Ekoyay Yayınları 9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları burada

SAYFA 108

1. Etkinlik:

a) Okuduğunuz metni olayın gelişimine göre bölümlere ayırınız.

CEVAP:

Bir akşam Rasim’e ismini yazmayan bir genç kıza aşk mektubunun gelmesi

Rasim’in, kim olduğunu bilmediği bu kıza aşık olması

Rasim’le isimsiz bu kız arasında mektuplaşmanın devam etmesi

 

Rasim’in, mektuplarda yazanlara göre hareket ederek derslerine çalışması, kendine çekidüzen vermesi

Rasim’in annesinin mektuplardan haberdar olarak bunu eşine anlatması

Rasim’in babasının mektupları yazan kişinin kendisinin olduğunu söylemesi

 

b) Ayırdığınız her bir bölümü kısa cümlelerle yazarak sıralayınız.

c) Yaşadığınız bir olayı gelişim aşamalarına göre yazınız. “Aşk Mektupları” hikâyesinin olay ör­güsü ile yaşadığınız olayın gelişim sürecindeki farklılıkları belirleyiniz.

ç) Olay örgüsünün “Aşk Mektupları” hikâyesinde yazar tarafından nasıl ele alındığını, yaza­rın olayları zaman, mekân, kişiler gibi unsurlarla nasıl zenginleştirdiğini belirlemeye çalışınız. Olay örgüsüne edebî nitelik kazandıran, estetik kaygıyla yazılmış ifadeleri bulunuz.

 

Olay örgüsü kronolojik olarak verilmiştir. Yazar, olay örgüsüyle metnin temasını ortaya koymuştur. Yazar, olayı kişiler, zaman, mekan unsurlarıyla zenginleştirmiştir.

Yazarın, Rasim’in ve hayali sevgilisi Bedia’nın duygularını yansıttığı bölümlerde estetik kaygı daha fazladır.

 

1. Okuduğunuz hikâyede gerçekte olmayan bir durum Rasim’in hayatını nasıl etkilemiştir? Hayatımızı etkileyen her şey somut gerçeklik midir? Yoksa hayal, tasarı, izlenim ve benzeri hu­suslar da hayatımızı etkiler mi? Nasıl?

 

Eserde gerçekte olmayan bir kişinin yazdığı mektuplar, öğrenci Rasim'in hayatını olumlu yönde etkilemiştir.

 

SAYFA 109

2. Bu bölümün hazırlık kısmında yaptığınız tartışma sonuçlarını dikkate alarak “Aşk Mektup­ları” adlı hikâyedeki olayın insana özgü gerçekliği ifade edip etmediğini açıklayınız.

 

Bu metinde aşkın insan hayatında ne derece etkili olduğu ortaya konuyor.  Rasim, babasının ve öğretmenlerinin gayretlerine rağmen derslerinde başarılı olamamış ancak aşık olunca sevdiği kızın istekleri doğrultusunda derslerine çalışmıştır.  Bu durum, aşkın insanı değiştirebileceği anlamına gelmektedir.

 

3. “Aşk Mektupları” adlı metindeki olayın ve zamanın gerçek hayattaki gibi olmamasının sebe­bi nedir? Yazar iletiyi vermek için olay örgüsünü, kişileri, zaman ve mekânı nasıl kullanmaktadır? Yazarın insana özgü gerçekliği olay örgüsü çerçevesinde nasıl somutlaştırdığını yorumlayınız.

Bu metin bir kurgu olduğu için yer ve zaman gerçek hayattakinden farklı olabilmektedir. Zaten yazar, yer ve zamanı öne çıkarmamıştır. Yazar, için bu metinde önemli olan vermek istediği mesajdır.

 

4. Tip ve karakter terimleri hakkında bir araştırma yapmıştınız. Araştırma sonuçlarını da dik­kate alarak Rasim ve Ahmet Bey’in tip mi yoksa karakter mi olduğunu belirtiniz.

Metinde öğrenci olan Rasim'in olumlu yönde gelişmesi verilmek istendiğinden öğrencileri temsil ettiğini söyleyebiliriz. Yazar, Rasim'i toplumdaki gençlerin ve öğrencilerin temsilcisi olarak yansıtmış, gençlere mesaj vermek istemiştir. Bu yönüyle Rasim "tip" özelliği taşır. Babası Ahmet Bey ise karakter özelliği taşımaktadır.

 

2. Etkinlik: “Aşk Mektupları” adlı metnin kişileri, zamanı, mekânı ile ilgili ayrıntıları tabloya yazınız. Bu ayrıntıların öyküdeki işlevini sözlü olarak ifade ediniz.

 

ZAMAN: Yeni yazıdan söz edildiği için olayların cumhuriyetin ilk yıllarında geçtiğini söyleyebiliriz.

 

MEKAN: Rasim’in evi, yatak odası. Yer tasvirleri pek yapılmamış.

 

KİŞİLER:

Rasim: Duygusal, heyecanlı, şıpsevdi bir genç. Derslerine ilgisiz olan bu genç, mektupların etkisiyle başarılı bir öğrenci olur.

Bedia: Hayali sevgili. Rasim’in babası Ahmet Bey’in oluşturduğu hayali bir karakterdir. Ahmet Bey, hayali karakter Bedia adıyla yazdığı mektuplarla oğlu Rasim’i düzeltmeye çalışır.

Ahmet Bey: Bedia ismiyle oğluna mektuplar yazarak oğlunun düzelmesini sağlar.

Anne: Telaşlı olmasıyla dikkat çeker.

 

 

5. “Aşk Mektupları” adlı metindeki kişi, zaman ve mekân unsurlarının metnin genelinde na­sıl bütünleştirildiğini, bu unsurların bir arada kullanılmasının metnin anlamını somutlaştırıp so­mutlaştırmadığını tartışınız. Tartışma sonunda yapı unsurlarının metin içerisindeki işlevini mad­deler hâlinde aşağıdaki yere yazınız.

 

Metinde kişi, zaman ve mekan unsurları bir olay örgüsü içinde bir araya gelerek temayı oluşturmuştur. Böylece metnin teması somutlaştırılmıştır.

 

6. “Aşk Mektupları” adlı metindeki olayın geçtiği zamanı belirleyiniz. Zaman unsurunun me tindeki işlevi nedir? Bu zamanın yaşanan zamanla ne gibi bir farklılığı olduğunu sözlü olarak ifa de ediniz.

 

Metinde olay Cumhuriyet’in ilk yıllarında geçmektedir. Yeni harflere alışamamış gençlerin yaşadıkları sıkıntılar yansıtılmıştır.

 

7. “Aşk Mektupları” adlı metninde kişi ve mekân ilişkisini belirleyiniz.

Mekan genel olarak Rasim’in odasıdır. Mekan değişmediği halde zamanla Rasim’de değişiklik görülüyor. Rasim’in bu odada hem aşk mektuplarını okumuş ve yazmış hem de araştırma yapmış, ders çalışmıştır.

9. SINIF TÜRK EDEBİYATI EKOYAY CEVAPLARI DİĞER SAYFALAR

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio