal beyliklerin ortaya çıkmasına

B)          Yönetim biçiminin değişmesine

C)         Fetihlerin yavaşlamasına

D)         Ticarete önem verilmesinde

E)          Ülkede bayındırlık işlerinin aksamasında

Cevap: a

Büyük Selçuklularda hızlı fetih yapılabilmesi için, alınan topraklar fetheden kişiye (ordu komutanı, melik v.s.) bırakılmıştır. Bu uygulama bir süre son­ra ülkede çok sayıda siyasi gücün ortaya çıkma­sına neden olmuştur.

3. Anadolu Selçukluları ticaret yollarının ele geçiril­mesine önem vermişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Selçuklula­rının bu yaklaşımın sonuçlarından biri değil­dir?

A)          Kervan ticaretinin yaygınlaşması

B)          Liman kentlerinin ele geçirilmesi

C)         Ikta sisteminin kurulması

D)         Ticaret gelirlerinin artması

E)          Transit ticaretin önem kazanması

Cevap: C

Ikta sistemi ticaretle ilişkili olmayıp, bir toprak sis­temidir. Bu nedenle ticaret yollarının ele geçiril­mesinin sonuçları arasında yer almaz.

4. Anadolu Selçuklu Devleti’nde, kendi bölgelerinin yönetiminde söz sahibi olan Meliklerin para bas­tırma, savaş açma ve siyasi görüşme yapma yet­kileri yoktu.

Meliklerin yetkilerinin sınırlı tutulması, aşağı­dakilerden hangisine yönelik olabilir?

A)          Dış güvenliğin sağlamasına

B)          Askeri gücün arttırılması

C)         Ülke bütünlüğünün korunmasına

D)         Yerleşik hayatın yaygınlaştırılmasına

E)          Iran kökenlilerin yönetimde etkinliğinin arttırıl­masına

Cevap: C

Para bastırma, savaş açma gibi yetkiler güçlü egemenlik olanaklarına sahip olmayı gerektirir. Meliklerin bu yetkilere sahip olması merkezi oto­ritenin zayıflaması olasılığını güçlendirir.

5. XIII. yüzyılın ilk yarısında Anadolu’da,

  1. II. Dönem Türk Beylikleri'nin ortaya çıkması
  2. Selçuklu şehzadeleri arasında taht kavgaları­nın olması

Aşağıdaki savaşlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) Pasinler Savaşı

B) Yassı Çemen Savaşı

C) Kösedağ Savaşı

D) Miryokefalon Savaşı

E) Dandanakan Savaşı

Cevap: c

Pasinler ve Dandanakan Savaşları XI. yüzyıl, Mir­yokefalon Savaşı ise XII. yüzyılda meydana gel­miştir. Yassı - Çemen Savaşı Harzemşahlarla ya­pılmıştır. Selçuklular kazanmıştır.

6. XIII. yüzyıl sonlarına doğru Anadolu’da Moğol baskısının zayıflaması üzerine, sınırlara yerleştiril­miş Türkmen beyleri ve halk üzerindeki Selçuklu otoritesi de zayıflamıştır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisine hız ka­zandırmıştır?

A) Anadolu’da ticaretin yavaşlamasına

B) Bizans'ın Anadolu'daki etkinliğinin artmasına

C) Anadolu’da nüfusun artmasına

D) Haçlı Seferleri'nin başlamasına

E) Beyliklerin ortaya çıkmasına

Cevap: E

Soru metnindeki en önemli vurgu, Selçuklu otori­tesinin zayıflamış olmasıdır. Devletlerde otorite zayıflıkları içi karışıklıkların artmasına neden ol­muştur. Anadolu’da bulunan çok sayıda Türkmen beyi bu boşluktan yararlanarak beylikler kurmuş­lardır.

7. Anadolu Selçukluları döneminde çiftçilere işleye­bilecekleri kadar toprak verilir, topraklar ekilip bi­çildikleri sürece babadan oğula kalırdı.

Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisine karşı bir önlem niteliği taşıdığı söylenebilir?

A) Toprakların devletin denetimi dışında el de­ğiştirmesine

B) İç isyanların yaşanmasına

C) El sanatlarının önemini kaybetmesine

D) Toprak sahiplerinin daha az kazanç elde et­mesine

E) Köylü halktan vergi alınmasına

Cevap: A

Yukarıdaki metinde, Eski Yunan kültürü - Müslü­man bilim adamları ve Orta Çağ’ın karanlıkların­dan kurtulan Avrupalılar arasındaki etkileşimden söz edilmektedir. Çatışma durumuna değinilmediği gibi, Müslüman - Hıristiyan çatışmalarının sona erdiğini söylemek de olanaksızdır.

Ortaçağ’da Müslüman bilim adamlarının eski Yu­nan filozoflarının eserlerinden yaptıkları çeviriler, daha sonra Avrupalıların Ortaçağ anlayışından kurtulmalarında önemli bir etken olmuştur.

Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangi­si ileri sürülemez?

A) Ortaçağ’da Müslüman-Hıristiyan çatışması sona ermiştir.

B) Kültürlerarası etkileşim yaşanmıştır.

C) Eskiçağ Yunan düşünürleri Ortaçağ’daki Avrupa düşünürlerinden farklı bir anlayış içindedirler.

D) İslam dünyası bilimde Avrupa dünyasından daha öndedir.

E) İslamiyet bilimi, pozitif ve akılcı düşünceyi desteklemektedir.

Cevap: D

Yukarıdaki metinde, Eski Yunan kültürü - Müslü­man bilim adamları ve Orta Çağ’ın karanlıkların­dan kurtulan Avrupalılar arasındaki etkileşimden söz edilmektedir. Çatışma durumuna değinilmediği gibi, Müslüman - Hıristiyan çatışmalarının sona erdiğini söylemek de olanaksızdır.

Anadolu Selçukluları Dönemi’nde Hıristiyan ve Musevi topluluklar ibadet ve dini törenlerini ser­bestçe yerine getirirlerdi. Bunlar askerlik yap­mazlar, ancak vergi verirlerdi.

Bu durum, Anadolu Selçukluları'nın aşağıdaki politikalarından hangisiyle açıklanabilir?

A) Hoşgörüye dayanan siyaseti

B) Veraset sistemi anlayışı

C) Ticarete dayalı ekonomi

D) Merkeziyetçi devlet anlayışı

E) Fetihçi politika

Cevap: A

Yukarıda verilen metin incelendiğinde Müslüman olmayanlara gösterilen serbestliğin hoşgörüye dayalı olduğu görülür.

Selçuklu sultanları, din ve ırk ayrımı gözetmeden halka toprak dağıtarak boş araziyi değerlendir­meyi devletin görevi saymışlardır.

Selçuklu sultanlarının bu tutumu, aşağıdaki­lerden hangisini öncelikle gerçekleştirmeye yöneliktir?

A) Barışa dayalı dış politikayı

B) Ülkede güvenliği sağlamayı

C) Ülke bütünlüğünü sağlamayı

D) Üretimde artışı

E) Yönetimde sürekliliği

Cevap: D

Din ve ırk ayrımı gözetmeksizin halka toprak da­ğıtmak yönetimde sürekliliği ve düzeni sağlamak­tan çok, üretimde artışı sağlama amacına yöne­liktir. Soru kökünde öncelikle vurgusu yapılmıştır.

{tab=ONLİNE TEST}

error messagebox
00:00

TÜRK İSLAM TARİHİ ONLİNE TEST SORULARI

Bu testte 10 soru yer almaktadır.

Sorular soru havuzundan otomatik olarak gelmektedir.

Her testte farklı sorular da çıkabilmektedir.

Soruların puan değeri farklılık göstermektedir.

Toplam cevaplama süresi 10 dakikadır.

BAŞARILAR DİLERİM.

 

Aşağıdaki BAŞLA yazısına tıklayarak teste başlayabiirsiniz.