REKLAM

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 1. dönem 2. yazılı soruları (test şeklinde)

1. Aşağıdakilerden hangisi öykü türünün dünya edebiyatındaki ilk örneğidir?

A)Sefiller

B)Don Kişot

C)Decameron

D)Dede Korkut Hikâyeleri

E)Letaif-i Rivayat

 

2. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi olay öyküsünün ilk ör­neklerini yazan sanatçıdır?

A)Ömer Seyfettin

B)Maupassant

C)Çehov

D)Memduh Şevket Esandal

E)La Fontaine

 

3. Çehov, “Bir insanı unutmak istiyorsanız onunla yaşa­dıklarınızı değil, onun size yaşattıklarınızı düşünmek lisiniz.” sözüyle aslında hikâyecilikte izlediği yolun da ipuçlarını verir. Onun hikâyelerinde olaylar beklenme­dik bir sonla bitmez. Aksine bittikten sonra da devam ediyor etkisi bırakır. O; olayları ve kişileri değil, olay ve kişilerin yansıttıkları, hissettirdikleri üzerinde durur.

Bu metinde sözü edilen hikâye türü aşağıdakiler- den hangisidir?

A)   Durum hikâyesi

B)   Olay hikâyesi

C)   Halk hikâyesi

D)   Postmodern hikâye

E)   Bireyin iç dünyasını ele alan hikâye

 

4.  İnsan her zaman en iyi kendi yaşadıklarını, hisset­tiklerini, duyduklarını ve gördüklerini bilir. Bu anlatım biçiminde anlatıcı figürlerden biridir. Olayların içindedir. Okuyucu ile daha sıcak, samimi bir ilişki geliştirilir bu anlatımla. Otobiyografik romanlarda çok kullanılan bir bakış açısıdır. Tabii bu anlatımın anlatılanı, kahrama­nın bildikleriyle sınırlayacağı da unutulmamalıdır. ^

Metinde sözü edilen anlatıcı bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

A)İlahi (hâkim) bakış açısı

B)Kahraman anlatıcının bakış açısı

C)Gözlemci bakış açısı

D)İç çözümlemeli bakış açısı

E)Diyalog tekniği bakış açısı

\

5. Kimi insan, para pul budalası olur, kimi keşif ve icat meraklısı, bazısı da musiki âşığı. Deli Davut ise adalar kara sevdalısıydı. Denizin bu deli divanesinin gözün­de hep adalar tüter, adalar titrerdi. Tan yeri ağarırken adalarla beraber uyanacağım, diye çok geceler göz yummazdı. Gecenin loşluğuyla örtülü duran mavisinde sanki şafak parçaları gibi parlar ve Davut’a uzaklardan göz kırparak koyunlarında bir yeni gün daha yaşayaca­ğını ona gün doğmadan müjdelerdi. Bunu gören Davut, dünyaya yeni gelmişe dönerdi.

Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A) Açıklama B) Kanıtlama C) Betimleme D) Özetleme E) Gösterme

 

6. 1. Hikâye hayatın doğal akışı içinden bir kesittir. Kahramanlar arasındaki karşılaşma ve çatışmadan ziyade, belli bir zaman diliminde hayatın doğallığı içinde insan­ların davranışları, birbiriyle ilişkileri, bazı olay, düşünce­ler ve davranışlar karşısında gösterdikleri tepkiler göz­ler önüne serilir. Kahramanların karşılıklı konuşmalarla içinde bulundukları durum, bu durum karşısındaki tavır ve hareketleri ifade edilir. Bir kesitin anlatıldığı bu tarz hikâyelere —- denir.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilelerden hangisi getirilmelidir?

A)durum hikâyesi

B)olay hikâyesi

C)bireyin iç dünyasını ele alan hikâye

D) modern hikâye    .

E) klasik hikâye

 

7. Aşağıdaki metinlerin hangisinde anlatım, birinci kişinin ağzından gerçekleşmiştir?

A)  Durdu. Gözleri, etrafımızı saran manzaranın ve biraz önce anlattığı hikâyenin içinde kaybolmuş gibi büyük ve dalgındı. Şakaklarında, tozlarla karışıp kalın çizgiler halinde kuruyan terlerin izi vardı.

B)  Yemeden, içmeden üç gün dağlarda, ormanlarda, dere boylarında dolaşıp Hasan’ı aramış. Zeytinli’ye inip ana­sından sormuş. Kocakarı, saçını başını yolar, ağlarmış.

C)  Kadın, heybeyi tekrar yanına bırakarak azıcık düşündü. Bir aralık gözlerini üstünde gezdirerek hikâyesini ne dereceye kadar ilgiyle dinleyeceğini keşfetmek ister gibi onu süzdü.

D)  Derhal sofaya çıktım. Merdivenlerden inerken “Allah’a ısmarladık!” diye bağrıyordum. Sokak kapısı hızla kapanınca balkon kapısından dışarı fırladım.

E)  Elinden hiç bırakmadığı kırmızı beyaz mendiliyle yüzü­nü silerken acı acı gülümsedi ve göğüs geçirdi. Onun bütün çirkinliğini, odaya sızan sabah ışıkları sayesinde rahatça görülüyordu.

8. Aşağı inince dış kapının kol demirini indirdi; sol cebinden anahtarı alıp kilidi açtı. Yandaki odada eski çaydanlıkta su kaynattı, çayını demledi. Bir tepsiye kahvaltısını hazırladı. Tek şekerle içerdi çayı. Yukarıdan tıkırtılar, gıcırtılar geli­yordu. Orta yaşlı, pos bıyıklı bir köylü indi merdivenden. Odanın parasını verip gitti. Bir çay daha içip tepsiyi kaldırdı.

Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söy­lenemez?

A) Kişisel yorum içeren ifadeler kullanılmıştır.

B) Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir.

C) Öyküleyici anlatım tekniğinden yararlanılmıştır.

D) Farklı duyularla ilgili ayrıntılara yer verilmiştir.

E) Olay, III. kişinin ağzından aktarılmıştır.

 

 

9. Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam

Böyle saatlerce bak, asırlarca bak

Gözlerine yavaşça yavaşça doldu akşam

Göklerin ateşini kalbime boşaltarak

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    “–ak” sesleriyle tam uyak yapılmıştır.

B)    “–u” sesiyle yarım uyak yapılmıştır.

C)    Ulama yapılmamıştır.

D)    Çapraz uyak örgüsü vardır.

E)    Kelime halinde redif vardır.

 

10. Kişilerin ya da toplumun kötülüklerini, kusurlarını, gülünçlüklerini, alaylı bir dille eleştiren şiirlere ...; bilim, sanat, felsefe, ahlak gibi konularda öğretici olmayı amaçlayan şiirlere ...; duygu ve düşünceleri coşkulu bir dille anlatan şiirlere ... denir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)    didaktik şiir, epik şiir, lirik şiir

B)    dramatik şiir, didaktik şiir, pastoral şiir

C)    satirik şiir, dramatik şiir, epik şiir

D)    satirik şiir, didaktik şiir, lirik şiir

E)    dramatik şiir, lirik şiir, pastoral şiir

 

11. I. Amaç çıplak doğa güzelliklerini sevdirmektir.

II.   Çoban ve kır yaşamını anlatır.

Yukarıda verilen özellikler, aşağıdaki şiir türle­rinden hangine aittir?

A) Pastoral   B) Didaktik   C) Satirik

D)   Lirik     E) Dramatik

 

12. Seni korkutacak geçtiğin yollar

Arkandan gelecek hep ayak sesim

Sarıp vücudunu hayali kollar

Enseni yakacak ateş nefesim

Bu dörtlüğün uyak düzeni ve türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Çapraz - zengin uyak

B)    Sarmal - tam uyak

C)    Düz - tunç uyak

D)   Çapraz - tam uyak

E)    Sarma - zengin uyak

 

13. Aşağıdakilerin hangisinde tam uyak kullanıl­mamıştır?

A)    Dadaloğlu’m bir gün kavga kurulur

Öter tüfek davlumbazlar vurulur

B)    Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan

Şimşek gibi, Türk atlarının geçtiği yoldan

C)    Nice koç yiğitler yere serilir

Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir

D)    Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!

Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle

E)     Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın

 

14. Aşağıdaki dizelerden hangisinde ötekilerden farklı bir uyak vardır?

A) Orhan zamanından kalma bir duvar

Onunla bir yaşta ihtiyar çınar

B) Güvercin bakışlı sessizlik bile

Çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle

C) Bir zafer müjdecisi burada her isim

Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim

D) Ömrünün timsali beyaz Nilüfer

Türbeler,camiler,eski bahçeler

E) Su sesi ve kanat şakırtısından

Billur bir avize Bursa’da zaman

 

15. Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana

Gene bir şey yapabildim diyemem hatırana

Bu iki dizeden, şiirin bütünü ile ilgili olarak aşağıdaki özelliklerden hangisi kesin olarak saptanabilir?

A) Kafiye düzeni  B) Konusu

C)  Yazıldığı dönem  D) Ölçüsü  E) Nazım birimi

 

16. Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, Halk edebiyatı ve Divan edebi­yatında ölüm konusunda yazılan şiir türleri sı­rasıyla bir arada verilmiştir?

A)   Koşuk - varsağı - mersiye

B)   Sagu - koşma - hicviye

C)   Destan - ağıt - methiye

D)   Koşuk - mersiye - ağıt

E)    Sagu - ağıt - mersiye

 

17. Aşağıdaki dizelerden hangisi koçaklamadan alınmıştır?

A)    Delik demir çıktı mertlik bozuldu

Eğri kılıç kında paslanmalıdır

B)    Can feda ederim böyle sunaya

Bin türlü naz ile salınışını

C)    Değip on beşine kendim bileli

Severim kır atı bir de güzeli

D)    Hep çiçekler bağrınızda gönenir

Pınarınız çağlar akışır dağlar

E)     Vardım ki yurdundan ayak çekilmiş

Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı

 

18. Şehirdeyken her taraf (I)korunmuşken

Güç mü yeter (II)kuşatılmışlığı (III)yarmaya

Düşler (IV)kafaca alışverişimizdir.

(V)Ağırlık merkezi tehlike olan hayata

Yukarıdaki dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangi ikisinin kökü, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I. ve IV.   B) IV. ve V.   C) II. ve V.   D) III. ve IV.   E) I. ve V.

 

19. Düşler ve (I)umut dersen öyle değil

Varlığı (II)bağlansa da yoksun oluşa

Umudu (III)anlamsız kılacak (IV)doygunluk ne ki

Düşleri kötürüm edecek (V)zenginlik

Hem neye yarar şu dünyada

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangi ikisinin kökü, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) II. ve IV.   D) II. ve V.   E) I. ve V. 

 

20. Etrafı (I)püsküllü, (II)saçaklı, koltuk ve kanepelerle döşeli salon ve (III)odalarda, tütün ve kahve (IV)içilerek, nükteler yapılarak, mısralar söylenerek geceler (V)geçiriliyordu.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

21. Eleştirinin olmadığı yerde, gelişme ve ilerleme olmaz. Yeter ki nitelikli, ahlaklı, adaletli, iyi niyetli, kuşatıcı eleşti­riler yapılsın. İyiyi kötüden, değerliyi değersizden, büyük olanı küçükten, güçlüyü zayıftan nasıl ayıracağız eleştiri olmadan?

Bu parçadan çıkarılabilecek en genel yargı aşağıda- kilerden hangisidir?

A)  Eleştiri bir tür olarak gelişmezse diğer türlerin geliş­mesinden söz edilemez.

B)  Hiçbir eleştiri yazarı, insan olması nedeniyle yanlı olmaktan kurtulamaz.

C)  İyi niyetli insanların eleştirileri gelişmeyi sağlamak yerine mevcut duruma zarar verebilir.

D)  İlerlemenin ve gelişmelerin takip edilmemesi ülkele­rin, toplumların yerinde saymasına neden olur.

E)  Nitelikli, çok yönlü ve samimi eleştiri, gelişme ve ilerlemenin en önemli koşuludur.

 

22. Ben her okuduğum romanda asıl kendime yaklaştığı­ma inanıyorum. Her biri çok yanlı gerçeğimizi belli bir yandan açar bana. Neden söz ederse etsin, beni, baş­kalarını, yaşamayı tanıtır. Balzac “Eugenie Grandet’i yazmasaydı gecem gündüzüm bencillerle geçtiği hâlde nereden bilecektim bencilliği? “Kızıl ile Kara” olmasaydı benim de öz geçmişimden haberim olmayacaktı. Gosta Berling’le kuzeyi dolaşmasaydım en soğuk geçen kış­ları bile sevmez, bahar gelince de toprağın coşkusuna kapılmazdım ki.

Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından özellik­le hangisine başvurulmuştur?

A) Karşılaştırmaya           B) Benzetmeye

C) Tanımlamaya   D) Betimlemeye

E) Örneklemeye

 

23. I.   lisansüstü çalışmalar yapabilmeleri için burs verildi

II.  yüzü aşkın yetenekli genç sanatçıya

III.  dünyaca tanınmış eğitim kurulularında

IV.  ülkemizin önemli besteci ve icracıları olan

V.  bugün büyük çoğunluğu

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur?

A) I  B) II     C) III     D) IV    E) V

(V-IV-II-III-I))

 

24. Kimi şiirle tek bir yolculuğa çıkabilirsiniz, çıkabilirseniz eğer. Oysa, bu ozanın şiiri bir tek sözcükle bile okuru binlerce yolculuğa çıkartabiliyor. Kullandığı sözcükler, bizim sözcüklerimiz, ama o, onları kendi sesiyle söylemiş, kişiliğinin damgasını vurmuş sözcüklere.

Parçada sözü edilen ozanın şiirlerindeki en belirgin özellikler, aşağıdakilerin hangisidir?

A)    doğallık - özgünlük

B)     yalınlık - doğallık

C)     yoğunluk - özgünlük

D)    doğallık - yalınlık

E)     akıcılık – duruluk

 

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Sümbüller, laleler vardı kenarlarda.

B) Çarşamba günü birlikte döneceklermiş.

C) İstanbul'a alışmak kolay olmadı.

D) Akşam cünbür cemaat size geliyoruz.

E) Mahallenin tek manavı Kambur Hasan'dı.

 

Kısa çizgi (-), aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?

A) İki gün sonra - işimi bitirebilirsem - evime döneceğim.

B) 26 - 30 Ağustos 1922, Kurtuluş Savaşı'mızda zaferi müjdeleyen günlerdir.

C) Türkçe'nin en işlek yapım eklerinden biri de "-lik"tir.

D) Türkiye - Suriye anlaşmazlığı dün çözümlendi.

E) Yaptıklarını, annesi - babası duyacak diye ödü kopuyordu.

 

 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio