REKLAM

2016-217 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ....... LİSESİ 9. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

Adı Soyadı:                                                               Sınıfı:                          Tarih:

No:


 

1. "Bu köşedeki yazıları okuyup bitirdiğinizde, "Yazar ne demek istiyor?" diye, sormadan edemiyor insan. Oysa, bu tür yazılarda aranan ilk özellik, böyle bir soruyu sordurmamak olmalıdır. Okuyucu, bulanık ifadelerle yorulmamalı, anlatılmak isteneni kolayca kavramalıdır." diyen bir eleştirmenin sözünü ettiği yazılarda bulduğu eksiklik nedir?
A) akıcılık B) sadelik C) açıklık   D) özgünlük   E) doğallık

 

2. Dağın bir yüzünde dik kayalar, çukurlarda da kıştan kalma yorgun karlar vardı. Bu manzaradan herkes büyülenmişti. Rehberimiz, yumuşak kalpli, yaşlı bir çobandı. Dağın ona anlattıklarını o da bize anlatıyordu. Anlatılanlar bir masal gibi geli­yordu kulağıma.

Bu parçada, aşağıdakilerden hangisi için örnek yoktur?

A)  Tanımlama

B)  Gözlem gücünden yararlanma

C)  Kişileştirme

D)  Mecaz anlamlı sözcük

E)  Benzetme

 

3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi durum hikâyelerinin dünya edebiyatındaki temsilcisidir?

A) Ömer Seyfettin

B) Maupassant

C) Çehov

D)  Boccacio

E) La Fontaine

 

 

4. Anlatımda her şeye hâkim, kahramanların zihinleri­ne ve iç dünyalarına giren, gizli kalmış duygu ve dü­şüncelerini dışa vuran bakış açısına —; anlatıcının aynı zamanda eserin kişilerinden biri olduğu bakış açısına -—; anlatıcının olayları bir kamera tarafsızlı­ğıyla anlattığı bakış açısına -— denir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) kahraman bakış açısı - ilahi bakış açısı - göz­lemci bakış açısı

B) gözlemci bakış açısı - ilahi bakış açısı - kahra­man bakış açısı

C) ilahi bakış açısı - gözlemci bakış açısı-kahraman bakış açısı

D) ilahi bakış açısı - kahraman bakış açısı - göz­lemci bakış açısı

E) kahraman bakış açısı - gözlemci bakış açısı - ilahi bakış açısı

 

5. Ahmet Mithat Efendi’nin "………." adlı eseri edebiyatımızdaki ilk hikâye örneklerindendir.

Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Letaif-i Rivayat

B) Müsameretname

C) Küçük Şeyler

D) İntibah

E) Decameron

 

6. I.    Varlık Dergisi en uzun soluklu edebiyat dergisidir.

II.   Tüm sınıfın katıldığı yarışmada 16’ncı oldu.

III.  Taşınacağımız apartman Kültür sokağındaymış.

IV.  30 Kasım Cuma Günü oyunun son provası yapılacak.

V.  Bahar geldimi tüm aile parka gideriz.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yan­lışı yoktur?

A) I.        B) II. C) III.          D) IV. E) V.             

 

 

7. Hikâye ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Uzun bir tarihsel geçmişe sahip edebî türdür.

B) Hikâyelerin kendine özgü yapı unsurları vardır.

C) Olay hikâyelerinin merkezinde temel bir çatışma vardır.

D) Hikâyeler farklı anlatım biçimleri ve teknikleriyle kurulur.

E) Hikâyelerde anlatıcı, yazarın kendisidir.

 

8. …..Merakın bir sonuca bağlanarak giderildiği bölüm­dür. Olaya dayalı hikâyelerde olay beklenmedik biçim­de çözümlenir.

  ……Hikâyenin bütün yönleriyle anlatıldığı en geniş bölümdür. Merak öğesi olayı sürükler.

…..Hikâyenin giriş bölümüdür. Bu bölümde olayın geç­tiği çevre , kişiler tanıtılarak ana olaya giriş yapılır.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)  Serim - düğüm - çözüm

B)  Çözüm - serim - düğüm

C)  Serim - çözüm - düğüm

D)  Düğüm - serim - çözüm

E)  Çözüm - düğüm – serim

 

9. I. Olay hikâyelerinde merak unsuru ön plandadır.

II. Yazar; kişiler, zaman ve mekan hakkında okuruna bilgiler verir.

III. Olaylar bir anlatıcı tarafından aktarılır.

IV. Olay hikâyeleri çoğu zaman sonlandırılmaz, okurun yorumuna bırakılır.

V. Olayların anlatımında serim, düğüm, çözüm bölümüne uyulur.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde olay hikâyesi (Klasik vak’a hikâyesi) hakkında yanlışlık yapılmıştır?

I A) I.     B) II.      C) III.    D) IV. E) V.

 

10. Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü bakımından öte­kilerden farklıdır?

A)  Düşmemi beklemeyin / Sevgilerle kuşatmışlar dört yanımı

B)  Aşkı ve umudu doldurup torbalara / Türkü söyler gibi düştük yollara

C)  Yaşamak bir yürek işçiliği günümüzde / Ölümün anlamı değişti birden

D)  Bir yüce dağdan bir yüce dağa / Dikmişim ışıklı direklerimi

E)  Dalıveriyoruz arada bir / Belli, bir şey var aramızda

 

11. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde altı çizili sözcük, yapıca ötekilerden farklıdır?

A)  Mum dibine ışık vermez.

B)  Armut, dalının dibine düşer.

C)  Ayağını yorganına göre uzat.

D)  Meyveli ağacı taslarlar.

E)  İsleyen demir, ışıldar.

 

12. İkide bir  elini (I)  başına (II) götürüp

Rüzgârda (III) dağılan yalnızlığını (IV)

Düzeltiyorsun (V)

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri, hem yapım hem çekim eki almıştır?

A) IV. ve V.    B) I. ve V.      C) II. ve III.       

D) I. ve III.       E) II. ve IV.

 

 

 

13. Gökyüzünü çevir bana

Gezinsin tutkunun alevinden dili

Uçarken çıkardığın o ses var ya

Bütün sözcüklerin özeti gibi

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Birleşik isim

B) Birleşik fiil

C) Hem yapım hem de çekim eki almış fiil

D) İsimden türemiş isim

E) Fiilden türemiş isim

 

14. "Vezirparmağı, kadınbudu, hanımeli" gibi bileşik sözcükler, aşağıdakilerin hangisiyle oluşmuş­tur?

A)  Sözcüklerden birinin tür kaymasıyla

B)  Her iki sözcüğün temel anlamını yitirmesiyle

C)  Birinci sözcüğün temel anlamını yitirmesiyle

D)  İkinci sözcüğün temel anlamını yitirmesiyle

E)  Ses aşınmasıyla

 

15. Mecnun’a dönmüşüm, bilmem gezdiğim

Dağlar mıdır, sahra mıdır, bel midir

Dostumun bağına girip derdiğim

Lale midir, sümbül müdür, gül müdür

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

A)     1. ve 3. dizelerde sadece redif vardır.

B)     2. ve 4. dizelerde hem uyak hem redif vardır.

C)     Çapraz uyak biçiminde uyaklanmıştır.

D)     2. ve 4. dizelerde tam uyak vardır.

E)      11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.

 

16. Aşağıdakilerden hangisi şiirin bir ahenk unsurlarından biri değildir?

A) Nazım birimi  B) Kafiye

C) Aliterasyon     D) Ölçü

E) Redif

 

17. Türk şiirinde kullanılan hece ve aruz ölçüleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A)  Aruz, hecelerin açık ya da kapalı oluşuna dayanır.

B)  11’li hece ölçüsü 6+5 ya da 4+4+3 duraklı olabilir.

C)  Aruzda ulama, imale yapılabilir.

D)  Aruz ölçüsüne göre “gönlüm” kelimesindeki iki hece de açıktır.

E)  Dizelerdeki hece sayısının eşitliğine dayanan ölçüye hece ölçüsü denir.

 

18. Pusulası kayıp şaşkın kaptanım

Seni bulamazsam dinmez ki gamım

Gel artık sevgili bitsin hazanım

Gözyaşlarını durmaz akar, nerdesin

Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pişmanlık        B) Karamsarlık C) Özlem

D) Heyecan          E) Korku

 

19. Yazın dağımızda çiçekler açar

Bir dehşet görürsün kışımızda hey

Şahini, kartalı göklerde uçar

Yiğitlik görürsün kuşumuzda hey

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)           11 ’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B)           6+5 duraklıdır.

C)           Karşıt kavramlara yer verilmiştir.

D)           Tam uyak vardır.

E)            Çapraz uyak düzeni vardır.

 

20. Şurası havuzlu kahvehaneydi

Burada sohbetler, sazlar olurdu

Buraya gelince dizim kesildi

Ben durdum, arkamda bir ayak durdu

Bu dizelerde aşağıdaki edebî sanatlardan hangisine örnek vardır?

A) Teşhis               B) Abartma          C) İstiare

D) Teşbih   E) Mecazımürsel

 

21. I. Gölgesi uzun çocuklar vardı

II. Kısa çoraplı kadınlar

III. Güneş portakal ağacına yaklaşmış

IV. Yaz suda oğlunu yıkıyor

V. Biz aşka gidiyoruz, bu yağmurda

Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde “kapalı istiare” vardır? 

A)                   I.

B)                  II.

C)                  III.

D)                  IV.

E)                  V.

 

22.    Haliçte bir vapuru vurdular dört kişi

   Demirlemişti, eli kolu bağlıydı, ağlıyordu.

Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır?

A)                  Yaşlı bir nine oluncaya kadar çok yaşa

      Barış masalları anlat, ölüm değil torunlarına

B)                  Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,

       Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu

C)                  İçmiş gibi geceyi bir yudumda,

      Göğün mağrur bakışlı bulutları.

D)                  İşim gücüm budur benim,

      Gökyüzünü boyarım her sabah,

E)                  Bir mide düşünürüm midemde,

      Bir ayak düşünürüm ayağımda

 

23. Kadrin bilmeyenler alır eline

      Onun için boynun eğri menekşe

Karacaoğlan, menekşenin boynunun eğriliğini, onun değerini bilmeyenlerin eline almasına bağlayarak aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurmuştur?

A)                  İntak

B)                  Kinaye

C)                  Teşbih

D)                  Ad aktarması

E)                  Hüsn-i talil

 

24. Bir kimsenin ölümü üzerine duyulan üzüntü ve acıyı anlatmak, onun erdemlerini, iyi yönlerini dile getirmek amacıyla yazılan şiirlere verilen addır. Ölen bir kişi için yazılan bu tür şiirlere di­van edebiyatında ....., halk edebiyatındaysa.....denmiştir.

Bu parçada boş bırakılan serlere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi geti­rilebilir?

A)                  mersiye - ilahi       

B)                  mesnevi - koşma

C)                  hicviye - koşma      

D)                  mesnevi - ağıt

E)                  mersiye - ağıt

 

25. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?

A)      semai     B)   şarkı      C)  gazel

D)      mesnevi       E)   tuyuğ


  CEVAPLAR

 

2016-217 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BUCAK ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

Adı Soyadı:                                                               Sınıfı:                          Tarih:

No:


 

1. "Bu köşedeki yazıları okuyup bitirdiğinizde, "Yazar ne demek istiyor?" diye, sormadan edemiyor insan. Oysa, bu tür yazılarda aranan ilk özellik, böyle bir soruyu sordurmamak olmalıdır. Okuyucu, bulanık ifadelerle yorulmamalı, anlatılmak isteneni kolayca kavramalıdır." diyen bir eleştirmenin sözünü ettiği yazılarda bulduğu eksiklik nedir?
A) akıcılık B) sadelik C) açıklık   D) özgünlük   E) doğallık

 

2. Dağın bir yüzünde dik kayalar, çukurlarda da kıştan kalma yorgun karlar vardı. Bu manzaradan herkes büyülenmişti. Rehberimiz, yumuşak kalpli, yaşlı bir çobandı. Dağın ona anlattıklarını o da bize anlatıyordu. Anlatılanlar bir masal gibi geli­yordu kulağıma.

Bu parçada, aşağıdakilerden hangisi için örnek yoktur?

A)  Tanımlama

B)  Gözlem gücünden yararlanma

C)  Kişileştirme

D)  Mecaz anlamlı sözcük

E)  Benzetme

 

3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi durum hikâyelerinin dünya edebiyatındaki temsilcisidir?

A) Ömer Seyfettin

B) Maupassant

C) Çehov

D)  Boccacio

E) La Fontaine

 

 

4. Anlatımda her şeye hâkim, kahramanların zihinleri­ne ve iç dünyalarına giren, gizli kalmış duygu ve dü­şüncelerini dışa vuran bakış açısına —; anlatıcının aynı zamanda eserin kişilerinden biri olduğu bakış açısına -—; anlatıcının olayları bir kamera tarafsızlı­ğıyla anlattığı bakış açısına -— denir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) kahraman bakış açısı - ilahi bakış açısı - göz­lemci bakış açısı

B) gözlemci bakış açısı - ilahi bakış açısı - kahra­man bakış açısı

C) ilahi bakış açısı - gözlemci bakış açısı-kahraman bakış açısı

D) ilahi bakış açısı - kahraman bakış açısı - göz­lemci bakış açısı

E) kahraman bakış açısı - gözlemci bakış açısı - ilahi bakış açısı

 

5. Ahmet Mithat Efendi’nin "………." adlı eseri edebiyatımızdaki ilk hikâye örneklerindendir.

Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Letaif-i Rivayat

B) Müsameretname

C) Küçük Şeyler

D) İntibah

E) Decameron

 

6. I.    Varlık Dergisi en uzun soluklu edebiyat dergisidir.

II.   Tüm sınıfın katıldığı yarışmada 16’ncı oldu.

III.  Taşınacağımız apartman Kültür sokağındaymış.

IV.  30 Kasım Cuma Günü oyunun son provası yapılacak.

V.  Bahar geldimi tüm aile parka gideriz.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yan­lışı yoktur?

A) I.        B) II. C) III.          D) IV. E) V.             

 

 

7. Hikâye ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Uzun bir tarihsel geçmişe sahip edebî türdür.

B) Hikâyelerin kendine özgü yapı unsurları vardır.

C) Olay hikâyelerinin merkezinde temel bir çatışma vardır.

D) Hikâyeler farklı anlatım biçimleri ve teknikleriyle kurulur.

E) Hikâyelerde anlatıcı, yazarın kendisidir.

 

8. …..Merakın bir sonuca bağlanarak giderildiği bölüm­dür. Olaya dayalı hikâyelerde olay beklenmedik biçim­de çözümlenir.

  ……Hikâyenin bütün yönleriyle anlatıldığı en geniş bölümdür. Merak öğesi olayı sürükler.

…..Hikâyenin giriş bölümüdür. Bu bölümde olayın geç­tiği çevre , kişiler tanıtılarak ana olaya giriş yapılır.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)  Serim - düğüm - çözüm

B)  Çözüm - serim - düğüm

C)  Serim - çözüm - düğüm

D)  Düğüm - serim - çözüm

E)  Çözüm - düğüm – serim

 

9. I. Olay hikâyelerinde merak unsuru ön plandadır.

II. Yazar; kişiler, zaman ve mekan hakkında okuruna bilgiler verir.

III. Olaylar bir anlatıcı tarafından aktarılır.

IV. Olay hikâyeleri çoğu zaman sonlandırılmaz, okurun yorumuna bırakılır.

V. Olayların anlatımında serim, düğüm, çözüm bölümüne uyulur.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde olay hikâyesi (Klasik vak’a hikâyesi) hakkında yanlışlık yapılmıştır?

I A) I.     B) II.      C) III.    D) IV. E) V.

 

10. Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü bakımından öte­kilerden farklıdır?

A)  Düşmemi beklemeyin / Sevgilerle kuşatmışlar dört yanımı

B)  Aşkı ve umudu doldurup torbalara / Türkü söyler gibi düştük yollara

C)  Yaşamak bir yürek işçiliği günümüzde / Ölümün anlamı değişti birden

D)  Bir yüce dağdan bir yüce dağa / Dikmişim ışıklı direklerimi

E)  Dalıveriyoruz arada bir / Belli, bir şey var aramızda

 

11. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde altı çizili sözcük, yapıca ötekilerden farklıdır?

A)  Mum dibine ışık vermez.

B)  Armut, dalının dibine düşer.

C)  Ayağını yorganına göre uzat.

D)  Meyveli ağacı taslarlar.

E)  İsleyen demir, ışıldar.

 

12. İkide bir  elini (I)  başına (II) götürüp

Rüzgârda (III) dağılan yalnızlığını (IV)

Düzeltiyorsun (V)

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri, hem yapım hem çekim eki almıştır?

A) IV. ve V.    B) I. ve V.      C) II. ve III.       

D) I. ve III.       E) II. ve IV.

 

 

 

13. Gökyüzünü çevir bana

Gezinsin tutkunun alevinden dili

Uçarken çıkardığın o ses var ya

Bütün sözcüklerin özeti gibi

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Birleşik isim

B) Birleşik fiil

C) Hem yapım hem de çekim eki almış fiil

D) İsimden türemiş isim

E) Fiilden türemiş isim

 

14. "Vezirparmağı, kadınbudu, hanımeli" gibi bileşik sözcükler, aşağıdakilerin hangisiyle oluşmuş­tur?

A)  Sözcüklerden birinin tür kaymasıyla

B)  Her iki sözcüğün temel anlamını yitirmesiyle

C)  Birinci sözcüğün temel anlamını yitirmesiyle

D)  İkinci sözcüğün temel anlamını yitirmesiyle

E)  Ses aşınmasıyla

 

15. Mecnun’a dönmüşüm, bilmem gezdiğim

Dağlar mıdır, sahra mıdır, bel midir

Dostumun bağına girip derdiğim

Lale midir, sümbül müdür, gül müdür

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

A)     1. ve 3. dizelerde sadece redif vardır.

B)     2. ve 4. dizelerde hem uyak hem redif vardır.

C)     Çapraz uyak biçiminde uyaklanmıştır.

D)     2. ve 4. dizelerde tam uyak vardır.

E)      11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.

 

16. Aşağıdakilerden hangisi şiirin bir ahenk unsurlarından biri değildir?

A) Nazım birimi  B) Kafiye

C) Aliterasyon     D) Ölçü

E) Redif

 

17. Türk şiirinde kullanılan hece ve aruz ölçüleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A)  Aruz, hecelerin açık ya da kapalı oluşuna dayanır.

B)  11’li hece ölçüsü 6+5 ya da 4+4+3 duraklı olabilir.

C)  Aruzda ulama, imale yapılabilir.

D)  Aruz ölçüsüne göre “gönlüm” kelimesindeki iki hece de açıktır.

E)  Dizelerdeki hece sayısının eşitliğine dayanan ölçüye hece ölçüsü denir.

 

18. Pusulası kayıp şaşkın kaptanım

Seni bulamazsam dinmez ki gamım

Gel artık sevgili bitsin hazanım

Gözyaşlarını durmaz akar, nerdesin

Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pişmanlık        B) Karamsarlık C) Özlem

D) Heyecan          E) Korku

 

19. Yazın dağımızda çiçekler açar

Bir dehşet görürsün kışımızda hey

Şahini, kartalı göklerde uçar

Yiğitlik görürsün kuşumuzda hey

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)           11 ’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B)           6+5 duraklıdır.

C)           Karşıt kavramlara yer verilmiştir.

D)           Tam uyak vardır.

E)            Çapraz uyak düzeni vardır.

 

20. Şurası havuzlu kahvehaneydi

Burada sohbetler, sazlar olurdu

Buraya gelince dizim kesildi

Ben durdum, arkamda bir ayak durdu

Bu dizelerde aşağıdaki edebî sanatlardan hangisine örnek vardır?

A) Teşhis               B) Abartma          C) İstiare

D) Teşbih   E) Mecazımürsel

 

21. I. Gölgesi uzun çocuklar vardı

II. Kısa çoraplı kadınlar

III. Güneş portakal ağacına yaklaşmış

IV. Yaz suda oğlunu yıkıyor

V. Biz aşka gidiyoruz, bu yağmurda

Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde “kapalı istiare” vardır? 

A)                   I.

B)                  II.

C)                  III.

D)                  IV.

E)                  V.

 

22.    Haliçte bir vapuru vurdular dört kişi

   Demirlemişti, eli kolu bağlıydı, ağlıyordu.

Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır?

A)                  Yaşlı bir nine oluncaya kadar çok yaşa

      Barış masalları anlat, ölüm değil torunlarına

B)                  Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,

       Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu

C)                  İçmiş gibi geceyi bir yudumda,

      Göğün mağrur bakışlı bulutları.

D)                  İşim gücüm budur benim,

      Gökyüzünü boyarım her sabah,

E)                  Bir mide düşünürüm midemde,

      Bir ayak düşünürüm ayağımda

 

23. Kadrin bilmeyenler alır eline

      Onun için boynun eğri menekşe

Karacaoğlan, menekşenin boynunun eğriliğini, onun değerini bilmeyenlerin eline almasına bağlayarak aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurmuştur?

A)                  İntak

B)                  Kinaye

C)                  Teşbih

D)                  Ad aktarması

E)                  Hüsn-i talil

 

24. Bir kimsenin ölümü üzerine duyulan üzüntü ve acıyı anlatmak, onun erdemlerini, iyi yönlerini dile getirmek amacıyla yazılan şiirlere verilen addır. Ölen bir kişi için yazılan bu tür şiirlere di­van edebiyatında ....., halk edebiyatındaysa.....denmiştir.

Bu parçada boş bırakılan serlere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi geti­rilebilir?

A)                  mersiye - ilahi       

B)                  mesnevi - koşma

C)                  hicviye - koşma      

D)                  mesnevi - ağıt

E)                  mersiye - ağıt

 

25. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?

A)      semai     B)   şarkı      C)  gazel

D)      mesnevi       E)   tuyuğ


 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio