REKLAM

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 1. dönem 1. yazılıya hazırlık açık uçlu sorular:

 

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ AÇIK UÇLU YAZILI SORULARI

GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT KONUSU AÇIK UÇLU YAZILI SORULARI

İnsanlar olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin, ilerleme yolunda yeri yoktur. Halbuki bizim milletimiz, gerçek nitelikleriyle medeni ve ileri olmaya layıktır ve olacaktır.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

1.                  Yukarıdaki parçada güzel sanatların hangi özelliği vurgulanmıştır?

2.                  Toprakla ya da taşla duvar yapan bir usta ile bunları çömleğe, seramiğe, heykele dönüştüren sanatçının yaptıkları arasında ne fark vardır?

3.                  Karın yağışıyla ilgili bir şiiri okuyan kişinin: “Bu şiiri okumadan önce karın yağışının bu kadar büyüleyici olduğunu hiç düşünmemiştim.” sözüyle anlatmak istediği nedir?

4 . Güzel sanatlar sınıflandırılırken hangi ölçütlerin kullanıldığını örneklerle açıklayınız.

5.                  Bilimsel gerçeklikle sanatsal gerçeklik arasında ne fark vardır?

6.                  Sanat eserlerinde bulunması gereken temel nitelikler nelerdir?

7.                  Sanat hangi ihtiyaçtan doğmuştur?

8.                  Güzel sanatlar ile zanaat arasında ne fark vardır?

9.                  Bir boyacı ile bir ressam arasındaki farkı güzel sanatlar ile zanaatlar bağlamında açıklayınız.

10.               Güzel sanat eserlerinin biriciklik niteliği taşıması ne demektir?

11.               Plastik, fonetik ve ritmik sanatların özelliklerini belirterek bunlara birer örnek veriniz.

 

 

İLETİŞİM, DİLİN İŞLEVLERİ, DİL VE KÜLTÜR KONULARIYLA İLGİLİ SORULAR

 

1. Belirti ile belirtkeyi karşılaştırınız.

2.İletinin ve iletişimin tanımını yaparak dil dışı göstergelerle sağlanan iletişime bir örnek veriniz.İletişim şemasını çizerek iletişimde görev alan unsurları belirtiniz.

3.  Dil göstergelerindeki nedensizlik ilkesi nedir, örnek vererek açıklayınız.

4. Gösterge nedir, kaça ayrılır, açıklayınız.

5.  Dilin alıcıyı harekete geçirme işlevini ör­nek vererek açıklayınız.

6.  Ağız nedir, lehçeler ve şiveler zamanla kendi yazı dillerini oluştururken bu durum ağızlarda niçin olanaklı ve mantıklı değil­dir?

7. Simge nedir, örnek vererek açıklayınız.

8.  Bağlam nedir, iletişim açısından bağla­mın önemi hakkında bilgi veriniz.

9.  Dilin şiirsel işlevini örnek vererek açıklayı­nız.

10.  İletişim hangi ihtiyaçtan doğmuştur, ileti­şim kurmadan yaşamak niçin mümkün değildir?

11.  Bir iletişim terimi olan kod (şifre)u örnek­ler vererek tanımlayınız.

12.  Kelimelerin birer dil göstergesi kabul edil­mesinin nedenini açıklayınız.

13.  Dil dışı göstergelerdeki nedensizlik ve uzlaşımsallık ilkelerini örnekler vererek açıklayınız.

14.  Dilin kanalı kontrol işlevini örnek vererek açıklayınız.

15.  Dilin dil ötesi işlevini örnek vererek açık­layınız.

16. Belirtke nedir, örnek vererek açıklayınız.

17.  Dilin millî bilinç oluşturmadaki önemini açıklayınız.

18.  Bir görsel gösterge hangi koşulda simge olur, örnek vererek açıklayınız.

19.  Konuşma diliyle yazı dili arasındaki fark­ları belirtiniz.

20.  Dil niçin en gelişmiş iletişim sistemi olarak kabul edilmektedir?

21.  Bir iletişim terimi olarak “kanal”ı örnekler vererek tanımlayınız.

22.  Gönderge nedir, örnek vererek açıklayı­nız.

23.  Yazılı iletişimin sözlü iletişimden üstün ol­duğu iddia edilebilir mi, gerekçenizi de belirterek cevaplayınız.

24. Argo ve jargon terimlerini açıklayınız.

25.  Gösteren ve gösterilen terimlerini örnet vererek açıklayınız.

26.  Görsel gösterge nedir, örnek vererek açıklayınız.

27.  Dilin heyecana bağlı işlevini örnek vere­rek açıklayınız.

28.  Dilin göndergesel işlevini örnek vererek açıklayınız.

29.  Lehçe ve şiveyi tanımlayarak bu kavram­lar arasındaki farkı belirtiniz.

 

 

DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ KONUSU AÇIK UÇLU YAZILI SORULARI

 

1. Hami-Sami dil ailesinde yer alan diller hangileridir?

 

2. Aşağıdaki dillerin hangi dil aileleri içinde sınıflandırdıklarını belirtiniz.

Gürcüce:

İtalyanca:

Fince:

Çince:

 

3. “Osmanlı Türkçesi Dönemi”nde Türk dili­nin geçirdiği değişimi genel hatlarıyla ya­zınız.

 

4. “Genç Kalemler” dergisinin, Türk dilinin bugünkü durumuna ulaşmasında nasıl bir etkisi olmuştur?

 

 

5. “Eski Anadolu Türkçesi” hakkında bilgi veriniz.

 

6. Ural-Altay dil ailesinin Ural kolunda yer alan diller hangileridir?

 

 

7.      Aşağıdaki dillerin hangi dil aileleri içinde sınıflandırdıklarını belirtiniz.

Boşnakça:

Moğolca:

Çeçence:

Hinduca:

 

8.      “Muhâkemetü’l-Lûgateyn” isimli eserle il­gili bilgi vererek bu eserin Türk dili açısın­dan önemini belirtiniz.

 

9.      Eklemeli dillerin özellikleri hakkında bilgi vererek bu gruba giren dillerden birkaçı­nın ismini yazınız.

 

 

10.  Hint-Avrupa dil ailesinin Avrupa kolunda yer alan Germen dilleri hangileridir?

 

11.  Dil ailesi nedir, dünyadaki belli başlı dil ai­leleri hangileridir?

 

 

12.  Aşağıdaki dillerin ait oldukları dil ailelerini yazınız.

Ti betçe:

Japonca:

Farsça:

Rusça:

13.  Tek heceli dillerin özellikleri hakkında bil­gi vererek bu gruba giren dillerden birka­çının ismini yazınız.

 

14.  Kafkas dilleri başlığı altında sınıflandırı­lan diller hangileridir?

 

 

15.  Türkçenin, yapı ve köken bakımından dünya dilleri arasındaki yerini söyleyiniz.

 

16.  “Eski Türkçe”nin Göktürk Dönemi hakkın­da, bu dönemde oluşturulan eserleri dik­kate alarak bilgi veriniz.

 

 

17.  Aşağıdaki eserlerin kimler tarafındar oluşturulduklarını belirtiniz.

Divânü Lügâti’t-Türk: Atabetü’l-Hakâyık:

Kutadgu Bilig:

Divân-ı Hikmet:

 

18.  Türkçenin tarihsel dönemlerinden ilk dör­düne ait bilgilerin varsayımlardan ibaret olmasının temel nedeni nedir?

 

19.  Okyanusya dilleri başlığı altında sınıflan­dırılan diller hangileridir?

 

 

20.  Ural-Altay dil ailesinin Altay kolunda yer alan diller hangileridir?


 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio