YENİ ÇAĞDA AVRUPA TEST SORULARI

1.        1848 İhtilallerini, 1830 İhtilallerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A)   İşçi sınıfının ve sosyalist akımların güçlenme­sini sağlaması

B)   Eşitlik ve özgürlük düşüncelerinin yaygınlaş­ması

C)   Milliyetçilik düşüncelerinin öneminin artması

D)   Krallık rejimlerinin güçlerini kaybetmesi

E)   Demokratik yönetimlerin öne çıkması

2.        Avrupa'da yaşanan;

I.     liberalizm ve milliyetçilik hareketlerinin önem kazanması

II.    sermaye birikiminin artması,

III.   bilim ve teknik gelişmelerin hızlanması

gibi gelişmelerden hangilerinin, 1830 İhtilalle­rine ortam hazırladığı söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II          C) Yalnız III

D) I ve III          E) II ve III

 

3.        Matternich Planı ile oluşturulan Dörtlü İttifak'a, aşağıdaki devletlerden hangisi katılma­mıştır?

A) Rusya         B) Prusya

C) Avusturya  D) Venedik

E) Ingiltere

4.        Fransız İhtalali'nin aşağıdaki sonuçlarından hangisi, bu ihtilalin halkçı yönüne işaret eder?

A)   Laikliğin önem kazanması

B)   Milliyetçilik düşüncesinin ortaya çıkması

C)   Soyluların ayrıcalıklarının sona ermesi

D)   Krallık rejimine son verilmesi

E)   Tüm Avrupa'da etkilerinin görülmesi

5.        I.     Napolyon Savaşları

II.    Yedi Yıl Savaşları

III.   1830 İhtilalleri

Yukarıdaki olaylardan hangileri, Avrupa'nın si­yasi haritasının geniş ölçüde değişmesinde etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II          C) Yalnız III

D) I ve II           E) I ve III

 

6.        Resterasyon Dönemi'ni başlatan Matternich Planı ile,

I.     Cumhuriyet rejimlerinin ortadan kaldırılması,

II.    Ulusal devletlerin engellenmesi,

III.   Hıristiyan birliğinin kurulması, gibi kararlar alınmıştır.

Yukarıdaki kararlardan hangileri, bu planın Fransız İhtilali'nin etkilerini ortadan kaldırma­ya yönelik amaç taşıdğını gösterir?

A) Yalnız I B) Yalnız II          C) Yalnız III

D) I ve IIE) I, II ve III

 

7.        Sanayi Devrimi ile birlikte, Avrupa'da aşağıda ki ekonomik sistemlerden hangisinin uygulan masında yaygınlık görülmüştür?

A) Merkantalizm         B) Karma ekonomi

C) Liberalizm  D) Sosyalizm

E) Fizyokrat Sistem

 

8.        Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi Devrimi'nin sonuçları arasında gösterilemez?

A)   Köyden kente göç hareketlerinin yaşanması

B)   Sermaye birikiminin artması

C)   Pazara yönelik üretimin önem kazanması

D)   Üretimin tekelleşmeye başlaması

E)   Devletlerin ekonomik yaşamdaki müdahalele­rini arttırmaları

 

9.        Aşağıdakilerden hangisi, Fransız Devrimi'nin

özellikleri arasında gösterilemez?

A)   Uzun bir hazırlık evresinden geçmiştir.

B)   Etkileri tüm dünyaya yayılmıştır.

C)   Devrimin tamamlanması hayli uzun sürmüş­tür.

D)   Halk ve aydınların ortak çabası ile yürütül­müştür.

E)   Ulusal bağımsızlık üzerine kurulu bir devrim hareketidir.

 

10.    Halkın, bağlı bulunduğu hükümdar ve prensin kabul ettiği mezhebe girmeye zorlanması, aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin sonucu­dur?

A)   Nant Fermanı

B)   Ogsburg Barışı

C)   Paris Antlaşması

D)   Westfelya Antlaşması

E)   Tilsit Antlaşması

 

CEVAPLAR 1-A 2-A 3-D 4-C 5-E 6-E 7-C 8-E 9-E 10-B

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio